Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od godz. 00:00 18.10.2020 r.

do godz. 23:59 18.10.2020 r.

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ -90%”

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz -90%”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online od 18.10.2020 roku, godz. 00:00 do 18.10.2020 roku, godz. 23:59.
 2. Akcją Promocyjną objęte Towary w cenie regularnej marek home&you oraz à Tab.
 3. Akcja Promocyjna NIEobowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną objęte Towary oznaczone w trakcie trwania Akcji Promocyjnej symbolem „promocja” (Załącznik 1. do Regulaminu).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, które w trakcie trwania Akcji Promocyjnej nie zostały oznaczone symbolem „promocja”. Do produktów nieoznaczonych symbolem „promocja” należą: produkty przecenione oraz wymienione w Załączniku 2. do Regulaminu dodatkowe Towary wyłączone z promocji.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 9. Akcją Promocyjną NIE SĄobjęte Towary marek obcych.
 10. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

 

§ 4. Zwrot Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

 

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;

b) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c) Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

 

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

 

 

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga Rzecz -90%’”
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej

Załącznik 1. Symbol „promocja”

 

 

Załącznik 2. Indeksy dodatkowych Towarów NIEBIORĄCYCH UDZIAŁU w akcji promocyjnej:

39373-PRZ-PATER
52855-MIX-D0392-BN
52856-MIX-D0393-BN
53489-SZA1-D0406-BN
53489-SZA1-D0407-BN
57132-PRZ-PATER
57687-ŻÓŁ-C1520-D0453
57708-ŻÓŁ-SZLA-D0454
59553-BIA-ODSW
59554-SZA-ODSW
59555-CZA-ODSW
27188-SRE-SZTUĆ-24C
44294-PRZ-SZKL
39608-ZIE-TAR
45550-PRZ-SZKL
49203-PRZ-SZKL
51914-PRZ-SZKL
30047-PRZ-KLWIN
30048-PRZ-KLWIN
28005-PRZ-WCZ-4CZ
28005-PRZ-WB-4CZ
33906-PRZ-WB-4CZ
33906-PRZ-WCZ-4CZ
27270-PRZ-SZKL-4CZ
35976-PRZ-SZKL-4CZ
37995-PRZ-SZKL
44295-PRZ-KLWIN
45646-PRZ-WCZ
45646-PRZ-WB
46185-SRE-WIE
45565-CZA-ZEGAR
30594-ZIE-TEMP
28762-SRE-KAWIA
50842-BIA-MEBEL
50845-BIA-STO
51417-CZA-LAMPA
30508-SZA-POJEM-S
43549-SRE-9-RAMKA
34974-CZA-4-RAMKA
48851-BIA-KUF
52797-BIA-MEBEL
52799-BIA-MEBEL
51103-SRE-STO-S
51093-SRE-STO
51096-SRE-STO
37512-CZA-ZEGAR
45636-BIA-ZEGAR
23962-CZA-ZEGAR
44051-SRE-LAMPA
51091-SRE-STO
30604-SRE1-10-RAMKA
51036-SZA-KUF
49046-BIA-OBRAZ
40040-ZŁO-4-RAMKA
45523-SRE-4-RAMKA
45523-SRE-3-RAMKA
52535-SRE-LUSTR
49634-BIA-PUFA
51266-SRE-9-RAMKA
48849-ZIE9-PUFA
43850-ZIE9-MEBEL
46898-SRE-SZTUĆ
43209-SRE-LAMPA
50864-TUR-KRZE
51058-SZA-OBRAZ
53843-SRE-ZEGAR
30733-BRĄ-LAM
36860-ECR-LAM-L
39524-BRĄ-LAM
50121-SRE-LAM-M
50121-SRE-LAM-L
50122-BIA-LAM-L
50122-BIA-LAM-XL
46912-SRE-LAMPA
53782-CZA-ZEGAR
53786-SZA-ZEGAR
48526-PRZ-ŚWCZN-M
48938-SRE1-LAMPA
51396-SRE-LAMPA
52773-SRE-LUSTR
54284-CZA-STO
48677-NIE9-KRZE
50842-CZA-MEBEL
48592-SRE-ZEGAR
54258-SRE-LUSTR
41890-SRE-STOJ
30564-PRZ-SZKL
37994-PRZ-SZKL
56705-BIA-C2022
56705-BIA-20P15
