Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ
w salonach sprzedaży oraz sklepie online home&you 
w dniach 23 – 26 sierpnia 2019

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.  
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 8 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej. 
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach sprzedaży w godzinach ich otwarcia od dnia 23 sierpnia 2019 roku do dnia 26 sierpnia 2019 roku.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach sprzedaży.
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online od dnia 23 sierpnia 2019 od godz. 00:00 roku do dnia 26 sierpnia 2019 roku do godz. 23:59.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary Przecenione).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe. 
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach sprzedaży karty podarunkowe home&you.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte następujące towary: meble, pościele, kołdry i wypełnienia. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z ww. kategorii, które NIE biorą udziału w promocji, można znaleźć na końcu regulaminu w „Załączniku nr 1”.
 9. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary wybranych marek obcych, za wyjątkiem: Disney, Koziol, Smiley, Swarovski (tylko w cenie regularnej). Szczegółowe informacje dotyczące produktów marek obcych, które NIE biorą udziału w promocji, można znaleźć na końcu regulaminu w „Załączniku nr 1”.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Salonie sprzedaży i/lub w Sklepie online, w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji.
 3. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie), pod warunkiem, że obydwa Towary z Pary Towarów Promocyjnych są droższe niż 10 (dziesięć) złotych brutto. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 4. Uczestnik chcąc skorzystać z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej w Salonie sprzedaży zobowiązany jest po wybraniu Towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu. 
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie sprzedaży.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

 

§ 4 .ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi  za wyjątkiem  zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.
 2. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home&you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.homeyou.com.

 

§ 5. REKLAMACJA   

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik  zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. 
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie sprzedaży w terminie dwóch lat od daty wydania towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
 6. Reklamacji w Salonie sprzedaży można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie sprzedaży. Salony sprzedaży nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora. 
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia. 
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując  reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie  do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.  
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie  co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem; 

b) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c) Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com oraz w każdym Salonie sprzedaży. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie, Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w Salonie sprzedaży, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz 10 zł”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.


 

 

Załącznik nr 1

 

Produkty, które nie biorą udziału w promocji z kategorii: meble, pościele, wypełnienia oraz produkty marek obcych.

 


