Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ
w salonach sprzedaży home&you 
w dniach od 27 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.  
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 8 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej. 
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach sprzedaży w godzinach ich otwarcia w dniach od 27 listopada 2019 do 30 listopada 2019.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach sprzedaży.
 3. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary Przecenione).
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe. 
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach sprzedaży karty podarunkowe home&you.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Meble. Szczegółowe informacje dotyczące produktów NIE biorących udziału w promocji można znaleźć na końcu regulaminu w „Załączniku nr 1”.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary wybranych marek obcych, za wyjątkiem: Koziol, Swarovski, Disney, Smiley (tylko w cenie regularnej). Szczegółowe informacje dotyczące produktów NIE biorących udziału w promocji można znaleźć na końcu regulaminu w „Załączniku nr 1”.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Salonie sprzedaży, w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji.
 3. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie), pod warunkiem, że obydwa Towary z Pary Towarów Promocyjnych są droższe niż 10 (dziesięć) złotych brutto. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 4. Uczestnik chcąc skorzystać z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej w Salonie sprzedaży zobowiązany jest po wybraniu Towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu. 
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie sprzedaży.

 

§ 4 .ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi  za wyjątkiem  zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.

§ 5. REKLAMACJA  

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik  zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. 
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie sprzedaży w terminie dwóch lat od daty wydania towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
 6. Reklamacji w Salonie sprzedaży można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie sprzedaży. Salony sprzedaży nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora. 
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia. 
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując  reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie  do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.  
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie  co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem; 

b) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c) Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin jest dostępny w każdym Salonie sprzedaży. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie, Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w Salonie sprzedaży, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz 10 zł”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

 

 

Załącznik nr 1 – produkty marek obcych oraz należące do grupy towarowej MEBLE              (NIE biorące udziału w promocji):

 


