REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
ORGANIZOWANEJ W SKLEPIE ONLINE

od dnia 8 czerwca 2019  od godz. 18.00 do dnia 10 czerwca 2019 do godz. 10.00
POD HASŁEM „DRUGA RZECZ -70% NA PRODUKTY ZIELONE”

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Dzisiaj Druga Rzecz -70%”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online w dniach od 8 czerwca 2019 godz. 18.00 do dnia 10 czerwca 2019 godz. 10.00
 2. Akcją Promocyjną objęte wyłącznie Towary marki home&you oraz à Tab, w kolorze ZIELONYM, dostępne na podstronie: https://home-you.com/pl/zielony lub do wglądu w  "Załączniku nr 1 do regulaminu".
 3. Akcja Promocyjna NIEobowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 30% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 4 .ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;

b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c)    Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

       14. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://home-you.com/pl/zielony
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘-70% na Drugą Rzecz w sklepie online’.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

Indeksy biorące udział w promocji

10901-ZIE1-03P04-PODKŁ

35001-ZIE1-ŁAŃ

48246-ZIE9-C1318

48246-ZIE9-18P03

49524-ZIE-SKAR

48406-ZIE-F11-COAST

48098-ZIE-C1620

28671-ZIE-P0404

49454-ZIE-GADŻ

48835-ZIE-PEDZ

49009-ZIE1-C1620

49009-ZIE1-C2022

38873-ZIE-MISA

44148-ZIE-CZAJ

44165-ZIE-MISKA

44166-ZIE-MISKA

44168-ZIE-KUBEK

44168-ZIE-FIL

49768-ZIE9-P0404

49855-ZIE9-C1520

47935-ZIE-ODSW

50482-ZIE-C0204

50064-ZIE-PATER

50603-ZIE-MISA-M

50693-ZIE-C0713

50647-ZIE1-03P04-PODKŁ

49852-ZIE9-C1520

49853-ZIE9-P1414

50618-ZIE-04P02-PODKŁ

44088-ZIE-PATER

50072-ZIE9-LAM-XS

50170-ZIE-KUBEK

49317-ZIE-TEMP

50003-ZIE-WAZON

44910-ZIE-F40

47897-ZIE-C1620

47897-ZIE-C2022

39147-ZIE-P0404

39148-ZIE-P0404

44932-ZIE9-P0404

50224-ZIE9-P0404

44088-ZIE1-MISA

21513-ZIE-OLEJE

21513-ZIE9-OLEJE

47939-ZIE-ODSW

48694-ZIE-SWIE

49165-ZIE-WOSK

48694-ZIE9-SWIE

49165-ZIE9-WOSK

51850-ZIE-TORB-S

49028-ZIE-C1620

49028-ZIE-C2022

50706-ZIE-C0713

49813-ZIE-KPLKO-M

49813-ZIE-KPLKO-L

51016-ZIE-GAZ

49882-ZIE-C1520

50399-ZIE9-WAZON-OKR

51576-ZIE-P0304-PODKŁ

14425-ZIE9-C0509

14425-ZIE9-C0713

8423-TUR-C2022

25328-TUR1-KUBEK

19737-TUR-P0404

46048-TUR1-P0404

37238-TUR-C2022

48553-TUR-DON

44308-TUR1-SWIE-M

44308-TUR1-SWIE-L

48163-TUR-SWIE-M

48163-TUR-SWIE-XL

48163-TUR-SWIE-L

48164-TUR-SWIE-M

48164-TUR-SWIE-L

49033-TUR-LAM

48630-TUR1-C1318

48676-TUR-10P07

48531-TUR9-P0404

48532-TUR9-P0404

49917-TUR-TORB

48408-TUR-MISKA

48408-TUR-TALD

49034-TUR-LAM-L

49860-TUR-F100

50274-TUR-OTW

49801-TUR-KPLKO-M

49801-TUR-KPLKO-L

49801-TUR-KPLKO-XL

50382-TUR-C1620

50276-TUR-C0405

