Rooms
Collections

Regulamin sklepu

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Formularz rejestracyjny - elektroniczny formularz rejestracyjny, którego uzupełnienie jest niezbędne do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” lub do złożenia zapytania rezerwacyjnego.
 2. Klauzula Informacyjna - informacje podawane przez Sprzedawcę w przypadku zbierania danych osobowych Klienta dostępne pod adresem www.home-you.com/pl/polityka-prywatnosci.
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com. Klientem może być pełnoletni Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca Indywidualny.
 4. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 5. Konsument - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne bezpłatne konto uprawniające Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „LOGUJĘ SIĘ” lub do złożenia zapytania rezerwacyjnego dotyczącego Towarów.
 7. Paczkomat InPost - urządzenie umożliwiające Klientowi samoobsługowy odbiór zamówionego Towaru, którego operatorem jest InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 6793108059. Aktualny wykaz Paczkomatów InPost zamieszczony jest na stronie internetowej: https://inpost.pl.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin Sklepu Online - niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie.
 11. Rejestracja - procedura tworzenia Konta.
 12. Salony sprzedaży home&you - znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklepy stacjonarne home&you, w których Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką home&you.
 13. Sklep - zorganizowany sklep internetowy działający pod adresem www.home-you.com prowadzony przez Sprzedawcę, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod marką home&you.
 14. Sprzedawca - BBK spółka akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, BDO: 000028251, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), która jest właścicielem i prowadzącą Sklep.
 15. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 16. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 17. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 18. Towary - produkty z kolekcji home&you, a także innych marek (znaków towarowych), będące w aktualnej ofercie Sklepu.
 19. Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 20. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 

§ 2. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU

 1. Regulamin Sklepu Online określa wiążące zasady funkcjonowania Sklepu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
 1. pod numerem telefonu +48 58 76 11 555 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) lub
 2. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@home-you.com lub
 3. w wybranych zagadnieniach również poprzez formularz kontaktowy zintegrowany z oknem chatbota dostępny na poszczególnych podstronach Sklepu m.in. na stronach: https://home-you.com/pl/contact, https://home-you.com/pl/faq-start, https://home-you.com/pl/faq, https://home-you.com/pl/reklamacje, https://home-you.com/pl/reklamacja-formularz.
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez Sklep za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się produkty dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej home&you.
 2. Do korzystania ze Sklepu, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy, Sprzedawca wskazuje, że:
 1. podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, t.j. z dn. 03.03.2020 r. z późn. zm.), lub
 2. podanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, t.j. z dn. 05.08.2022 r. z późn. zm) Sklep okazjonalnie, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów może wprowadzać promocje na Towary, akcje wyprzedażowe oraz specjalne ceny na zamówienia lub usługi transportowe.
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późń. zm.).

 