24526-CZA-FIL

24526-CZA-KUBEK

24526-NIE-FIL

24649-PRZ-DEKO

24651-PRZ-DEKO

24651-RÓŻ-DEKO

24651-SZA-DEKO

26434-MIX-FIL

27182-SRE-SZTUĆ-24C

27188-SRE-SZTUĆ-24C

27231-ZIE-POJEM

27236-MIX-POJEM

27237-MIX-POJEM

27238-MIX-POJEM

27240-MIX-POJEM

27241-PRZ-POJEM

27242-PRZ-POJEM

27244-MIX-POJEM

27245-MIX-POJEM

27246-MIX-POJEM

27250-MIX-POJEM

27251-MIX-POJEM

27270-PRZ-SZKL-4CZ

27310-BIA-DZBAN-M

27328-ZIE-WY

27332-MIX-WAŁEK

27334-BIA-WAGA

27337-ZIE-DURSZ

27341-BIA-DESKA

27341-CZA-DESKA

27342-BIA-DESKA-M

27342-CZA-DESKA-L

27342-CZA-DESKA-M

27342-NIE1-DESKA-S

27342-RÓŻ-DESKA-S

27342-ZIE9-DESKA-S

27343-MIX-DESKA-3CZ

27344-SZA-SZCZO

27346-SZA-STOJ

27346-ZIE-STOJ

27349-NIE-POJEM

27349-SZA-POJEM

27353-CZA-DESKA

27356-SZA-SUSZA

27359-NIE1-UTENS-5CZ

27366-CZE-TŁUCZ

27371-SZA-MATAK

27372-SZA-SUSZA

27386-BIA-WIRÓW

27387-BIA-WY

27389-CZA-WY

27392-BIA-OBIER

27393-ZIE-OBIER

27394-CZA-OB/W

27395-CZA-OB/W

27396-SRE-TAR

27443-PRZ-PRZKU

27449-SRE-DDO

27450-CZA-TŁUCZ

27461-CZA-SZCZO-2CZ

27462-BIA-ZMIOT

27526-SRE-WISA

27527-SRE-ŁYSA

27618-BRĄ-KUBEK

27618-CZA-KUBEK

27618-NIE-KUBEK

27618-RÓŻ-KUBEK

27618-SRE-KUBEK

27618-SZA9-KUBEK

27618-ZIE9-KUBEK

27620-NIE-KUBEK

27730-SRE-GAR-10C

27732-SRE-GAR-8CZ

27751-CZA-NÓŻ-5CZ

27765-CZA-OSTRZ

27776-SZA-SUSZA

27801-CZA-TORT

27806-CZA-FORMA

27807-CZA-FORMA

27816-PRZ-POKRY-F24

27816-PRZ-POKRY-F28

28005-PRZ-WB-4CZ

28005-PRZ-WCZ-4CZ

28098-SZA-SWIE-S

28098-SZA-SWIE-XXL

28224-SZA-SWIE

28225-BIA-SWIE-S

28225-BIA-SWIE-XXL

28229-TUR-SWIE-S

28229-TUR-SWIE-XXL

28230-TUR-SWIE

28238-BEŻ-SWIE-S

28238-BEŻ-SWIE-XXL

28239-BEŻ-SWIE

28722-SRE-KUBEK

28722-TUR-KUBEK

28723-CZA-KUBEK

28761-SRE-KAWIA

28762-SRE-KAWIA

29703-NIE-KUBEK

29703-RÓŻ-KUBEK

29703-SZA-KUBEK

29703-ZIE-KUBEK

29899-SRE-GAR-9CZ

30047-PRZ-KLWIN

30048-PRZ-KLWIN

30503-ZIE-FOREM

30504-ZIE-OBIER

30505-ZIE9-OBIER

30508-NIE-POJEM-S

30508-SZA-POJEM-S

30517-CZE-OSTRZ

30520-SZA-WY

30564-PRZ-SZKL

30587-CZA-MIAR

30587-SZA-MATAK

30590-CZA-SHA

30593-BIA-POCHŁ

30594-ZIE-TEMP

30604-SRE1-10-RAMKA

31028-SZA-SUSZA

31305-PRZ-KIELI-4CZ

31449-SRE-WYKRA-BN

31542-PRZ-POJEM

31600-BRĄ9-NÓŻ-6CZ

31874-SZA9-FORMA-2CZ

32509-PRZ-SZKL

33035-BIA-POJEM-L

33035-BIA-POJEM-XL

33398-MIX-DESKA

33512-POM-TAR

33520-NIE-POJEM-2CZ

33520-SZA-POJEM-2CZ

33521-SZA-POJEM-3CZ

33658-CZA-PEDZ

33906-PRZ-WB-4CZ

33906-PRZ-WCZ-4CZ

34247-PRZ-SZKL

