Regulamin sklepu home&you

 

§ 1. DEFINICJE

 1. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny, którego uzupełnienie jest niezbędne do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” lub do złożenia zapytania rezerwacyjnego.
 2. Klauzula Informacyjna - informacje podawane przez Sprzedawcę w przypadku zbierania danych osobowych Klienta dostępne pod adresem www.home-you.com/pl/polityka-prywatnosci.
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com. Klientem może być Konsument lub Przedsiębiorca.
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne bezpłatne konto uprawniające Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności do zawarcia Umowy w przypadku wybrania przez Klienta metody złożenia zamówienia „LOGUJĘ SIĘ” lub do złożenia zapytania rezerwacyjnego dotyczącego Towarów.
 6. Paczkomat InPost - urządzenie umożliwiające Klientowi samoobsługowy odbiór zamówionego Towaru, którego operatorem jest InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059. Aktualny wykaz Paczkomatów InPost zamieszczony jest na stronie internetowej: https://inpost.pl.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Regulamin Sklepu Online – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie.
 10. Rejestracja – procedura tworzenia Konta.
 11. Salony sprzedaży home&you - znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklepy stacjonarne home&you, w których Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką home&you.
 12. Sklep – zorganizowany sklep internetowy działający pod adresem www.home-you.com prowadzony przez Sprzedawcę, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod marką home&you.
 13. Sprzedawca - BBK spółka akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, BDO: 000028251, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), który jest właścicielem i prowadzącym Sklep.
 14. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 15. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 16. Towary – produkty z kolekcji home&you, a także innych marek (znaków towarowych), będące w aktualnej ofercie Sklepu.
 17. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU

 1. Regulamin Sklepu Online określa wiążące zasady funkcjonowania Sklepu, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
 1. pod numerem telefonu +48 58 76 11 555 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
 2. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@home-you.com bądź
 3. w wybranych zagadnieniach również poprzez formularz kontaktowy zintegrowany z oknem chatbota dostępny na poszczególnych podstronach Sklepu m.in. na stronach: https://home-you.com/pl/contact, https://home-you.com/pl/faq-start, https://home-you.com/pl/faq, https://home-you.com/pl/reklamacje, https://home-you.com/pl/reklamacja-formularz.
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów poprzez Sklep za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się rzeczy dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej home&you.
 2. Do korzystania ze Sklepu, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy, Sprzedawca wskazuje, że:
 1. podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2019 r. poz. 123), lub
 2. podanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)
 1. Sklep okazjonalnie, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów może wprowadzać promocje na Towary, akcje wyprzedażowe oraz specjalne ceny na zamówienia, usługi transportowe.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.459 ze zm.).

 

