Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Salonach sprzedaży oraz Sklepie online

w dniach 12 – 16 czerwca 2019 roku

POD HASŁEM „Dzisiaj druga rzecz -90%”

  

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.  
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi; 
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi; 
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online; 
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w  Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Dzisiaj Druga Rzecz 90%”; 
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie; 
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.  
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie; 
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk; 
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej. 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach home&you w godzinach ich otwarcia od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 15 czerwca 2019 roku. 
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach home&you na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.  
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online w okresie od dnia 12 czerwca 2019 roku od godz. 00:00 do dnia 16 czerwca 2019 roku do godz. 23:59.  
 4. Akcją Promocyjną SĄ objęte Towary w cenie regularnej oraz przecenione, marki home&you i à Tab, z wyjątkiem: mebli, kołder, pościeli i wypełnień do poszewek o indeksie wskazanym w "Załączniku nr 1 do regulaminu".
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach home&you karty podarunkowe home&you.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 7. Akcją Promocyjną objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 9. Akcją Promocyjną objęte są Towary następujących marek obcych: Disney, Koziol,  Smiley, Swarovski, Vialli Design.
 10. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary następujących marek obcych: AROMA HOME, BALLARINI, BIALETTI, BOC'N'ROLL, BRAIT, CONTIGO, FLORINA, GERLACH,GUARDINI, JOSEPH JOSEPH, JUDGE, KENWOOD, KILNER, KRINGLE CANDLE, KROSNO, MAXWELL & WILLIAMS, MICROPLANE, MONKEY BUSINESS, MORPHY RICHARDS, NACHTMANN, OXO, PAW, SAGAFORM, SISTEMA, SPIEGELAU, SZELĄGOWSKA, UMBRA, VACU VIN, YOPE, ZWILLING.
 11. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.  

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ  

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.   
 3. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Salonie home&you lub w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji. 
 4. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej, w dniu 12 czerwca 2019, jest wpisanie hasła „FANCLUB” w polu ‘kod rabatowy’ w koszyku w Sklepie Online lub słowne podanie hasła sprzedawcy w Salonie Sprzedaży przed dokonaniem transakcji.
 5. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 6. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 7. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie home&you.
 8. Przy zakupie Towarów w Sklepie online, w dniach od 13 czerwca 2019 do 16 czerwca 2019, Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.  

 

§ 4. ZWROT I WYMIANA TOWARÓW  

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.  
 2. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.  

 

§ 5. REKLAMACJA  

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi. 
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.  
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie home&you w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.  
 6. Reklamacji w Salonie home&you można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie home&you. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online. 
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie. 
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.  
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.  
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.  
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany: 

a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie, co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;  

b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru. 

c)    Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

14. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.  

   

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE   

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com oraz w każdym salonie home&you. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.  
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w sklepie stacjonarnym, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt. 

§ 7. SKARGI  

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia. 
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga rzecz -90%’. 
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.  

  

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. 

 

Załącznik nr 1 – Indeksy wykluczone z promocji

 