34394-MIX-KUBEK

34869-BIA-POJEM

34930-SRE-CZAJN

35020-NIE-BIDON

35050-SRE-MEBEL

35051-SRE-MEBEL

35166-BIA-CZAJN

35976-PRZ-SZKL-4CZ

36017-PRZ-SŁOIK

36076-CZA-PATEL-F24

36076-CZA-PATEL-F28

36076-CZA-PATEL-F32

36129-BIA-MEBEL

36190-ZIE-CEDZ

36211-CZA-NÓŻ

36217-MIX-MŁY

36218-NIE-OCIE

36218-SZA-OCIE

36284-BRĄ-MY

36285-BRĄ-MY

36366-PRZ-KIELI

36415-CZA-KPLKU

36453-BEŻ-SWIE-XXL

37155-CZA-FORMA

37332-SRE-L-BN

37338-SRE-WYKRA-BN

37994-PRZ-SZKL

37995-PRZ-SZKL

38113-BIA-WIE

38113-CZA-WIE

38115-BEŻ-OCIE

38115-SZA-OCIE

38122-CZA-WIE

38124-CZA-STOJ

38376-MIX-MY

38465-BIA-KUBEK

38673-CZA-PATEL-F24

38673-CZA-PATEL-F28

38833-BRĄ-KUBEK

38833-CZE-KUBEK

38833-NIE-KUBEK

38841-BRĄ1-CZAJN-1500M

38841-CZA-CZAJN-1500M

38849-BIA-CZAJN-1500M

38849-CZA-CZAJN-1500M

39009-CZA-PATEL-F24

39224-ZIE-TLIGH

39318-MIX-POJEM

39320-MIX-POJEM

39338-PRZ-AKC

39373-PRZ-PATER

39467-CZA-ZPRZ

39467-ZIE-ZPRZ

39608-ZIE-TAR

39611-SRE-DESKA

39611-ZIE-DESKA

39635-BRĄ-MY

39638-RÓŻ-KREMC

40333-MIX-DEKO

40333-PRZ-DEKO

40334-PRZ-DEKO

40469-NIE-ODSW

40471-BIA-ODSW

40472-CZA-ODSW

40590-BIA-MEBEL

40917-BIA-STO

40917-CZA-STO

41432-MIX-SZCZO

42075-SRE-60017-BN

42513-NIE-BIDON

42513-RÓŻ-BIDON

42696-BRĄ1-TOST

42801-CZE-ŻEL-BN

42801-ZŁO-ŻEL-BN

42931-TUR-PŁYN

42932-TUR-PŁYN

42933-TUR-PŁYN

42934-TUR-PŁYN

42940-SZA-MEBEL

42982-SZA-DURSZ

42986-SZA-DURSZ

42986-ZIE-DURSZ

43227-SZA9-KUBEK

43436-BIA-SZAF

43537-BIA-MEBEL

43550-CZA-MEBEL

43587-SRE-PRZ

43850-CZA-MEBEL

43850-NIE9-MEBEL

43850-SRE-MEBEL

43850-SZA-MEBEL

43850-ZIE9-MEBEL

43872-SRE-SZTUĆ-24C

43927-BIA-EKSPR

43927-CZA-EKSPR

44101-CZA-KUBEK

44103-RÓŻ1-KUBEK

44157-SRE-KARNI-160

44157-SRE-KARNI-240

44291-BIA-CZAJN

44292-BIA-TOST

44294-PRZ-SZKL

44295-PRZ-KLWIN

44431-BIA-BLEND

44433-ZIE-PŁYN

44615-ZIE-SDL99-WN

44640-SZA-ODSW

44640-SZA-SWIE

44642-RÓŻ-ODSW

44642-RÓŻ-SWIE

44643-TUR-ODSW

44643-TUR-SWIE

44739-CZA-PATEL-F24

44739-CZA-PATEL-F28

44774-BEŻ1-DURSZ

44776-ŻÓŁ-ŁAP

44779-CZA-PRZKU

44785-MIX-PRZKU

44803-BIA-DZBAN

44803-CZA-DZBAN

44839-CZE-SWIE-BN

44858-BIA-WIE

45082-SRE-PATEL

45085-BIA-MISKA

45085-BIA-TAL

45085-BIA-TALD

45244-CZA-NÓŻ

45248-CZA-NÓŻ

45249-CZA-NÓŻ

45251-CZA-NÓŻ-L

45251-CZA-NÓŻ-M

45252-CZA-NÓŻ

45270-SRE-ZEST-9CZ

45538-ZIE-POJEM

45539-BEŻ-WOSK

45545-BRĄ-WOSK

45548-BIA-TLIGH

45548-BIA-WOSK

45549-BIA-SWIE-S

45549-BIA-SWIE-XXL

45550-PRZ-SZKL

