Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ

w salonach sprzedaży w dniu 30.08.2020 r.

oraz w sklepie online home&you

od dnia 29.08.2020 r. od godz. 22:00

do dnia 31.08.2020 r. do godz. 10:00

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.  
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 8 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej. 
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach sprzedaży w godzinach ich otwarcia w dniu 30 sierpnia 2020 roku.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach sprzedaży.
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online od dnia 29 sierpnia 2020 roku od godz. 22:00 do dnia 31 sierpnia 2020 do godz. 10:00.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary Przecenione).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe. 
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach sprzedaży karty podarunkowe home&you.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte meble.
 9. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych, za wyjątkiem: Disney (tylko w cenie regularnej).
 10. Produkty, które biorą udział w Akcji promocyjnej  w Sklepie online oznaczone są symbolem „promocja”, przedstawionym w „Załączniku nr 1” do regulaminu.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Salonie sprzedaży i/lub w Sklepie online, w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji.
 3. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie), pod warunkiem, że obydwa Towary z Pary Towarów Promocyjnych są droższe niż 10 (dziesięć) złotych brutto. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 4. Uczestnik chcąc skorzystać z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej w Salonie sprzedaży zobowiązany jest po wybraniu Towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu. 
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie sprzedaży.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

 

§ 4 .ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi  za wyjątkiem  zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.
 2. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home&you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.homeyou.com.

 

§ 5. REKLAMACJA   

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik  zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. 
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie sprzedaży w terminie dwóch lat od daty wydania towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
 6. Reklamacji w Salonie sprzedaży można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie sprzedaży. Salony sprzedaży nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora. 
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia. 
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując  reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie  do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.  
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie  co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem; 

b) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c) Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com oraz w każdym Salonie sprzedaży. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie, Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w Salonie sprzedaży, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz 10 zł”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: symbol ‘promocja’, którym oznaczone są produkty, biorące udział w promocji w Sklepie online.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Indeksy dodatkowych Towarów NIEBIORĄCYCH UDZIAŁU w akcji promocyjnej w Sklepie online:

 