§ 3. ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Aby zawrzeć Umowę, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę https://home-you.com/pl/, zgodnie z postanowieniami ust. 5 – 7 poniżej.
 2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego Towaru, a w razie potrzeby podając inne szczegółowe informacje, które są wymagane w celu prawidłowego złożenia zamówienia.
 4. Zamówienia można składać:
 1. poprzez wybór opcji „LOGUJĘ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta,
 2. poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu lub z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. poprzez wybór opcji „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” poprzez logowanie za pośrednictwem konta Klienta utworzonego na portalu www.facebook.pl.
 1. W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt i powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”. Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „LOGUJĘ SIĘ” i w wyznaczone pola wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie uprzedniego utworzenia Konta.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą (Klient uzyskuje podgląd na dane uzupełnione przy zakładaniu Konta oraz uzyskuje informację o celu ich podania związanym ze składanym zamówieniem),
 2. adres (Klient podaje adres w celu zawarcia i wykonania Umowy lub uzyskuje podgląd na wpisany wcześniej adres dostawy. Jeżeli w danym zamówieniu chce go zmienić w tym miejscu ma taką możliwość),
 3. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
 1. Wybór sposobu dostawy Towaru spośród wskazanych w §6 ust. 2 poniżej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru za pośrednictwem Paczkomatów InPost, Klient powinien wybrać punkt odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost.
 2. Wybór metody płatności. Zakres dostępnych metod płatności może być uzależniony od wybranego sposobu dostawy Towaru.
 3. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 4. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 6. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 7. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 8. W przypadku wybrania przez Konsumenta opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iv Regulaminu Sklepu Online należy kliknąć ikonkę „PAYPO. Kup teraz, zapłać za 30 dni” oraz zawrzeć z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę opartą o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 1. W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt ii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę "DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA”.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą i adres – w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu – na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia;
 1. Wybór sposobu dostawy Towaru spośród wskazanych w §6 ust. 2 poniżej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru za pośrednictwem Paczkomatów Inpost, Klient powinien wybrać punkt odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost.
 2. Wybór metody płatności. Zakres dostępnych metod płatności może być uzależniony od wybranego sposobu dostawy Towaru.
 3. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 4. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online, należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 6. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo opcję zapłaty za pośrednictwem Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 7. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 8. W przypadku wybrania przez Konsumenta opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iv Regulaminu Sklepu Online należy kliknąć ikonkę „PAYPO. Kup teraz, zapłać za 30 dni” oraz zawrzeć z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę opartą o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 1. W przypadku składania przez Klienta zamówienia w sposób określony w ust. 4 pkt iii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne Towary do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę "DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” i kliknąć ikonkę „ZALOGUJ SIĘ PRZEZ FACEBOOK”.
 5. W wyznaczone pola należy wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie rejestracji na stronę www.facebook.pl.
 6. Klient powinien podać dane, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą oraz adres – w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia
 1. Wybór sposobu dostawy Towaru spośród wskazanych w §6 ust. 2 poniżej. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru za pośrednictwem Paczkomatów Inpost, Klient powinien wybrać punkt odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost.
 2. Wybór metody płatności. Zakres dostępnych metod płatności może być uzależniony od wybranego sposobu dostawy Towaru.
 3. Złożyć oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu".
 4. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online, należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 6. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 7. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 8. W przypadku wybrania przez Konsumenta opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. iv Regulaminu Sklepu Online należy kliknąć ikonkę „PAYPO. Kup teraz, zapłać za 30 dni” oraz zawrzeć z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę opartą o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 1. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane. W przypadku braku płatności o której mowa w §4 ust. 1 lit. ii-iii powyżej zamówienie zostanie automatycznie anulowane po upływie 7 dni od złożenia zamówienia tj. kliknięcia przez Klienta w ikonę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY". W przypadku nie zawarcia przez Konsumenta umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę opartą o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. zamówienie Towarów zostanie automatycznie anulowane po upływie 7 dni.
 2. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze Towaru
 2. płatność online – wówczas zapłata następuje za pośrednictwem serwisu BlueMedia poprzez: szybki przelew, po wybraniu przez Klienta banku, z którego ma nastąpić płatność albo płatność kartą kredytową lub kartą płatniczą albo BLIK albo Apple Pay
 3. Google Pay - zapłata następuje za pośrednictwem aplikacji Google Pay,
 4. za pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (opcja dostępna wyłącznie dla Konsumentów) – wówczas Konsument zostanie przekierowany na stronę obsługiwaną przez PayPo sp. z o.o. . W celu realizacji tego sposobu płatności konieczne jest zawarcie przez Konsumenta umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie opartej o przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Konsument zostanie poinformowany przez PayPo sp. z o.o. o zawarciu umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub odmowie zawarcia umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W przypadku odmowy zawarcia umowy z PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie płatność nie zostanie zrealizowana i zamówienie Towarów zostanie anulowane.
 1. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii - iii powyżej dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji zamówienie nie zostanie zrealizowane. Przy wyborze formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii powyżej istnieje możliwość ponownego skorzystania z linku do płatności. Jest on wysyłany automatycznie z platformy BM oraz równolegle przez Sprzedawcę w wiadomości mailowej stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za Towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin przekazania zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku wyboru formy płatności określonej w ust. 1 pkt ii – iii powyżej realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy poprzez Paczkomaty InPost, wybór formy płatności może być ograniczony do form określonych w ust. 1 pkt ii – iii, w zależności od możliwości technicznych wybranego przez Klienta punktu odbioru.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy poprzez odbiór w Salonie sprzedaży home&you wybór formy płatności jest ograniczony do form określonych w ust. 1 pkt ii – iii powyżej.
 5. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 6. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
 7. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych Towarów wraz z kosztami dostawy.