45551-CZA-PATEL-F28

45552-CZA-PATEL-F24

45646-PRZ-WB

45646-PRZ-WCZ

45845-SZA-P0303

46094-CZA-MEBEL

46099-BIA-MEBEL

46177-MIX-GADŻ

46178-MIX-BRELO

46178-RÓŻ-BRELO

46184-RÓŻ-MEBEL

46185-SRE-WIE

46354-PRZ-POJEM

46358-SZA-POJEM

46359-BRĄ-DESKA

46361-ŻÓŁ-SEPAR

46362-ŻÓŁ-PRZKU

46364-SZA-POJEM

46365-POM-OBIER

46367-RÓŻ-KUBEK

46368-NIE-KUBEK

46385-BIA-MEBEL

46393-PRZ-SZKL

46394-PRZ-SZKL

46464-BEŻ-TOREB

46477-MIX-BIDON

46478-MIX-BIDON

46493-PRZ-KUFEL

46494-PRZ-KLVOD

46495-BRĄ-ŁOPAT

46593-PRZ-SŁOIK

46600-BIA-CZAJN

46600-CZA-CZAJN

46601-BIA-TOST

46601-CZA-TOST

46632-BIA-ODSW

46632-BIA-SWIE

46637-ŻÓŁ-SWIE

46683-CZA-PATEL

46685-BRĄ-SZAF

46703-PRZ-POJEM-L

46703-PRZ-POJEM-M

46703-PRZ-POJEM-S

46703-PRZ-POJEM-XS

46735-MIX-ZEST-A

46735-MIX-ZEST-B

46735-MIX-ZEST-C

46735-MIX-ZEST-D

46898-SRE-SZTUĆ

46900-SZA-PRZKU

46922-PRZ-KIELI

46923-BIA-TOREB-M

46937-CZA-KORK

46938-SRE-GAR

47103-PRZ-PATER-BN

47104-SRE-ŁYŻ-6CZ

47106-SZA-PRZKU

47494-BIA-LUSTR

47495-BIA-LUSTR

47621-BIA-L-BN

47697-BIA-MEBEL

47698-BIA-MEBEL

47700-BIA-MEBEL

47826-SRE-KUBEK

47829-MIX-KUBEK

47832-RÓŻ-DZBAN

47832-RÓŻ-FIL

47832-SZA1-FIL

47833-RÓŻ-DZBAN

47859-BEŻ-KAWIA

47868-BRĄ-ŻEL

47887-PRZ-SZKL

48144-PRZ-KIELI

48145-PRZ-NACZ

48148-PRZ-SZKL

48596-PRZ-MISA

48672-SRE-STO

48675-SZA-STO

48677-CZA-KRZE

48677-NIE9-KRZE

48677-RÓŻ-KRZE

48677-SZA-KRZE

48698-BIA-GADŻ

48700-CZA-ZA

48701-BIA-ZA

48702-CZE-GADŻ

48703-MIX-ŁAŃ

48705-BRĄ-NÓŻ-5CZ

48706-POM-ŁAŃ

48707-MIX-ZA

48708-SRE-SZTUĆ

48708-SRE-WID

48709-MIX-SWIE

48711-BRĄ-FIG-BN

48712-CZA-ŚWCZN-BN

48713-BIA-STRO-BN

48714-BRĄ-NÓŻ

48716-ZIE-POJEM-BN

48717-BRĄ-NÓŻ

48718-MIX-POJEM-BN

48720-MIX-GADŻ

48724-CZA-NÓŻ

48725-CZA-PATEL-F26

48726-CZA-PATEL-F20

48726-CZA-PATEL-F24

48729-MIX-GADŻ

48768-MIX-POJEM

48769-SRE-ŁOP

48769-SRE-ŁYŻK

48769-SRE-SZTUĆ

48770-MIX-DESKA

48771-BRĄ1-DESKA

48772-NIE1-TRZEP

48773-NIE-KUBEK

48777-SRE-TAR

48778-CZA-NÓPIZ

48779-ZIE-ŁYŻK

48782-BIA-DESKA

48784-ZIE-SITKO

48786-MIX-PRZKU

48787-BIA-FIL

48788-CZE-POJEM-L

48788-CZE-POJEM-M

48788-CZE-POJEM-S

48789-MIX-POJEM-5CZ

48789-POM-POJEM-3CZ

48792-MIX-POJEM

48795-CZA-CZAJN-3000M

48796-ZIE-POJEM

48799-MIX-BIDON

48800-RÓŻ-BIDON

48807-PRZ-MISA

48809-CZA-NÓŻ

48814-PRZ-KARAF

48815-PRZ-MISA

48841-SZA-MATAK

48846-SRE-DEKO

48849-ZIE9-PUFA

48921-SZA-AKCSP

48922-MIX-TAR

48925-BIA-ROBOT

48926-PRZ-PRZKU

48927-PRZ-KLWIN

