Reklamacje

Uwaga, poniższa procedura dotyczy tylko produktów zakupionych w sklepie internetowym home&you, pochodzących z oferty home&you.

 

Reklamację na towar zakupiony w salonie stacjonarnym home&you prosimy złożyć bezpośrednio w dowolnym sklepie stacjonarnym naszej marki.Dokładamy wszelkich starań, aby oferowany przez nas towar był pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo tego zakupiony produkt posiadał wady fizyczne lub uległ uszkodzeniu nie z Twojej winy, możesz go reklamować w czasie 2 lat od dnia wydania rzeczy.

Zachowaj Towary będące przedmiotem Twojego zgłoszenia reklamacyjnego do czasu otrzymania decyzji w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego.

Odbiór paczki w salonie stacjonarnym jest równoznaczny z zakupem on-line. Prosimy o postępowanie zgodnie obowiązującym regulaminem i składanie reklamacji zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Sprawdź dokładnie odbieraną paczkę. Jeżeli widoczne jest jakiekolwiek uszkodzenie, rekomendujemy skorzystanie z uprawnienia do żądania wypisania, przez kuriera, protokołu szkody. W przypadku zauważenia nieprawidłowości takich jak - brak produktu, uszkodzenie przesyłki itd. niezwłocznie zgłoś je do naszego Działu Reklamacji. W miarę możliwości rekomendujemy załączenie zdjęcia całej górnej części kartonu, w którym otrzymałeś zamówienie oraz zachowanie wszystkich oryginalnych opakowań zabezpieczających otrzymaną przesyłkę do czasu otrzymania od nas decyzji w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego – to przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.

Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić, gdy w zakupionym towarze stwierdzisz wadę, na przykład gdy otrzymałeś:

 • uszkodzony produkt (potłuczony, wyszczerbiony, pęknięty, pobrudzony itp.)
 • produkt niekompletny (brak części)
 • inny produkt niż zamawiany
 • niekompletne zamówienie (brak produktu)
 • zamówienie innego klienta

W chwili obecnej zgłoszenie reklamacji można dokonać na 3 sposoby:

1. Poprzez formularz online - zalecane

 

2. Poprzez wysyłkę na adres e-mail

 • Zrób zdjęcie całego produktu/przesyłki z widocznymi uszkodzeniami;
 • Zrób 2-3 szczegółowe zdjęcia uszkodzeń;
 • Wyślij e-mail na adres kontakt@home-you.com w temacie podając numer zamówienia (HY…) oraz słowo „REKLAMACJA” (np. Reklamacja HY123453);
 • W treści zamieść krótki opis reklamacji zawierający opis wady towaru, datę ujawnienia wady, nazwę/indeks reklamowanego towaru oraz wskaż ile sztuk reklamujesz;
 • w przypadku reklamacji więcej niż jednego Towaru o tym samym indeksie należy dodatkowo przesłać zdjęcie zbiorcze uszkodzonych Towarów;
 • informację o protokole szkody spisanym przez kuriera (jeśli był spisany – do maila dołącz zdjęcie protokołu);
 • informację, czy towar  został wysłany (jeśli towar został wysłany - do maila dołącz zdjęcie dowodu nadania przesyłki);
 • napisz czego oczekujesz w ramach uwzględnienia reklamacji (tj. wskaż żądanie sposobu realizacji reklamacji, o których mowa w Regulaminie Sklepu).

Załącz przygotowane zdjęcia (ich wielkość nie powinna przekroczyć 15 MB). Jeżeli rozpatrzenie reklamacji drogą mailową nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o konieczności wysyłki reklamowanego produktu.

 

3. Poprzez wysyłkę produktu drogą pocztową:

 • Produkt zapakuj bezpiecznie, tak aby nie ucierpiał w transporcie (możesz  użyć do tego opakowania, w którym otrzymałeś przesyłkę)
 • Wypełnij formularz "ZGŁOSZENIE REKLAMACJI" (ściągnij dokument)
 • Wyślij paczkę razem z uzupełnionym formularzem na adres:

BBK S.A.
sklep online home&you
ul. Bysewska 42
80-298 Gdańsk
bramy nr 18-20
Z dopiskiem: REKLAMACJA

Paczkę z reklamowanym produktem prześlij na swój koszt, nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych. Koszty przesyłki zostaną Ci zwrócone na podstawie przedstawionego (przesłanego) potwierdzenia nadania paczki, na którym widoczna jest wysokość poniesionych, za tę usługę, kosztów.

Powyższa instrukcja dotyczy wyłącznie produktów z oferty home&you, jeśli chcesz zareklamować towar kupiony na stronie home&you (marketplace) od innego sprzedawcy, sprawdź warunki poprzez kliknięcie w nazwę sprzedawcy przy ofercie produktu na stronie sklepu on line, bądź w mailu potwierdzającym Twoje zamówienie.

 

Spory

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Sklepu Online, a zwłaszcza realizacją praw i obowiązków Klientów oraz Sprzedawcy, jest prawo polskie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów; organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod następującym adresem internetowym: www.uokik.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej zawierający internetowe umowy sprzedaży podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Pod ww. linkiem Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ platformy ODR stanowiącej wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych mozna znaleźć pod następującym linkiem: www.home-you.com/pl/reklamacje-rodo