 

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie Towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi w sprzedaży.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów lub braku danego Towaru w magazynie, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny do sprzedaży. W takiej sytuacji Klient zostanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości mailowej poinformowany o braku możliwości realizacji zamówienia i podejmie decyzje o przyjęciu przesyłki zawierającej częściowo zrealizowane zamówienie lub odmowę przyjęcia przesyłki zawierającej częściowo zrealizowane zamówienie. W przypadku odmowy przyjęcia częściowo zrealizowanego zamówienia uiszczone przez Klienta koszty dostawy Towarów oraz uiszczona cena Towarów zostaną przez Sprzedawcę zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w § 4 ust. 1 pkt ii - iii powyżej realizacja zamówienia następuje po dniu uznania płatności za zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Konsumenta formy płatności określonej w ust. 1 pkt iv powyżej realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o udzieleniu danemu Konsumentowi kredytu konsumenckiego klientowi.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji lub w tym terminie poinformuje Klienta o braku dostępności Towaru.
 6. Całkowity termin realizacji zamówienia (łącznie z dostarczeniem Towaru Klientowi) nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku, gdy deklarowany powyżej przez Sprzedawcę całkowity termin realizacji zamówienia przekroczy termin, wskazany w ust. 5 powyżej, Klient jest uprawniony do przekazania odpowiedniej informacji Sprzedawcy, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

 

§ 6. DOSTAWA

 1. Dostawy Towaru realizowane są jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa następuje, według wyboru Klienta, za pośrednictwem:
 1. Paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta punktu odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost
 2. Firmy kurierskiej na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres - według wyboru Sprzedawcy (w zależności od gabarytów Towaru) dostawy dokonuje firma GLS (General Logistics Systems B.V.) lub DB Schenker.
 3. Poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you.
 1. Sposoby dostawy określone w ust. 1 powyżej mogą być ograniczone do sposobu określonego w ust. 1 pkt ii w przypadku zamówienia Towarów o gabarytach przekraczających wielkość skrytek w Paczkomatach InPost. W takim przypadku sposób dostawy, o którym mowa w ust.2 pkt i powyżej, nie wyświetli się Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. W przypadku wyboru dostawy za pomocą Paczkomatów InPost, Klient będzie dodatkowo zobowiązany do wyboru punkt odbioru zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Paczkomatów InPost. Komunikacja z Klientem będzie się odbywała na podany przez Klienta telefon kontaktowy, na który zostanie również wysłany kod odbioru paczki z Paczkomatu InPost.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you, wskazanej w ust. 2 pkt iii powyżej, Klient będzie dodatkowo zobowiązany do wyboru Salonu sprzedaży home&you, do którego Towary zostaną dostarczone, zgodnie z mapą przedstawiającą lokalizację dostępnych Salonów sprzedaży home&you. W przypadku gdy Salon sprzedaży „home&you” oznaczony jest komunikatem „Dany salon jest chwilowo niedostępny. Wybierz inny lub zmień metodę dostawy.” lub podobne dostawa do danego Salonu sprzedaży home&you nie może zostać zrealizowana.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you, wskazanego w ust. 2 pkt iii powyżej Klient będzie zobowiązany do odbioru Towarów w terminie 4 dni roboczych od otrzymania informacji w formie wiadomości SMS o dostarczeniu Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you. Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku nieodebrania przez Klienta Towarów w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Klienta informacji za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu podany w trakcie składania zamówienia o dostarczeniu Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you. Wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości mailowej o anulowaniu zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy, o którym mowa powyżej. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa powyżej może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny.
 5. Do odbioru w Salonie sprzedaży home&you zamówionego Towaru wymagane jest podanie przez Klienta unikalnego kodu lub podanego przy składaniu zamówienia numeru telefonu. Kod przekazywany jest Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz w wiadomości SMS wysyłanej na numer telefonu podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 6. Klient zostanie poinformowany o planowanym czasie realizacji na etapie składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Informacja ta stanowi jedynie orientacyjny czas realizacji zamówienia i nie wiąże Sprzedawcy.
 7. Realizacja zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta formy dostawy Towaru za pomocą Paczkomatów InPost jest każdorazowo uzależniona od dostawcy. Klient zostanie poinformowany o planowanym czasie doręczenia Towaru zgodnie z ust. 4 5 powyżej.
 8. Koszt dostawy w przypadku dokonania zakupów o wartości poniżej 200 złotych brutto (po uwzględnieniu wszystkich rabatów) wynosi odpowiednio:
 1. 15 złotych brutto – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres
 2. 9,99 złotych brutto – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
 3. 0 złotych – w przypadku wyboru przez Klienta dostawy poprzez dostarczenie Towaru do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you, wskazane w ust. 2 pkt iii powyżej.
 1. W przypadku dokonania zakupów Towarów o wartości co najmniej 200 złotych brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca, na podstawie postanowień odrębnych regulaminów może wprowadzać okresowe promocje, obniżające wskazaną w zdaniu poprzedzającym wartość zakupów uprawniających do dostawy Towarów na koszt Sprzedawcy.

