Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od dnia 13.03.2020 roku do 17.03.2020 roku

POD HASŁEM „Druga rzecz -90%”

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20. 
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 8 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 90%”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej. 
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna obowiązuje w Sklepie online w okresie od 13.03.2020 roku godz. 12:00 do do 17.03 do godz. 23:59.
 2. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 3. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych, za wyjątkiem następujących marek: Disney, Koziol,  Smiley, Swarovski.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe. 
 7. W Sklepie online Akcją Promocyjną dodatkowo NIE są objęte produkty oznaczone indeksami, które wymienione zostały w Załączniku 1. do Regulaminu.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.  
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

§ 4. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.homeyou.com.

§ 5. REKLAMACJA

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. 
 5. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 7. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora. 
 8. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia. 
 10. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 11. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru. 
 12. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie, co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem; 

b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c)     Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym. 

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE  

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu. 
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w sklepie stacjonarnym, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga rzecz -90%’.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub emailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

Załącznik 1. do Regulaminu

 

Indeksy Towarów, które nie biorą udziału w Akcji Promocyjnej prowadzonej  w Sklepie online:

 

47698-BIA-MEBEL

49077-SRE-MEBEL

43550-CZA-MEBEL

36129-BIA-MEBEL

46185-SRE-WIE

51090-BIA-MEBEL

50866-SZA1-KRZE

50842-BIA-MEBEL

50845-BIA-STO

43850-SZA-MEBEL

51114-SRE-MEBEL

51326-SRE-STO

49406-CZA-PUFA

49406-RÓŻ-PUFA

51344-SRE-STO

52800-BIA-LUSTR

51103-SRE-STO-S

51093-SRE-STO

51095-BIA-STO

51096-SRE-STO

52493-SRE-STO

51428-SZA-KRZE

53819-SZA-KRZE

46685-BRĄ-SZAF

49819-BIA-MEBEL

51319-BRĄ-PUFA

49634-BIA-PUFA

51318-BIA-SZAF

48849-ZIE9-PUFA

43850-ZIE9-MEBEL

43850-NIE9-MEBEL

49678-BIA-MEBEL

53818-SZA-MEBEL

53820-SZA-MEBEL

49655-MIX-KRZE

50864-TUR-KRZE

49411-RÓŻ-PUFA

53576-NIE1-PUFA

48672-SRE-STO

43850-SRE-MEBEL

54284-CZA-STO

48677-NIE9-KRZE

49655-CZA1-KRZE

54283-CZA-MEBEL

54479-BIA-STO

54387-SZA-KRZE

54388-SZA-KRZE

49744-BIA-STO

53936-BIA-LUSTR

49406-SZA9-PUFA

54282-ZIE-MEBEL

54276-SZA-KRZE

55346-ZŁO-WIE

56319-BRĄ-PUFA

54475-SZA-STO

54476-MIX-MEBEL

43850-CZA-MEBEL

34383-BIA-8-RAMKA

30604-SRE1-10-RAMKA

43549-SRE-9-RAMKA