§ 3. ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Aby zawrzeć Umowę, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę https://home-you.com/pl/, zgodnie z postanowieniami ust. 5 - 7 poniżej.
 2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danego produktu określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego Towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
 4. Zamówienia można składać:
 1. poprzez wybór opcji „LOGUJĘ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta;
 2. poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu lub z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu;
 3. poprzez wybór opcji „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” poprzez logowanie za pośrednictwem konta Klienta utworzonego na portalu www.facebook.pl;
 1. W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt i powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”. Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „LOGUJĘ SIĘ” i w wyznaczone pola wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie uprzedniego utworzenia Konta.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą (Klient uzyskuje podgląd na dane uzupełnione przy zakładaniu Konta oraz uzyskuje informację o celu ich podania związanym ze składanym zamówieniem),
 2. adres (Klient podaje adres w celu zawarcia i wykonania Umowy lub uzyskuje podgląd na wpisany wcześniej adres dostawy. Jeżeli w danym zamówieniu chce go zmienić w tym miejscu ma taką możliwość),
 3. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
 1. Wybór sposobu dostawy Towaru spośród wskazanych w §6 ust. 2 poniżej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Klient powinien wybrać punkt odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost.
 2. Wybór metody płatności. Zakres dostępnych metod płatności może być uzależniony od wybranego sposobu dostawy Towaru.
 3. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 4. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 6. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 7. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 8. W przypadku wybrania przez Konsumenta opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iv Regulaminu Sklepu Online należy kliknąć ikonkę „PAYPO. Kup teraz, zapłać za 30 dni” oraz zawrzeć z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę opartą o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 1. W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt ii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę "DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA”.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą i adres - w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia;
 1. Wybór sposobu dostawy Towaru spośród wskazanych w §6 ust. 2 poniżej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru za pośrednictwem Paczkomatów Inpost, Klient powinien wybrać punkt odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost.
 2. Wybór metody płatności. Zakres dostępnych metod płatności może być uzależniony od wybranego sposobu dostawy Towaru.
 3. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 4. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online, należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 6. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo opcję zapłaty za pośrednictwem Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 7. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 8. W przypadku wybrania przez Konsumenta opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iv Regulaminu Sklepu Online należy kliknąć ikonkę „PAYPO. Kup teraz, zapłać za 30 dni” oraz zawrzeć z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę opartą o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 1. W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt iii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę "DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” i kliknąć ikonkę „ZALOGUJ SIĘ PRZEZ FACEBOOK”.
 5. W wyznaczone pola należy wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie rejestracji na stronę www.facebook.pl.
 6. Klient powinien podać dane, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą oraz adres - w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia
 1. Wybór sposobu dostawy Towaru spośród wskazanych w §6 ust. 2 poniżej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru za pośrednictwem Paczkomatów Inpost, Klient powinien wybrać punkt odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost.
 2. Wybór metody płatności. Zakres dostępnych metod płatności może być uzależniony od wybranego sposobu dostawy Towaru.
 3. Złożyć oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu".
 4. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online, należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 6. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 7. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 8. W przypadku wybrania przez Konsumenta opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iv Regulaminu Sklepu Online należy kliknąć ikonkę „PAYPO. Kup teraz, zapłać za 30 dni” oraz zawrzeć z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę opartą o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 9. W przypadku wybrania przez Konsumenta opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. v Regulaminu Sklepu Online, należy kliknąć ikonkę „PŁATNOŚĆ KARTĄ PODARUNKOWĄ” oraz podać pełny numer karty (12-13 cyfr) i kod PIN karty, po czym kliknąć ikonkę: „DODAJ KARTĘ”.
 1. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane. W przypadku braku płatności o której mowa w §4 ust. 1 lit. ii-iii i v poniżej, zamówienie zostanie automatycznie anulowane po upływie 7 dni od złożenia zamówienia tj. kliknięcia przez Klienta w ikonę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY". W przypadku nie zawarcia przez Konsumenta umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy opartej o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 246, t.j. z dnia 02.02.2022 r. z późn. zm.), zamówienie Towarów zostanie automatycznie anulowane po upływie 7 dni.
 2. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. za pobraniem - wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru;
 2. płatność online - wówczas zapłata następuje za pośrednictwem serwisu BlueMedia poprzez: szybki przelew, po wybraniu przez Klienta banku, z którego ma nastąpić płatność albo płatność kartą kredytową lub kartą płatniczą albo BLIK albo Apple Pay;
 3. Google Pay - zapłata następuje za pośrednictwem aplikacji Google Pay;
 4. za pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (opcja dostępna wyłącznie dla Konsumentów) - wówczas Konsument zostanie przekierowany na stronę obsługiwaną przez PayPo sp. z o.o. . W celu realizacji tego sposobu płatności konieczne jest zawarcie przez Konsumenta umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie opartej o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 246, t.j. z dnia 02.02.2022 r. z późn. zm.). Konsument zostanie poinformowany przez PayPo sp. z o.o. o zawarciu umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub odmowie zawarcia umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku odmowy zawarcia umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie płatność nie zostanie zrealizowana i zamówienie Towarów zostanie anulowane;
 5. przy użyciu Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej - wówczas zapłata następuje poprzez podanie pełnego numeru karty (12-13 cyfr) i kodu PIN karty. W momencie zapłaty przez Klienta za Towary Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową, jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Towarów lub inną wskazaną przez Klienta, o wartości nie większej jednak niż saldo środków zgormadzonych odpowiednio na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej. W przypadku gdy środki zgormadzone na Karcie Podarunkowej lub eKarcie nie są wystarczające, Klient zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny Towaru innym sposobem płatności, spośród wskazanych w pkt i., ii., iii. lub iv. powyżej.
 1. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii - iii powyżej, dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji zamówienie nie zostanie zrealizowane. Przy wyborze formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii powyżej istnieje możliwość ponownego skorzystania z linku do płatności. Jest on wysyłany automatycznie z platformy BM oraz równolegle przez Sprzedawcę w wiadomości mailowej stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za Towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii - iii powyżej, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt. v powyżej, realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym skorzystaniu z Karty Podarunkowej lub eKarty Podarunkowej, zgodnym z zasadami określonymi w Regulaminie Kart Podarunkowych, dostępnym pod adresem: https://home-you.com/pl/gift-card/gc/regulamin .
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy poprzez Paczkomaty InPost, wybór formy płatności może być ograniczony do form określonych w ust. 1 pkt ii - iii i v powyżej, w zależności od możliwości technicznych wybranego przez Klienta punktu odbioru.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy poprzez odbiór w Salonie sprzedaży home&you, wybór formy płatności jest ograniczony do form określonych w ust. 1 pkt ii - iii i v powyżej.
 5. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 6. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
 7. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych Towarów wraz z kosztami dostawy.

