Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej

Activia – Dobry jesienny nastrój zaczyna się od środka

 

1. Organizator i czas trwania promocji

1.1 Organizatorem promocji konsumenckiej sprzedaży premiowej „Activia – Dobry jesienny nastrój zaczyna się od środka”, zwanej dalej „Promocją”, jest H2O Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 65/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053379, NIP: 879-22-95-528 (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator działa na zlecenie Fundatora.

1.2 Fundatorem nagród jest DANONE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 9/23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014227, kapitał zakładowy w wysokości 53.550.000 zł, NIP 527- 020-44-71, BDO: 000013290 (dalej: „Fundator”).

1.3 Promocja trwać będzie od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania puli nagród 36 000 sztuk kodów promocyjnych (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze).

1.4 Nagrodami w Promocji są kody promocyjne o wartości 30 PLN do wykorzystania na zasadach określonych niniejszym Regulaminem na zakupy w Punktach sprzedaży. Pula Nagród w Promocji wynosi 36 000 kodów. 

1.5. Promocja obejmuje również przecenione produkty w ramach wyprzedaży dostępne w sieci sklepów home&you lub w sklepie internetowym home-you.com. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami obowiązującymi w sieci sklepów home&you lub w sklepie internetowym home-you.com.

1.6 Paragon rozumiany jest jako dowód dokonania Zakupu Promocyjnego. W Promocji biorą również udział faktury VAT wystawione na rzecz osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Paragonami w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są w szczególności Paragony niefiskalne oraz potwierdzenia płatności kartą.

1.7 Strona w rozumieniu niniejszego Regulaminu to serwis www pod adresem www.activia.pl za pomocą którego Uczestnik może wziąć udział w Promocji. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.

 

2. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter konsumenckiej akcji otwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które ukończyły 18 lat.

2.2 Warunkiem przystąpienia do Promocji jest:

a) Dokonanie Zakupu dowolnego produktu marki Activia produkowanego lub wprowadzanego do obrotu przez Fundatora  w dowolnym sklepie w okresie trwania Promocji, tj. od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (dalej „Zakup promocyjny”).

b) Zrobienie jednego, wyraźnego i czytelnego zdjęcia (nie skan) Paragonu dokumentującego Zakup Promocyjny.

c) Załadowanie wykonanego zdjęcia na Stronie.

d) Podanie swojego adres e-mail na który Uczestnik otrzyma unikatowy kod promocyjny.

e) Koniecznie jest zachowanie Paragonu dokumentującego Zakup Promocyjny.

2.3. Poprzez wzięcie udziału w Promocji (tj. spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2.2 powyżej), uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów realizacji Promocji. Przystąpienie do Promocji (w tym w szczególności przesłanie zdjęcia paragonu) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

3. Zasady Promocji

3.1 Nagrodą w Promocji jest możliwość dokonania zakupów w Punkcie Sprzedaży (lista sklepów home&you dostępna pod adresem: https://home-you.com/pl/adresy-sklepow) lub w sklepie internetowym home-you.com ze zniżką w wysokości 30 PLN przy zakupie za min. 100 PLN (dalej „Nagroda”). Podstawą do wydania Nagrody jest okazanie przy dokonywaniu w Punkcie sprzedaży zakupów na kwotę co najmniej 100 PLN kodu promocyjnego.

3.2 Każdy uczestnik Promocji, który chce nabyć Nagrodę, powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) zapoznać się z regulaminem Promocji, 

b) zrealizować warunek promocyjny, o którym mowa w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu,

c) udać się do jednego ze sklepów sieci home&you i podać unikalny kod kasjerowi przed dokonaniem transakcji lub na stronie home-you.com w trakcie składania zamówienia wpisać unikalny kod w polu „dodaj kod promocyjny”.

d) ostateczną datą realizacji zakupów na podstawie unikalnego kodu jest dzień 29.02.2020 r. Po tym terminie niewykorzystane kody tracą ważność i uczestnik Promocji nie może wnosić o ich dalszą realizację.

3.3 Organizator Promocji w żadnym przypadku nie dopuszcza do udziału w Promocji skanów Paragonów. W Promocji można wykorzystywać jedynie zdjęcia Paragonów.

3.4 Załadowane zdjęcie Paragonu będzie weryfikowane przez Organizatora pod kątem unikalności Paragonu. Weryfikacja może trwać do 48h w dni robocze.

3.5 Uczestnikom, którzy nadeślą Paragon dokumentujący zakup wielokrotności Produktu Promocyjnego, nie przysługuje odpowiednio zwielokrotniona ilość Nagród. Jeden Paragon uprawnia do odbioru maksymalnie jednej Nagrody, niezależnie od ilości zakupionych produktów Activia.