16799-SZA-C2022

42735-SZA1-P1420

48990-SZA1-C2022

51177-MIX-C1620

53291-BEŻ-TALD

16799-SZA-P1620

42735-SZA1-P1620

48992-SZA-C1620

51177-MIX-C2022

53291-TUR-MISKA

19358-SZA9-C2022

42746-MIX-C1620

48992-SZA-C2022

51178-TUR-C1620

53291-TUR-TAL

19358-SZA9-P1620

42746-MIX-C2022

48993-FIO-C1620

51178-TUR-C2022

53291-TUR-TALD

2092-4848-BIA-250

42931-TUR-PŁYN

48993-FIO-C2022

51179-SZA9-C1620

53408-FIO1-SWIE

24526-CZA-KUBEK

42932-TUR-PŁYN

48995-BEŻ-C1620

51179-SZA9-C2022

53409-RÓŻ1-SWIE

24526-NIE-FIL

42933-TUR-PŁYN

48995-BEŻ-C2022

51180-SZA-C1620

53411-FIO1-ODSW

24649-PRZ-DEKO

42934-TUR-PŁYN

48997-BEŻ-C1620

51180-SZA-C2022

53412-RÓŻ1-ODSW

24651-PRZ-DEKO

42940-SZA-MEBEL

48997-BEŻ-C2022

51181-CZA-C1620

53489-SZA1-D0406-BN

26434-MIX-FIL

42982-SZA-DURSZ

48998-SZA9-C1620

51181-CZA-C2022

53489-SZA1-D0407-BN

27182-SRE-SZTUĆ-24C

42986-SZA-DURSZ

48998-SZA9-C2022

51182-SZA-C1620

53490-RÓŻ1-C1420-D0408

27188-SRE-SZTUĆ-24C

42986-ZIE-DURSZ

49000-SZA1-C1620

51182-SZA-C2022

53490-RÓŻ1-C1620-D0409

27231-ZIE-POJEM

43436-BIA-SZAF

49000-SZA1-C2022

51183-SZA-C1620

53576-NIE1-PUFA

27236-MIX-POJEM

43550-CZA-MEBEL

49003-MIX-C1620

51183-SZA-C2022

53677-BIA-POJEM

27237-MIX-POJEM

43850-CZA-MEBEL

49003-MIX-C2022

51184-BIA-C1620

53679-PRZ-POJEM-L

27238-MIX-POJEM

43850-NIE9-MEBEL

49011-RÓŻ-C1620

51184-BIA-C2022

53679-PRZ-POJEM-M

27240-MIX-POJEM

43850-SRE-MEBEL

49011-RÓŻ-C2022

51185-SZA-C1620

53682-CZA-BIDON

27241-PRZ-POJEM

43850-SZA-MEBEL

49012-ECR-C1620

51185-SZA-C2022

53682-FIO-BIDON

27244-MIX-POJEM

43850-ZIE9-MEBEL

49012-ECR-C2022

51186-TUR-C1620

53685-NIE-KPLKU

27245-MIX-POJEM

43872-SRE-SZTUĆ-24C

49014-RÓŻ1-C1620

51186-TUR-C2022

53691-RÓŻ-KPLKU

27246-MIX-POJEM

43952-MIX-C1620

49014-RÓŻ1-C2022

51187-SZA-C1620

53721-BIA-WY

27270-PRZ-SZKL-4CZ

43952-MIX-C2022

49021-RÓŻ1-C1620

51187-SZA-C2022

53722-MIX-OB/W

27328-ZIE-WY

43958-TUR-C1620

49021-RÓŻ1-C2022

51188-RÓŻ-10P13

53797-BEŻ-FIL

27332-MIX-WAŁEK

43958-TUR-C2022

49023-NIE1-C1620

51188-RÓŻ-C1420

53797-TUR-FIL

27334-BIA-WAGA

43960-CZE-C1620

49023-NIE1-C2022

51188-RÓŻ-C1620

53798-BEŻ-KUBEK

27337-ZIE-DURSZ

43960-CZE-C2022

49024-CZA-C1620

51189-MIX-10P13

53798-TUR-KUBEK

27341-BIA-DESKA

43960-SZA9-C1620

49024-CZA-C2022

51189-MIX-C1420

53818-SZA-MEBEL

27341-CZA-DESKA