 

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego i Sprzedawcy podlegają zwrotowi.
 2. Odstąpienie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego od Umowy wymaga złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Można to zrobić również poprzez wypełnienie formularza (pobierz dokument). Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru. Sprzedawca informuje również o możliwości złożenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na wzorze formularza odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm).
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać wysłane mailem na adres: kontakt@home-you.com lub na piśmie na adres BBK S.A., ul. Bysewska 42, 80-298 Gdańsk, bramy nr 18-20. Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 4. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem zwrotu w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Zwracany Towar należy wysłać na adres - BBK S.A. sklep online home&you, ul. Bysewska 42, 80-298 Gdańsk, bramy nr 18-20.
 6. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (tj. koszt odesłania Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej bądź innej instytucji). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 7. W razie odstąpienia od całości Umowy, płatności dokonane przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, zostaną zwrócone Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W razie niepodania przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego sposobu dokonania zwrotu uiszczonych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego płatności, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny.
 8. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 9. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Zwrot Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w odniesieniu do tego Towaru. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej łączonej, Sprzedawca na nowo naliczy cenę całego zamówienia (i) z uwzględnieniem warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione, z pominięciem zwracanego Towaru, lub (ii) bez uwzględnienia warunków promocyjnych jeżeli pozostała część zamówienia nie spełnia warunków akcji promocyjnej w ramach której Towary zostały zakupione. W takim przypadku Klientowi zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną przez niego wartością całego zamówienia a przeliczoną wartością zamówienia, bez uwzględnienia zwracanego Towaru, według zasad określonych powyżej.