 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie Towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi w sprzedaży.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów lub braku danego Towaru w magazynie, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny do sprzedaży. W takiej sytuacji Klient zostanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości mailowej poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia i podejmie decyzję o przyjęciu przesyłki zawierającej częściowo zrealizowane zamówienie albo odmowie przyjęcia przesyłki zawierającej częściowo zrealizowane zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia częściowo zrealizowanego zamówienia, uiszczone przez Klienta koszty dostawy Towarów oraz uiszczona cena Towarów zostaną przez Sprzedawcę zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w § 4 ust. 1 pkt ii - iii powyżej realizacja zamówienia następuje po dniu uznania płatności za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Konsumenta formy płatności określonej w ust. 1 pkt iv powyżej realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o udzieleniu danemu Konsumentowi kredytu konsumenckiego klientowi.
 5. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt. v powyżej, realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym skorzystaniu z Karty Podarunkowej lub eKarty Podarunkowej, zgodnym z zasadami określonymi w Regulaminie Kart Podarunkowych, dostępnym pod adresem: https://home-you.com/pl/gift-card/gc/regulamin .
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku dostępności Towaru.
 7. Całkowity termin realizacji zamówienia (łącznie z dostarczeniem Towaru Klientowi) nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 8. W przypadku, gdy deklarowany powyżej przez Sprzedawcę całkowity termin realizacji zamówienia przekroczy termin wskazany w ust. 7 powyżej, Klient jest uprawniony do przekazania odpowiedniej informacji Sprzedawcy, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

 