43960-SZA9-C2022

49025-BIA-C1620

51189-MIX-C1620

53819-SZA-KRZE

27342-CZA-DESKA-L

43964-BIA-C1620

49025-BIA-C2022

51190-SZA9-C1420

53820-SZA-MEBEL

27342-CZA-DESKA-M

43964-BIA-C2022

49026-SZA-C1620

51190-SZA9-C1620

53890-SRE-GAR

27342-NIE1-DESKA-S

43967-RÓŻ-C1620

49026-SZA-C2022

51191-CZA-C1620

53891-BRĄ9-NÓŻ-5CZ

27342-RÓŻ-DESKA-S

43967-RÓŻ-P1420

49028-ZIE-C1620

51191-CZA-C2022

53892-BRĄ-MŁY

27342-ZIE9-DESKA-S

44294-PRZ-SZKL

49028-ZIE-C2022

51192-MIX-10P13

53936-BIA-LUSTR

27343-MIX-DESKA-3CZ

44295-PRZ-KLWIN

49029-SZA-C1620

51192-MIX-C1420

54088-PRZ-MISA

27344-SZA-SZCZO

44431-BIA-BLEND

49029-SZA-C2022

51193-SZA1-10P13

54101-NIE1-C1620

27346-SZA-STOJ

44433-ZIE-PŁYN

49030-SZA-C1620

51194-MIX-KSIĄŻ

54101-NIE1-C2022

27346-ZIE-STOJ

44640-SZA-ODSW

49030-SZA-C2022

51195-MIX-KSIĄŻ

54102-RÓŻ-C1620

27349-NIE-POJEM

44640-SZA-SWIE

49032-BIA-C1620

51196-MIX-KSIĄŻ

54102-RÓŻ-C2022

27349-SZA-POJEM

44642-RÓŻ-ODSW

49032-BIA-C2022

51199-SZA-C1620

54103-NIE-C1620

27353-CZA-DESKA

44642-RÓŻ-SWIE

49048-BEŻ-C1620

51199-SZA-C2022

54103-NIE-C2022

27356-SZA-SUSZA

44643-TUR-ODSW

49048-BEŻ-C2022

51200-SZA-C1620

54104-RÓŻ1-C1620

27359-NIE1-UTENS-5CZ

44643-TUR-SWIE

49049-BEŻ-C1620

51200-SZA-C2022

54104-RÓŻ1-C2022

27371-SZA-MATAK

44739-CZA-PATEL-F24

49049-BEŻ-C2022

51201-SZA1-C1620

54129-CZA-CZAJN

27372-SZA-SUSZA

44739-CZA-PATEL-F28

49067-RÓŻ-PUFA

51201-SZA1-C2022

54130-CZA-EKSPR

27389-CZA-WY

44803-BIA-DZBAN

49067-SZA-PUFA

51202-BIA-C1620

54138-SZA9-KUBEK

27394-CZA-OB/W

44803-CZA-DZBAN

49075-CZA9-PUFA

51202-BIA-C2022

54139-RÓŻ-KUBEK

27395-CZA-OB/W

44858-BIA-WIE

49075-NIE9-PUFA

51203-SZA-C1620

54150-MIX-DESKA

27396-SRE-TAR

45082-SRE-PATEL

49077-SRE-MEBEL

51203-SZA-C2022

54151-MIX-MŁY

27449-SRE-DDO

45166-CZA-C1620

49078-SRE-MEBEL

51204-SZA9-C1620

54152-TUR-SZTUĆ

27450-CZA-TŁUCZ

45166-CZA-C2022

49203-PRZ-SZKL

51204-SZA9-C2022

54160-MIX-NÓŻ

27461-CZA-SZCZO-2CZ

45173-CZA-C1620

49211-PRZ-SZKL

51205-SZA-C1620

54161-TUR-POJEM-L0012

27462-BIA-ZMIOT

45173-CZA-C2022

49219-PRZ-SZKL

51205-SZA-C2022

54162-TUR-POJEM-L0008

27526-SRE-WISA

45175-SZA1-C1620

49406-CZA-PUFA

51206-SZA1-C1620

54163-TUR-POJEM-L0010

27527-SRE-ŁYSA

45175-SZA1-C2022

49406-RÓŻ-PUFA

51206-SZA1-C2022

54164-SZA-BUT

27618-BRĄ-KUBEK

45244-CZA-NÓŻ