Indeks towarowy

Indeks towarowy

Indeks towarowy

Indeks towarowy

33884-FIO-C1620

33884-FIO-C2022

42734-BIA-C1620

42734-BIA-C2022

42746-MIX-C1620

42746-MIX-C2022

42940-SZA-MEBEL

42941-BRĄ-MEBEL

43137-CZA-C1620

43137-CZA-C2022

43537-BIA-MEBEL

43550-SZA-MEBEL

43798-SZA-HAM

43793-PRZ-DEKO

43795-SZA-MEBEL

43849-SZA-MEBEL

43853-CZE-MEBEL

43951-ZIE9-C1620

43951-ZIE9-C2022

43955-ECR-C1620

43955-ECR-C2022

43956-MIX-C1620

43956-MIX-C2022

43957-RÓŻ-C1620

43957-RÓŻ-C2022

43958-TUR-C1620

43958-TUR-C2022

43959-BIA-C1620

43959-BIA-C2022

43960-SZA9-C1620

43960-SZA9-C2022

43961-SZA1-C1620

43961-SZA1-C2022

43962-SZA-C2022

43963-ECR-C1620

43963-ECR-C2022

43964-BIA-C1620

43964-BIA-C2022

43967-RÓŻ-C1620

43967-RÓŻ-P1420

37142-NIE-P1420

43968-BIA-C1620

43968-BIA-C2022

43969-SZA-C1620

43969-SZA-C2022

43972-MIX-P1620

43972-MIX-P1420

43977-TUR1-C2022

43977-TUR1-P1620

43978-MIX-P1620

43978-MIX-P1420

43979-SZA-C1620

43979-SZA-C2022

43980-BEŻ-C1620

43980-BEŻ-C2022

43981-SZA-C1620

43981-SZA-C2022

43982-SZA-C1620

43982-SZA-C2022

44142-SRE-DEKO

44145-SRE-DEKO

44146-SRE-DEKO

44147-SRE-DEKO

44149-SRE-DEKO

44151-SRE-DEKO

44152-SRE-WSPOR

44157-SRE-KARNI-160

44157-SRE-KARNI-240

44272-BIA-MEBEL

44297-SZA1-P1420

44297-SZA1-C1620

44338-SZA-P1420

44338-SZA-C1620

38403-BIA-P1420-D0329

40333-TUR-DEKO

24649-TUR-DEKO

44695-PRZ-DEKO

24651-SZA-DEKO

44750-BIA-SZAF

43850-SRE-MEBEL

45117-SRE-STO

45158-SZA9-P1620

45158-SZA9-C2022

45159-SZA1-P1620

45159-SZA1-C2022

45160-SZA1-P1420

45160-SZA1-P1620

45161-SZA9-P1420

45161-SZA9-P1620

45162-NIE-P1620

45162-NIE-C2022

45163-BIA-C1620

45163-BIA-C2022

45164-BEŻ1-C1620

45164-BEŻ1-C2022

45165-SZA9-C1620

45165-SZA9-C2022

45166-CZA-C1620

45166-CZA-C2022

45174-BEŻ-C1620

45174-BEŻ-C2022

45175-SZA1-C1620

45175-SZA1-C2022

34210-BEŻ1-C1620

34210-BEŻ1-C2022

45168-SZA1-C1620

45168-SZA1-C2022

45169-BIA-C1620

45169-BIA-C2022

40734-SZA1-C1620

40734-SZA1-C2022

45170-CZA-C1620

45170-CZA-C2022

45171-RÓŻ1-P1013

45171-RÓŻ1-P1420

45172-MIX-P1420

45172-MIX-P1620

45173-CZA-C1620

45173-CZA-C2022

45176-SZA1-C1620

45176-SZA1-C2022

45177-SZA9-C1620

45177-SZA9-C2022

45145-SZA-P1620

45145-SZA-C2022

45146-BIA-P1620

45146-BIA-C2022

45147-SZA-P1620

45147-SZA-C2022

45148-MIX-P1420

45148-MIX-P1620

45149-SZA1-P1620

45149-SZA1-C2022

45150-NIE1-P1620

45150-NIE1-C2022

45151-SZA-P1620

45151-SZA-C2022

45152-CZA-C1620

45152-CZA-C2022

45153-BIA-C1620

45153-BIA-C2022

45154-FIO-C1620

45154-FIO-C2022

45155-ECR-C1620

45155-ECR-C2022

45156-MIX-C1620

45156-MIX-C2022

45157-SZA-C1620

45157-SZA-C2022

45213-MIX-P1013

45213-MIX-P1420

45434-BIA-C1620-D0333

45167-FIO1-C1620

45167-FIO1-C2022

42736-SZA-P1620

42736-SZA-C2022