14067-BIA-DZBAN-5CZ

Komplet z Dzbankiem Classic

52785-SRE-LUSTR

Lustro Ludvino

11619-BIA-MISA

Komplet Z Misą Classic

53849-CZA-11-RAMKA

Multiramka Caitlin

17746-BIA-NACZ

Naczynie Base Classic

53851-SRE-8-RAMKA

Multiramka Kiana

10587-NIE-MISKA

Miska Marine

34383-SZA-8-RAMKA

Multiramka Como

24462-SZA-6-RAMKA

Multiramka Window

52373-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Star

27096-BIA-FIL

Filiżanka Espumo

52535-SRE-LUSTR

Lustro Venezia

33725-BIA-KUBEK

Kubek Espumo

53828-SRE-LUSTR

Lustro Skye

33724-BIA-MISKA

Miska Espumo

34974-CZA-4-RAMKA

Multiramka Chic New

27097-SRE-TALD

Talerz Deserowy Espumo

51593-SRE-LAM-XL

Lampion Simpleas

33723-BIA-TAL

Talerz Obiadowy Espumo

52773-SRE-LUSTR

Lustro Starduster

30733-BRĄ-LAM

Lampion Woodello

53855-CZA-MISKA

Miska Newt

34563-BIA-CHL

Chlebak Casper

53857-CZA-KUBEK

Kubek Newt

34753-BIA-FIL

Filiżanka Bianco

48519-CZA-LAM-H0090

Lampion Tubis

34383-BIA-8-RAMKA

Multiramka Como

53683-CZA-LAMPA

Lampa Sufitowa Mula

30415-SRE-02P02-RAMKA

Ramka Highshine

55015-ZŁO-LAM-H0080

Lampion Bali 2

32971-BIA-LAM-XL

Lampion Sealantern

49658-SRE-KLWIN

Kieliszek Do Wina Brillios

30604-SRE1-10-RAMKA

Multiramka Combo

54258-SRE-LUSTR

Lustro Selfirello

36860-ECR-LAM-L

Lampion Silena

54259-SRE-LUSTR

Lustro Manganello

39524-BRĄ-LAM

Lampion Woodello Big

50398-ZIE-MISA

Misa Dekoracyjna Palma

43607-BIA-FIL

Filiżanka Flosalido

54268-SRE-LUSTR

Lustro Garcia

39706-SRE-LAM-XL

Lampion Mettality

55069-ZIE-LAMPA

Lampa Stołowa Vertes

39023-BIA-LAM

Lampion Argenteris

55045-MIX-LAMPA

Lampa Sufitowa Zebral

39851-SRE-TACA

Taca Ricco

55048-BRĄ-LAM-H0070

Lampion Solarny Solarino

46912-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Diamondtube

55057-ZŁO-LAM-H0025

Lampion Platin

43549-SRE-9-RAMKA

Multiramka Exclusivo 2

55061-CZA-LAM-H0075

Lampion Tubeliano

46236-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Stardust

55589-NIE-TAL

Talerz Obiadowy Anori

45375-BIA-MISA

Misa Diamant 2

55589-NIE-TALD

Talerz Deserowy Anori

45377-BIA-PATER

Patera Diamant 2 New

55589-NIE-TALG

Talerz Głęboki Anori

45378-BIA-POJEM-M

Pojemnik Diamant 2

56114-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Rhomb

45379-BIA-POJEM-L

Pojemnik Diamant 2 Big

56803-SRE-LAM-H0030

Lampion Future

45380-BIA-PATER

Patera Diamant 2 Simple

55661-SZA-LUSTR

Lustro Vic

45681-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Luxorius

55876-CZA-2-RAMKA

Multiramka Adilioni

45789-CZA-5-RAMKA

Multiramka Ojla

56196-SRE-LUSTR

Lustro Finest

45794-BIA-11-RAMKA

Multiramka Varna

56412-MIX-MISA

Misa Iguazu

45759-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Simple Wire

56422-CZA-LUSTR

Lustro Virelo

45523-SRE-4-RAMKA

Multiramka Venezia

56631-ZŁO-LUSTR

Lustro Helixos

39706-SRE-LAM-L

Lampion Mettality

56762-SRE-LAM-H0030

Lampion Diameno

39706-SRE-LAM-M

Lampion Mettality

56980-ZŁO-LAM-H0025

Lampion Egiptos

40040-ZŁO-4-RAMKA

Multiramka Shineedge

56990-BRĄ1-LAMPA

Lampa Stołowa Sticka

41366-BIA-LAMPA

Lampa Stołowa Heartina

55443-BIA-POJO

Komplet Przyprawników Cambini

42810-SRE-LAMPA

Lampa Sufitowa Kristallo

55838-SRE-LUSTR

Lustro Tessera

42950-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Trio Sfere

55854-SRE-4-RAMKA

Multiramka Roselini

43209-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Flatbricks Big

55855-CZA-4-RAMKA

Multiramka Alokazia

43855-SZA9-ZEGAR

Zegar Ścienny Voyager

55859-BIA-8-RAMKA

Multiramka Chictape

37792-SRE-SZKL

Szklanka Brilliants

55887-CZA-3-RAMKA

Multiramka Fibonacci

44132-PRZ-LAMPA

Lampa Stołowa Balla

56248-MIX-KPLKU

Komplet Kubków Mattios

44051-SRE-LAMPA

Lampa Podłogowa Crystalto

56590-ZŁO-11-RAMKA

Multiramka Varnis

44052-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Crystales

57168-CZA-6-RAMKA

Multiramka Caletta

47127-SRE-LAM

Lampion Rope Big

55014-BRĄ1-LAM-H0065

Lampion Solarny Sollaro

47130-SRE-FIL

Filiżanka Brilliants

56195-SRE-5-RAMKA

Multiramka Diamentdust 2

47519-SRE-9-RAMKA

Multiramka Combo 2

56763-ZŁO-LAM-H0025

Lampion Bailamo

45523-SRE-6-RAMKA

Multiramka Venezia

56766-CZA-LAM-H0055

Lampion Solarny Solinta

49036-CZA-LAM-M

Lampion Cage

56782-BRĄ1-LAM-H0040

