Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

.REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ

w salonach sprzedaży w dniach 30.10.2020-31.10.2020

oraz w sklepie online home&you

od dnia 31.10.2020 r. od godz. 00:01

do dnia 1.11.2020 r. do godz. 23:59:59

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

 § 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator – BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510.000 złotych (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary – produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty z kolekcji marek obcych, określonych w § 2 ust. 8 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna –przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument– Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży  oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach sprzedaży w godzinach ich otwarcia od dnia 30 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online w okresie od dnia 31 października 2020 roku od godz. 00:01 do dnia 1 listopada 2020 roku do godz. 23:59:59.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary Przecenione).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach sprzedaży karty podarunkowe home&you.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych.
 9. Produkty, które biorą udział w Akcji promocyjnej w Sklepie online oznaczone są symbolem „promocja”, przedstawionym w „Załączniku nr 1” do Regulaminu.
 10. W Salonach sprzedaży Akcją Promocyjną dodatkowo NIE są objęte produkty o indeksach przedstawionych w „Załączniku nr 2” do Regulaminu.§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Salonie sprzedaży i/lub w Sklepie online, w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji.
 3. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie), pod warunkiem, że obydwa Towary z Pary Towarów Promocyjnych są droższe niż 10 (dziesięć) złotych brutto. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 4. Uczestnik chcąc skorzystać z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej w Salonie sprzedaży zobowiązany jest po wybraniu Towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie sprzedaży.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.§ 4. Zwrot i Wymiana Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.
 2. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home&you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie sprzedaży w terminie dwóch lat od daty wydania towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi. Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Reklamacji w Salonie sprzedaży można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie sprzedaży. Salony sprzedaży nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi faktycznie uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru (kwotę wskazaną przy zwracanym Towarze na paragonie fiskalnym/fakturze).
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:
 1. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;
 2. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.
 3. Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com oraz w każdym Salonie sprzedaży. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie, Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w sklepie stacjonarnym, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz 10 zł”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

symbol ‘promocja’, którym oznaczone są produkty, biorące udział w promocji w Sklepie online.

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

Indeksy dodatkowych Towarów NIEBIORĄCYCH UDZIAŁU w akcji promocyjnej w Salonach sprzedaży:

2092-04P02-BIA-WYPEŁ    WYPEŁNIENIE
2092-4848-BIA-250 NORM 250G WYPEŁNIENIE
2092-4848-BIA-260 WYPEŁNIENIE 48X48 CM
24649-PRZ-DEKO DIAMOND GAŁKA
24651-PRZ-DEKO FUNKYBALL GAŁKA
24651-RÓŻ-DEKO FUNKYBALL GAŁKA
24651-SZA-DEKO FUNKYBALL GAŁKA
35050-SRE-MEBEL MODELLO KONSOLA
36129-BIA-MEBEL ELEGANTE TOALETKA ZE STOŁKIEM
38808-BIA-10P13-KOŁDR KOŁDRA 100X135
38808-BIA-C1620-KOŁDR NORM KOŁDRA
38808-BIA-C2022-KOŁDR NORM KOŁDRA
39097-BIA-C0406 PODUSZKA 40X60
39097-BIA-C0708 NORM PODUSZKA
40333-MIX-DEKO DIAMOND SMALL GAŁKA
40333-PRZ-DEKO DIAMOND SMALL GAŁKA
40334-PRZ-DEKO FUNKYBALL BIG GAŁKA
40590-BIA-MEBEL ELEGANTE KONSOLA
40917-BIA-STO FILFIL STOLIK
40917-CZA-STO FILFIL STOLIK
42940-SZA-MEBEL CIRCUS SIEDZISKO
43537-BIA-MEBEL BUNNY KRZESŁO
43550-CZA-MEBEL STAD STOŁEK
43550-SZA-MEBEL STAD STOŁEK
43798-SZA-HAM SQUARECAT HAMAK
43849-SZA-MEBEL TULER STOŁEK
43850-SZA-MEBEL IMPERADOR STOŁEK
43850-ZIE9-MEBEL IMPERADOR STOŁEK
44157-SRE-KARNI-160 LILLE KARNISZ
44157-SRE-KARNI-240 LILLE KARNISZ
45117-SRE-STO MODELLO STOLIK KAWOWOWY
45845-SZA-P0303 CATTI SIEDZISKO
46065-CZA-MEBEL PANDA BEAR STOŁEK
46070-CZA-MEBEL INDUSTRIAL KONSOLA
46094-CZA-MEBEL ODAL SIEDZISKO
46097-BIA-MEBEL GLAMOUR KOMODA
46098-BIA-MEBEL GLAMOUR KONSOLA
46099-BIA-MEBEL GLAMOUR STOLIK
46183-SZA1-MEBEL GRUG STOŁEK
46184-RÓŻ-MEBEL PRINCESS TOALETKA
46185-SRE-WIE AJSE WIESZAK STOJĄCY
46385-BIA-MEBEL ELEGANTE STOLIK NOCNY
47494-BIA-LUSTR ESPEKO LUSTRO
47495-BIA-LUSTR GALASI LUSTRO
47554-ŻÓŁ-MEBEL LIMONE SIEDZISKO
47697-BIA-MEBEL SILIGLO STOLIK
47698-BIA-MEBEL SILIGLO KONSOLA
48672-SRE-STO DIAMONDUST STOLIK
48675-MIX-STO ARMELLA STOLIK NOCNY
48675-SZA-STO ARMELLA STOLIK NOCNY
48677-CZA9-KRZE LALUNA KRZESŁO
48677-CZA-KRZE LALUNA KRZESŁO
48677-RÓŻ-KRZE LALUNA KRZESŁO
48677-SZA-KRZE LALUNA KRZESŁO
48681-CZA-MEBEL CAMPO NAMIOT TIPI
48685-CZA-MEBEL WONDA STOŁEK
48832-BRĄ-STO MALMA STOLIK NOCNY
48834-BIA-STO BAMBOO STOLIK
48846-SRE-DEKO BULLI GAŁKA
48849-SZA-PUFA SHELLY PUF
48849-ZIE9-PUFA SHELLY PUF
48850-SZA-PUFA MELHOLM PUF
49066-ZŁO-STO RASMUS STOLIK
49067-RÓŻ-PUFA MOFFY PUF
49067-SZA-PUFA MOFFY PUF
49068-CZA-MEBEL DUKE STOŁEK
49074-CZA-STO INDUSTRIAL SQUARE STOLIK KAWOWY
49075-CZA9-PUFA GANET PUF
49075-NIE9-PUFA GANET PUF
49076-RÓŻ-PUFA HOLMA PUF
49077-SRE-MEBEL CRYSTALDUST KONSOLA
49078-SRE-MEBEL CRYSTALDUST KOMODA
49406-CZA-PUFA IRENE PUF
49406-RÓŻ-PUFA IRENE PUF
49406-SZA9-PUFA IRENE PUF
49408-SZA-MEBEL LINDA STOŁEK
49411-RÓŻ-PUFA MELA PUF
49411-SZA-PUFA MELA PUF
49416-CZA-PUFA TASELLA PUF
49633-CZA-STO-L SIMON STOLIK
49633-CZA-STO-M SIMON STOLIK
49635-SRE-STO CLASSY STOLIK
49635-ZŁO-STO CLASSY STOLIK
49654-CZA-KRZE WIRTAL KRZESŁO
49654-SRE-KRZE WIRTAL KRZESŁO
49655-CZA1-KRZE GAJA KRZESŁO
49659-CZA-MEBEL CURE STOŁEK
49678-BIA-MEBEL ERICA TOALETKA
49679-BIA-LUSTR ALEXIS LUSTRO
49744-BIA-STO WASTORIA STOLIK NOCNY
49745-SRE-STO MAVERA STOLIK NOCNY
49800-SZA-MEBEL PLAYCAT 2 NAMIOT TIPI
49814-SZA-HAM ENTER CAT HAMAK
49819-BIA-MEBEL HEMAM TOALETKA ZE STOŁKIEM
49820-BIA-MEBEL KELLY TOALETKA ZE STOŁKIEM
49958-SZA-PUFA SEA ROBBER PUF
49989-SRE-DEKO IKSJA GAŁKA
50312-RÓŻ-PUFA EVITA PUF
50312-SZA-PUFA EVITA PUF
50444-MIX-MEBEL UNICORN STOŁEK
50445-BIA-PUFA KASSIDY PUF
50794-CZA-MEBEL NOTTE STOŁEK
50794-SZA-PUFA NOTTE PUF
50804-SRE-MEBEL DIAMONDUST 2 KONSOLA
50804-SRE-STO DIAMONDUST2 STOLIK KAWOWY
50808-BRĄ-PUFA    WITIMI PUF
50842-BIA-MEBEL GLAMOUR 2 KONSOLA
50864-SZA-KRZE MARIEL KRZESŁO
50864-TUR-KRZE MARIEL KRZESŁO
50866-SZA1-KRZE PELICIA KRZESŁO
50875-PRZ-DEKO ELLA GAŁKA
51004-BEŻ-PUFA TURTLE PUF
51048-ZŁO-STO MARTEN STOLIK
51049-SRE-STO SKEET STOLIK
51090-BIA-MEBEL UNICORN ROCKS ZABAWKA
51091-SRE-STO AMADOR STOLIK
51093-SRE-STO BOLIVAR STOLIK
51095-BIA-STO AGNES STOLIK NOCNY
51096-SRE-STO IVETT STOLIK NOCNY
51105-SRE-STO-L BRILLANTE STOLIK KAWOWY
51109-CZA-PUFA ADESINA PUF
51111-SRE-MEBEL LUMINESCENT STOŁEK
51114-SRE-MEBEL PARDITO STOŁEK
51115-BIA-KRZE SIMPLOSA KRZESŁO
51319-BRĄ-PUFA ANSELMO PUF
51320-BRĄ-STO CIRILLO STOŁEK
51324-RÓŻ-KRZE PRINCESS KRZESŁO
51326-SRE-STO CHIARA STOŁEK
51343-SRE-STO MODELLO 2 STOLIK NOCNY
51344-SRE-STO MODELLO 2 STOLIK KAWOWY
51428-SZA-KRZE SIRIO KRZESŁO
51988-BIA-PUFA BALETTI MAUSIE PUF
51990-SZA-PUFA PLAYCAT PUF
52132-SRE-STO LORI STOLIK NOCNY
52238-SZA-KRZE ALASTAIR KRZESŁO
52490-BIA-STO LUCINE STOLIK KAWOWY
52491-BIA-MEBEL WASTORIA KONSOLA
52493-SRE-STO ESPEJO STOLIK KAWOWY
52500-SRE-STO TABELLA STOLIK NOCNY
52797-BIA-MEBEL INBORN KONSOLA
52798-BIA-STO INBORN STOLIK NOCNY
52799-BIA-MEBEL INBORN TOALETKA
52800-BIA-LUSTR DAZELA LUSTRO
53103-CZA-KRZE BRITTANI KRZESŁO
53103-SZA-KRZE BRITTANI KRZESŁO
53576-NIE1-PUFA HOLMA2 PUF
53818-SZA-MEBEL INGRIT KONSOLA
53819-SZA-KRZE DINOSAUR ZABAWKA
53820-SZA-MEBEL INGRIT STOLIK NOCNY
53936-BIA-LUSTR KANDYSE LUSTRO
54278-BIA-MEBEL WASTORIA KOMODA
54279-BIA-MEBEL LADER KONSOLA
54279-CZA-MEBEL LADER KONSOLA
54280-BIA-STO LADER STOLIK NOCNY
54280-CZA-STO LADER STOLIK NOCNY
54281-CZA-PUFA MELA2 PUF
54282-SZA-MEBEL RUFOS STOŁEK