 

§ 8. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 3. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady Towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem że Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 5. Zaleca się, aby Klient każdorazowo niezwłocznie sprawdził odbieraną od Sprzedawcy przesyłkę z Towarami. Jeżeli widoczne jest jakiekolwiek uszkodzenie, rekomenduje się skorzystanie z uprawnienia do żądania wypisania, przez kuriera, protokołu szkody. W przypadku zauważenia nieprawidłowości takich jak - brak produktu, uszkodzenie przesyłki itd. zaleca się ich niezwłoczne zgłoszenie zgodnie z treścią ust. 6 lub 7 poniżej, załączając zdjęcia całej górnej części kartonu oraz rekomenduje się zachowanie wszystkich oryginalnych opakowań zabezpieczających otrzymaną przesyłkę do czasu otrzymania od Sprzedawcy decyzji w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji nastąpiło w pierwszej kolejności:
 1. w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego po linkiem https://home-you.com/pl/reklamacja-formularz lub
 2. w formie mailowej - poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz ze zdjęciami (maksymalny rozmiar wiadomości nie powinien przekroczyć 15 mb) ukazującymi wadę/uszkodzenie produktu na adres mailowy: kontakt@home-you.com.
 1. Klient może również zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji pobierz dokument i jego wysłanie do Sprzedawcy wraz z reklamowanym Towarem.
 2. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji w sposób wskazany w ust. 6 powyżej reklamowany Towar należy wysłać do Sprzedawcy po uzyskaniu od Sprzedawcy wiadomości mailowej zawierającej wezwanie do dostarczenia Towaru. Wówczas Towar należy wysłać na adres - BBK S.A. sklep online home&you, ul. Bysewska 42, 80-298 Gdańsk, brama nr 18-20 z dopiskiem „REKLAMACJA”. W przypadku gdy reklamowany Towar nie zostanie dostarczony do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest do jego zachowania do czasu rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 6 pkt ii powyżej powinno ponadto zawierać:
 1. w tytule wiadomości - słowo „reklamacja” oraz numer zamówienia;
 2. w treści maila zwięzły opis zgłoszenia zawierający nazwę, indeks oraz ilość reklamowanych Towarów;
 3. zdjęcie Towarów ukazujące wadę
 4. w przypadku reklamacji więcej niż jednego Towaru o tym samym indeksie należy dodatkowo przesłać zdjęcie zbiorcze uszkodzonych Towarów.
 1. Reklamacji w sposób opisany w niniejszym paragrafie można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Sklepie (w tym również na Towary dostarczone do wybranego przez Klienta Salonu sprzedaży home&you w sposób określony w §6 ust. 2 pkt iii powyżej).
 2. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Konsumenta wymiany rzeczy lub usunięcia wady lub obniżenia ceny mailowo lub pisemnie. Ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Sprzedawcy.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Sprzedawca pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie spełnił wcześniejszego żądania Klienta wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Sprzedawca pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca Przedsiębiorca lub Konsument będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 7. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Klienta reklamacji dojdzie do odstąpienia od Umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta cenę Towaru. W takim przypadku musi również zostać zwrócony kupon rabatowy.
 8. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji, spór nie został rozwiązany:
 1. Sprzedawca może zawrzeć z Klientem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;
 2. Sprzedawca może zawrzeć z Klientem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.
 3. Sprzedawca przekaże Klientowi będącemu osobą fizyczną dokonującemu ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Klienta do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

§ 9. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki przez Sprzedawcę Towarów.
 2. Klient może skorzystać z tego uprawnienia poprzez:
 1. wiadomość mailową wysłaną na adres kontakt@home-you.com z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...", przy czym rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do Sprzedawcy przed wysyłką zamówionego Towaru.
 2. kontakt ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 58 76 11 555 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00).

 

