Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA SMS

§ 1.

DEFINICJE

 1. Organizator – BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości).
 2. Rabat - przyznana Uczestnikowi przez Organizatora zniżka w wysokości 10% od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin Usługi Newslettera SMS – niniejszy regulamin określający zasady i warunki świadczenia usługi Newsletter SMS.
 4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Sklep online - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi.
 6. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 7. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 8. Towary - produkty z kolekcji marki home&you znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedaży Sklepu online.
 9. Towary Obce - produkty nie należące do kolekcji marki home&you znajdujące się w aktualnej ofercie sprzedaży Sklepu online.
 10. Uczestnik – osoba z którą Organizator zawarł Umowę.
 11. Umowa – umowa, na podstawie której Organizator świadczy na rzecz Uczestnika Usługę Newslettera SMS.

§ 2.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługa Newslettera SMS świadczona jest na podstawie Umowy.
 2. Regulamin Usługi Newslettera SMS określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania usługi Newslettera SMS, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.
 3. Świadczenie usługi następuje poprzez wysyłkę za pośrednictwem wiadomości SMS Newslettera i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Organizatora imiennych wiadomości typu newsletter zawierających informacje o:
 • Nowościach asortymentowych,
 • Promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych,
 • Otwarciu sklepów,
 • Szczególnych wydarzeniach i akcjach związanych z marką home&you lub firmą Organizatora, a także
 • Inspiracje produktowe i aranżacyjne,
 • Trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej,
 • Życzenia świąteczne i noworoczne,

wybrane dla poszczególnych Uczestników w oparciu o ustalone przez Organizatora osobiste preferencje Uczestników.

 1. Świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestników Usługi Newslettera SMS nie jest możliwe bez:
 1. podania przez Uczestnika jego imienia – w celu wykonania Umowy;
 2. podania przez Uczestnika jego numeru telefonu – w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy oraz
 3. ustalenia osobistych preferencji Uczestnika, w tym także w oparciu o informacje zgromadzone przy pomocy narzędzi informatycznych. Oznacza to, że treść Newslettera SMS różni się w zależności od ustalonych przez Organizatora osobistych preferencji każdego Uczestnika indywidualnie,
 1. Korzystanie z usługi Newslettera SMS jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każdy Uczestnik, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi w sposób określony w §3 ust. 8 poniżej.
 2. Ze względu na opisany powyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy Organizator wskazuje, że podanie przez Uczestnika numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Ze względu na opisany powyżej sposób świadczenia usług na podstawie Umowy, Organizator wskazuje, że jej wykonanie wymaga skorzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

§ 3.

ZAMÓWIENIE USŁUGI NEWSLETTERA SMS

 1. Usługa Newslettera SMS świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.
 2. Zawarcie Umowy jest możliwe poprzez:
 1. zamówienie Usługi Newsletter SMS przy rejestracji konta w Sklepie online,
 2. zamówienie Usługi Newsletter SMS przy rejestracji konta w Sklepie online poprzez social media,
 3. zamówienie Usługi Newsletter SMS w Sklepie online na dedykowanym banerze na stronie głównej lub na odrębnej podstronie: https://home-you.com/newsletter,
 4. zamówienie Usługi Newsletter SMS przy składaniu zamówienia w Sklepie online,
 5. zamówienie Usługi Newsletter SMS za pośrednictwem konta w Sklepie online na dedykowanej stronie.
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt i powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. wykonać czynności niezbędne do założenia konta w Sklepie online – przewidziane w odrębnym regulaminie Sklepu online (w tym: podać imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta, zaakceptować Regulamin Sklepu online, zapoznać się z Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną ustawić hasło do konta),
 2. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera SMS
 3. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 4. podać numer telefonu – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 5. zamówić usługę Newslettera SMS poprzez zaznaczenie checkbox'a o treści:

  "Zamawiam usługę Newslettera SMS, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA SMS, polegającą na przesyłaniu na mój numer telefonu imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 6. kliknąć przycisk "UTWÓRZ KONTO" - na podany numer telefonu zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania numeru telefonu do listy usługi Newsletter SMS,
 7. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania numeru telefonu do listy subskrybentów usługi Newsletter SMS (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt ii powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. wykonać czynności niezbędne do założenia konta w Sklepie online – przewidziane w odrębnym regulaminie Sklepu online (w tym: podać imię, nazwisko oraz adres e-mail w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia konta, zaakceptować Regulamin Sklepu online, zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną, ustawić hasło do konta),
 2. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera SMS,
 3. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 4. podać numer telefonu – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 5. zamówić usługę Newslettera SMS poprzez zaznaczenie checkbox'a o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera SMS, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA SMS, polegającą na przesyłaniu na mój numer telefonu imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 6. kliknąć przycisk "UTWÓRZ KONTO" - na podany numer telefonu zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania numeru telefonu do listy usługi Newsletter SMS,
 7. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania numeru telefonu do listy subskrybentów usługi Newsletter SMS (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt iii powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera SMS oraz Klauzulą Informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 3. podać numer telefonu – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 4. zamówić usługę Newslettera SMS poprzez oznaczenie checkbox'a o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera SMS, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA SMS, polegającą na przesyłaniu na mój numer telefonu imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 5. kliknąć przycisk "ZAPISZ" - na podany numer telefonu zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania numeru telefonu do listy usługi Newsletter SMS,
 6. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania numeru telefonu do listy subskrybentów usługi Newsletter SMS (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt iv powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. podać dane niezbędne (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie firmę i NIP) do złożenia zamówienia w Sklepie online oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w Sklepie online- zasady podawania tych danych określone są w odrębnym Regulaminie Sklepu online,
 2. podać imię – także w celu wykonania Umowy,
 3. podać numer telefonu – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
 4. kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DALEJ”,
 5. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-MAIL, Regulaminem Sklepu online oraz Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną,
 6. zamówić usługę Newslettera E-MAIL poprzez zaznaczenie checkbox'a o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera SMS, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA SMS, polegającą na przesyłaniu na mój numer telefonu imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne imieninowe i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 7. kliknąć przycisk "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" - na podany numer telefonu zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania numeru telefonu do listy usługi Newsletter,
 8. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania numeru telefonu do listy subskrybentów usługi Newsletter SMS (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 2 pkt v powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. posiadać konto w Sklepie online założone na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Sklepu online,
 2. zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera SMS oraz Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną,
 3. zamówić usługę Newslettera SMS poprzez zaznaczenie checkbox'a dostępnego na stronie konta o treści:

  „Zamawiam usługę Newslettera SMS, świadczoną przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, („BBK”), na warunkach REGULAMINU USŁUGI NEWSLETTERA SMS, polegającą na przesyłaniu na mój numer telefonu imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych, a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne imieninowe i noworoczne, wybrane dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje.”

 4. kliknąć przycisk "ZAPISZ ZMIANY" - na podany numer telefonu zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania numeru telefonu do listy usługi Newsletter SMS,
 5. kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania numeru telefonu do listy subskrybentów usługi Newsletter SMS (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).
 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera SMS w następujący sposób:
 1. poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać na adres mailowy
  kontakt@home-you.com.
 2. za pośrednictwem zakładki w koncie Uczestnika, w przypadku gdy Uczestnik zawarł z Organizatorem umowę o świadczenie usług prowadzenia konta.
 1. W celu rezygnacji z usługi Newslettera SMS w sposób określony w ust. 8 lit. ii powyżej Uczestnik jest zobowiązany:
 1. wejść w koncie Uczestnika w zakładkę „Subskrypcje Newslettera”,
 2. odznaczyć zaznaczony checkbox o treści zgodnej z § 3 ust. 3 pkt v. Regulaminu Usługi Newslettera SMS,
 3. nacisnąć przycisk: „ZAPISZ ZMIANY”.
 1. Organizator w związku ze świadczeniem usługi typu Newsletter SMS wskazuje, że:
 1. do otrzymywania wiadomości typu Newsletter na podany numer telefonu wymagane jest posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego u operatora telefonii komórkowej świadczącego usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadanie przez Uczestnika telefonu komórkowego zdolnego do odbierania wiadomości tekstowych (SMS) oraz znajdowanie się przez Uczestnika w zasięgu sieci telefonii komórkowej ww. operatora;
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Organizatora następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów Teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usługi typu Newsletter; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści wiadomości typu Newsletter w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Organizatora; back-up treści cyfrowych;
 4. treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Uczestnika.

