REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ
w Salonach sprzeda
ży oraz w Sklepie online home&you
w dniach od 12 do 15 pa
ździernika 2018 roku
POD HASŁEM „
DRUGA RZECZ 5 ZŁ NA PRODUKTY DO 100 ZŁ”

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Organizator – BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180
Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą
REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości),
właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można
uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
2.
Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny
home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia
wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you
taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz
pod markami własnymi oraz markami obcymi;
3.
Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem
www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod
markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
4.
Towary – produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem
towarowym home&you lub à Tab oraz produkty
nie należące do kolekcji marek własnych
Organizatora, należące do kolekcji marek obcych
, znajdujące się w aktualnej ofercie
danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;
5.
Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w
Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 5 zł na
produkty do 100 zł”;
6.
Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę
do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
7.
Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji
Promocyjnej.
8.
Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem
Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.
Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online
w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
10.
Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od
ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych
w Regulaminie;
11.
Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie
towarowym) powyżej 15 sztuk;

12.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w
Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach sprzedaży w godzinach ich
otwarcia
w dniach 12-15 października 2018 roku.
2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach sprzedaży na terenie Polski.
3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online
w dniach od 12 października 2018
roku od godz. 00:00 do 15 października 2018 roku godz. 23:59.
4. Akcją Promocyjną nie są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej
promocji niż Akcja Promocyjna.
5. Akcją Promocyjną są objęte Towary pełnowartościowe oraz Towary, których cena została
obniżona w ramach wyprzedaży (Towary Przecenione).
6. Akcją Promocyjną
NIE są objęte Zakupy hurtowe.
7. Akcją Promocyjną
NIE są objęte sprzedawane w Salonach sprzedaży karty podarunkowe
home&you.
8. Akcją Promocyjną
NIE są objęte produkty droższe niż 100 zł brutto oraz tańsze niż 5 zł brutto.
9. Akcją nie są objęte Towary marek obcych, za wyjątkiem:
YOPE, Koziol, Aroma Home.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji
Promocyjnej jest nabycie w Salonie sprzedaży lub w Sklepie online w terminie
obowiązywania Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów Promocyjnych w ramach
jednej transakcji.
3. Para Towarów Promocyjnych musi składać się z dwóch produktów, każdy z nich w cenie
zawierającej się w przedziale od 5 zł do 100 zł brutto.
4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając
Parę Towarów Promocyjnych w ramach
jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej
samej cenie) oraz 5 (pięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej
cenie), pod warunkiem, że obydwa Towary z Pary Towarów Promocyjnych są w cenie do
100 zł i są droższe niż 5 (pięć) złotych brutto. W ramach jednej transakcji (na jednym
paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów
Promocyjnych, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
5. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile
nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach
przewidzianych w Regulaminie.

§ 4 .ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie
podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji Towaru
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
(tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji
opisuje §5 poniżej.

2. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega
zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie
Internetowym home&you” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

§ 5. REKLAMACJA

1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz
pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub
prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową,
Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi
przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu
rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia
wydania rzeczy Uczestnikowi.
3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy
w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie
Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie
zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać,
wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561
Kodeksu cywilnego.
5. Salony sprzedaży nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących
wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z
treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
7. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań
Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy
uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie
stanowiska Organizatora.
8. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad
albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub
naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania
Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
9. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy
żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w
sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
10. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo
usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą
na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności
dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli
Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi
przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
11. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia
od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika
cenę Towaru.
12. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został
rozwiązany:
13. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu
rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot
sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone
zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany
zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady
postępowania przed tym sądem;
14. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze
mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub
sposób jego wyboru.
15. Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym
trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo
zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o
podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia
udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich.
16. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem
powszechnym.

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób
bezpośredni w Salonie sprzedaży, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w
przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki
kontakt.

§ 7. SKARGI

1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może
zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul.
Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz 5 zł”.
3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności
stanowiących podstawę skargi.

4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie
powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres
korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę
przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.