§ 10. UDOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca każdorazowo dokumentuje sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) (dalej: „ustawa o VAT”), dostarczając Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Tytułem udokumentowania sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Przedsiębiorcy Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru. Jeżeli przed dokonaniem dostawy Towaru otrzymano całość lub część zapłaty Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.
 3. Tytułem udokumentowania sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu na rzecz Konsumenta Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, a na żądanie tego Klienta zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty fakturę VAT pod warunkiem podania przez Klienta niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, w tym numeru NIP, zgodnie z ust. 7 poniżej. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu Sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
 4. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone przez Klienta Konsumenta do końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź otrzymano całość lub część zapłaty BBK wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Jeżeli żądanie wystawienia faktury VAT zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca wystawia fakturę VAT nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania.
 5. W przypadku wystawienia faktury VAT na żądanie zgłoszone przez Konsumenta do egzemplarza faktury pozostającego u Sprzedawcy dołącza się paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż dostarczony przez Klienta, dokonującego zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. W przypadkach nieuregulowanych w lit. b – e powyżej Sprzedawca wystawi na rzecz Klienta odpowiedni dokument dokumentujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego home-you.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym ustawą o VAT.
 7. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wystawienia faktury VAT, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, przy czym Klient zobowiązany jest w szczególności do podania numeru NIP do faktury VAT nie później niż podczas składania zamówienia zgodnie z §3 ust. 5 - 7 powyżej.
 8. Akceptacja Regulaminu stanowi uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów w rozumieniu art. 29a ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, z powodu wady Towarów, pozytywne rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji stanowi spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym tj. gdy Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie nieprzyjęcie przez Klienta Towaru i złożenie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy stanowi spełnienie warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 9. W sytuacji gdy tytułem udokumentowania sprzedaży Towarów Sprzedawca wystawił fakturę VAT, w przypadku zaistnienia okoliczności od których zależy wystawienie faktury korygującej tj. w szczególności w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy z powodu wady Towarów lub złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w §7 powyżej, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą w wersji elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania zamówienia, na co Klient wyraża zgodę, albo w wersji papierowej na adres wysyłki podany podczas składania zamówienia.

 

§ 11. KONTO

 1. W celu dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Klient jest uprawniony do założenia Konta. Konto daje Klientowi dodatkowe możliwości, takie jak: złożenie zamówienia, przeglądanie historii zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia, edycja danych Klienta, w tym danych podanych w celu realizacji zamówienia (np. danych adresowych), zarządzanie usługami zamówionymi na zasadach określonych odrębnymi regulaminami oraz zarządzanie funkcjonalnością „Lista życzeń”.
 2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.
 3. W momencie założenia Konta tj. po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 6 poniżej, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 4. Ze względu na zakres świadczonych usług na podstawie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, Sprzedawca wskazuje, że podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 5. Świadczenie przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta, nie jest możliwe bez podania przez Klienta jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – w celu identyfikacji Klienta oraz w celu wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta
 6. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta Klient zobowiązany jest:
 1. Zapoznać się z Regulaminem Sklepu Online oraz Klauzulą Informacyjną.
 2. Podać dane, które zawarto w formularzu, tj. imię, nazwisko i adres e-mail – także w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
 3. Ustawić i potwierdzić hasło do Konta.
 4. Złożyć oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 5. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 6. Kliknąć przycisk „UTWÓRZ KONTO” (w tym momencie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta).
 1. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 2. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając adres e-mail i hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia adresu e-mail i hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby trzecie.
 3. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: IOD@BBK.COM.PL czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.

 

