Produkty
Kolekcje
home&you

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Salonach sprzedaży w dniu 19 września 2020 r.

oraz Sklepie online w dniach 18-20 września 2020 r.

POD HASŁEM „Dzisiaj druga rzecz -90%”

  

  

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.  
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi; 
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi; 
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online; 
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w  Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Dzisiaj Druga Rzecz 90%”; 
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie; 
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.  
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie; 
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk; 
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej. 

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach home&you w godzinach ich otwarcia w dniu 19 września 2020 roku.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach home&you na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.  
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online w okresie od dnia 18 września 2020 roku od godz. 22:00 do dnia 20 września 2020 roku do godz. 23:59.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach home&you karty podarunkowe home&you. 
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna. 
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych.
 8. W Sklepie online Akcją promocyjną objęte są wyłącznie Towary oznaczone symbolem „promocja”, przedstawionym w „Załączniku nr 1” do regulaminu. Towary, które nie są objęte promocją w Sklepie online, zostały wymienione w “Załączniku nr 2” do Regulaminu.
 9. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ  

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.   
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Salonie sprzedaży lub w Sklepie online, w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie home&you. 
 7. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

 

§ 4. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW  

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.  
 2. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.  

 

§ 5. REKLAMACJA  

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi. 
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.  
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie home&you w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.  
 6. Reklamacji w Salonie home&you można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie home&you. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online. 
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie. 
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.  
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.  
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.  
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany: 
 1. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie, co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;  
 2. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru. 
 3. Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

       14. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.  

   

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE   

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com oraz w każdym salonie home&you. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.  
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w sklepie stacjonarnym, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

§ 7. SKARGI  

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia. 
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz -90%”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.  

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: symbol ‘promocja’, którym oznaczone są produkty, biorące udział w Akcji promocyjnej w Sklepie online

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu:  lista indeksów produktów, które nie są objęte promocją

 

27188-SRE-SZTUĆ-24C
44294-PRZ-SZKL
39608-ZIE-TAR
45550-PRZ-SZKL
46048-BIA-P0404
49203-PRZ-SZKL
43632-SZA1-07P04
51914-PRZ-SZKL
49856-RÓŻ-C1520
50641-CZE-DURSZ
30047-PRZ-KLWIN
30048-PRZ-KLWIN
28005-PRZ-WCZ-4CZ
28005-PRZ-WB-4CZ
33906-PRZ-WB-4CZ
33906-PRZ-WCZ-4CZ
27270-PRZ-SZKL-4CZ
35976-PRZ-SZKL-4CZ
37995-PRZ-SZKL
44295-PRZ-KLWIN
45646-PRZ-WCZ
45646-PRZ-WB
51916-PRZ-SZKL
46185-SRE-WIE
51090-BIA-MEBEL
28671-ZIE-P0404
51915-PRZ-SZKL
50866-SZA1-KRZE
30594-ZIE-TEMP
50552-SRE-SZWC
28762-SRE-KAWIA
50842-BIA-MEBEL
50845-BIA-STO
48234-TUR-C2022
44799-CZA-SUSZA
43850-SZA-MEBEL
30508-SZA-POJEM-S
33520-SZA-POJEM-2CZ
51114-SRE-MEBEL
49406-CZA-PUFA
44002-BIA-KOSZ-M
44005-BIA-GAZ
44673-BIA-C0808
52220-RÓŻ-SPINK
50536-RÓŻ-TOREB
51471-SZA1-04P03
51471-SZA9-04P03
43549-SRE-9-RAMKA
34974-CZA-4-RAMKA
50905-BIA-LAM-L
50905-BIA-LAM-XL
52797-BIA-MEBEL
52798-BIA-STO
52799-BIA-MEBEL
51103-SRE-STO-S
51105-SRE-STO-L
51007-ECR-ZEGAR
51120-SRE-FIG-M
46449-BEŻ1-01P03
46449-SZA1-01P03
52708-SRE-LUSTR
49007-SZA-37/38