§ 4.

RABAT

 1. Uczestnicy, którzy zawarli z Organizatorem Umowę zgodnie z treścią §3 ust. 2 powyżej, otrzymają na podany przez siebie numer telefonu unikalny kod rabatowy uprawniający do otrzymania Rabatu na zakupy w Sklepie online na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Newslettera SMS.
 2. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że cena za Towary zostanie pomniejszona o wartość 10% liczoną od regularnej ceny Towarów. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy Towarów.
 3. Uczestnik dokonując zakupu Towarów w Sklepie online ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
 4. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uprawnia do skorzystania z Rabatu przez 30 dni od otrzymania przez Uczestnika wiadomości na numer telefonu, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podlega jednorazowej oraz niepodzielnej realizacji.
 6. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia kart podarunkowych home&you.
 7. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia Towarów, których cena została już obniżona w ramach promocji, wyprzedaży lub wykorzystania innego rabatu lub kodu rabatowego.
 8. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia Towarów Obcych.
 9. Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Towary nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Rabatu podlegają ogólnym warunkom odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz złożenia reklamacji w przypadku wady Towaru, na zasadach określonych w regulaminie Sklepu online.
 11. Przy zakupie Towarów w Sklepie online aby skorzystać z Rabatu Uczestnik zobowiązany jest wpisać podany kod rabatowy w polu „Wpisz kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu online. Rabat jest naliczany, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Rabatem na zasadach przewidzianych w Regulaminie Usługi Newslettera SMS.
 12. Każdy Uczestnik może skorzystać z Rabatu jeden raz. Ponowne zawarcie Umowy zgodnie z treścią §3 ust. 2 powyżej nie będzie wiązało się z ponownym otrzymaniem przez Uczestnika kodu rabatowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin Usługi Newslettera SMS jest dostępny na stronie internetowej: https://home-you.com/pl/newsletter-regulamin-sms.
 2. Klauzula informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną jest dostępna na stronie internetowej: https://home-you.com/pl/rodo.
 3. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami mailowo.

§ 6.

SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze świadczeniem Usługi Newsletter SMS, Uczestnik może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tej usługi.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga – Usługi Newslettera SMS”.
 3. Skarga dla swojej skuteczności powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 7.

ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Usługi Newslettera SMS w każdym czasie w przypadku: (i) zmiany podmiotowej Organizatora, (ii) zmian systemu technologicznego mającego wpływ na Usługę Newslettera SMS, (iii) zmian organizacyjnych i logistycznych, wpływających na świadczenie Usługi Newslettera SMS.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każda zmiana Regulaminu Usługi Newslettera SMS będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej www.home-you.com z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu Usługi Newslettera SMS w formie wiadomości tekstowej (SMS) na podany numer telefonu.
 4. Zmieniony Regulamin Usługi Newslettera SMS obowiązuje Uczestnika po upływie miesiąca od powiadomienia go o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, nie wcześniej jednak niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu Usługi Newslettera SMS, chyba że w tym terminie Uczestnik złoży oświadczenie o rezygnacji z Newslettera SMS w sposób opisany w § 3 ust. 8 Regulaminu Usługi Newslettera SMS.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi Newslettera SMS, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi Newslettera SMS co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usługi Newslettera SMS poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.home-you.com.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia przez Organizatora Usługi Newslettera SMS na co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia przez Organizatora Usługi Newslettera SMS w formie wiadomości mailowej na podany adres mailowy.