Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od godz. 8:00 dnia 20.03.2020 r.

do godz. 23:59 dnia 23.03.2020 r.

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online od godz. 8:00 dnia 20 marca 2020 roku do godz. 23:59 dnia 23 marca 2020 roku.
 2. Akcja Promocyjna NIE obowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 3. Akcją Promocyjną NIEsą objęte Towary, których indeksy zostały wymienione w Załączniku 1. do niniejszego Regulaminu.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych lub kodów rabatowych.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych za wyjątkiem: Swarovski, Disney, Smiley.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów objętych Akcją Promocyjną w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów objętych Akcją Promocyjną w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 4. Zwrot Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie Sklepu” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;

b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c)     Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

 

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga Rzecz 10 zł w sklepie online’.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Indeksy NIEBIORĄCE udziału w promocji:

30047-PRZ-KLWIN
30048-PRZ-KLWIN
36284-BRĄ-MY
36285-BRĄ-MY
27188-SRE-SZTUĆ-24C
27270-PRZ-SZKL-4CZ
27332-MIX-WAŁEK
27371-SZA-MATAK
28761-SRE-KAWIA
28762-SRE-KAWIA
30505-ZIE9-OBIER
30520-SZA-WY
33398-MIX-DESKA
33520-SZA-POJEM-2CZ
35166-BIA-CZAJN
34383-BIA-8-RAMKA
31305-PRZ-KIELI-4CZ
33906-PRZ-WB-4CZ
33906-PRZ-WCZ-4CZ
28005-PRZ-WB-4CZ
28005-PRZ-WCZ-4CZ
35976-PRZ-SZKL-4CZ
27432-CZA-ZPRZ
27765-CZA-OSTRZ
30508-SZA-POJEM-S
27346-ZIE-STOJ
27372-SZA-SUSZA
36129-BIA-MEBEL
36366-PRZ-KIELI
30604-SRE1-10-RAMKA
33680-BIA-STOJ
38376-MIX-MY
39635-BRĄ-MY
39638-RÓŻ-KREMC
37861-BIA-STOWI
43850-SRE-MEBEL
42434-CZA-STOJ
44294-PRZ-SZKL
44748-BIA-MISKA
27435-CZA-ST.BU
43002-SZA-OBRAZ
43006-SZA-OBRAZ
27801-CZA-TORT
30594-ZIE-TEMP
38115-SZA-OCIE
39608-ZIE-TAR
36190-ZIE-CEDZ
45646-PRZ-WB
45646-PRZ-WCZ
43549-SRE-9-RAMKA
27806-CZA-FORMA
46493-PRZ-KUFEL
46632-BIA-SWIE
46637-ŻÓŁ-SWIE
46898-SRE-SZTUĆ
46593-PRZ-SŁOIK
45520-SRE-LUSTR
45789-CZA-5-RAMKA
46185-SRE-WIE
45523-SRE-4-RAMKA
46685-BRĄ-SZAF
43550-CZA-MEBEL
40040-ZŁO-4-RAMKA
42933-TUR-PŁYN
37994-PRZ-SZKL
44643-TUR-SWIE
43797-SRE-LUSTR
44295-PRZ-KLWIN
37995-PRZ-SZKL
39373-PRZ-PATER
36218-SZA-OCIE
45550-PRZ-SZKL
46732-SRE-10-RAMKA
46922-PRZ-KIELI
47519-SRE-9-RAMKA
27389-CZA-WY
27394-CZA-OB/W
27396-SRE-TAR
27450-CZA-TŁUCZ
27462-BIA-ZMIOT
27776-SZA-SUSZA
30587-CZA-MIAR
33035-BIA-POJEM-XL
34869-BIA-POJEM
46494-PRZ-KLVOD
46703-PRZ-POJEM-L
48705-BRĄ-NÓŻ-5CZ
45523-SRE-6-RAMKA
49046-BIA-OBRAZ
49047-MIX-OBRAZ
48145-PRZ-NACZ
48927-PRZ-KLWIN
49203-PRZ-SZKL
49730-ŻÓŁ-ODSW
48929-PRZ-KARAF
43850-CZA-MEBEL
49406-SZA9-PUFA
49411-RÓŻ-PUFA
47698-BIA-MEBEL
48672-SRE-STO
48815-PRZ-MISA
49634-BIA-PUFA
49655-MIX-KRZE
49678-BIA-MEBEL
49744-BIA-STO
49819-BIA-MEBEL
45794-CZA-11-RAMKA
49663-ZŁO-9-RAMKA
49077-SRE-MEBEL
51914-PRZ-SZKL
51915-PRZ-SZKL
51916-PRZ-SZKL
52875-MIX-KSIĄŻ
45523-SRE-3-RAMKA
51028-SRE-6-RAMKA
51032-SRE-8-RAMKA