§ 6. DOSTAWA

 1. Dostawy Towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa następuje, według wyboru Klienta, za pośrednictwem:
 1. Paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta punktu odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost
 2. Firmy kurierskiej (tj. przedsiębiorcy profesjonalne świadczącego usługi kurierskie) na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres - według wyboru Sprzedawcy (w zależności od gabarytów Towaru); dostawy dokonuje firma kurierska, której dane są uwidocznione na stronie koszyka w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nimi przed złożeniem zamówienia.
 3. Poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you.
 1. Sposoby dostawy określone w ust. 1 powyżej mogą być ograniczone do sposobu określonego w ust. 1 pkt ii w przypadku zamówienia Towarów o gabarytach przekraczających wielkość skrytek w Paczkomatach InPost. W takim przypadku sposób dostawy, o którym mowa w ust.2 pkt i powyżej, nie wyświetli się Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. W przypadku wyboru dostawy za pomocą Paczkomatów InPost, Klient będzie dodatkowo zobowiązany do wyboru punktu odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost. Komunikacja z Klientem będzie się odbywała na podany przez Klienta telefon kontaktowy lub adres e-mail, na który zostanie również wysłany kod odbioru paczki z Paczkomatu InPost.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you, wskazanej w ust. 2 pkt iii powyżej, Klient będzie dodatkowo zobowiązany do wyboru Salonu sprzedaży home&you, do którego Towary zostaną dostarczone, zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Salonów sprzedaży home&you. W przypadku gdy Salon sprzedaży „home&you” oznaczony jest komunikatem „Dany salon jest chwilowo niedostępny. Wybierz inny lub zmień metodę dostawy.” lub podobne dostawa do danego Salonu sprzedaży home&you nie może zostać zrealizowana.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you, wskazanego w ust. 2 pkt iii powyżej Klient będzie zobowiązany do odbioru Towarów w terminie 4 dni roboczych od otrzymania informacji w formie wiadomości SMS o dostarczeniu Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you. Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku nieodebrania przez Klienta Towarów w terminie 4 dni roboczych od otrzymania przez Klienta informacji za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany w trakcie składania zamówienia o dostarczeniu Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you. Wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości mailowej o anulowaniu zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy, o którym mowa powyżej. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa powyżej może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny.
 5. Do odbioru w Salonie sprzedaży home&you zamówionego Towaru wymagane jest podanie przez Klienta unikalnego kodu lub podanego przy składaniu zamówienia numeru telefonu. Kod przekazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz w wiadomości SMS wysyłanej na numer telefonu podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 6. Klient zostanie poinformowany o planowanym czasie realizacji na etapie składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Informacja ta stanowi jedynie orientacyjny czas realizacji zamówienia i nie wiąże Sprzedawcy.
 7. Realizacja zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy Towaru za pomocą Paczkomatów InPost jest każdorazowo uzależniona od dostawcy. Klient zostanie poinformowany o planowanym czasie doręczenia Towaru zgodnie z ust. 4 powyżej.
 8. Koszt dostawy w przypadku dokonania zakupów o wartości poniżej 200 złotych brutto (po uwzględnieniu wszystkich rabatów) wynosi odpowiednio:
 1. 15 złotych brutto - w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres;
 2. 9,99 złotych brutto - w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem Paczkomatów InPost;
 3. 0 złotych - w przypadku wyboru przez Klienta dostawy poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you, wskazanej w ust. 2 pkt iii powyżej.
 1. W przypadku dokonania zakupów Towarów o wartości co najmniej 200 złotych brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów może wprowadzać okresowe promocje, obniżające wskazaną w zdaniu poprzedzającym wartość zakupów uprawniających do dostawy Towarów na koszt Sprzedawcy.

 

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego i Sprzedawcy podlegają zwrotowi.
 2. Odstąpienie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego od Umowy wymaga złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Można to zrobić również poprzez wypełnienie formularza (pobierz dokument). Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. Sprzedawca informuje również o możliwości złożenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na wzorze formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać wysłane mailem na adres: kontakt@home-you.com lub na piśmie na adres BBK S.A., ul. Bysewska 42, 80-298 Gdańsk, bramy nr 18-20. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 4. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwracany Towar należy wysłać na adres - BBK S.A. sklep online home&you, ul. Bysewska 42, 80-298 Gdańsk, bramy nr 18-20.
 6. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy (tj. koszt odesłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej bądź innej instytucji). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 7. W razie odstąpienia od całości Umowy, płatności dokonane przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, zostaną zwrócone Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przy czym, w razie niepodania przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego płatności, Sprzedawca w powyższym terminie dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny.
 8. Niezależnie od wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dostawy, w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy wyłącznie do wysokości najtańszego sposobu dostawy, który oferuje w ramach Sklepu.
 9. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania, przy czym wskazane jest zachowanie oryginalnych metek Towarów (zwłaszcza tych wszytych), zawieszek i uchwytów oraz opakowań.
 10. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Zwrot Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w odniesieniu do tego Towaru. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej łączonej, Sprzedawca na nowo naliczy cenę całego zamówienia (i) z uwzględnieniem warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione, z pominięciem zwracanego Towaru, lub (ii) bez uwzględnienia warunków promocyjnych jeżeli pozostała część zamówienia nie spełnia warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione. W takim przypadku Klientowi zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną przez niego wartością całego zamówienia a przeliczoną wartością zamówienia, bez uwzględnienia zwracanego Towaru, według zasad określonych powyżej.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do Umów, na podstawie których Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny nabywa eKartę podarunkową, wobec złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego oświadczenia o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości, że utracę prawo odstąpienia od Umowy z chwilą dostarczenia mi przez BBK S.A. aktywnej eKarty podarunkowej oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przez BBK S.A., zgodnie z Regulaminem, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i na utratę prawa odstąpienia od Umowy.”, warunkującego zawarcie takiej Umowy oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu otrzymania ww. zgody.