48929-PRZ-KARAF

48930-PRZ-KARAF

48937-PRZ-POJEM

48991-SRE-KAWIA

49067-RÓŻ-PUFA

49067-SZA-PUFA

49074-CZA-STO

49075-CZA9-PUFA

49075-NIE9-PUFA

49077-SRE-MEBEL

49078-SRE-MEBEL

49081-CZA-BIDON

49082-NIE-BIDON

49083-RÓŻ1-BUT

49203-PRZ-SZKL

49207-PRZ-PATER

49211-PRZ-SZKL

49219-PRZ-SZKL

49406-CZA-PUFA

49406-RÓŻ-PUFA

49406-SZA9-PUFA

49408-SZA-MEBEL

49411-RÓŻ-PUFA

49411-SZA-PUFA

49475-SZA-TOREB

49634-BIA-PUFA

49635-ZŁO-STO

49654-CZA-KRZE

49655-CZA1-KRZE

49655-MIX-KRZE

49655-SZA1-KRZE

49678-BIA-MEBEL

49679-BIA-LUSTR

49720-MIX-BRELO

49727-TUR-ODSW

49727-TUR-SWIE

49730-ŻÓŁ-ODSW

49744-BIA-STO

49745-SRE-STO

49814-SZA-HAM

49815-ZŁO-SERWE-BN

49816-TUR-SERWE-BN

49819-BIA-MEBEL

49820-BIA-MEBEL

49862-CZE-ODSW-BN

49923-SZA9-SUSZA

49924-SRE-STOJ

49958-SZA-PUFA

49989-SRE-DEKO

49991-BEŻ-TLIGH

49996-ZŁO-PATEL-F28

49997-ZŁO-PATEL-F28

49998-ZŁO-GAR-F20

49998-ZŁO-GAR-F24

49999-ZŁO-PATEL-F28

50113-FIO1-ODSW

50113-RÓŻ1-ODSW

50114-CZA-ODSW

50114-RÓŻ-ODSW

50194-CZE-KUBEK

50312-RÓŻ-PUFA

50312-SZA-PUFA

50445-BIA-PUFA

50626-CZA-CZAJN

50627-MIX-TORB-S

50630-MIX-SERWE-WN

50631-MIX-SERWE-WN

50672-CZA-PATEL

50673-CZA-PATEL

50674-CZA-PATEL

50686-RÓŻ-CZAJ

50686-SZA1-CZAJ

50687-MIX-KUBEK

50688-BIA-POJEM-L

50724-PRZ-SZKL

50794-CZA-MEBEL

50794-SZA-PUFA

50804-SRE-MEBEL

50804-SRE-STO

50808-BRĄ-PUFA

50842-BIA-MEBEL

50842-CZA-MEBEL

50845-BIA-STO

50845-CZA-STO

50864-SZA-KRZE

50864-TUR-KRZE

50866-SZA1-KRZE

50875-PRZ-DEKO

51004-BEŻ-PUFA

51048-ZŁO-STO

51049-SRE-STO

51090-BIA-MEBEL

51091-SRE-STO

51093-SRE-STO

51095-BIA-STO

51096-SRE-STO

51103-SRE-STO-S

51105-SRE-STO-L

51109-CZA-PUFA

51111-SRE-MEBEL

51114-SRE-MEBEL

51115-BIA-KRZE

51194-MIX-KSIĄŻ

51195-MIX-KSIĄŻ

51196-MIX-KSIĄŻ

51316-PRZ-MISA

51318-BIA-SZAF

51319-BRĄ-PUFA

51320-BRĄ-STO

51324-RÓŻ-KRZE

51326-SRE-STO

51343-SRE-STO

51344-SRE-STO

51428-SZA-KRZE

51455-BRĄ-SWIE-S

51455-BRĄ-SWIE-XXL

51456-BRĄ-SWIE

51457-ZIE-SWIE-S

51457-ZIE-SWIE-XXL

51459-BRĄ-WOSK

51913-PRZ-SZKL

51914-PRZ-SZKL

51915-PRZ-SZKL

51916-PRZ-SZKL

51988-BIA-PUFA

51990-SZA-PUFA

52098-PRZ-SZKL

52132-SRE-STO

52238-SZA-KRZE

52438-MIX-MISKA

52438-MIX-TALD

52439-MIX-KUBEK

52440-MIX-FIL

52490-BIA-STO

52491-BIA-MEBEL

52493-SRE-STO

52500-SRE-STO

52797-BIA-MEBEL

52798-BIA-STO

52799-BIA-MEBEL

52800-BIA-LUSTR

53103-CZA-KRZE

53103-SZA-KRZE

53291-BEŻ-MISKA

53291-BEŻ-TAL

53291-BEŻ-TALD