49406-SZA9-PUFA

51207-CZA-C1620

54169-ZIE-DESKA

27618-CZA-KUBEK

45248-CZA-NÓŻ

49408-SZA-MEBEL

51207-CZA-C2022

54170-MIX-PRZKU

27618-NIE-KUBEK

45249-CZA-NÓŻ

49411-RÓŻ-PUFA

51208-CZA-C1620

54171-RÓŻ-BUT

27618-RÓŻ-KUBEK

45251-CZA-NÓŻ-L

49411-SZA-PUFA

51208-CZA-C2022

54207-ZIE9-C1420

27618-SRE-KUBEK

45251-CZA-NÓŻ-M

49475-SZA-TOREB

51209-CZA-C1620

54207-ZIE9-C1620

27618-SZA9-KUBEK

45252-CZA-NÓŻ

49634-BIA-PUFA

51209-CZA-C2022

54207-ZIE9-C2022

27730-SRE-GAR-10C

45270-SRE-ZEST-9CZ

49635-ZŁO-STO

51210-ECR-C1620

54215-SZA-C1620

27732-SRE-GAR-8CZ

45434-BIA-C1420-D0410

49645-MIX-C1620

51210-ECR-C2022

54215-SZA-C2022

27751-CZA-NÓŻ-5CZ

45434-BIA-C1620-D0333

49645-MIX-C2022

51211-CZA-C1620

54217-CZA-C1620

27765-CZA-OSTRZ

45538-ZIE-POJEM

49648-BIA-C1620

51211-CZA-C2022

54217-CZA-C2022

27776-SZA-SUSZA

45539-BEŻ-WOSK

49648-BIA-C2022

51212-SZA-C1620

54218-BIA-C1620

27801-CZA-TORT

45548-BIA-TLIGH

49649-BIA-C1620

51212-SZA-C2022

54218-BIA-C2022

27806-CZA-FORMA

45548-BIA-WOSK

49649-BIA-C2022

51213-SZA-C1620

54220-SZA-C1620

27816-PRZ-POKRY-F24

45549-BIA-SWIE-S

49650-NIE9-C1620

51213-SZA-C2022

54220-SZA-C2022

27816-PRZ-POKRY-F28

45549-BIA-SWIE-XXL

49650-NIE9-C2022

51214-SZA-C1620

54224-RÓŻ1-C1420

28005-PRZ-WB-4CZ

45550-PRZ-SZKL

49654-CZA-KRZE

51214-SZA-C2022

54225-BEŻ-C1620

28005-PRZ-WCZ-4CZ

45551-CZA-PATEL-F28

49655-CZA1-KRZE

51215-SZA1-C1620

54225-BEŻ-C2022

28098-SZA-SWIE-S

45552-CZA-PATEL-F24

49655-MIX-KRZE

51215-SZA1-C2022

54226-NIE1-C1620

28098-SZA-SWIE-XXL

45646-PRZ-WB

49655-SZA1-KRZE

51216-SZA-C1620

54226-NIE1-C2022

28224-SZA-SWIE

45646-PRZ-WCZ

49678-BIA-MEBEL

51216-SZA-C2022

54228-SZA-C1620

28225-BIA-SWIE-S

46097-BIA-MEBEL

49679-BIA-LUSTR

51217-SZA1-C1620

54228-SZA-C2022

28225-BIA-SWIE-XXL

46098-BIA-MEBEL

49720-MIX-BRELO

51217-SZA1-C2022

54229-CZA-C1620

28229-TUR-SWIE-S

46099-BIA-MEBEL

49727-TUR-ODSW

51318-BIA-SZAF

54229-CZA-C2022

28229-TUR-SWIE-XXL

46100-BIA-MEBEL

49727-TUR-SWIE

51319-BRĄ-PUFA

54230-RÓŻ1-C1620

28230-TUR-SWIE

46178-RÓŻ-BRELO

49730-ŻÓŁ-ODSW

51320-BRĄ-STO

54230-RÓŻ1-C2022

28238-BEŻ-SWIE-S

46184-RÓŻ-MEBEL

49744-BIA-STO

51324-RÓŻ-KRZE

54231-MIX-C1620

28238-BEŻ-SWIE-XXL

46185-SRE-WIE

49745-SRE-STO

51326-SRE-STO

54231-MIX-C2022

28239-BEŻ-SWIE

46359-BRĄ-DESKA

49814-SZA-HAM

51343-SRE-STO