 

§ 8. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były zgodne z Umową oraz wolne od wad i pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo tych starań Towary były niezgodne z Umową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta albo posiadały wady w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w wyżej wskazanych ustawach.
 2. Przedsiębiorcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy Towary posiadają wady fizyczne, o ile taka wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. Jednakże Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później, jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku wady Towaru, Przedsiębiorca zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem że Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna. Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów i Przedsiębiorców Indywidualnych odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak zgodności z Umową istniał w momencie dostarczenia Towaru i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tego momentu, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji oraz skorzystania z uprawnień przewidzianych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Towarów zakupionych przez Konsumentów lub Przedsiębiorców Indywidualnych do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz od dnia 01.01.2023 r. do dnia opublikowania Regulaminu, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z Umową, gdy sprzedany przez niego Towar jest dotknięty wadą, w szczególności: nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego; nie nadaje się do celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny zgłaszający reklamację może żądać jego naprawy lub wymiany, a w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, tj. gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony polegających na naprawie Towaru lub jego wymianie;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego;

może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 1. Zaleca się, aby Klient każdorazowo niezwłocznie sprawdził odbieraną od Sprzedawcy przesyłkę z Towarami. Jeżeli widoczne jest jakiekolwiek uszkodzenie, rekomenduje się skorzystanie z uprawnienia do żądania wypisania, przez kuriera protokołu szkody. W przypadku zauważenia nieprawidłowości, takich jak: brak Towaru, uszkodzenie przesyłki, itd., zaleca się ich niezwłoczne zgłoszenie zgodnie z treścią ust. 7 lub 8 poniżej, załączając zdjęcia całej górnej części kartonu oraz rekomenduje się zachowanie wszystkich oryginalnych opakowań zabezpieczających otrzymaną przesyłkę do czasu otrzymania od Sprzedawcy decyzji w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji nastąpiło w pierwszej kolejności:
 1. w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego po linkiem https://home-you.com/pl/reklamacja-formularz lub
 2. w formie mailowej - poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zdjęciami (maksymalny rozmiar wiadomości nie powinien przekroczyć 15 mb) ukazującymi wadę/uszkodzenie Towaru na adres mailowy: kontakt@home-you.com.
 1. Klient może również zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji pobierz dokument i jego wysłanie do Sprzedawcy wraz z reklamowanym Towarem.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji w sposób wskazany w ust. 7 powyżej reklamowany Towar należy wysłać do Sprzedawcy po uzyskaniu od Sprzedawcy wiadomości mailowej zawierającej wezwanie do dostarczenia Towaru. Wówczas Towar należy wysłać na adres - BBK S.A. sklep online home&you, ul. Bysewska 42, 80-298 Gdańsk, brama nr 18-20 z dopiskiem „REKLAMACJA”. W przypadku gdy reklamowany Towar nie zostanie dostarczony do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest do jego zachowania do czasu rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 7 pkt ii powyżej powinno ponadto zawierać:
 1. w tytule wiadomości - słowo „reklamacja” oraz numer zamówienia;
 2. w treści maila zwięzły opis zgłoszenia zawierający nazwę, indeks oraz ilość reklamowanych Towarów;
 3. zdjęcie Towarów ukazujące wadę
 4. w przypadku reklamacji więcej niż jednego Towaru o tym samym indeksie należy dodatkowo przesłać zdjęcie zbiorcze uszkodzonych Towarów.
 1. Reklamacji w sposób opisany w niniejszym paragrafie można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Sklepie (w tym również na Towary dostarczone do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you w sposób określony w §6 ust. 2 pkt iii powyżej).
 2. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią tego zgłoszenia, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego. Ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żąda jego naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny żąda jego wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego jest niemożliwe albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Towar został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, przy czym Sprzedawca odbiera ten Towar na swój koszt. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 6. W przypadku zaktualizowania się uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia o obniżeniu ceny.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 8. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 9. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
 10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W takim przypadku musi również zostać zwrócony kupon rabatowy.
 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, z zastrzeżeniami co do okresu ww. odpowiedzialności Sprzedawcy, określonymi w Ustawie o prawach konsumenta. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do tej zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z Umową oraz jej wartość. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta i Przedsiębiorcy Indywidualnego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 12. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, wyłącznie gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o prawach konsumenta;
 3. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest nieistotny.

