REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od godz. 00:00 11.10.2020 r.

do godz. 23:59 11.10.2020 r.

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ -90%”


§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz -90%”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online w od 11.10.2020 roku, godz. 00:00 do 11.10.2020 roku, godz. 23:59.
 2. Akcją Promocyjną objęte Towary w cenie regularnej marek home&you oraz à Tab.
 3. Akcja Promocyjna NIE obowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną objęte Towary oznaczone w trakcie trwania Akcji Promocyjnej symbolem „promocja” (Załącznik 1. do Regulaminu).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, które w trakcie trwania Akcji Promocyjnej nie zostały oznaczone symbolem „promocja”. Do produktów nieoznaczonych symbolem „promocja” należą: produkty przecenione oraz wymienione w Załączniku 2. do Regulaminu dodatkowe Towary wyłączone z promocji.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 9. Akcją Promocyjną NIE objęte Towary marek obcych.
 10. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 4. Zwrot Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

 

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

          a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie                                      sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;

          b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

          c)    Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym                   do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

      14. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

 

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga Rzecz -90%’”
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjne

 

Załącznik 1. Symbol „promocja”


 

Załącznik 2. Indeksy dodatkowych Towarów NIEBIORĄCYCH UDZIAŁU w akcji promocyjnej:

 

 

 

