Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od godz. 20:00 dnia 23.04.2020 r.

do godz. 23:59 dnia 27.04.2020 r.

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online od godz. 20:00 dnia 23 kwietnia 2020 roku do godz. 23:59 dnia 27 kwietnia 2020 roku.
 2. Akcja Promocyjna NIEobowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 3. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte meble, lustra, kołdry, poduszki oraz wypełnienia do poszewek. Dodatkowo, Akcją Promocyjną NIEsą objęte Towary, których indeksy zostały wymienione w Załączniku 1. do niniejszego Regulaminu.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych lub kodów rabatowych.Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych za wyjątkiem: Swarovski, Disney, Smiley.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów objętych Akcją Promocyjną w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów objętych Akcją Promocyjną w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 4. Zwrot Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie Sklepu” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;

b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c)    Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

     14.Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

 

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga Rzecz 10 zł w sklepie online’.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Dodatkowe indeksy NIEBIORĄCE udziału w promocji:

46236-SRE-LAMPA - Lampa Stardust
41157-BIA-MISA - Misa Clasico
51414-BIA-LAMPA - Lampa Stołowa Diamentotall 2
44232-SRE1-FIG - Figurka Hearthug
35244-SRE-KARAF - Karafka Cristallo Tall
45375-BIA-MISA - Misa Diamant 2
26269-BIA-NACZ-B - Naczynie Do Zapiekania Essential
43999-BIA-BIEL-L - Bieliźniak Fiano Script Double
39818-ZŁO-WCZ - Kieliszek Do Czerwonego Wina Brilliants New
46185-SRE-WIE - Wieszak Ajse
43549-SRE-9-RAMKA - Multiramka Exclusivo 2
34974-CZA-4-RAMKA - Multiramka Chic New
34563-BIA-CHL - Chlebak Casper
31086-BIA-BIEL - Bieliźniak Fiano
51028-SRE-6-RAMKA - Multiramka Clementine
51032-SRE-8-RAMKA - Multiramka Janet
51033-SZA-9-RAMKA - Multiramka Edith
47519-SRE-9-RAMKA - Multiramka Combo 2
53849-CZA-11-RAMKA - Multiramka Caitlin
53850-BRĄ-6-RAMKA - Multiramka Nature 2
53851-SRE-8-RAMKA - Multiramka Kiana
49046-BIA-OBRAZ - Obraz Whirly
49047-MIX-OBRAZ - Obraz Abstraction
52487-TUR-OBRAZ - Obraz Collen
30415-SRE-02P02-RAMKA - Ramka Highshine
40040-ZŁO-4-RAMKA - Multiramka Shineedge
45523-SRE-4-RAMKA - Multiramka Venezia
46732-SRE-10-RAMKA - Multiramka Venezia
45523-SRE-6-RAMKA - Multiramka Venezia
52532-SRE-5-RAMKA - Multiramka Lizzie
34383-SZA-8-RAMKA - Multiramka Como
51265-SRE-8-RAMKA - Multiramka Calannish
51266-SRE-9-RAMKA - Multiramka Ettore
53872-BIA-DZBAN - Dzbanek Z Kubkami Diamento
49142-CZA-LAMPA - Lampa Diamentotall
43002-SZA-OBRAZ - Obraz Cherryblossom
43006-SZA-OBRAZ - Obraz Rain
51058-SZA-OBRAZ - Obraz Cherry Slope
49276-CZA-LAM-XL - Lampion Galantis
50121-SRE-LAM-M - Lampion Mettalis
50121-SRE-LAM-XL - Lampion Mettalis
50121-SRE-LAM-L - Lampion Mettalis
50122-BIA-LAM-XL - Lampion Knobbo 2
51593-SRE-LAM-XL - Lampion Simpleas
51593-SRE-LAM-S - Lampion Simpleas
45794-CZA-11-RAMKA - Multiramka Varna
34523-BIA-DZBAN - Dzbanek I Filiżanki Classico
54254-RÓŻ1-OBRAZ - Obraz Atkins
47127-SRE-LAM - Lampion Rope Big
54317-BIA-OBRAZ - Obraz Sulivan
54318-SZA-OBRAZ - Obraz Lilyrose
54521-CZA-OBRAZ - Obraz Massimo
48519-CZA-LAM-H0090 - Lampion Tubis
54267-MIX-OBRAZ - Obraz Glorieta
39851-SRE-TACA - Taca Ricco
45377-BIA-PATER - Patera Diamant 2 New
45377-CZA-PATER - Patera Diamant 2 New
54964-CZA-PATER - Patera Blamondo
34383-BIA-8-RAMKA - Multiramka Como
49663-ZŁO-9-RAMKA - Multiramka Balis
49707-CZA-WAZON-L - Wazon Pipe
55346-ZŁO-WIE - Wieszak Stojący Cornelito
54870-BIA1-MISA - Misa Clasemo
54734-BIA-8-RAMKA - Multiramka Flawia 2
45789-CZA-5-RAMKA - Multiramka Ojla
55876-CZA-2-RAMKA - Multiramka Adilioni
55878-CZA-8-RAMKA - Multiramka Bello
51060-TUR-OBRAZ - Obraz Dente
55879-BEŻ1-OBRAZ - Obraz Sfumato
55880-CZA-OBRAZ - Obraz Rain 2
55887-CZA-3-RAMKA - Multiramka Fibonacci
49638-BIA-ZEGAR - Zegar Delo
54266-MIX-OBRAZ - Obraz Lorenza
55831-NIE-OBRAZ - Obraz Serenity
56195-SRE-5-RAMKA - Multiramka Diamentdust 2
55854-SRE-4-RAMKA - Multiramka Roselini
55855-CZA-4-RAMKA - Multiramka Alokazia
55859-BIA-8-RAMKA - Multiramka Chictape
24462-SZA-6-RAMKA - Multiramka Window
56921-RÓŻ1-OBRAZ - Obraz Pastelwave
50398-ZIE-MISA - Misa Dekoracyjna Palma
14067-BIA-DZBAN-5CZ - Komplet z Dzbankiem Classic
56114-CZA-LAMPA - Lampa Stołowa Rhomb
45794-BIA-11-RAMKA - Multiramka Varna
56254-TUR1-10-RAMKA - Multiramka Diy
56255-MIX-4-RAMKA - Multiramka Lemonesco


Poza Towarami o indeksach wymienionych w Załączniku 1. do Regulaminu, w Akcji Promocyjnej udziału nie biorą również Towary przecenione, zgodnie z  § 2. Regulaminu oraz: meble, lustra, kołdry, poduszki, wypełnienia do poszewek i Towary należące do marek obcych (z wyjątkiem marek: Smiley, Disney i Swarovski).