 1. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji, spór nie został rozwiązany, Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym a Sprzedawcą;
 3. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, a Sprzedawcą, korzystając ze wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

§ 9. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki przez Sprzedawcę Towarów.
 2. Klient może skorzystać z tego uprawnienia poprzez:
 1. wiadomość mailową wysłaną na adres kontakt@home-you.com z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...", przy czym rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do Sprzedawcy przed wysyłką zamówionego Towaru.
 2. kontakt ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 58 76 11 555 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00).

 

§ 10. UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Przedsiębiorcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli przed dokonaniem dostawy Towaru otrzymano całość lub część zapłaty Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.
 3. Tytułem udokumentowania sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Konsumenta Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, a na żądanie tego Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty fakturę VAT pod warunkiem podania przez Klienta niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, w tym numeru NIP, zgodnie z ust. 7 poniżej. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
 4. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone przez Klienta Konsumenta do końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty BBK wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.
 5. W przypadku wystawienia faktury VAT na żądanie zgłoszone przez Konsumenta do egzemplarza faktury pozostającego u Sprzedawcy dołącza się paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż dostarczony przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. W przypadkach nieuregulowanych w lit. b - e powyżej Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta odpowiedni dokument dokumentujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o VAT.
 7. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, przy czym Klient zobowiązany jest w szczególności do podania numeru NIP do faktury VAT nie później niż podczas składania zamówienia zgodnie z §3 ust. 5 - 7 powyżej.
 8. Akceptacja Regulaminu stanowi uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, z powodu wady Towarów, pozytywne rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji stanowi spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym tj. gdy Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie nieprzyjęcie przez Klienta Towaru i złożenie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy stanowi spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 9. W sytuacji gdy tytułem udokumentowania sprzedaży Towarów Sprzedawca wystawił fakturę VAT, w przypadku zaistnienia okoliczności od których zależy wystawienie faktury korygującej tj. w szczególności w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z powodu wady Towarów lub złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w §7 powyżej, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą w wersji elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, albo w wersji papierowej na adres wysyłki podany podczas składania zamówienia.

 

§ 11. KONTO

 1. W celu dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Klient jest uprawniony do założenia Konta. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: złożenie zamówienia, przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, edycja danych Klienta, w tym danych podanych w celu realizacji zamówienia (np. danych adresowych), zarządzanie usługami zamówionymi na zasadach określonych odrębnymi regulaminami oraz zarządzanie funkcjonalnością „Lista życzeń”.
 2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.
 3. W momencie założenia Konta tj. po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 6 poniżej, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Ze względu na zakres świadczonych usług na podstawie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, Sprzedawca wskazuje, że podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 5. Świadczenie przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta, nie jest możliwe bez podania przez Klienta jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail - w celu identyfikacji Klienta oraz w celu wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta
 6. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Klient zobowiązany jest:
 1. Zapoznać się z Regulaminem Sklepu Online oraz Klauzulą Informacyjną.
 2. Podać dane, które zawarto w formularzu, tj. imię, nazwisko i adres e-mail - także w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
 3. Ustawić i potwierdzić hasło do Konta.
 4. Złożyć oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 5. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 6. Kliknąć przycisk „UTWÓRZ KONTO” (w tym momencie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta).
 1. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 2. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając adres e-mail i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia adresu e-mail i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.
 3. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: IOD@BBK.COM.PL czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.