51033-SZA-9-RAMKA
51058-SZA-OBRAZ
51090-BIA-MEBEL
52438-MIX-MISKA
52439-MIX-KUBEK
52440-MIX-FIL
43850-SZA-MEBEL
49406-CZA-PUFA
49406-RÓŻ-PUFA
50842-BIA-MEBEL
50845-BIA-STO
50866-SZA1-KRZE
51114-SRE-MEBEL
51326-SRE-STO
51344-SRE-STO
51103-SRE-STO-S
51265-SRE-8-RAMKA
51266-SRE-9-RAMKA
52708-SRE-LUSTR
52800-BIA-LUSTR
33679-BIA-POJEM
51093-SRE-STO
51095-BIA-STO
51096-SRE-STO
51319-BRĄ-PUFA
52438-MIX-TALD
52489-MIX-OBRAZ
52493-SRE-STO
53819-SZA-KRZE
53849-CZA-11-RAMKA
53850-BRĄ-6-RAMKA
53851-SRE-8-RAMKA
53722-MIX-OB/W
34383-SZA-8-RAMKA
43850-NIE9-MEBEL
43850-ZIE9-MEBEL
48849-ZIE9-PUFA
51318-BIA-SZAF
51428-SZA-KRZE
52531-SZA-OBRAZ
52532-SRE-5-RAMKA
52535-SRE-LUSTR
53818-SZA-MEBEL
53820-SZA-MEBEL
54128-TUR-7-RAMKA
34974-CZA-4-RAMKA
50864-TUR-KRZE
52487-TUR-OBRAZ
49655-CZA1-KRZE
53576-NIE1-PUFA
54254-RÓŻ1-OBRAZ
54284-CZA-STO
55331-TUR-PRZ
48677-NIE9-KRZE
54475-SZA-STO
54476-MIX-MEBEL
27807-CZA-FORMA
54316-BIA-OBRAZ
54479-BIA-STO
54521-CZA-OBRAZ
55683-PRZ-TAL
55686-SRE-CZAJN
55804-CZA-FORMA
55805-CZA-FORMA
56104-PRZ-SZKL
56105-PRZ-SZKL
54257-SRE-LUSTR
54258-SRE-LUSTR
54259-SRE-LUSTR
54283-CZA-MEBEL
54387-SZA-KRZE
54388-SZA-KRZE
30564-PRZ-SZKL
54267-MIX-OBRAZ
54268-SRE-LUSTR
54276-SZA-KRZE
53936-BIA-LUSTR
54282-ZIE-MEBEL
56853-ZIE-ŁOP
56856-NIE9-TAR
56851-SZA-PATEL
56852-SZA-PATEL
57127-PRZ-POJO
57128-SZA1-ŚM
54266-MIX-OBRAZ
54734-BIA-8-RAMKA
55346-ZŁO-WIE
55704-RÓŻ-ODSW
55876-CZA-2-RAMKA
55878-CZA-8-RAMKA
55558-CZA-PATEL
55559-CZA-PATEL
55560-CZA-PATEL
55854-SRE-4-RAMKA
55859-BIA-8-RAMKA
55887-CZA-3-RAMKA
57043-CZA-KREMC
57044-CZA-BALSA
57045-CZA-PEEL
57046-POM-KREMC
57047-POM-BALSA
57048-POM-PEEL
57059-BIA-KUBEK
57059-CZA-KUBEK
57060-NIE-KUBEK
57060-ZIE-KUBEK
57061-FIO-BUT
57061-ZIE-BUT
57062-CZE-BUT
57066-CZA-KAWIA
57067-CZA-KAWIA
57132-PRZ-PATER
57267-ZIE-POJEM
57270-ZIE-DESKA
52495-SRE-LUSTR
56195-SRE-5-RAMKA
57068-CZA-PATEL
57077-CZA-PATEL
52797-BIA-MEBEL
52798-BIA-STO
52799-BIA-MEBEL
51105-SRE-STO-L
51091-SRE-STO
50804-SRE-MEBEL
49655-SZA1-KRZE
49411-SZA-PUFA
50842-CZA-MEBEL
50845-CZA-STO
52490-BIA-STO
53103-SZA-KRZE
53103-CZA-KRZE
52491-BIA-MEBEL
54278-BIA-MEBEL
55345-BIA-MEBEL
55569-MIX-KRZE
49408-SZA-MEBEL
54280-CZA-STO
54281-CZA-PUFA
55956-SRE-MEBEL
56318-BIA-STO
57054-BRĄ1-MEBEL
57055-BRĄ1-MEBEL
54317-BIA-OBRAZ
54318-SZA-OBRAZ
55828-NIE1-OBRAZ
55882-ZIE9-OBRAZ
51060-TUR-OBRAZ
55879-BEŻ1-OBRAZ
55880-CZA-OBRAZ
55831-NIE-OBRAZ
56921-RÓŻ1-OBRAZ
53828-SRE-LUSTR
55838-SRE-LUSTR
56196-SRE-LUSTR
47465-ZŁO1-LUSTR
46178-RÓŻ-BRELO
49219-PRZ-SZKL
31874-SZA9-FORMA-2CZ
55581-BIA-TORB-S
55582-BEŻ1-TORB-M
55583-BIA-TORB-M
55584-MIX-TORB-M
55585-SZA-TORB-L
55586-MIX-TORB-L
57105-RÓŻ1-TORB-L0040
57106-BEŻ1-TORB-L0040
57107-BIA-TORB-L0040
57108-SZA1-TORB-L0080
57109-ZIE9-TORB-L0080
57110-MIX-TORB-L0160
24462-SZA-6-RAMKA
45794-BIA-11-RAMKA
56255-MIX-4-RAMKA
55855-CZA-4-RAMKA
52538-SRE9-4-RAMKA
54250-SRE-6-RAMKA
56254-TUR1-10-RAMKA
49866-BIA-12-RAMKA

 

Poza Towarami o indeksach wymienionych w Załączniku 1. do Regulaminu, w Akcji Promocyjnej udziału nie biorą również Towary należące do marek obcych (z wyjątkiem marek: Smiley, Disney i Swarovski) oraz Towary przecenione, zgodnie z  § 2. Regulaminu.