48408-TUR-FIL

48408-TUR-KUBEK

48408-TUR-TAL

49001-TUR1-10P13

50387-TUR1-C1620

50529-TUR-CHL

49857-TUR1-C1520

49859-TUR-C1520

50614-TUR-F38-PODKŁ

44095-TUR-FIG

43958-TUR-C1620

43958-TUR-C2022

50682-TUR-C0713

50704-TUR-C0713

43086-TUR1-07P04

50535-TUR-TORB

44298-TUR1-C1520

48597-NIE-DEKO

49023-NIE1-C1620

50311-BIA-STRO-XL

50622-BIA-STRO-XL

34812-BIA-KWIAT

49344-BIA-STRO-XL

49344-BIA-STRO-L

50270-MIX-PRZKU

50272-MIX-PRZKU

50286-MIX-C0405

50288-MIX-C0405

50269-MIX-TACA

50269-MIX-CHL

50269-MIX-MISA

50271-MIX-KUBEK

50273-MIX-PRZKU

50269-MIX-DZBAN

50166-MIX-TORB

50178-MIX-KUBEK

50180-MIX-KUBEK

50253-MIX-03P01

50253-MIX-07P04

50253-MIX-07P08

49854-MIX-P1414

50615-MIX-P0402-PODKŁ

49737-MIX-WIANE-S

50378-MIX-C0404

50283-MIX-MISA

50588-MIX-DZBAN

50589-MIX-SZKL

50589-MIX-KLWIN

38255-MIX-MIAR

44120-MIX-PRZ

50238-MIX-KUBEK

50251-MIX-BIDON

49003-MIX-C2022

49003-MIX-C1620

44580-MIX-C1515

50223-MIX-P0404

51848-MIX-TORB-L

44162-MIX-STRO

50136-MIX-WIANE-L

50534-MIX-TORB

50214-MIX-POJEM

50038-MIX-KUBEK

50711-MIX-PATER

51573-MIX-03P04-PODKŁ

20995-FIO-STRO

49135-RÓŻ9-FIG

8509-ŻÓŁ-C1520

49189-ŻÓŁ-P0306

50266-RÓŻ-ZPRZ

50268-RÓŻ-PRZKU

49441-SZA-TORB

50481-ŻÓŁ-P0304

49800-SZA-MEBEL

44933-RÓŻ-P0404

49858-RÓŻ-C1520

39079-ŻÓŁ-DEKO

49881-RÓŻ-C1620

49881-RÓŻ-C2022

50048-CZE-TALD

50048-CZE-MISA

50048-CZE-MISKA

50050-CZE-POJEM-L

50051-CZE-KUBEK

50641-CZE-DURSZ

50143-CZA-STRO-M

50680-ŻÓŁ-C1013

50681-CZE-13P16

50145-CZA-STRO-S

32747-CZE-F40

44841-ZŁO-KWIAT

50135-FIO-STRO

18205-ZIE-ODSW

27431-ZIE-PRZKU

27432-ZIE-ZPRZ

11775-ZIE1-P0404

48164-ZIE9-SWIE-M

48164-ZIE9-SWIE-L

49187-ZIE-P0405

49795-ZIE-PATER

37238-ZIE9-C2022

45226-ZIE9-C2022

38872-ZIE-PATER

44165-ZIE-TALD

41112-ZIE-KUBEK

49786-ZIE-SWIE

49788-ZIE-SWIE

49788-ZIE-KPLŚW

49809-ZIE-SWIE

49786-ZIE-KPLŚW

50398-ZIE9-PATER

50398-ZIE9-MISA

50693-ZIE-C0509

18205-ZIE9-ODSW

50399-ZIE9-WAZON-PROST

11775-TUR1-P0404

8509-TUR1-C1520

36930-TUR1-P0404

41386-TUR1-P0404-D0313

44573-TUR1-C0509

44573-TUR1-C0713

46491-TUR1-PRZKU

42103-TUR1-NAKLE

43240-TUR1-37/38

43264-TUR1-P0404

48630-TUR1-18P03

48630-TUR1-C0808

49204-TUR1-04P05

6926-TUR1-C0305

6926-TUR1-C0509

6926-TUR1-C0713

45182-TUR1-C2022

44926-TUR1-P0404

42457-TUR1-SKAR

48357-TUR1-C0609

49001-TUR1-C1420

50542-TUR1-P0104

49281-TUR1-WAZON

48892-TUR1-PATER

42474-TUR1-C0305

42474-TUR1-C0509

42474-TUR1-C0713

44349-TUR1-ODSW

40415-TUR1-C1620

40415-TUR1-C2022

40415-TUR1-C0920

40415-TUR1-C1820

40415-TUR1-C1420

47903-MIX-C1620

48430-MIX-KUBEK

48734-MIX-MISKA

43952-MIX-C1620

43952-MIX-C2022

49292-MIX-03P01

50188-MIX-KUBEK

38275-MIX-P0404

49645-MIX-C2022

49645-MIX-C1620

52438-MIX-MISKA

52439-MIX-KUBEK

52440-MIX-FIL

50136-MIX-STRO-L