 

§ 12. USŁUGA REZERWACJI TOWARÓW

 1. Usługa rezerwacji Towarów umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji określonego Towaru w jednym z Salonów sprzedaży home&you, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. W ramach usługi rezerwacji Towarów, o której mowa w ust. 1 powyżej Sprzedawca:
 1. udostępnia Klientom, za pośrednictwem Sklepu, informację o dostępności i cenie Towarów znajdujących się w asortymencie poszczególnych Salonów sprzedaży home&you,
 2. przyjmuje informację o woli złożenia przez Klienta rezerwacji Towarów (dalej również jako: „zapytanie rezerwacyjne”), zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 8 poniżej,
 3. dokonuje rezerwacji Towarów, zgodnie z treścią ust. 9 poniżej.
 1. Klient może złożyć zapytanie rezerwacyjne dotyczące dostępnych Towarów z asortymentu znajdującego się w poszczególnych Salonach sprzedaży home&you, zgodnie z informacją udostępnioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w dniu otwarcia Salonów sprzedaży home&you i w godzinach od otwarcia poszczególnych Salonów sprzedaży home&you do 2 godzin przed ich zamknięciem.
 2. Złożenie przez Klienta zapytania rezerwacyjnego i dokonanie rezerwacji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jest nieodpłatne.
 3. Klient może złożyć zapytanie rezerwacyjne:
 1. poprzez wybór opcji „LOGUJĘ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta,
 2. poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu lub z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu;
 3. poprzez wybór opcji „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” poprzez logowanie za pośrednictwem konta Klienta utworzonego na portalu www.facebook.pl.
 1. W przypadku składania przez Klienta zapytania rezerwacyjnego w sposób określony w ust. 5 pkt i powyżej do skutecznego złożenia zapytania rezerwacyjnego niezbędne jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”. Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę składania zapytania rezerwacyjnego, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „LOGUJĘ SIĘ” i w wyznaczone pola wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie uprzedniego utworzenia Konta.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.:
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą (Klient uzyskuje podgląd na dane uzupełnione przy zakładaniu Konta oraz uzyskuje informację o celu ich podania związanym ze składanym zamówieniem),
 2. adres (Klient podaje adres w celu zawarcia i wykonania Umowy lub uzyskuje podgląd na wpisany wcześniej adres dostawy. Jeżeli w danym zamówieniu chce go zmienić w tym miejscu ma taką możliwość),
 3. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
 1. Wybór opcji „Rezerwacja w salonie stacjonarnym”.
 2. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 3. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 4. Kliknięcie ikony „REZERWUJĘ”.
 1. W przypadku składania przez Klienta zapytania rezerwacyjnego w sposób określony w ust. 5 pkt ii powyżej do skutecznego złożenia zapytania rezerwacyjnego niezbędne jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę składania zapytania rezerwacyjnego, należy kliknąć ikonę " DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA”.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą i adres - w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
 1. Wybór opcji „Rezerwacja w salonie stacjonarnym”.
 2. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 3. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 4. Kliknięcie ikony „REZERWUJĘ”.
 1. W przypadku dokonywania przez Klienta rezerwacji w sposób określony w ust. 5 pkt iii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę składania zapytania rezerwacyjnego, należy kliknąć ikonę " DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” i kliknąć ikonkę „ZALOGUJ SIĘ PRZEZ FACEBOOK”.
 5. W wyznaczone pola należy wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie rejestracji na stronę www.facebook.pl.
 6. Klient powinien podać dane, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą oraz adres - w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia
 1. Wybór opcji „Rezerwacja w salonie stacjonarnym”.
 2. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 3. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 4. Kliknięcie ikony „REZERWUJĘ”.
 1. Po złożeniu przez Klienta zapytania rezerwacyjnego, zgodnie z postanowieniami ust. 6 - 8 powyżej, Sprzedawca dokona weryfikacji możliwości dokonania rezerwacji wybranego przez Klienta Towaru wskazanego w zapytaniu rezerwacyjnym. W przypadku gdy rezerwacja może zostać przez Sprzedawcę dokonana, Sprzedawca informuje o powyższym Klienta poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu podany przez Klienta w zapytaniu rezerwacyjnym. Otrzymanie przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z dokonaniem prze Sprzedawcę rezerwacji wybranego przez Klienta Towaru. W przypadku gdy rezerwacja nie może zostać przez Sprzedawcę dokonana, Sprzedawca informuje o powyższym Klienta poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu oraz na adres mailowy podane przez Klienta w zapytaniu rezerwacyjnym. Otrzymanie przez Klienta wiadomości SMS, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z anulowaniem zapytania rezerwacyjnego i niedokonaniem rezerwacji.
 2. Na podstawie dokonanej w myśl ust. 9 powyżej rezerwacji Klient może dokonać zakupu wskazanych w zleceniu rezerwacyjnym Towarów do końca dnia, w którym zlecenie rezerwacyjne zostało złożone, w godzinach otwarcia poszczególnych Salonów sprzedaży home&you. Brak odbioru przez Klienta Towarów w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
 3. W celu zidentyfikowanie w Salonie sprzedaży home&you zarezerwowanych Towarów wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia lub numeru telefonu podawanego przy składaniu zapytania rezerwacyjnego.
 4. Sprzedawca informuje, że w Sklepie świadczona jest jedynie usługa rezerwacji Towarów, a Towary objęte rezerwacją nie są nabywane w Sklepie. Umowa sprzedaży Towarów objętych rezerwacją zawierana jest w Salonie sprzedaży home&you przy odbiorze Towaru.
 5. Klient może anulować złożone zapytanie rezerwacyjne bez podania przyczyny.
 6. Towary oferowane do sprzedaży w Salonach sprzedaży home&you nie podlegają dodatkowym promocjom, które w mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie.