27188-SRE-SZTUĆ-24C

MODERN KOMPLET SZTUĆCÓW

49638-BIA-ZEGAR

DELO ZEGAR WISZĄCY

44294-PRZ-SZKL

AUTHENTIS KPL 6 SZKLANEK

53828-SRE-LUSTR

SKYE LUSTRO

39608-ZIE-TAR

SPIRO TEMPERÓWKA DO WARZYW

55838-SRE-LUSTR

TESSERA LUSTRO

45550-PRZ-SZKL

NOBLESSE LONGDRINK KPL 4 KOMPLET SZKLANEK

56195-SRE-5-RAMKA

DIAMENTDUST2 MULTIRAMKA

49203-PRZ-SZKL

HIGHLAND KPL 12 SZKL DO WHISKY KOMPLET SZKLANEK

56196-SRE-LUSTR

FINEST LUSTRO

51914-PRZ-SZKL

NOBLESSE PITCHERSET 5SET KOMPLET SZKLANEK

35230-SRE-KMART

DIAMONDS KIELISZEK DO MARTINI

30047-PRZ-KLWIN

VIVENDI WEISSWEIN KOMPLET KIELISZKÓW DO WINA

55854-SRE-4-RAMKA

ROSELINI MULTIRAMKA

30048-PRZ-KLWIN

VIVENDI BORDEAUX KOMPLET KIELISZKÓW DO WINA

44347-BIA-ZEGAR

EROMA MIRROR ZEGAR WISZĄCY

28005-PRZ-WCZ-4CZ

SALUTE KPL 4 KIELISZKÓW CZERWONE WINO

53729-CZA-KUF

DINARDO KUFER

28005-PRZ-WB-4CZ

SALUTE KPL 4 KIELISZKÓW BIAŁE WINO

54476-MIX-MEBEL

PLATABLE STOŁEK

33906-PRZ-WB-4CZ

STYLE WHITE KOMPLET KIELISZKÓW DO WINA

55948-NIE9-SZLA-D0448

MICKEYNIGHT SZLAFROK

33906-PRZ-WCZ-4CZ

STYLE WHITE KOMPLET KIELISZKÓW DO WINA

46493-PRZ-KUFEL

NOBLESSE KUFEL DO PIWA SZKLANKA

27270-PRZ-SZKL-4CZ

BEER TASTING KPL 4 SZKLANEK PIWO KOMPLET SZKLANEK

56779-CZA-LAM-H0025

THINETTI LAMPION

35976-PRZ-SZKL-4CZ

HIGHLAND KPL 4 SZKLANEK WHISKY

49719-ZŁO-OSŁO-L

MODERNIS OSŁONKA

37995-PRZ-SZKL

HIGHLAND LONGDRINK KPL 4 SZKLANEK DO DRINKÓW

43850-CZA-MEBEL

IMPERADOR STOŁEK

44295-PRZ-KLWIN

PALAIS KIELISZEK DO WINA

56336-ZŁO-STO

DURBAN STOLIK KAWOWY

45646-PRZ-WCZ

RENAISSANCE NEW KIELISZEK WINO CZERWONE

56171-MIX-C0713-D0451

MICKEYNIGHT RĘCZNIK

45646-PRZ-WB

RENAISSANCE NEW KIELISZEK WINO BIAŁE

47465-ZŁO1-LUSTR

WIRED LUSTRO

46185-SRE-WIE

AJSE WIESZAK STOJĄCY

57173-4848-BIA-350

WYPEŁNIENIE LUX 350G

45565-CZA-ZEGAR

EROMA WOOD ZEGAR WISZĄCY

38808-BIA-C1620-KOŁDR

KOŁDRA 160 X 200

30594-ZIE-TEMP

BEST TEMPERÓWKA DO WARZYW

38808-BIA-C2022-KOŁDR

KOŁDRA 200 X 220

28762-SRE-KAWIA

BIALETTI VENUS 300ML KAWIARKA

39097-BIA-C0708

PODUSZKA 70X80

50842-BIA-MEBEL

GLAMOUR 2 KONSOLA

2092-4848-BIA-250

WYPEŁNIENIE 48X48

50845-BIA-STO

GLAMOUR 2 STOLIK NOCNY

54638-MIX-KUBEK-D0429

WINNIE WHISHINGBEAR KUBEK

51417-CZA-LAMPA

PINEAPPLE LAMPA STOŁOWA

54639-MIX-KUBEK-D0430

WINNIE WISHINGBEAR TALL KUBEK

30508-SZA-POJEM-S

