Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

w związku ze świadczeniem usług online

rodo_pl

 

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000 PLN opłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990 dane kontaktowe: nr tel. 058/762-20-20, adres e-mail: biuro@bbk.com.pl (dalej: BBK lub My).

Jak można skontaktować się z BBK w sprawach przetwarzania danych osobowych.

BBK wyznaczyła inspektora ochrony danych, który odpowie na pytania związane z ochroną danych osobowych, udzieli wyjaśnień i zrealizuje żądania wykonania praw. Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Gierada-Sołtysek. Z inspektorem można się skontaktować:

 • korespondencyjnie – kierując zapytania na adres: BBK S.A. z siedzibą w Kowalach przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”
 • drogą korespondencji elektronicznej pod adresem: iod@bbk.com.pl

W jakim celu, przez jaki czas i czyje dane osobowe przetwarza BBK w związku ze świadczeniem usług online (składanie zamówień w sklepie internetowym oraz newsletter).

CZYJE DANE PRZETWARZAMY
W JAKIM CELU
PODSTAWA PRAWNA
CZAS PRZETWARZANIA
Dane osób, które zarejestrowały swoje konto w sklepie internetowym. W celu wykonania Umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta, zgodnie z Regulaminem. W tym w szczególności w celach weryfikacji danych podanych przy rejestracji, przechowywania historii zamówień i ułatwienia procesu składania zamówień w przyszłości.

Przygotowanie i wykonanie umowy

Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

Dane osób, które zarejestrowały swoje konto w sklepie internetowym.

W celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na Nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych. Prawnie uzasadniony interes BBK, polegający na optymalizacji świadczonych usług i wykorzystywanych systemów informatycznych. Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń.

Dane osób, które złożyły zamówienia w Naszym sklepie internetowym. W celu realizacji złożonych zamówień, w szczególności: kompletacji zamówienia, dostawy, rozliczenia a także wypełnienia obowiązków prawnych związanych z archiwizacją dowodów księgowych oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Wykonanie umowy
 • Spełnienie obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
 • Prawnie uzasadniony interes BBK polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnym roszczeniami.
Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń (w tym także roszczeń ze strony Skarbu Państwa).
Dane osób, które zamówiły usługę NEWSLETTER SMS lub NEWSLETTER EMAIL W celu wykonania usługi NEWSLETTER, w szczególności dostarczania wiadomości w ramach subskrypcji wybranym kanałem kontaktu email lub sms Wykonanie umowy zgodnie z warunkami Regulaminu usługi newsletter. Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy tj. do momentu jej rozwiązania – rezygnacji z zamówionej usługi newsletter.
Dane osób, które zamówiły usługę NEWSLETTER SMS lub NEWSLETTER EMAIL W celu dopasowania treści zamówionej usługi NEWSLETTER do aktywności osoby w sklepie internetowym: https://home-you.com/ (szczegółowy opis profilowania znajduje się poniżej). Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zwiększeniu satysfakcji subskrybentów z treści zamówionej usługi newsletter. Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy tj. do momentu jej rozwiązania – rezygnacji z zamówionej usługi newsletter lub wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych?

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, którym BBK powierzyła przetwarzanie danych osobowych:
 • dostawcom usług serwisu i optymalizacji stosowanego oprogramowania,
 • dostawcom usług hostingowych,
 • dostawcom wspierającym obsługę stron internetowych i kampanii reklamowych online,
 1. Przy realizacji złożonego zamówienia dane osobowe przekazujemy (w zakresie niezbędnym) firmom kurierskim.
 2. Za uprzednią Pani/Pana zgodą dane z cookies/piksel mogą być przekazane odpowiednio: Facebook Ireland Ltd. lub Google Ireland Ltd.

Czy Administratorzy przekazują dane osobowe do Państw Trzecich.

Administratorzy nie przekazują danych osobowych do Państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BBK.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

 1. Prawa do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
 2. Prawa do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
 3. Prawa do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Prawa dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 5. Prawa do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Dodatkowo, jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Żądania wykonania praw należy kierować do naszego Inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ale bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie Umów.

Czy przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy profilowanie i podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzając dane osobowe użytkowników serwisu WWW stosujemy profilowanie. Dzięki informacjom o Państwa aktywności w naszym serwisie WWW i ogólnej aktywności w Sieci, możemy zwiększać czytelność strony i dopasowywać nasza ofertę oraz komunikację do Państwa prawdopodobnych potrzeb i oczekiwań. Profilowanie nie ma zastosowania względem osób, które nie wyraziły zgody na instalację plików cookies marketingowych.

Ponadto w zależności od aktywności Użytkowników NEWSLETTERA w sklepie internetowym https://home-you.com/ (logowanie, złożenie zamówienia, porzucone zakupy) przesyłamy odpowiednio dobrane typy powiadomień np. powiadomienie o nowej kolekcji dla osób odwiedzających nasz sklep, prośbę o ocenę jakości obsługi zamówienia osobom, których zamówienia zostały zrealizowane czy rekomendacje zakupowe produktów podobnych do tych, które znalazły się w koszyku ale nie zostały zamówione. Wobec stosowanego profilowania i podejmowania automatycznej decyzji przy realizacji usługi NEWSLETTER może Pani/Pan wnieść sprzeciw w kontakcie z Inspektorem ochrony danych. Jednocześnie informujemy, że stosowane przez nas profilowanie nie wywołuje skutków prawnych ani nie wpływa na osoby w sposób istotny.

Zgoda i skarga

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez podmioty z BBK i Sprzedawców Marketplace Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron i aplikacji internetowych dostarczanych przez podmioty z BBK w celach marketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie Twojej aktywności na stronach internetowych) w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez podmioty z BBK i Sprzedawców Marketplace możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę w oknie pop-up pojawiającym się przy pierwszej wizycie w naszym serwisie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania w celach marketingowych innych niż własne cele podmiotów z BBK. Informujemy jednocześnie, iż podmioty z BBK w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarzać będą Twoje dane we własnych celach marketingowych opisanych szczegółowo powyżej w oparciu o ich prawnie uzasadniony interes, jako administratora.

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.

 

Obowiązuje od 21.12.2020 ver. 1.1
Starsze wersje klauzuli można uzyskać w kontakcie z Inspektorem ochrony danych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ KIEROWNIKA SALONU home&you W PROCESIE REKRUTACJI

Administrator (Kierownik Salonu) przetwarza dane osobowe kandydatów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), który wynika z art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • zgody wydanej przez kandydata poprzez wysłanie CV (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w zakresie dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkiem prawnym.

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego.

W określonych w RODO przypadkach kandydat może skorzystać z prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F RODO, może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa. Kandydat ma prawo odwołać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność przetwarzania jego danych przed odwołaniem zgody.

Dostęp do danych kandydata mają podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu oprogramowania. Dane NIE są ujawniane podmiotom w Państwach Trzecich ani nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Wskazanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe a ich brak uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata. Podanie innych danych ma natomiast charakter dobrowolny.

Klikając przycisk APLIKUJ wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- RODO - https://home-you.com/pl/rodo

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Polityka Cookies - https://home-you.com/pl/polityka-cookies

- Reklamacje https://home-you.com/pl/reklamacje-rodo

 

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie WWW: https://home-you.com/pl/contact,

- e-mailem pod adresem: iod@bbk.com.pl,

Inspektorem Danych Osobowych jest Monika Gierada-Sołtysek.