 

§ 13. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Sprzedawca wskazuje, iż:
 1. do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;
 4. treści cyfrowe, składające się na usługę posiadania Konta są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści zapisanych na Koncie w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Sprzedawcy; back-up treści cyfrowych;
 5. Sprzedawca informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi posiadania Konta, w tym dla prawidłowej konfiguracji funkcjonalności „Lista życzeń”, Sprzedawca korzysta z plików Cookies, na zasadach określonych pod linkiem: https://home-you.com/pl/polityka-cookies (stosowanych odpowiednio). Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies - w tym celu należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w podanym wyżej linku.
 6. Regulamin Sklepu Online jest dostępny na stronie internetowej https://home-you.com/pl/regulamin-sklepu, zaś Klauzula Informacyjna dla Klientów jest dostępna na stronie internetowej https://home-you.com/pl/rodo
 7. Sprzedawca porozumiewa się z Klientami telefonicznie, pisemnie oraz mailowo za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@home-you.com.
 8. Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 14. ZMIANY REGULAMINU SKLEPU ONLINE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Sklepu Online, wyłącznie ze skutkiem na przyszłość, w następujących przypadkach:
 1. zmiany podmiotowej Sprzedawcy;
 2. zmian systemu technologicznego obsługującego Sklep;
 3. zmian dostawcy usług płatności elektronicznej;
 4. rozszerzenia lub zmian funkcjonalności Sklepu lub poszerzenia jego oferty lub jej zmiany,
 5. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, skutkujących koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu w celu zapewnienia jego zgodności z prawem;
 6. konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do zaleceń, nakazów, zakazów, orzeczeń, postanowień, decyzji, interpretacji lub wytycznych uprawnionych organów władzy publicznej;
 7. poprawy jakości i poziomu obsługi Klientów;
 8. potrzeby usunięcia błędów, niejasności lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 9. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 1. Każda zmiana Regulaminu Sklepu Online będzie ogłaszana przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.home-you.pl z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, chyba że zmiana obejmuje przypadki opisane w ust. 1 pkt v. i vi. powyżej i wymaga natychmiastowego wdrożenia w interesie Klientów.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie internetowej www.home-you.pl .
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać uprawnień Klienta, wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 4. Data publikacji aktualnej wersji Regulaminu Sklepu Online: 7 kwietnia 2023 roku.
 5. Wersje archiwalne Regulaminu Sklepu Online.
 

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- RODO - https://home-you.com/pl/rodo

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Polityka Cookies - https://home-you.com/pl/polityka-cookies

- Reklamacje https://home-you.com/pl/reklamacje-rodo

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie WWW: https://home-you.com/pl/contact,

- e-mailem pod adresem: iod@bbk.com.pl,

Inspektorem Danych Osobowych jest Monika Gierada-Sołtysek.