54232-SZA-C1620

28439-SZA-C1620

46362-ŻÓŁ-PRZKU

49819-BIA-MEBEL

51344-SRE-STO

54232-SZA-C2022

28439-SZA-C2022

46364-SZA-POJEM

49820-BIA-MEBEL

51380-SZA-C1620-D0384

54233-ŻÓŁ9-C1620

28722-SRE-KUBEK

46365-POM-OBIER

49874-BIA-C1620

51380-SZA-C2022-D0385

54233-ŻÓŁ9-C2022

28722-TUR-KUBEK

46385-BIA-MEBEL

49874-BIA-C2022

51428-SZA-KRZE

54234-NIE9-C1620

28723-CZA-KUBEK

46464-BEŻ-TOREB

49878-SZA-C1420

51455-BRĄ-SWIE-S

54234-NIE9-C2022

28761-SRE-KAWIA

46477-MIX-BIDON

49878-SZA-C1620

51455-BRĄ-SWIE-XXL

54235-ECR-C1620

28762-SRE-KAWIA

46478-MIX-BIDON

49881-RÓŻ-C1620

51456-BRĄ-SWIE

54235-ECR-C2022

29703-NIE-KUBEK

46493-PRZ-KUFEL

49881-RÓŻ-C2022

51457-ZIE-SWIE-S

54236-SZA-C1620

29703-RÓŻ-KUBEK

46494-PRZ-KLVOD

49925-BIA-C1420

51457-ZIE-SWIE-XXL

54236-SZA-C2022

29703-SZA-KUBEK

46495-BRĄ-ŁOPAT

49925-BIA-C1620

51459-BRĄ-WOSK

54245-MIX-C1420

30047-PRZ-KLWIN

46510-ZŁO1-C1620

49925-BIA-C2022

51460-ZIE-WOSK

54245-MIX-C1620

30048-PRZ-KLWIN

46510-ZŁO1-C2022

49926-RÓŻ-C1620

51461-BIA-WOSK

54245-MIX-C2022

30503-ZIE-FOREM

46531-BIA-C1620

49926-RÓŻ-C2022

51913-PRZ-SZKL

54246-SZA-C1620

30504-ZIE-OBIER

46531-BIA-C2022

49958-SZA-PUFA

51914-PRZ-SZKL

54246-SZA-C2022

30505-ZIE9-OBIER

46539-MIX-C1620

50113-FIO1-ODSW

51915-PRZ-SZKL

54276-SZA-KRZE

30508-SZA-POJEM-S

46539-MIX-C2022

50113-RÓŻ1-ODSW

51916-PRZ-SZKL

54278-BIA-MEBEL

30517-CZE-OSTRZ

46593-PRZ-SŁOIK

50114-CZA-ODSW

51988-BIA-PUFA

54279-CZA-MEBEL

30520-SZA-WY

46600-BIA-CZAJN

50114-RÓŻ-ODSW

51990-SZA-PUFA

54280-CZA-STO

30587-CZA-MIAR

46600-CZA-CZAJN

50326-RÓŻ1-C1420

52098-PRZ-SZKL

54281-CZA-PUFA

30590-CZA-SHA

46601-BIA-TOST

50326-RÓŻ1-C1620

52132-SRE-STO

54282-ZIE-MEBEL

30594-ZIE-TEMP

46601-CZA-TOST

50326-SZA1-C1420

52238-SZA-KRZE

54283-CZA-MEBEL

30604-SRE1-10-RAMKA

46631-RÓŻ1-C2022

50326-SZA1-C1620

52438-MIX-MISKA

54284-CZA-STO

31028-SZA-SUSZA

46632-BIA-ODSW

50386-SZA1-C1420

52438-MIX-TALD

54377-CZA-KRZE

31305-PRZ-KIELI-4CZ

46632-BIA-SWIE

50386-SZA1-C1620

52439-MIX-KUBEK

54378-CZA-KRZE

31542-PRZ-POJEM

46637-ŻÓŁ-SWIE

50386-SZA1-C2022

52440-MIX-FIL

54379-ZIE-KRZE

31600-BRĄ9-NÓŻ-6CZ

46683-CZA-PATEL

50386-TUR-C1620

52454-MIX-C1620

54387-SZA-KRZE

31874-SZA9-FORMA-2CZ

46685-BRĄ-SZAF

50386-TUR-C2022

52454-MIX-C2022

54388-SZA-KRZE

32509-PRZ-SZKL

46703-PRZ-POJEM-L