53291-TUR-MISKA

53291-TUR-TAL

53291-TUR-TALD

53408-FIO1-SWIE

53409-RÓŻ1-SWIE

53411-FIO1-ODSW

53412-RÓŻ1-ODSW

53576-NIE1-PUFA

53677-BIA-POJEM

53679-PRZ-POJEM-L

53679-PRZ-POJEM-M

53682-CZA-BIDON

53682-FIO-BIDON

53685-NIE-KPLKU

53691-RÓŻ-KPLKU

53721-BIA-WY

53722-MIX-OB/W

53797-BEŻ-FIL

53797-TUR-FIL

53798-BEŻ-KUBEK

53798-TUR-KUBEK

53818-SZA-MEBEL

53819-SZA-KRZE

53820-SZA-MEBEL

53890-SRE-GAR

53891-BRĄ9-NÓŻ-5CZ

53892-BRĄ-MŁY

53936-BIA-LUSTR

54088-PRZ-MISA

54129-BIA-CZAJN

54129-CZA-CZAJN

54130-CZA-EKSPR

54138-SZA9-KUBEK

54139-RÓŻ-KUBEK

54150-MIX-DESKA

54151-MIX-MŁY

54152-TUR-SZTUĆ

54160-MIX-NÓŻ

54161-TUR-POJEM-L0012

54162-TUR-POJEM-L0008

54163-TUR-POJEM-L0010

54164-SZA-BUT

54169-ZIE-DESKA

54170-MIX-PRZKU

54171-RÓŻ-BUT

54276-SZA-KRZE

54278-BIA-MEBEL

54279-CZA-MEBEL

54280-CZA-STO

54281-CZA-PUFA

54282-ZIE-MEBEL

54283-CZA-MEBEL

54284-CZA-STO

54377-CZA-KRZE

54378-CZA-KRZE

54379-ZIE-KRZE

54387-SZA-KRZE

54388-SZA-KRZE

54475-SZA-STO

54476-MIX-MEBEL

54479-BIA-STO

54485-SRE-MEBEL

55331-TUR-PRZ

55345-BIA-MEBEL

55346-ZŁO-WIE

55558-CZA-PATEL

55559-CZA-PATEL

55560-CZA-PATEL

55562-CZA-PATEL

55564-SRE-GAR

55569-MIX-KRZE

55577-CZE-S-BN

55578-CZE-S-BN

55579-SZA-S-BN

55580-TUR-S-BN

55581-BIA-TORB-S

55582-BEŻ1-TORB-M

55583-BIA-TORB-M

55584-MIX-TORB-M

55585-SZA-TORB-L

55586-MIX-TORB-L

55593-ZIE-POJO

55594-FIO-POJEM-L0014

55595-TUR-POJEM-L0020

55596-POM-POJEM-L0014

55597-TUR-POJEM-L0014

55621-BRĄ-KRZE

55622-BRĄ-STO

55682-CZA-STO

55683-PRZ-TAL

55684-PRZ-MISA

55686-SRE-CZAJN

55687-CZA-CZAJN

55702-TUR-ODSW

55703-BIA-ODSW

55704-RÓŻ-ODSW

55705-CZE-ODSW

55721-PRZ-DEKO

55796-SRE-SZTUĆ

55797-SRE-SZTUĆ

55798-CZA-NÓŻ

55799-BRĄ-TAS

55800-SRE-NÓŻ

55801-SRE-GAR

55802-SRE-SZYBK

55803-CZA-PATEL

55804-CZA-FORMA

55805-CZA-FORMA

55844-CZE-KSIĄŻ-BN

55848-SZA-SUSZA

55850-CZA-DOZ

55852-BIA-MIN

55956-SRE-MEBEL

56078-CZE-XS-BN

56078-CZE-XXL-BN

56080-SZA-SWIE

56081-CZE-SWIE

56085-BRĄ1-SWIE

56104-PRZ-SZKL

56105-PRZ-SZKL

56112-MIX-DESKA

56290-MIX-KUBEK

56292-MIX-FIL

56318-BIA-STO

56319-BRĄ-PUFA

56324-RÓŻ1-KRZE

56324-ZIE1-KRZE

56325-ZIE1-STO

56331-MIX-KRZE

56336-ZŁO-STO

56851-SZA-PATEL

56852-SZA-PATEL

56853-ZIE-ŁOP

56854-SRE-NÓŻ

56855-ZIE-TŁUCZ

56856-NIE9-TAR

56857-MIX-UTENS

56858-NIE9-NÓPIZ

56859-SZA-DESKA

Poza wymienionymi indeksami w promocji udziału nie biorą również produkty przecenione.