42855-SZA1-P1620-D0317

42735-SZA1-P1620

24651-SZA9-DEKO

42735-SZA1-P1420

42855-SZA1-C2022-D0318

35050-SRE-MEBEL

35051-SRE-MEBEL

36704-BIA-C1620

38173-SRE-DEKO

40917-CZA-STO

36704-BIA-C2022

40590-BIA-MEBEL

39331-BRĄ1-SZAF

39405-BIA-C2022

36659-SZA1-C1620

38403-BIA-C1620-D0291

39396-BRĄ1-C2022

34271-SRE-DEKO

36659-SZA1-C2022

36129-BIA-MEBEL

28439-SZA9-C1620

40734-BIA-C1620

39405-BIA-C1620

39396-BRĄ1-P1620

37142-NIE-C1620

40734-BIA-C2022

40334-PRZ-DEKO

24649-SZA-DEKO

39389-SZA1-C2022

34210-BIA-C2022

28439-SZA9-C2022

36178-SZA-C2022

39389-SZA1-C1620

38307-BIA-C1620

36178-SZA-C1620

34210-BIA-C1620

38307-BIA-C2022

35704-BEŻ-P1620

39409-BIA-C2022

35704-BEŻ-C2022

35577-SZA1-C1620-BN

39566-BEŻ-C2022

40688-SZA-C1620

39392-SZA1-C2022

40688-SZA-C2022

32907-ECR-C2022

40879-TUR1-P1420-D0307

40879-TUR1-P1620-D0308

39566-BEŻ-C1620

39409-BIA-C1620

39392-SZA1-C1620

36153-SZA-C2022

35577-SZA1-C2022-BN

32907-ECR-C1620

16799-SZA-P1620

24651-PRZ-DEKO

16799-SZA-C2022

40333-PRZ-DEKO

38808-BIA-C2022-KOŁDR

36153-SZA-C1620

24649-PRZ-DEKO

19358-SZA9-P1620

38808-BIA-C1620-KOŁDR

19358-SZA9-C2022

39097-BIA-C0708

2092-4848-BIA-250

45558-SRE-DEKO

45583-FIO-P1620

45583-FIO-C2022

45640-BRĄ-LUSTR

45662-SZA1-P1420

45662-SZA1-P1620

42735-SZA1-C2022

45845-SZA-P0303

46065-CZA-MEBEL

46066-SZA-MEBEL

46070-CZA-MEBEL

46071-CZA-MEBEL

46071-CZA-GAZ

46073-CZA-MEBEL

46076-SZA-MEBEL

46094-CZA-MEBEL

46097-BIA-MEBEL

46098-BIA-MEBEL

46099-BIA-MEBEL

46100-BIA-MEBEL

45434-BIA-C2022-D0334

46183-SZA1-MEBEL

46184-RÓŻ-MEBEL

46185-SRE-WIE

46187-BIA-WIE

46189-SZA-MEBEL

46195-BIA-MEBEL

46196-ECR-MEBEL

46385-BIA-MEBEL

46469-BRĄ-MEBEL

46528-SZA1-C1620

46528-SZA1-C2022

46531-BIA-C1620

46531-BIA-C2022

46535-SZA1-C1620

46535-SZA1-C2022

46536-NIE1-C1620

46536-NIE1-C2022

46539-MIX-C1620

46539-MIX-C2022

46507-SZA1-C1620

46507-SZA1-C2022

46508-BIA-C1620

46508-BIA-C2022

46509-BIA-C1620

46509-BIA-C2022

46510-BIA-C1620

46510-BIA-C2022

46606-BIA-C1620

46606-BIA-C2022

46607-BIA-C1620

46607-BIA-C2022

46554-SZA9-C1620

46554-SZA9-C2022

46559-BIA-C1620

46559-BIA-C2022

46560-BIA-C1620

46560-BIA-C2022

46561-BIA-C1620

46561-BIA-C2022

46577-FIO-C1620

46577-FIO-C2022

46582-FIO-P1620

46582-FIO-C2022

46583-RÓŻ1-C1620

46583-RÓŻ1-C2022

46587-CZE-P1620-BN

46587-CZE-C2022-BN

46588-BIA-C1620-BN

46588-BIA-C2022-BN

46589-CZE-P1620

46589-CZE-C2022

46587-SZA-P1620-BN

46587-SZA-C2022-BN

46591-CZE-P1620-BN

46591-CZE-C2022-BN

46605-SZA9-C1620

46605-SZA9-C2022

46618-SZA-P1420-BN

46618-SZA-P1620-BN

46618-SZA-C2022-BN

46620-BEŻ-P1420-BN

46620-BEŻ-P1620-BN

46628-SZA1-P1013-BN

46628-SZA1-P1420-BN

46628-SZA1-C1620-BN

46630-RÓŻ1-P1013

46630-RÓŻ1-P1420