48927-PRZ-KLWIN
53579-SRE-FIG-L
34383-BIA-8-RAMKA
46781-SRE-STOJ
57059-CZA-KUBEK
57060-NIE-KUBEK
57060-ZIE-KUBEK
57063-NIE-BUT
49744-BIA-STO
52491-BIA-MEBEL
54278-BIA-MEBEL
54268-SRE-LUSTR
55345-BIA-MEBEL
53936-BIA-LUSTR
55569-MIX-KRZE
49406-SZA9-PUFA
49408-SZA-MEBEL
55346-ZŁO-WIE
56853-ZIE-ŁOP
55675-SRE-STOJ
55589-NIE-TALD
55590-NIE-KUBEK
55880-CZA-OBRAZ
55956-SRE-MEBEL
59522-ZIE-BUT
49638-BIA-ZEGAR
53828-SRE-LUSTR
55838-SRE-LUSTR
56195-SRE-5-RAMKA
56196-SRE-LUSTR
35230-SRE-KMART
55854-SRE-4-RAMKA
44347-BIA-ZEGAR
53729-CZA-KUF
55948-NIE9-SZLA-D0448
46493-PRZ-KUFEL
56779-CZA-LAM-H0025
49719-ZŁO-OSŁO-L
56336-ZŁO-STO
56171-MIX-C0713-D0451
47465-ZŁO1-LUSTR
57173-4848-BIA-350
38808-BIA-C1620-KOŁDR
38808-BIA-C2022-KOŁDR
39097-BIA-C0708
2092-4848-BIA-250
54638-MIX-KUBEK-D0429
54639-MIX-KUBEK-D0430
54640-MIX-KPLŚN-D0431
55559-CZA-PATEL
56434-BIA-OSŁO-H0015
48542-SZA-SIEDZ
56831-ZŁO-LAMPA
48519-CZA-LAM-H0090
39706-SRE-LAM-M
39706-SRE-LAM-L
50131-BIA-LAM-XL
50131-BIA-LAM-L
56759-BIA-LAM-H0055
56759-BIA-LAM-H0040
39706-SRE-LAM-XL
54283-CZA-MEBEL
55682-CZA-STO
49036-CZA-LAM-M
56813-CZA-LAM-H0025
42434-CZA-STOJ
27432-RÓŻ1-ZPRZ
56989-SRE-LAMPA
57161-BRĄ1-BIEL-L1000
56811-CZA-LAM-H0035
59333-CZA-CZAJN
56833-SRE-LAMPA
56489-SZA1-C1217
56838-ZŁO-LAMPA
55693-BRĄ1-8-RAMKA
55694-BRĄ1-6-RAMKA
56197-ZŁO-LUSTR
57167-ZŁO-DEKO
56595-SRE-ZEGAR
56598-ZŁO-DEKO
55851-SRE-LUSTR
55625-ZIE-STRO-H0080
52054-CZA-STRO-S
54527-BIA-KUF-L0900
57576-ZŁO-LAM-H0055
56951-ZŁO-ŚWCZN-H0030
57459-BIA-CUK
57460-BIA-DZBAN
57461-BIA-FIL
57462-BIA-KUBEK
57463-BIA-TALD
45551-CZA-PATEL-F28
57930-ZŁO-LUSTR
56590-ZŁO-11-RAMKA
56593-CZA-02P02-RAMKA
57168-CZA-6-RAMKA
57386-ZŁO-DEKO
27618-BRĄ-KUBEK
57169-ZIE-KRZE
27618-NIE1-KUBEK
27618-FIO-KUBEK
57431-ZŁO-9-RAMKA
14067-BIA-DZBAN-5CZ
57435-ZŁO-4-RAMKA
39814-ZŁO1-FIG
57392-BIA-9-RAMKA
57393-SZA1-6-RAMKA
57592-CZA-LAM-H0045
45789-CZA-5-RAMKA
57586-BRĄ-LAM-H0030
57594-ZŁO-LAM-H0035
57595-CZA-LAM-H0050
57597-CZA-LAM-H0020
45794-BIA-11-RAMKA
59092-CZA-LUSTR
59093-CZA-LUSTR
48523-BRĄ-LAM
39023-BRĄ-LAM
58313-ŻÓŁ-C0713-D0461
50798-CZA-ZEGAR
58980-CZA-ZEGAR
51255-CZA-8-RAMKA
57571-SRE-LAM-H0040
57573-SRE-LAM-H0040
57573-SRE-LAM-H0025
57573-SRE-LAM-H0020
57577-BIA-LAM-H0025
57578-ZŁO-LAM-H0025
57579-CZA-LAM-H0060
57585-BRĄ-LAM-H0035
57928-BEŻ-3-RAMKA
53365-CZA-STOJ
58308-ZŁO-STOJ
53154-SRE-XL-BN
51265-SRE-8-RAMKA
52875-MIX-KSIĄŻ
50724-PRZ-SZKL
29267-SRE-ZA-BN
29813-ZŁO-ZA-BN
47212-BRĄ-ZA-BN
47401-PRZ-ZA-BN
47627-SRE-ZA-BN
41660-SRE-ZA-BN
53394-BIA-BOM-BN
22914-FIO-ZA-BN
41653-RÓŻ1-BOM-BN
41856-CZA-ZA-BN
41856-TUR-ZA-BN
47391-BIA1-ZA-BN
52841-CZA-BOM-BN
52842-CZE-BOM-BN
52844-CZE-BOM-BN
52847-TUR-BOM-BN
52848-RÓŻ-BOM-BN
52914-BIA-ZA-BN
53136-RÓŻ-BOM-BN
53167-PRZ-ZA-BN
53168-PRZ-ZA-BN
53173-RÓŻ-BOM-BN
53174-ZIE-BOM-BN
53179-RÓŻ-A-BN
53185-BRĄ-ZA-BN
53300-SZA-BOM-BN
53540-MIX-ZA-BN
53548-ZŁO-A-BN
35231-ZŁO-ZA-BN
46821-BIA1-ZA-BN
58492-BIA-BOM-BN
58494-SRE-BOM-BN
58495-ZŁO-BOM-BN
58496-ZŁO1-ZA-BN
58499-ZŁO-BOM-BN
58502-MIX-BOM-BN
58503-MIX-BOM-BN
58509-ZIE-BOM-BN
58510-SRE-ZA-BN
58511-ZIE-BOM-BN
58512-SRE-ZA-BN
58513-ZŁO-BOM-BN
58515-ZŁO-BOM-BN
58519-ZŁO-BOM-BN
58522-BRĄ-BOM-BN