CADDY POJEMNIK

54640-MIX-KPLŚN-D0431

WINNIE WISHINGBEAR KOMPLET ŚNIADANIOWY

43549-SRE-9-RAMKA

EXCLUSIVO2 MULTIRAMKA

55559-CZA-PATEL

KERROS 28 CM PATELNIA

34974-CZA-4-RAMKA

CHIC NEW MULTIRAMKA

56434-BIA-OSŁO-H0015

GEMIOS OSŁONKA

48851-BIA-KUF

FIANO WHEELS KUFER

48542-SZA-SIEDZ

HUTTI BUDA

52797-BIA-MEBEL

INBORN KONSOLA

56831-ZŁO-LAMPA

GIRA LAMPA STOŁOWA

52798-BIA-STO

INBORN STOLIK NOCNY

48519-CZA-LAM-H0090

TUBIS LAMPION

52799-BIA-MEBEL

INBORN TOALETKA

39706-SRE-LAM-M

METTALITY LAMPION

51103-SRE-STO-S

BRILLANTE STOLIK NOCNY

39706-SRE-LAM-L

METTALITY LAMPION

51093-SRE-STO

BOLIVAR STOLIK

50131-BIA-LAM-XL

WOODY2 LAMPION

51096-SRE-STO

IVETT STOLIK NOCNY

50131-BIA-LAM-L

WOODY2 LAMPION

37512-CZA-ZEGAR

DIAMONDO BIG ZEGAR STOJĄCY

56759-BIA-LAM-H0055

LATARNITY LAMPION

45636-BIA-ZEGAR

NIGHT HEAVEN BIG ZEGAR STOJĄCY

56759-BIA-LAM-H0040

LATARNITY LAMPION

23962-CZA-ZEGAR

DESIGN ZEGAR STOJĄCY

39706-SRE-LAM-XL

METTALITY LAMPION

44051-SRE-LAMPA

CRYSTALTO LAMPA PODŁOGOWA

54283-CZA-MEBEL

KASANDRA KONSOLA

51091-SRE-STO

AMADOR STOLIK

55682-CZA-STO

MORNINGSIDE STOLIK NOCNY

30604-SRE1-10-RAMKA

COMBO MULTIRAMKA

49036-CZA-LAM-M

CAGE LAMPION

51036-SZA-KUF

PILNUS KUFER

56813-CZA-LAM-H0025

PERCUS LAMPION

49046-BIA-OBRAZ

WHIRLY OBRAZ

42434-CZA-STOJ

MIAOU STOJAK NA PAPIER

40040-ZŁO-4-RAMKA

SHINEEDGE MULTIRAMKA

27432-RÓŻ1-ZPRZ

MIMMI ZAPARZACZ

45523-SRE-4-RAMKA

VENEZIA MULTIRAMKA

56989-SRE-LAMPA

SILVIOS LAMPA PODŁOGOWA

45523-SRE-3-RAMKA

VENEZIA MULTIRAMKA

57161-BRĄ1-BIEL-L1000

PASAJA BIELIŹNIAK

52535-SRE-LUSTR

VENEZIA LUSTRO

56811-CZA-LAM-H0035

BARISO BIG LAMPION

49634-BIA-PUFA

MILBERA PUF

59333-CZA-CZAJN

NIGORS 2 CZAJNIK

50804-SRE-MEBEL

DIAMONDUST 2 KONSOLA

56833-SRE-LAMPA

AJUROS LAMPA STOŁOWA

51266-SRE-9-RAMKA

ETTORE MULTIRAMKA

56489-SZA1-C1217

CASTORRO DYWAN

48849-ZIE9-PUFA

SHELLY PUF

56838-ZŁO-LAMPA

ORIGOSSO LAMPA STOŁOWA

43850-ZIE9-MEBEL

IMPERADOR STOŁEK

55693-BRĄ1-8-RAMKA

SOUFORT MULTIRAMKA

43850-NIE9-MEBEL

IMPERADOR STOŁEK

55694-BRĄ1-6-RAMKA

NUDIFULL MULTIRAMKA

46898-SRE-SZTUĆ

TUNEA KOMPLET SZTUĆCÓW

56197-ZŁO-LUSTR

DONDELIS LUSTRO

43209-SRE-LAMPA

FLATBRICKS BIG LAMPA STOŁOWA

57167-ZŁO-DEKO

PIETRE DEKORACJA ŚCIENNA

49655-MIX-KRZE

GAJA KRZESŁO

56595-SRE-ZEGAR

NAVARO ZEGAR WISZĄCY