50916-BIA-LAM-L
50918-BIA-LAM-L
52283-RÓŻ-ŁAŃ
51028-SRE-6-RAMKA
51032-SRE-8-RAMKA
51033-SZA-9-RAMKA
51034-SRE-DEKO
52357-RÓŻ1-P0303
51093-SRE-STO
51095-BIA-STO
51096-SRE-STO
51842-CZA-KUBEK
50838-ECR-C1425
51081-SRE-ŁYŻ
47519-SRE-9-RAMKA
51091-SRE-STO
53819-SZA-KRZE
8508-RÓŻ1-P0404
48155-BRĄ1-C2022
53538-SZA1-37/38
53538-SZA1-39/40
30604-SRE1-10-RAMKA
49604-SZA-SIEDZ
53849-CZA-11-RAMKA
53850-BRĄ-6-RAMKA
53851-SRE-8-RAMKA
46685-BRĄ-SZAF
51319-BRĄ-PUFA
46370-TUR1-TORB
40040-ZŁO-4-RAMKA
45523-SRE-4-RAMKA
45523-SRE-3-RAMKA
52535-SRE-LUSTR
49634-BIA-PUFA
50804-SRE-MEBEL
34383-SZA-8-RAMKA
40214-ZŁO1-P0404
48128-TUR1-P0404
47801-SRE-SZKA
51052-BIA-SZKA
51265-SRE-8-RAMKA
51266-SRE-9-RAMKA
53040-ZIE-C1620
52262-BIA-KUBEK
53747-BIA-KPLKU
52262-CZA-KUBEK
48886-CZA-MŁY
48849-ZIE9-PUFA
43850-ZIE9-MEBEL
43850-NIE9-MEBEL
49892-BIA-C1520
49859-TUR-C1520
32747-CZE-F40
41386-TUR1-P0404-D0313
49767-TUR1-P0404
43638-TUR-04P03
49215-SZA1-C0305
51620-RÓŻ-OPAS
55805-CZA-FORMA
51221-SRE-C1425
51221-BIA-C1425
46898-SRE-SZTUĆ
52752-SRE-SZWC

46741-CZE-KUBEK
53741-BIA-KUBEK
53742-CZA-KUBEK
11775-BEŻ-P0404
51540-SZA1-KUBEK
51540-SZA1-FIL
51540-SZA1-TALD
52638-CZA-P0404
50729-TUR1-P0404
52358-SZA1-P0106
51853-SZA-C0508
51853-TUR9-C0508
45258-SRE-SKAR
53490-RÓŻ1-C1420-D0408
53490-RÓŻ1-C1620-D0409
51807-RÓŻ-TORB
44002-BIA-KOSZ-S
44006-BIA-KUF-L
53754-CZE-KUBEK
49152-BRĄ-FIG
49151-BIA-FIG
49655-MIX-KRZE
49655-SZA1-KRZE
53126-RÓŻ-KUBEK-D0399
53128-RÓŻ-KUBEK-D0397
53748-RÓŻ-KUBEK
50864-TUR-KRZE
49767-RÓŻ1-P0404
39023-BIA-LAM
51380-SZA-C1620-D0384
30733-BRĄ-LAM
36860-ECR-LAM-L
39524-BRĄ-LAM
49276-CZA-LAM-XL
50121-SRE-LAM-M
50121-SRE-LAM-XL
50121-SRE-LAM-L
50122-BIA-LAM-L
50122-BIA-LAM-XL
50906-BRĄ-LAM-XL
49096-SRE-LAMPA
54122-BIA-STOWI
53866-BIA-POJEM
48637-SZA-C1522
48637-SZA-C1530
54066-BIA-WAZON
49411-RÓŻ-PUFA
49411-SZA-PUFA
51593-SRE-LAM-S
51055-SZA1-PLECA
50784-SZA-ZEGAR
48671-SZA9-ZEGAR
52853-RÓŻ1-C1520-D0390
52572-BIA-18P03
52633-SZA-P0404
47247-SRE1-STRO
47247-ZŁO1-STRO
53831-SZA1-TORB
53576-NIE1-PUFA
54814-SRE-37/38
54814-SRE-39/40
52409-TUR-ZEGAR
47818-SZA-TOREB