50627-MIX-TORB-S

52490-BIA-STO

54475-SZA-STO

33035-BIA-POJEM-XL

46735-MIX-ZEST-A

50671-CZA-PATEL

52491-BIA-MEBEL

54476-MIX-MEBEL

33398-MIX-DESKA

46735-MIX-ZEST-B

50672-CZA-PATEL

52493-SRE-STO

54479-BIA-STO

33512-POM-TAR

46735-MIX-ZEST-C

50673-CZA-PATEL

52500-SRE-STO

54485-SRE-MEBEL

33520-SZA-POJEM-2CZ

46735-MIX-ZEST-D

50674-CZA-PATEL

52797-BIA-MEBEL

54504-MIX-C1620

33658-CZA-PEDZ

46898-SRE-SZTUĆ

50686-RÓŻ-CZAJ

52798-BIA-STO

54504-MIX-C2022

33906-PRZ-WB-4CZ

46900-SZA-PRZKU

50724-PRZ-SZKL

52799-BIA-MEBEL

54505-MIX-C1620

33906-PRZ-WCZ-4CZ

46922-PRZ-KIELI

50745-FIO-C1620

52800-BIA-LUSTR

54505-MIX-C2022

34394-MIX-KUBEK

46923-BIA-TOREB-M

50745-FIO-C2022

52802-CZE-C1420-BN

54506-NIE9-C1620

34869-BIA-POJEM

46937-CZA-KORK

50794-CZA-MEBEL

52802-CZE-C1620-BN

54506-NIE9-C2022

34930-SRE-CZAJN

47104-SRE-ŁYŻ-6CZ

50794-SZA-PUFA

52802-CZE-C2022-BN

54507-MIX-C1620

35050-SRE-MEBEL

47245-CZA-P1420-S0005

50804-SRE-MEBEL

52803-TUR-C1620-BN

54507-MIX-C2022

35051-SRE-MEBEL

47245-CZA-P1620-S0005

50804-SRE-STO

52803-TUR-C2022-BN

54508-CZA-C1620

35166-BIA-CZAJN

47494-BIA-LUSTR

50808-BRĄ-PUFA

52804-CZE-C1620-BN

54508-CZA-C2022

35166-CZA-CZAJN

47495-BIA-LUSTR

50820-ZIE-C1620

52804-CZE-C2022-BN

54650-ZIE9-C1620

35577-SZA1-C1420-BN

47698-BIA-MEBEL

50820-ZIE-C2022

52805-SZA-C1620-BN

54650-ZIE9-C2022

35976-PRZ-SZKL-4CZ

47700-BIA-MEBEL

50821-MIX-C1620

52805-SZA-C2022-BN

54654-ZIE-C1620

36017-PRZ-SŁOIK

47767-SZA-OPAS

50821-MIX-C2022

52806-SZA-C1620-BN

54654-ZIE-C2022

36076-CZA-PATEL-F24

47768-FIO-OPAS

50822-MIX-C1620

52806-SZA-C2022-BN

54656-BIA-C1620

36076-CZA-PATEL-F28

47770-ZIE-OPAS

50822-MIX-C2022

52807-SZA-10P13-BN

54656-BIA-C2022

36076-CZA-PATEL-F32

47773-NIE-OPAS

50823-MIX-C1620

52807-SZA-C1420-BN

54657-BIA-C1620

36129-BIA-MEBEL

47832-RÓŻ-DZBAN

50823-MIX-C2022

52807-SZA-C1620-BN

54657-BIA-C2022

36190-ZIE-CEDZ

47833-RÓŻ-DZBAN

50824-MIX-C1620

52807-SZA-C2022-BN

54658-MIX-C1620

36211-CZA-NÓŻ

47868-BRĄ-ŻEL

50824-MIX-C2022

52809-ECR-C1620

54658-MIX-C2022

36218-SZA-OCIE

47887-PRZ-SZKL

50825-MIX-C1620

52809-ECR-C2022

54659-SZA1-C1620

36284-BRĄ-MY

47897-ZIE-C1620

50825-MIX-C2022

52812-SZA1-C1620-BN

54659-SZA1-C2022

36285-BRĄ-MY

47897-ZIE-C2022

50826-MIX-C1620

52812-SZA1-C2022-BN

54661-MIX-C1620

36366-PRZ-KIELI