49655-SZA1-KRZE

GAJA KRZESŁO

56598-ZŁO-DEKO

FIORE DEKORACJA ŚCIENNA

50864-TUR-KRZE

MARIEL KRZESŁO

55851-SRE-LUSTR

CHENILLE LUSTRO

51058-SZA-OBRAZ

CHERRY SLOPE OBRAZ

55625-ZIE-STRO-H0080

DESERT STROIK

53843-SRE-ZEGAR

SAPPHIRE ZEGAR STOJĄCY

52054-CZA-STRO-S

ORCHIANUM DIAM STROIK

30733-BRĄ-LAM

WOODELLO LAMPION

54527-BIA-KUF-L0900

LAZAR KUFER

36860-ECR-LAM-L

SILENA LAMPION

57576-ZŁO-LAM-H0055

COSMITY LAMPION

39524-BRĄ-LAM

WOODELLO BIG LAMPION

56951-ZŁO-ŚWCZN-H0030

CHALLINO ŚWIECZNIK

50121-SRE-LAM-M

METTALIS LAMPION

57459-BIA-CUK

DEKORE CUKIERNICA

50121-SRE-LAM-L

METTALIS LAMPION

57460-BIA-DZBAN

DEKORE DZBANEK

50122-BIA-LAM-L

KNOBBO2 LAMPION

57461-BIA-FIL

DEKORE FILIŻANKA ZE SPODKIEM

50122-BIA-LAM-XL

KNOBBO2 LAMPION

57462-BIA-KUBEK

DEKORE KUBEK

46912-SRE-LAMPA

DIAMONDTUBE LAMPA STOŁOWA

57463-BIA-TALD

DEKORE TALERZ DESEROWY

49411-RÓŻ-PUFA

MELA PUF

45551-CZA-PATEL-F28

NATUR NEW 28 CM PATELNIA

49411-SZA-PUFA

MELA PUF

57930-ZŁO-LUSTR

SIMPLANO LUSTRO

53782-CZA-ZEGAR

WILLSON ZEGAR STOJĄCY

56590-ZŁO-11-RAMKA

VARNIS MULTIRAMKA

53786-SZA-ZEGAR

VERITY ZEGAR WISZĄCY

56593-CZA-02P02-RAMKA

SIMPLISSO RAMKA

48526-PRZ-ŚWCZN-M

DYNASTY ŚWIECZNIK

57168-CZA-6-RAMKA

CALETTA MULTIRAMKA

48938-SRE1-LAMPA

DIAMONDDUST LAMPA STOŁOWA

57386-ZŁO-DEKO

ELBRUS DEKORACJA ŚCIENNA

43850-SRE-MEBEL

IMPERADOR STOŁEK

27618-BRĄ-KUBEK

WEST LOOP KUBEK TERMICZNY

51396-SRE-LAMPA

CRYSTALSTICKS LAMPA PODŁOGOWA

57169-ZIE-KRZE

TALL KRZESŁO

52773-SRE-LUSTR

STARDUSTER LUSTRO

27618-NIE1-KUBEK

WEST LOOP KUBEK TERMICZNY

54284-CZA-STO

KASANDRA STOLIK NOCNY

27618-FIO-KUBEK

WEST LOOP KUBEK TERMICZNY

48677-NIE9-KRZE

LALUNA KRZESŁO

57431-ZŁO-9-RAMKA

ELOMBE MULTIRAMKA

50842-CZA-MEBEL

GLAMOUR 2 KONSOLA

14067-BIA-DZBAN-5CZ

CLASSIC DZBANEK Z KUBKAMI

50845-CZA-STO

GLAMOUR 2 STOLIK NOCNY

57435-ZŁO-4-RAMKA

BRAVIS MULTIRAMKA

48592-SRE-ZEGAR

ORBELA ZEGAR WISZĄCY

39814-ZŁO1-FIG

INNAMORATO FIGURKA

54258-SRE-LUSTR

SELFIRELLO LUSTRO

57392-BIA-9-RAMKA

NOMSA MULTIRAMKA

41890-SRE-STOJ

DIAMOND NEW STOJAK ZE SZCZOTKĄ

57393-SZA1-6-RAMKA

FLOU MULTIRAMKA

30564-PRZ-SZKL

BOSSA NOVA KOMPLET SZKLANEK

57592-CZA-LAM-H0045

CUPSY LAMPION

37994-PRZ-SZKL

NOBLESSE WHISKY KOMPLET SZKLANEK

45789-CZA-5-RAMKA

OJLA MULTIRAMKA

56705-BIA-C2022