§ 12. USŁUGA REZERWACJI TOWARÓW

 1. Usługa rezerwacji Towarów umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji określonego Towaru w jednym z Salonów sprzedaży home&you, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. W ramach usługi rezerwacji Towarów, o której mowa w ust. 1 powyżej Sprzedawca:
 1. udostępnia Klientom, za pośrednictwem Sklepu, informację o dostępności i cenie Towarów znajdujących się w asortymencie poszczególnych Salonów sprzedaży home&you,
 2. przyjmuje informację o woli złożenia przez Klienta rezerwacji Towarów (dalej również jako: „zapytanie rezerwacyjne”), zgodnie z postanowieniami ust. 6 – 8 poniżej,
 3. dokonuje rezerwacji Towarów, zgodnie z treścią ust. 9 poniżej.
 1. Klient może złożyć zapytanie rezerwacyjne dotyczące dostępnych Towarów z asortymentu znajdującego się w poszczególnych Salonach sprzedaży home&you, zgodnie z informacją udostępnioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w dniu otwarcia Salonów sprzedaży home&you i w godzinach od otwarcia poszczególnych Salonów sprzedaży home&you do 2 godzin przed ich zamknięciem.
 2. Złożenie przez Klienta zapytania rezerwacyjnego i dokonanie rezerwacji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jest nieodpłatne.
 3. Klient może złożyć zapytanie rezerwacyjne:
 1. poprzez wybór opcji „LOGUJĘ SIĘ” po uprzednim utworzeniu przez Klienta Konta,
 2. poprzez wybór opcji „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA” bez Rejestracji poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu lub z Rejestracją poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu;
 3. poprzez wybór opcji „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” poprzez logowanie za pośrednictwem konta Klienta utworzonego na portalu www.facebook.pl.
 1. W przypadku składania przez Klienta zapytania rezerwacyjnego w sposób określony w ust. 5 pkt i powyżej do skutecznego złożenia zapytania rezerwacyjnego niezbędne jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki „DODAJ DO KOSZYKA”. Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę składania zapytania rezerwacyjnego, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „LOGUJĘ SIĘ” i w wyznaczone pola wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie uprzedniego utworzenia Konta.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.:
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą (Klient uzyskuje podgląd na dane uzupełnione przy zakładaniu Konta oraz uzyskuje informację o celu ich podania związanym ze składanym zamówieniem),
 2. adres (Klient podaje adres w celu zawarcia i wykonania Umowy lub uzyskuje podgląd na wpisany wcześniej adres dostawy. Jeżeli w danym zamówieniu chce go zmienić w tym miejscu ma taką możliwość),
 3. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
 1. Wybór opcji „Rezerwacja w salonie stacjonarnym”.
 2. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 3. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 4. Kliknięcie ikony „REZERWUJĘ”.
 1. W przypadku składania przez Klienta zapytania rezerwacyjnego w sposób określony w ust. 5 pkt ii powyżej do skutecznego złożenia zapytania rezerwacyjnego niezbędne jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę składania zapytania rezerwacyjnego, należy kliknąć ikonę " DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY JAKO GOŚĆ/REJESTRACJA”.
 5. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą i adres – w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu – na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia.
 1. Wybór opcji „Rezerwacja w salonie stacjonarnym”.
 2. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 3. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 4. Kliknięcie ikony „REZERWUJĘ”.
 1. W przypadku dokonywania przez Klienta rezerwacji w sposób określony w ust. 5 pkt iii powyżej warunkiem zawarcia Umowy jest:
 1. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online i Klauzulą informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Wybranie przez Klienta Towaru, w tym wybór rozmiaru i ilości, kliknięcie ikonki "DODAJ DO KOSZYKA". Wówczas Towar zostaje przeniesiony do koszyka.
 3. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę składania zapytania rezerwacyjnego, należy kliknąć ikonę " DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 4. Po wejściu na stronę koszyka Klient powinien wybrać opcję „PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA”, a następnie „ZAKUPY PRZEZ SOCIAL MEDIA” i kliknąć ikonkę „ZALOGUJ SIĘ PRZEZ FACEBOOK”.
 5. W wyznaczone pola należy wpisać swój login i hasło ustawione w trakcie rejestracji na stronę www.facebook.pl.
 6. Klient powinien podać dane, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
 1. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą oraz adres – w celu zawarcia i wykonania Umowy,
 2. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia
 1. Wybór opcji „Rezerwacja w salonie stacjonarnym”.
 2. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 3. Klient ma możliwość zamówienia usług Newslettera SMS lub Newslettera E-MAIL, świadczonych przez Sprzedawcę na warunkach oraz zasadach określonych kolejno w Regulaminie świadczenia usługi Newslettera SMS oraz Regulaminie świadczenia usługi Newslettera E-MAIL.
 4. Kliknięcie ikony „REZERWUJĘ”.
 1. Po złożeniu przez Klienta zapytania rezerwacyjnego, zgodnie z postanowieniami ust. 6 – 8 powyżej, Sprzedawca dokona weryfikacji możliwości dokonania rezerwacji wybranego przez Klienta Towaru wskazanego w zapytaniu rezerwacyjnym. W przypadku gdy rezerwacja może zostać przez Sprzedawcę dokonana, Sprzedawca informuje o powyższym Klienta poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu podany przez Klienta w zapytaniu rezerwacyjnym. Otrzymanie przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z dokonaniem prze Sprzedawcę rezerwacji wybranego przez Klienta Towaru. W przypadku gdy rezerwacja nie może zostać przez Sprzedawcę dokonana, Sprzedawca informuje o powyższym Klienta poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu oraz na adres mailowy podane przez Klienta w zapytaniu rezerwacyjnym. Otrzymanie przez Klienta wiadomości SMS, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z anulowaniem zapytania rezerwacyjnego i niedokonaniem rezerwacji.
 2. Na podstawie dokonanej w myśl ust. 9 powyżej rezerwacji Klient może dokonać zakupu wskazanych w zleceniu rezerwacyjnym Towarów do końca dnia, w którym zlecenie rezerwacyjne zostało złożone, w godzinach otwarcia poszczególnych Salonów sprzedaży home&you. Brak odbioru przez Klienta Towarów w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.
 3. W celu zidentyfikowanie w Salonie sprzedaży home&you zarezerwowanych Towarów wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia lub numeru telefonu podawanego przy składaniu zapytania rezerwacyjnego.
 4. Sprzedawca informuje, że w Sklepie świadczona jest jedynie usługa rezerwacji Towarów, a Towary objęte rezerwacją nie są nabywane w Sklepie. Umowa sprzedaży Towarów objętych rezerwacją zawierana jest w Salonie sprzedaży home&you przy odbiorze Towaru.
 5. Klient może anulować złożone zapytanie rezerwacyjne bez podania przyczyny.
 6. Towary oferowane do sprzedaży w Salonach sprzedaży home&you nie podlegają dodatkowym promocjom, które w mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepie.