54282-ZIE-MEBEL RUFOS STOŁEK
54283-CZA-MEBEL KASANDRA KONSOLA
54284-CZA-STO KASANDRA STOLIK NOCNY
54387-SZA-KRZE ENRICO SOFA KRZESŁO
54388-SZA-KRZE ENRICO KRZESŁO
54475-SZA-STO PLASTICA STOLIK KAWOWY
54479-BIA-STO NATURLIG STOLIK NOCNY
54485-SRE-MEBEL INSANITY KONSOLA
55345-BIA-MEBEL ENRICA TOALETKA ZE STOŁKIEM
55346-ZŁO-WIE CORNELITO WIESZAK STOJĄCY
55682-CZA-STO MORNINGSIDE STOLIK NOCNY
55721-PRZ-DEKO SCEPTRE GAŁKA
55956-SRE-MEBEL PRECIA KOMODA
56318-BIA-STO VYNBERG STOLIK
56319-BRĄ-PUFA TORRO PUF
56324-RÓŻ1-KRZE STIKLAND KRZESŁO
56324-ZIE1-KRZE STIKLAND KRZESŁO
56325-ZIE1-STO STIKLAND STOLIK KAWOWY
56331-MIX-KRZE INTAKA KRZESŁO
56336-ZŁO-STO DURBAN STOLIK KAWOWY
56705-BIA-20P15 CORNELLY KOŁDRA
56705-BIA-C2022 CORNELLY KOŁDRA
56706-BIA-C0708 CORNELLY PODUSZKA
57054-BRĄ1-MEBEL CABINET4SHOE KOMODA
57055-BRĄ1-MEBEL CABINET KOMODA
57056-BIA-KRZE FOLLY KRZESŁO
57173-4848-BIA-350 LUX 350G WYPEŁNIENIE
57339-ZŁO-STO AMIRA STOLIK KAWOWY
57764-CZA-MEBEL MIFFY STOŁEK
57765-BEŻ-PUFA RHONA PUF
57765-NIE9-PUFA RHONA PUF
59891-CZA-PUFA RUFOS PUF
59901-ZIE-PUFA FERGUS PUF
59902-CZA-PUFA ANDRE PUF
59902-ZIE-PUFA ANDRE PUF
59903-SZA-PUFA SOWI PUF
59904-BRĄ-STO ANTERNO STOLIK KAWOWY
59905-NIE9-KRZE CELIA KRZESŁO
59905-ZIE9-KRZE CELIA KRZESŁO
59906-SRE-STO GLORIANNA STOLIK NOCNY
59907-SRE-MEBEL GLORIANNA KONSOLA
59908-RÓŻ1-KRZE MALUNA KRZESŁO
59908-SZA1-KRZE MALUNA KRZESŁO
60549-CZA-STO RUKAN STOLIK KAWOWY
60550-ZIE9-STO OLRUN STOLIK NOCNY
60552-SZA-KRZE ABELARDO KRZESŁO
61197-SRE-PUFA CHIARISSA PUF
61198-CZA-PUFA ORESTO PUF
61198-SZA-PUFA ORESTO PUF
61214-SZA-STO PALUZZI STOLIK NOCNY
61216-SZA-MEBEL PALUZZI KONSOLA