CORNELLY KOŁDRA

57586-BRĄ-LAM-H0030

NATUAL LAMPION

56705-BIA-20P15

CORNELLY KOŁDRA

57594-ZŁO-LAM-H0035

HURICANE LAMPION

48927-PRZ-KLWIN

ROMANCE KPL 6CZ WCZ KOMPLET KIELISZKÓW

57595-CZA-LAM-H0050

TUBLEG LAMPION

53579-SRE-FIG-L

UNTOUCHEDDIAM BIG FIGURKA

57597-CZA-LAM-H0020

TUBLOS LAMPION

34383-BIA-8-RAMKA

COMO MULTIRAMKA

45794-BIA-11-RAMKA

VARNA MULTIRAMKA

46781-SRE-STOJ

CULLETINO NEW STOJAK

59092-CZA-LUSTR

RELOJ LUSTRO

57059-CZA-KUBEK

LEAK LOCK KUBEK TERMICZNY

59093-CZA-LUSTR

VELL LUSTRO

57060-NIE-KUBEK

EASY GRIP KUBEK TERMICZNY

48523-BRĄ-LAM

ARGENTERIS MEDIUM LAMPION

57060-ZIE-KUBEK

EASY GRIP KUBEK TERMICZNY

39023-BRĄ-LAM

ARGENTERIS BIG LAMPION

57063-NIE-BUT

ACTIVE HYDRATATION BUTELKA

58313-ŻÓŁ-C0713-D0461

MICKEYTEEN RĘCZNIK

49744-BIA-STO

WASTORIA STOLIK NOCNY

50798-CZA-ZEGAR

INDUSTRIO2 ZEGAR WISZĄCY

52491-BIA-MEBEL

WASTORIA KONSOLA

58980-CZA-ZEGAR

CIRCUM ZEGAR WISZĄCY

54278-BIA-MEBEL

WASTORIA KOMODA

51255-CZA-8-RAMKA

TIARA MULTIRAMKA

54268-SRE-LUSTR

GARCIA LUSTRO

57571-SRE-LAM-H0040

TRIPLO LAMPION

55345-BIA-MEBEL

ENRICA TOALETKA ZE STOŁKIEM

57573-SRE-LAM-H0040

SERISTO LAMPION

53936-BIA-LUSTR

KANDYSE LUSTRO

57573-SRE-LAM-H0025

SERISTO LAMPION

55569-MIX-KRZE

BLOMMING KRZESŁO

57573-SRE-LAM-H0020

SERISTO LAMPION

49406-SZA9-PUFA

IRENE PUF

57577-BIA-LAM-H0025

SLIPSY LAMPION

49408-SZA-MEBEL

LINDA STOŁEK

57578-ZŁO-LAM-H0025

VITOS LAMPION

54281-CZA-PUFA

MELA2 PUF

57579-CZA-LAM-H0060

CALIXO LAMPION

54276-SZA-KRZE

LOTAR KRZESŁO

57585-BRĄ-LAM-H0035

HANGIS LAMPION

55346-ZŁO-WIE

CORNELITO WIESZAK STOJĄCY

57928-BEŻ-3-RAMKA

HOMLIS MULTIRAMKA

56853-ZIE-ŁOP

LEO ŁOPATKA DO CIASTA

53365-CZA-STOJ

GROVO2 STOJAK ZE SZCZOTKĄ

55675-SRE-STOJ

DIAMOND NEW 2 STOJAK

58308-ZŁO-STOJ

SIMPLY NEW STOJAK ZE SZCZOTKĄ

55589-NIE-TALD

ANORI TALERZ DESEROWY

53154-SRE-XL-BN

KALIKI FIGURKA LED

55590-NIE-KUBEK

ANORI KUBEK

51265-SRE-8-RAMKA

CALANNISH MULTIRAMKA

55880-CZA-OBRAZ

RAIN2 OBRAZ

52875-MIX-KSIĄŻ

JESZCZE SIĘ KIEDYŚ SPOTKAMY KSIĄŻKA

55956-SRE-MEBEL

PRECIA KOMODA

50724-PRZ-SZKL

STOUT SZKLANKA DO PIWA

59522-ZIE-BUT

RUNNER BUTELKA

 

 

 

Poza Towarami o indeksach wymienionych w Załączniku 2. do Regulaminu, w Akcji Promocyjnej udziału nie biorą również Towary przecenione, zgodnie z  §2. Regulaminu.