50904-BIA-WIANE-L
47127-SRE-LAM
48672-SRE-STO
44748-BIA-MISKA
54145-RÓŻ1-P0404-D0420
49075-CZA9-PUFA
43850-SRE-MEBEL
52773-SRE-LUSTR
54284-CZA-STO
48677-NIE9-KRZE
49655-CZA1-KRZE
50925-PRZ-LAM-XS
50926-SRE-LAM-S
51773-RÓŻ1-PORTF
50842-CZA-MEBEL
50845-CZA-STO
52490-BIA-STO
50105-SZA1-ŚWCZN-L
54749-SZA1-PODU
53776-SRE-P0709
53776-SZA-P0303
54565-CZA-PATER
54258-SRE-LUSTR
54259-SRE-LUSTR
54388-SZA-KRZE
54301-SZA-03P04-PODKŁ
54515-NIE9-TORB
54827-RÓŻ1-SZLA
30564-PRZ-SZKL
37994-PRZ-SZKL
55130-BIA-ZŁAZI
48927-PRZ-KLWIN
54174-RÓŻ-TOREB-D0424
55137-MIX-KUBEK
55138-MIX-KUBEK
34383-BIA-8-RAMKA
49663-ZŁO-9-RAMKA
54788-MIX-BIEL-L0600
54888-CZA-LUSTR
57059-BIA-KUBEK
57059-CZA-KUBEK
57060-NIE-KUBEK
57060-ZIE-KUBEK
57061-ZIE-BUT
57061-FIO-BUT
57062-CZE-BUT
57063-NIE-BUT
27801-CZA-TORT
49744-BIA-STO
52491-BIA-MEBEL
54278-BIA-MEBEL
54920-NIE9-SZLA
54268-SRE-LUSTR
55345-BIA-MEBEL
53936-BIA-LUSTR
35620-SZA9-C2022
55569-MIX-KRZE
49406-SZA9-PUFA
49408-SZA-MEBEL
54281-CZA-PUFA
54276-SZA-KRZE
55346-ZŁO-WIE
54957-ZŁO-SZKL

54709-BIA-KOSZ
56853-ZIE-ŁOP
56856-NIE9-TAR
55624-BIA-STRO-H0070
56118-ŻÓŁ-STRO-H0065
54583-CZA9-PATER
54915-PRZ-POJEM
55449-CZE-FIL
55858-MIX-C1520
55963-ZIE-10P07
56256-MIX-SZLA
55860-RÓŻ9-C1114
55943-ZIE9-C1520
55944-RÓŻ9-C1520
55945-NIE-C1520
56367-BRĄ-FIG-H0030
55061-CZA-LAM-H0075
56965-BRĄ-LAM-H0020
55661-SZA-LUSTR
53776-SZA-03P01
56422-CZA-LUSTR
55876-CZA-2-RAMKA
55956-SRE-MEBEL
56044-MIX-P0404
56046-ŻÓŁ-P0404
56048-ZIE-P0404
56318-BIA-STO
55887-CZA-3-RAMKA
50073-ZIE1-ŚWCZN-S
56512-ZIE-SKAR
56626-SRE-SKAR
56630-RÓŻ-SKAR
34091-CZA-CHUSN
53828-SRE-LUSTR
55838-SRE-LUSTR
56195-SRE-5-RAMKA
56196-SRE-LUSTR
50573-RÓŻ1-37/38
50573-RÓŻ1-39/40
55854-SRE-4-RAMKA
55855-CZA-4-RAMKA
55859-BIA-8-RAMKA
56073-BRĄ1-TOREB
56102-RÓŻ1-TOREB
56103-ZŁO-SPINK
56533-ZIE-RKUCH
56537-RÓŻ1-RKUCH
56658-MIX-C1318
56658-MIX-18P03
56659-MIX-P0304-PODKŁ
56920-TUR-TORB
51714-TUR-PATER-KWAD
56777-MIX-KUBEK
55057-ZŁO-LAM-H0025
55946-CZE-F40
55947-ŻÓŁ-F40
56036-RÓŻ-P0404
56082-RÓŻ1-TORB
56289-ZIE9-18P03
56039-RÓŻ-P0404
56049-RÓŻ-P0404
56050-RÓŻ9-P0404
56200-TUR-P0404

