Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale , nr KRS: 0000015349, dane kontaktowe: nr tel 058/762-20-20, adres e-mail biuro@bbk.com.pl (dalej: ,,BBK”). Z Inspektorem ochrony danych w BBK  można się skontaktować pod  adresem e-mail: iod@bbk.com.pl lub nr tel. 576 071 241.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  w celu realizacji i w zakresie wynikającym z uzasadnionych interesów BBK, za które to interesy uznajemy organizację przez BBK za pośrednictwem serwisu Instagram konkursu pod nazwą #homeandfrozen (dalej: „Konkurs”), w szczególności przyjęcie zgłoszeń do Konkursu, ustalenie wyników Konkursu, wydanie nagród, ogłoszenie wyników Konkursu, rozpatrzenie ewentualnych zgłoszonych przez Panią/Pana reklamacji co do przeprowadzenia Konkursu, obronę przed roszczeniami;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu i w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych;

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych BBK, w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych BBK, dostawcy usług rachunkowych, pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, podmioty świadczące usługi prawne, inni profesjonalni doradcy, organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji publicznej.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do udziału w Konkursie, a w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie warunkiem otrzymania tejże nagrody. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do udziału w Konkursie, a  w przypadku uzyskania przez Panią/Pana nagrody przewidzianej za wygraną w Konkursie - brak możliwości otrzymania tejże nagrody.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, okres możliwego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że przepisy prawa (np. RODO lub z zakresu rachunkowości i podatków) będą zobowiązywać BBK do dłuższego przetwarzania tych danych. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przetwarzania Pani/Pana danych.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych (w szczególności RODO).