45789-CZA-5-RAMKA

45523-SRE-4-RAMKA

40040-ZŁO-4-RAMKA

46732-SRE-10-RAMKA

47519-SRE-9-RAMKA

45523-SRE-6-RAMKA

45794-CZA-11-RAMKA

49663-ZŁO-9-RAMKA

45523-SRE-3-RAMKA

51028-SRE-6-RAMKA

51032-SRE-8-RAMKA

51033-SZA-9-RAMKA

51265-SRE-8-RAMKA

51266-SRE-9-RAMKA

53849-CZA-11-RAMKA

53850-BRĄ-6-RAMKA

53851-SRE-8-RAMKA

34383-SZA-8-RAMKA

52532-SRE-5-RAMKA

54128-TUR-7-RAMKA

34974-CZA-4-RAMKA

54734-BIA-8-RAMKA

55876-CZA-2-RAMKA

55878-CZA-8-RAMKA

55854-SRE-4-RAMKA

55859-BIA-8-RAMKA

55887-CZA-3-RAMKA

56195-SRE-5-RAMKA

43797-SRE-LUSTR

52708-SRE-LUSTR

52535-SRE-LUSTR

45520-SRE-LUSTR

52495-SRE-LUSTR

54257-SRE-LUSTR

54258-SRE-LUSTR

54259-SRE-LUSTR

54268-SRE-LUSTR

52489-MIX-OBRAZ

49046-BIA-OBRAZ

49047-MIX-OBRAZ

52487-TUR-OBRAZ

43002-SZA-OBRAZ

43006-SZA-OBRAZ

51058-SZA-OBRAZ

54254-RÓŻ1-OBRAZ

54316-BIA-OBRAZ

54521-CZA-OBRAZ

54267-MIX-OBRAZ

52531-SZA-OBRAZ

54266-MIX-OBRAZ

30047-PRZ-KLWIN

30048-PRZ-KLWIN

36284-BRĄ-MY

36285-BRĄ-MY

27188-SRE-SZTUĆ-24C

27270-PRZ-SZKL-4CZ

27332-MIX-WAŁEK

27371-SZA-MATAK

28761-SRE-KAWIA

28762-SRE-KAWIA

30505-ZIE9-OBIER

30520-SZA-WY

33398-MIX-DESKA

33520-SZA-POJEM-2CZ

35166-BIA-CZAJN

31305-PRZ-KIELI-4CZ

33906-PRZ-WB-4CZ

33906-PRZ-WCZ-4CZ

28005-PRZ-WB-4CZ

28005-PRZ-WCZ-4CZ

35976-PRZ-SZKL-4CZ

27432-CZA-ZPRZ

27765-CZA-OSTRZ

30508-SZA-POJEM-S

27346-ZIE-STOJ

27372-SZA-SUSZA

36366-PRZ-KIELI

33680-BIA-STOJ

38376-MIX-MY

39635-BRĄ-MY

39638-RÓŻ-KREMC

37861-BIA-STOWI

42434-CZA-STOJ

44294-PRZ-SZKL

44748-BIA-MISKA

27435-CZA-ST.BU

27801-CZA-TORT

30594-ZIE-TEMP

38115-SZA-OCIE

39608-ZIE-TAR

36190-ZIE-CEDZ

45646-PRZ-WB

45646-PRZ-WCZ

27806-CZA-FORMA

46493-PRZ-KUFEL

46632-BIA-SWIE

46637-ŻÓŁ-SWIE

46898-SRE-SZTUĆ

46593-PRZ-SŁOIK

42933-TUR-PŁYN

37994-PRZ-SZKL

44643-TUR-SWIE

44295-PRZ-KLWIN

37995-PRZ-SZKL

39373-PRZ-PATER

36218-SZA-OCIE

45550-PRZ-SZKL

46922-PRZ-KIELI

27389-CZA-WY

27394-CZA-OB/W

27396-SRE-TAR

27450-CZA-TŁUCZ

27462-BIA-ZMIOT

27776-SZA-SUSZA

30587-CZA-MIAR

33035-BIA-POJEM-XL

34869-BIA-POJEM

46494-PRZ-KLVOD

46703-PRZ-POJEM-L

48705-BRĄ-NÓŻ-5CZ

48145-PRZ-NACZ

48927-PRZ-KLWIN

49203-PRZ-SZKL

49730-ŻÓŁ-ODSW

48929-PRZ-KARAF

48815-PRZ-MISA

51914-PRZ-SZKL

51915-PRZ-SZKL

51916-PRZ-SZKL

52875-MIX-KSIĄŻ

52438-MIX-MISKA

52439-MIX-KUBEK

52440-MIX-FIL

33679-BIA-POJEM

52438-MIX-TALD

53722-MIX-OB/W

55331-TUR-PRZ

27807-CZA-FORMA

55683-PRZ-TAL

55686-SRE-CZAJN

55804-CZA-FORMA

55805-CZA-FORMA

56104-PRZ-SZKL

56105-PRZ-SZKL

30564-PRZ-SZKL

56853-ZIE-ŁOP

56856-NIE9-TAR

56851-SZA-PATEL

56852-SZA-PATEL

57127-PRZ-POJO

57128-SZA1-ŚM

55704-RÓŻ-ODSW

55558-CZA-PATEL

55559-CZA-PATEL

55560-CZA-PATEL

57043-CZA-KREMC

57044-CZA-BALSA

57045-CZA-PEEL

57046-POM-KREMC

57047-POM-BALSA

57048-POM-PEEL

57059-BIA-KUBEK

57059-CZA-KUBEK

57060-NIE-KUBEK

57060-ZIE-KUBEK

57061-FIO-BUT

57061-ZIE-BUT

57062-CZE-BUT

57066-CZA-KAWIA

57067-CZA-KAWIA

57132-PRZ-PATER

57267-ZIE-POJEM

57270-ZIE-DESKA

57068-CZA-PATEL

57077-CZA-PATEL

Poza wymienionymi, w Akcji Promocyjnej prowadzonej w Sklepie online udziału nie biorą również Towary należące do marek obcych (z wyjątkiem marek: Koziol, Smiley, Disney i Swarovski) oraz Towary przecenione.