47901-NIE9-C1620

50826-MIX-C2022

52814-SZA-C1620

54661-MIX-C2022

36659-SZA1-C1620

47901-NIE9-C2022

50827-SZA-C1620

52814-SZA-C2022

54663-NIE1-C1620

36659-SZA1-C2022

47924-CZA-C1620

50827-SZA-C2022

52817-SZA1-C1620

54663-NIE1-C2022

37994-PRZ-SZKL

47924-CZA-C2022

50828-SZA1-C1620

52817-SZA1-C2022

54664-RÓŻ-C1620

37995-PRZ-SZKL

47925-SZA-C1620

50828-SZA1-C2022

52875-MIX-KSIĄŻ

54664-RÓŻ-C2022

38113-BIA-WIE

47925-SZA-C2022

50829-BIA-C1620

53025-TUR-C1620

54665-RÓŻ1-C1620

38113-CZA-WIE

47926-SZA1-C1420

50829-BIA-C2022

53025-TUR-C2022

54665-RÓŻ1-C2022

38115-BEŻ-OCIE

47926-SZA1-C1620

50836-NIE9-C1620

53026-SZA1-C1620

54666-MIX-C1620

38115-SZA-OCIE

47926-SZA1-C2022

50836-NIE9-C2022

53026-SZA1-C2022

54666-MIX-C2022

38122-CZA-WIE

47985-CZA-C1620

50837-SZA-C1620

53028-SZA9-C1620

54669-MIX-C1620

38124-CZA-STOJ

47985-CZA-C2022

50837-SZA-C2022

53028-SZA9-C2022

54669-MIX-C2022

38376-MIX-MY

48144-PRZ-KIELI

50842-BIA-MEBEL

53030-FIO-C1620

54670-BIA-C1620

38673-CZA-PATEL-F24

48145-PRZ-NACZ

50842-CZA-MEBEL

53030-FIO-C2022

54670-BIA-C2022

38673-CZA-PATEL-F28

48148-PRZ-SZKL

50845-BIA-STO

53031-SZA1-C1620

54671-MIX-C1620

38808-BIA-10P13-KOŁDR

48672-SRE-STO

50845-CZA-STO

53031-SZA1-C2022

54671-MIX-C2022

38808-BIA-C1620-KOŁDR

48675-MIX-STO

50864-SZA-KRZE

53032-SZA9-C1620

54672-MIX-C1620

38808-BIA-C2022-KOŁDR

48675-SZA-STO

50864-TUR-KRZE

53032-SZA9-C2022

54672-MIX-C2022

38833-BRĄ-KUBEK

48677-CZA-KRZE

50866-SZA1-KRZE

53034-MIX-C1620

54673-CZA-C1620

38833-CZE-KUBEK

48677-NIE9-KRZE

50875-PRZ-DEKO

53034-MIX-C2022

54673-CZA-C2022

38833-NIE-KUBEK

48677-RÓŻ-KRZE

51004-BEŻ-PUFA

53035-TUR1-10P13-BN

54674-ŻÓŁ9-C1620

38841-BIA-CZAJN-1500M

48677-SZA-KRZE

51048-ZŁO-STO

53035-TUR1-C1420-BN

54674-ŻÓŁ9-C2022

38841-CZA-CZAJN-1500M

48705-BRĄ-NÓŻ-5CZ

51049-SRE-STO

53037-MIX-C1620

54683-BRĄ-C1620

38849-BIA-CZAJN-1500M

48708-SRE-WID

51090-BIA-MEBEL

53037-MIX-C2022

54683-BRĄ-C2022

38849-CZA-CZAJN-1500M

48714-BRĄ-NÓŻ

51091-SRE-STO

53038-MIX-C1620

54685-RÓŻ1-C1620

39097-BIA-C0406

48720-MIX-GADŻ

51093-SRE-STO

53038-MIX-C2022

54685-RÓŻ1-C2022

39097-BIA-C0708

48724-CZA-NÓŻ

51095-BIA-STO

53039-NIE9-C1620

54687-ZIE9-C1620

39224-ZIE-TLIGH

48725-CZA-PATEL-F26

51096-SRE-STO

53039-NIE9-C2022

54687-ZIE9-C2022

39318-MIX-POJEM