46631-RÓŻ1-C1620

46685-BRĄ-SZAF

46686-BRĄ-MEBEL

46704-CZA-MEBEL

46933-RÓŻ1-C1620

46933-RÓŻ1-C2022

47245-CZA-P1620-S0005

47245-CZA-P1420-S0005

40917-BIA-STO

43850-ZŁO-MEBEL

43550-CZA-MEBEL

47494-BIA-LUSTR

47495-BIA-LUSTR

47554-ŻÓŁ-MEBEL

47697-BIA-MEBEL

47698-BIA-MEBEL

47700-BIA-MEBEL

46629-SZA9-C1620

46629-SZA9-P1420

45118-SRE-MEBEL

47893-MIX-C1620

47893-MIX-C2022

47894-RÓŻ1-C1620

47894-RÓŻ1-C2022

47895-ECR-C1620

47895-ECR-C2022

47898-MIX-C1420

47898-MIX-C1620

47899-RÓŻ-C1620

47899-RÓŻ-C2022

47902-MIX-C1620

47902-MIX-C2022

47904-SZA1-C1620

47904-SZA1-C2022

47905-BRĄ1-C1620

47905-BRĄ1-C2022

47970-ECR-C1620

47970-ECR-C2022

47971-BIA-C1620

47971-BIA-C2022

47972-BIA-C1620

47972-BIA-C2022

47974-SZA9-C1620

47974-SZA9-C2022

47976-BIA-C1620

47976-BIA-C2022

47979-BEŻ-C1620

47979-BEŻ-C2022

47980-BIA-C1620

47980-BIA-C2022

47983-SZA-C1620

47983-SZA-C2022

47896-BIA-C1620

47896-BIA-C2022

47897-ZIE-C1620

47897-ZIE-C2022

47903-MIX-C1620

47903-MIX-C2022

47908-BIA-C1620

47908-BIA-C2022

47910-BEŻ-C1620

47910-BEŻ-C2022

47911-SZA-C1620

47911-SZA-C2022

47912-BIA-C1620

47912-BIA-C2022

47913-SZA-C1620

47913-SZA-C2022

47919-TUR-10P13

47919-TUR-C1420

47920-SZA1-10P13

47920-SZA1-C1420

47921-RÓŻ1-10P13

47921-RÓŻ1-C1420

47921-RÓŻ1-C1620

47923-SZA1-C1620

47923-SZA1-C2022

47924-CZA-C1620

47924-CZA-C2022

47925-SZA-C1620

47925-SZA-C2022

47926-NIE9-C1620

47926-NIE9-C2022

47928-BIA-C1620

47928-BIA-C2022

47929-SZA1-C1620

47929-SZA1-C2022

47931-BIA-C1420

47931-BIA-C1620

47981-SZA-C1620

47981-SZA-C2022

47982-SZA-C1620

47982-SZA-C2022

47984-ECR-C1620

47984-ECR-C2022

47985-CZA-C1620

47985-CZA-C2022

47986-BIA-C1620

47986-BIA-C2022

47987-BIA-C1620

47987-BIA-C2022

47988-ECR-C1620

47988-ECR-C2022

47989-RÓŻ1-C1620

47989-RÓŻ1-C2022

48096-SZA1-C1620

48096-SZA1-C2022

48098-ZIE-C1620

48098-ZIE-C2022

48100-RÓŻ1-C1620

48100-RÓŻ1-C2022

48371-BIA-10P13-D0364

48371-BIA-C1420-D0365

51172-RÓŻ1-C2022

48371-BIA-C1620-D0366

48675-MIX-STO

48677-RÓŻ-KRZE

48677-SZA-KRZE

48681-CZA-MEBEL

43850-CZA-MEBEL

48685-CZA-MEBEL

48672-SRE-STO

47901-NIE9-C1620

47901-NIE9-C2022

48832-BRĄ-STO

48834-BIA-STO

48846-SRE-DEKO

48849-SZA-PUFA

48850-SZA-PUFA

40333-MIX-DEKO

24651-RÓŻ-DEKO

48990-SZA1-C1620

48990-SZA1-C2022

48992-SZA-C1620

48992-SZA-C2022

48993-FIO-C1620

48993-FIO-C2022

48995-BEŻ-C1620

48995-BEŻ-C2022

48997-BEŻ-C1620

48997-BEŻ-C2022

48998-SZA9-C1620

48998-SZA9-C2022

49000-SZA1-C1620

49000-SZA1-C2022

49001-TUR1-10P13

49001-TUR1-C1420

49003-MIX-C1620

49003-MIX-C2022

49004-BIA-C1620

49004-BIA-C2022

43952-MIX-C1620

43952-MIX-C2022

39392-SZA9-C1620

39392-SZA9-C2022

49048-BEŻ-C1620

49048-BEŻ-C2022

49011-RÓŻ-C1620

49011-RÓŻ-C2022