 

§ 13. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Sprzedawca wskazuje, iż:
 1. do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;
 4. treści cyfrowe, składające się na usługę posiadania Konta są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści zapisanych na Koncie w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Sprzedawcy; back-up treści cyfrowych;
 5. Sprzedawca informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi posiadania Konta, w tym dla prawidłowej konfiguracji funkcjonalności „Lista życzeń”, Sprzedawca korzysta z plików Cookies, na zasadach określonych pod linkiem: https://home-you.com/pl/polityka-cookies (stosowanych odpowiednio). Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies - w tym celu należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w podanym wyżej linku.
 6. Regulamin Sklepu Online jest dostępny na stronie internetowej https://home-you.com/pl/regulamin-sklepu, zaś Klauzula Informacyjna dla Klientów jest dostępna na stronie internetowej https://home-you.com/pl/rodo
 7. Sprzedawca porozumiewa się z Klientami telefonicznie, pisemnie oraz mailowo za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@home-you.com.
 8. Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 14. ZMIANY REGULAMINU SKLEPU ONLINE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Sklepu Online w przypadku:
 1. zmiany podmiotowej Sprzedawcy,
 2. zmian systemu technologicznego obsługującego Sklep,
 3. zmian dostawcy usług płatności elektronicznej.
 1. Każda zmiana Regulaminu Sklepu Online będzie ogłaszana przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.home-you.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Data publikacji Regulaminu Sklepu Online: 13 września 2022 roku.
 3. Wersje archiwalne Regulaminu Sklepu Online.
 

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- RODO - https://home-you.com/pl/rodo

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Polityka Cookies - https://home-you.com/pl/polityka-cookies

- Reklamacje https://home-you.com/pl/reklamacje-rodo

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie WWW: https://home-you.com/pl/contact,

- e-mailem pod adresem: iod@bbk.com.pl,

Inspektorem Danych Osobowych jest Monika Gierada-Sołtysek.