56541-ZIE9-P0404
55911-RÓŻ-C1420
55911-RÓŻ-10P13
55912-RÓŻ9-C1420
55912-RÓŻ9-10P13
56320-ZIE1-BIEL-L0800
56321-ZIE1-KOSZ-L0140
56321-ZIE1-KOSZ-L0080
56322-MIX-BIEL-L0600
55963-RÓŻ-C1420
55938-RÓŻ9-37/38
55938-RÓŻ9-39/40
55940-MIX-39/40
56059-RÓŻ-37/38
56059-RÓŻ-39/40
56302-MIX-KUBEK
56267-MIX-C1420
56267-MIX-C1620
57064-ZIE-TORB
55790-RÓŻ1-C1520
46608-POM-C1520
56980-ZŁO-LAM-H0025
24462-SZA-6-RAMKA
54476-MIX-MEBEL
56806-SZA-LAM-H0045
56808-SZA-LAM-H0025
56028-ŻÓŁ-PODU
56262-ŻÓŁ-P0621
56337-ZIE-PODU
56338-ŻÓŁ-PODU
56339-MIX-PODU
56343-RÓŻ-PODU
56347-CZE-PODU
56061-ZIE-TERMO
56455-MIX-PODU
56534-BEŻ-PODU
55935-NIE9-C1520-D0447
55948-NIE9-SZLA-D0448
56089-ŻÓŁ-TOREB
56414-MIX-PRZKU
56205-NIE-KMART
56250-ZIE-TORB
56762-SRE-LAM-H0030
56001-RÓŻ-C1620
56001-RÓŻ-C2022
57038-ŻÓŁ-SKAR
46493-PRZ-KUFEL
46494-PRZ-KLVOD
51547-CZA-TALG
57017-MIX-KUBEK
32971-BIA-LAM-XL
56803-SRE-LAM-H0030
56794-ŻÓŁ1-LAM-H0025
50928-ŻÓŁ1-LAM-H0020
55937-MIX-37/38
55937-MIX-39/40
56763-ZŁO-LAM-H0025
56779-CZA-LAM-H0025
55015-ZŁO-LAM-H0080
56395-TUR-MISA
56395-ŻÓŁ-MISA
56427-TUR-OSŁO-H0030
56748-MIX-STRO-H0035