48726-CZA-PATEL-F20

51103-SRE-STO-S

53040-ZIE-C1620

54688-BIA-C1620

39320-MIX-POJEM

48726-CZA-PATEL-F24

51105-SRE-STO-L

53040-ZIE-C2022

54688-BIA-C2022

39338-PRZ-AKC

48727-PRZ-PRZKU-F28

51109-CZA-PUFA

53042-FIO1-C1620

54690-MIX-C1420

39373-PRZ-PATER

48729-MIX-GADŻ

51111-SRE-MEBEL

53042-FIO1-C2022

54690-MIX-C1620

39389-SZA1-C1620

48770-MIX-DESKA

51114-SRE-MEBEL

53043-SZA-C1620

54690-MIX-C2022

39389-SZA1-C2022

48771-BRĄ1-DESKA

51115-BIA-KRZE

53043-SZA-C2022

54691-MIX-C1620

39392-SZA1-C1620

48777-SRE-TAR

51166-SZA1-C1620

53044-SZA-C1620

54691-MIX-C2022

39392-SZA1-C2022

48779-ZIE-ŁYŻK

51166-SZA1-C2022

53044-SZA-C2022

54692-MIX-C1620

39392-SZA9-C1620

48782-BIA-DESKA

51167-MIX-C1620

53045-SZA9-C1620

54692-MIX-C2022

39392-SZA9-C2022

48784-ZIE-SITKO

51167-MIX-C2022

53045-SZA9-C2022

54693-NIE9-C1620

39467-CZA-ZPRZ

48789-MIX-POJEM-5CZ

51168-MIX-C1620

53047-CZA-C1620

54693-NIE9-C2022

39608-ZIE-TAR

48792-MIX-POJEM

51168-MIX-C2022

53047-CZA-C2022

54694-NIE9-C1620

39611-SRE-DESKA

48795-CZA-CZAJN-3000M

51169-MIX-C1620

53049-ECR-C1620

54694-NIE9-C2022

39611-ZIE-DESKA

48797-MIX-POJEM

51169-MIX-C2022

53049-ECR-C2022

54695-BIA-C1420

39635-BRĄ-MY

48799-MIX-BIDON

51170-FIO-C1620

53050-SZA1-C1620

54695-BIA-C1620

39638-RÓŻ-KREMC

48800-RÓŻ-BIDON

51170-FIO-C2022

53050-SZA1-C2022

54695-BIA-C2022

40333-MIX-DEKO

48801-MIX-BIDON

51171-FIO-C1620

53051-RÓŻ1-C1620

54795-RÓŻ-C1620

40333-PRZ-DEKO

48809-CZA-NÓŻ

51171-FIO-C2022

53051-RÓŻ1-C2022

54795-RÓŻ-C2022

40334-PRZ-DEKO

48814-PRZ-KARAF

51172-RÓŻ1-C1620

53052-ECR-C1620

54796-RÓŻ-10P13

40469-NIE-ODSW

48815-PRZ-MISA

51172-RÓŻ1-C2022

53052-ECR-C2022

54796-RÓŻ-C1420

40471-BIA-ODSW

48834-BIA-STO

51173-FIO-C1620

53053-BIA-C1620

54797-NIE9-10P13

40472-CZA-ODSW

48849-ZIE9-PUFA

51173-FIO-C2022

53053-BIA-C2022

54797-NIE9-C1420

40590-BIA-MEBEL

48921-SZA-AKCSP

51174-BIA-C1620

53054-ZIE9-C1620

54918-SZA1-C1620

40917-BIA-STO

48924-PRZ-SZKL

51174-BIA-C2022

53054-ZIE9-C2022

54918-SZA1-C2022

40917-CZA-STO

48925-BIA-ROBOT

51175-BEŻ-C1620

53103-CZA-KRZE

54940-NIE9-P0404

41432-MIX-SZCZO

48927-PRZ-KLWIN

51175-BEŻ-C2022

53103-SZA-KRZE

54940-ZIE9-P0404

42696-CZA-TOST

48929-PRZ-KARAF

51176-SZA-C1620

53291-BEŻ-MISKA

42735-SZA1-C2022

48990-SZA1-C1620

51176-SZA-C2022

53291-BEŻ-TAL