3.6 W uzasadnionych przypadkach, Organizator może poprosić Uczestnika o fizyczne przesłanie zgłaszanego Paragonu drogą pocztową lub kurierską. Koszt przesłania Paragonu do Organizatora ponosi Uczestnik.

3.7 Jeżeli podczas weryfikacji okaże się, że Paragon na zgłoszonym zdjęciu ma ten sam numer co inny Paragon, którego zdjęcie było zgłoszone wcześniej, Organizator porówna oba Paragony. Jeżeli będą one identyczne, Zgłoszenie dodane jako drugie zostanie zweryfikowane negatywnie.

3.8 W przypadku negatywnej weryfikacji Paragonu, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailowo, wraz z określeniem przyczyny negatywnej weryfikacji.

3.9 Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody ani żądać otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik w przypadku zwrotu zakupionego towaru do sklepu sieci home&you lub home-you.com nie może żądać od home&you ekwiwalentu pieniężnego równego uzyskanej zniżce wynikającej z otrzymanej Nagrody w poniższej promocji.

3.10 Wartości kodów nie łączą się ze sobą, co oznacza, iż w ramach płatności za jeden zakup można wykorzystać jeden kod.

3.11 Wszystkie Nagrody w Promocji mają taką samą wartość - jest nią 30 PLN (trzydziestozłotowa) zniżka od wartości zakupu w sklepach sieci home&you lub na stronie home-you.com przy zakupach za minimum 100 PLN. 

3.12 Organizator przygotował 36 000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) sztuk kodów promocyjnych stanowiących Nagrodę w konkursie łącznie na wszystkie Punkty sprzedaży.

3.13 Każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w regulaminie.

3.14 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2.000,00 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.

3.15 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik Promocji narusza zasady Promocji określone w regulaminie (tj. np. dokonuje fikcyjnych zakupów opakowań jogurtów Activia i/lub dokonuje zwrotów zakupionych opakowań jogurtów Activia itp.) lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody wymienionej w pkt. 3.1 regulaminu.

 

4. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Promocji, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora 02-924 Warszawa, ul. Ciechocińska 26. Reklamacje rozpoznawane są przez Organizatora, działającego w imieniu i na rzecz Fundatora. W razie wątpliwości, co do zasadności reklamacji, Organizator może zwrócić się do Fundatora z prośbą o zajęcie stanowiska. Opinia Fundatora jest wiążąca. 

4.2 Każda reklamacja powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres uczestnika; dodatkowo uczestnik może podać również numer telefonu kontaktowego,

b) dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

4.3 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji do Organizatora. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).

4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4.5 Towary nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Nagrody za pośrednictwem sklepu internetowego www.home-you.com podlegają ogólnym warunkom w przedmiocie reklamacji towarów i odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawartej na odległość oraz złożenia reklamacji w przypadku wady Towaru, na zasadach określonych w regulaminie sklepu home-you.com.

 

5. Dane osobowe

5.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z Promocją, tj. dokonania zgłoszenia oraz złożenia reklamacji przez uczestników jest Fundator. Administratorem danych osobowych przekazanych w czasie logowania do sklepu home-you.com oraz przekazanych podczas dokonywania zakupów w sklepie home&you lub sklepie internetowym home-you.com jest: BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale (zwana dalej BBK S.A.), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości). W kwestiach zasad dotyczących przetwarzania danych przez spółkę BBK S.A. należy kontaktować się z ww. spółką bezpośrednio.

5.2 Administrator danych osobowych przekazanych w związku z Promocją (dalej „Administrator”) informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);

b) dane osobowe przetwarzane są w celach:

-        związanych z przeprowadzeniem Promocji, w tym w szczególności przyznaniem Nagrody oraz rozpoznaniem złożonej reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora oraz zgoda uczestnika - art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. a RODO). Poprzez uczestnictwo w Promocji uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

-        ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji,

d) uczestnik ma prawo:

-        żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe uczestnika;

-        sprostować dane osobowe jego dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;

-        żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania;

-        żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania;

-        wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;

-        przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do Administratora, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi.

-        cofnięcia wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem

 

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01; infolinia 606-950-000),

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, w szczególności Organizatorowi; dodatkowo również operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez czas trwania Promocji, rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Promocji, tj. trzy lata od daty zakończenia Promocji;,

h) dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1 Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjne i reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.2 Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji. Przystąpienie do Promocji oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

6.3 Regulamin Promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze Organizatora: 02-924 Warszawa, ul. Ciechocińska 26 oraz na stronach internetowych:

6.4 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

6.5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.