56430-CZE1-OSŁO-H0025
56439-CZE-WAZON-H0025
51219-POM-ŚWCZN-H0030
50973-ZIE1-ŚWCZN-H0020
56057-RÓŻ-SZLA
56532-BEŻ-KAPEL
56535-MIX-RKUCH
56013-RÓŻ-C1420-D0449
56013-RÓŻ-C1620-D0450
56747-ŻÓŁ-STRO-H0045
57074-PRZ-ŚWCZN-H0015
43850-CZA-MEBEL
56158-MIX-03P04-PODKŁ
56336-ZŁO-STO
55182-ZIE-C2022
56308-MIX-TACA
56312-MIX-PRZKU
56792-RÓŻ1-LAM-H0015
56981-ZŁO-LAM-H0020
55969-MIX-C0713
56171-MIX-C0713-D0451
55971-ZIE-C0713
57054-BRĄ1-MEBEL
50072-ZIE9-LAM-XS
56976-BIA-LAM-H0015
45794-BIA-11-RAMKA
56255-MIX-4-RAMKA
56100-RÓŻ9-TORB
56847-MIX-FART
54485-SRE-MEBEL
55481-ZIE-WAZON-H0020
47465-ZŁO1-LUSTR
56784-BRĄ1-LAM-H0020
56800-ZIE1-LAM-H0010
56979-RÓŻ1-LAM-H0025
56800-RÓŻ1-LAM-H0020
56955-ŻÓŁ-ŚWCZN-H0030
56655-RÓŻ-18P03
56494-MIX-DZBAN
56325-ZIE1-STO
56324-RÓŻ1-KRZE
56324-ZIE1-KRZE
56042-MIX-P0404
56538-MIX-18P03
56543-MIX-C0808
57056-BIA-KRZE
35001-SRE1-ŁAŃ
41022-RÓŻ-ŁAŃ
50589-POM1-SZKL
50588-POM1-DZBAN
57137-MIX-SZKL
48076-ZŁO-P0404
46473-ECR-C1520
49857-TUR1-C1520
48736-ECR-SZKA
46414-CZA-37/38
46414-CZA-39/40
49764-RÓŻ1-P0404
44914-BIA-P0404
50567-BIA-39/40
41326-SRE1-FIG
48348-CZA-03P04-PODKŁ
7930-ZŁO-LUSTR
50885-SRE-FIG-S
49044-RÓŻ-SKAR
50567-BIA-37/38
48379-CZA-37/38-S0017
47527-BEŻ-03P04-PODKŁ
50726-MIX-P0404
47515-TUR-03P04-PODKŁ
52621-BIA-18P03
34682-BIA-F38-PODKŁ
48348-ZŁO-03P04-PODKŁ
52282-RÓŻ-ŁAŃ
48516-ECR-PUDŁ-S
47780-RÓŻ1-01P05
45115-SRE-P0204-PODKŁ
46716-BEŻ1-P0205
48348-BIA-03P04-PODKŁ
11789-BIA-F29
46251-BIA-GADŻ
52388-RÓŻ-DŁUGO
54474-BIA-PODST
56427-RÓŻ-OSŁO-H0030
48348-ZŁO9-03P04-PODKŁ
55048-BRĄ-LAM-H0070
56766-CZA-LAM-H0055
55014-BRĄ1-LAM-H0065
57041-MIX-FART
54638-MIX-KUBEK-D0429
54639-MIX-KUBEK-D0430
54640-MIX-KPLŚN-D0431
55559-CZA-PATEL
50924-ZIE1-LAM-H0065
50924-RÓŻ1-LAM-H0045
56331-MIX-KRZE
42695-RÓŻ-KUBEK
44887-SZA1-P0305
45911-BIA-KPLKU
48265-CZA-F38-PODKŁ
48511-SRE-PUDŁ-L
50466-ECR-P0306
51551-SRE-KMART
50193-MIX-KUBEK
50481-ŻÓŁ-P0304
51464-SRE-FIL
53562-MIX-KUBEK
48482-RÓŻ-LAM
48310-MIX-KUBEK
50109-RÓŻ-BRELO
50538-RÓŻ-GADŻ
50701-BIA-SKAR-M
51688-SZA-OPAS
51798-TUR1-TORB
52361-BIA-03P08
55773-BIA-GADŻ
55796-SRE-SZTUĆ
56858-NIE9-NÓPIZ
57152-SZA-PRZKU
56421-CZA-LUSTR
48519-CZA-LAM-H0090
56975-BIA-LAM-H0050
57170-BIA-11-RAMKA
39706-SRE-LAM-M
39706-SRE-LAM-L
50131-BIA-LAM-XL
57597-CZA-LAM-H0020
50131-BIA-LAM-L
56759-BIA-LAM-H0055
56809-CZA-LAM-H0030
39706-ZŁO-LAM-H0055
39706-ZŁO-LAM-H0050
56759-BIA-LAM-H0040
39706-SRE-LAM-XL
55799-BRĄ-TAS
54283-CZA-MEBEL
55682-CZA-STO
52633-CZA-P0404
52633-BIA-P0404
50724-PRZ-SZKL
49036-CZA-LAM-M
56813-CZA-LAM-H0025
42434-CZA-STOJ
27432-RÓŻ1-ZPRZ
56760-BIA-LAM-H0055
56778-CZA-LAM-H0055
56778-CZA-LAM-H0040
56811-CZA-LAM-H0035
45791-BIA-ZEGAR
51593-SRE-LAM-XL
59333-CZA-CZAJN
58784-ZIE-PRZKU
57575-ZŁO-LAM-H0020
57583-ZIE-LAM-H0010
55693-BRĄ1-8-RAMKA
55694-BRĄ1-6-RAMKA
55868-BIA-10-RAMKA
55872-ZŁO-2-RAMKA
56197-ZŁO-LUSTR
56812-ZŁO-LAM-H0040
55023-CZA-LAM-H0060
55845-SRE-8-RAMKA
55851-SRE-LUSTR
50657-ŻÓŁ-GADŻ-S0023
59519-CZA-POJEM-L0010
59520-CZA-POJEM-L0014
59522-ZIE-BUT
57576-ZŁO-LAM-H0055
45551-CZA-PATEL-F28
48725-CZA-PATEL-F26
56590-ZŁO-11-RAMKA
57168-CZA-6-RAMKA
27618-BRĄ-KUBEK
57169-ZIE-KRZE
27618-NIE1-KUBEK
27618-FIO-KUBEK
57431-ZŁO-9-RAMKA
33520-SZA-POJEM-2CZ
48725-CZA-PATEL-F26
48927-PRZ-KLWIN
49203-PRZ-SZKL
57435-ZŁO-4-RAMKA
57392-BIA-9-RAMKA
57393-SZA1-6-RAMKA
57592-CZA-LAM-H0045
45789-CZA-5-RAMKA
30504-ZIE-OBIER
52875-MIX-KSIĄŻ
54150-MIX-DESKA
53266-SZA-MASTW
57586-BRĄ-LAM-H0030
557594-ZŁO-LAM-H0035