58524-MIX-BOM-BN
58529-ZŁO-ZA-BN
58535-ZIE-BOM-BN
58549-ZIE-ZA-BN
58550-BIA-BOM-BN
58551-ZIE-ZA-BN
58554-BIA-BOM-BN
58555-CZE-BOM-BN
58556-CZE-BOM-BN
58873-ZIE-ZA-BN
58916-BIA-BOM-BN
58917-ZŁO-ZA-BN
52846-ZŁO-BOM-BN
52847-ZŁO-BOM-BN
53543-SRE9-ZA-BN
58493-SRE-ZA-BN
58497-ZIE-BOM-BN
58497-ZŁO-BOM-BN
58498-SRE-ZA-BN
58500-SRE-ZA-BN
58504-SRE-ZA-BN
58505-ZŁO-BOM-BN
58507-ZŁO-BOM-BN
58508-SRE-ZA-BN
58514-MIX-ZA-BN
58516-SRE-ZA-BN
58517-ZŁO-ZA-BN
58518-MIX-BOM-BN
58520-BRĄ-BOM-BN
58521-CZE9-ZA-BN
58523-CZE9-ZA-BN
58526-MIX-BOM-BN
58528-MIX-BOM-BN
58531-ZŁO-ZA-BN
58532-CZE-BOM-BN
58533-MIX-BOM-BN
58534-ZŁO-ZA-BN
58536-ZŁO-ZA-BN
58537-BRĄ1-BOM-BN
58538-ZŁO-ZA-BN
58539-CZE-BOM-BN
58540-ZŁO-ZA-BN
58541-MIX-BOM-BN
58542-BRĄ1-BOM-BN
58543-ZŁO-ZA-BN
58544-CZE-BOM-BN
58545-ZŁO-ZA-BN
58547-MIX-BOM-BN
58552-MIX-BOM-BN
58570-ZŁO-ZA-BN
58915-MIX-BOM-BN
58530-TUR-BOM-BN
55591-NIE-FIL

 

Poza Towarami o indeksach wymienionych w Załączniku 2. do Regulaminu, w Akcji Promocyjnej udziału nie biorą również Towary przecenione, zgodnie z  §2. Regulaminu.