Lampion Plain

49707-CZA-WAZON-L

Wazon Pipe

56784-BRĄ1-LAM-H0020

Lampion Cabain

49276-CZA-LAM-XL

Lampion Galantis

56806-SZA-LAM-H0045

Lampion Nenuphar

48979-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Crushino

56808-SZA-LAM-H0025

Lampion Nenuphar Double

49663-ZŁO-9-RAMKA

Multiramka Balis

56832-BRĄ-LAMPA

Lampa Podłogowa Rattina

49912-SRE-LAMPA

Lampa Podłogowa Rain

56976-BIA-LAM-H0015

Lampion Flosal

50072-ZIE9-LAM-XS

Lampion Palm

56981-ZŁO-LAM-H0020

Lampion Palisade

50131-BIA-LAM-L

Lampion Woody 2

56994-SZA-LAMPA

Lampa Stołowa Stonsea

50131-BIA-LAM-XL

Lampion Woody 2

39706-ZŁO-LAM-H0055

Lampion Mettality

50121-SRE-LAM-L

Lampion Mettalis

55693-BRĄ1-8-RAMKA

Multiramka Soufort

50121-SRE-LAM-M

Lampion Mettalis

55694-BRĄ1-6-RAMKA

Multiramka Nudifull

50121-SRE-LAM-XL

Lampion Mettalis

55845-SRE-8-RAMKA

Multiramka Esposito

50122-BIA-LAM-L

Lampion Knobbo 2

55851-SRE-LUSTR

Lustro Chenille

50122-BIA-LAM-XL

Lampion Knobbo 2

55868-BIA-10-RAMKA

Multiramka Maritime

45523-SRE-3-RAMKA

Multiramka Venezia

55872-ZŁO-2-RAMKA

Multiramka Sumpter

47465-ZŁO1-LUSTR

Lustro Wired

56421-CZA-LUSTR

Lustro Benito

51032-SRE-8-RAMKA

Multiramka Janet

56759-BIA-LAM-H0040

Lampion Latarnity

51033-SZA-9-RAMKA

Multiramka Edith

56759-BIA-LAM-H0055

Lampion Latarnity

51465-BIA-MISKA

Miska Cantos 2

56760-BIA-LAM-H0055

Lampion Flosalio

51593-SRE-LAM-S

Lampion Simpleas

56778-CZA-LAM-H0055

Lampion Argentio

45377-CZA-PATER

Patera Diamant 2 New

56809-CZA-LAM-H0030

Lampion Priso

50905-BIA-LAM-L

Lampion Woodiam

56811-CZA-LAM-H0035

Lampion Bariso Big

50905-BIA-LAM-XL

Lampion Woodiam

56812-ZŁO-LAM-H0040

Lampion Pyrrus

50906-BRĄ-LAM-XL

Lampion Woodello Huge

56813-CZA-LAM-H0025

Lampion Percus

50916-BIA-LAM-L

Lampion Arabel

56829-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Newpick

50933-CZA-LAM-S

Lampion Frame

56831-ZŁO-LAMPA

Lampa Stołowa Gira

50968-ZŁO1-ŚWCZN-M

Świecznik Glasstrio

56834-RÓŻ1-LAMPA

Lampa Stołowa Offino

51400-SRE-LAMPA

Lampa Podłogowa Canton

56988-SZA9-LAMPA

Lampa Stołowa Panther

51410-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Spiralina

56992-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Tringla

51417-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Pineapple

56993-ZŁO-LAMPA

Lampa Stołowa Glamla

51418-SZA-LAMPA

Lampa Stołowa Stonies

56995-ZŁO-LAMPA

Lampa Stołowa Puma

51421-ZŁO-LAMPA

Lampa Stołowa Leaf

57085-SZA-LAMPA

Lampa Sufitowa Wires

52092-POM-KUBEK

Kubek Mrs Fox

57170-BIA-11-RAMKA

Multiramka Malwa

52389-PRZ-LAMPA

Lampa Stołowa Glasso 2

55023-CZA-LAM-H0060

Lampion Tubio

48938-SRE1-LAMPA

Lampa Stołowa Diamonddust

56730-SRE-LAMPA

Lampa Sufitowa Rain 2

50925-PRZ-LAM-XS

Lampion Briliantes

56827-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Cerella

51265-SRE-8-RAMKA

Multiramka Calannish

56828-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Glamline

51266-SRE-9-RAMKA

Multiramka Ettore

56830-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Vidra

51420-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Tripplesfere

56837-ZIE-LAMPA

Lampa Stołowa Cactus

51422-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Elegant

56839-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Gringo

51424-BIA-LAMPA

Lampa Stołowa Dust Column

56989-SRE-LAMPA

Lampa Podłogowa Silvios

51541-BIA-TAL

Talerz Obiadowy Debis

57575-ZŁO-LAM-H0020

Lampion Cuplis

51541-BIA-TALD

Talerz Deserowy Debis

57576-ZŁO-LAM-H0055

Lampion Cosmity

52277-PRZ-LAMPA

Lampa Stołowa Heartglass

57583-ZIE-LAM-H0010

Lampion Lifier

52708-SRE-LUSTR

Lustro Rondi

56833-SRE-LAMPA

Lampa Stołowa Ajuros

51396-SRE-LAMPA

Lampa Podłogowa Crystalsticks

57930-ZŁO-LUSTR

Lustro Simplano

51402-SRE-LAMPA

Lampa Sufitowa Crystalsticks

29793-MIX-LAMPA

Lampa Stołowa Flatbricks

51438-SRE-LAMPA

Lampa Podłogowa Kristallo Floor 2

39706-ZŁO-LAM-H0050

Lampion Mettality

56975-BIA-LAM-H0050

Lampion Surplomb

56197-ZŁO-LUSTR

Lustro Dondelis

57451-ZŁO9-ZEGAR

Zegar Ścienny Mia

56778-CZA-LAM-H0040

Lampion Argentio

57724-CZA1-LAMPA

Lampa Stołowa Isleen

56779-CZA-LAM-H0025

Lampion Thinetti

56838-ZŁO-LAMPA

Lampa Stołowa Origosso

57723-CZA-LAMPA

Lampa Stołowa Slaine