49012-ECR-C1620

49012-ECR-C2022

49014-RÓŻ1-C1620

49014-RÓŻ1-C2022

49015-RÓŻ1-C1620

49015-RÓŻ1-C2022

49021-RÓŻ1-C1620

49021-RÓŻ1-C2022

49022-SZA-C1620

49022-SZA-C2022

49023-NIE1-C1620

49023-NIE1-C2022

49024-CZA-C1620

49024-CZA-C2022

49025-BIA-C1620

49025-BIA-C2022

49026-SZA-C1620

49026-SZA-C2022

49028-ZIE-C1620

49028-ZIE-C2022

49029-SZA-C1620

49029-SZA-C2022

49030-SZA-C1620

49030-SZA-C2022

49032-BIA-C1620

49032-BIA-C2022

49049-BEŻ-C1620

49049-BEŻ-C2022

49066-ZŁO-STO

49067-SZA-PUFA

49067-RÓŻ-PUFA

49068-CZA-MEBEL

49074-CZA-STO

49075-NIE9-PUFA

49076-RÓŻ-PUFA

49077-SRE-MEBEL

49078-SRE-MEBEL

49406-SZA9-PUFA

49408-ECR-MEBEL

49411-RÓŻ-PUFA

49416-CZA-PUFA

49489-SZA-MEBEL

49633-CZA-STO-L

49633-CZA-STO-M

49634-BIA-PUFA

49635-SRE-STO

49654-CZA-KRZE

49654-SRE-KRZE

49655-MIX-KRZE

49656-CZA-KRZE

49659-CZA-MEBEL

49678-BIA-MEBEL

49679-BIA-LUSTR

49645-MIX-C1620

49645-MIX-C2022

49648-BIA-C1620

49648-BIA-C2022

49649-BIA-C1620

49649-BIA-C2022

49651-SZA1-C1620

49651-SZA1-C2022

49653-SZA-C1620

49653-SZA-C2022

49744-BIA-STO

49745-SRE-STO

49650-NIE9-C1620

49650-NIE9-C2022

49800-SZA-MEBEL

49814-SZA-HAM

49819-BIA-MEBEL

49820-BIA-MEBEL

49874-BIA-C1620

49874-BIA-C2022

49875-SZA1-10P13

49875-SZA1-C1420

49877-SZA-C1620

49877-SZA-C2022

49878-SZA-C1420

49878-SZA-C1620

49881-RÓŻ-C1620

49881-RÓŻ-C2022

49925-BIA-C1420

49925-BIA-C1620

49926-RÓŻ-C1620

49926-RÓŻ-C2022

49958-SZA-PUFA

49989-SRE-DEKO

38808-BIA-10P13-KOŁDR

39097-BIA-C0406

48366-SZA-C1620-D0361

48366-SZA-C2022-D0362

50312-SZA-PUFA

50312-RÓŻ-PUFA

49009-ZIE1-C1620

49009-ZIE1-C2022

50386-TUR-C1620

50386-TUR-C2022

50387-TUR1-C1620

50444-MIX-MEBEL

50445-BIA-PUFA

50326-RÓŻ1-C1420

50326-RÓŻ1-C1620

43436-BIA-SZAF

50745-FIO-C1620

50745-FIO-C2022

43850-SZA-MEBEL

50794-CZA-MEBEL

50794-SZA-PUFA

50804-SRE-STO

50804-SRE-MEBEL

50842-BIA-MEBEL

50845-BIA-STO

50864-SZA-KRZE

50866-SZA1-KRZE

50808-BRĄ-PUFA

50821-MIX-C1620

50821-MIX-C2022

50822-MIX-C1620

50822-MIX-C2022

50823-MIX-C1620

50823-MIX-C2022

50824-MIX-C1620

50824-MIX-C2022

50825-MIX-C1620

50825-MIX-C2022

50826-MIX-C1620

50826-MIX-C2022

50827-SZA-C1620

50827-SZA-C2022

50828-SZA1-C1620

50828-SZA1-C2022

50829-BIA-C1620

50829-BIA-C2022

50836-NIE9-C1620

50836-NIE9-C2022

50837-SZA-C1620

50837-SZA-C2022

50875-PRZ-DEKO

49635-ZŁO-STO

51048-ZŁO-STO

51049-SRE-STO

51103-SRE-STO-S

51105-SRE-STO-L

51109-CZA-PUFA

51111-SRE-MEBEL

51114-SRE-MEBEL

51115-BIA-KRZE

51090-BIA-MEBEL

51091-SRE-STO

51093-SRE-STO

51095-BIA-STO

51096-SRE-STO

50820-ZIE-C1620

50820-ZIE-C2022

51166-SZA1-C1620

51166-SZA1-C2022

51167-MIX-C1620

51167-MIX-C2022

51168-MIX-C1620

51168-MIX-C2022

51169-MIX-C1620

51169-MIX-C2022

51170-FIO-C1620

51170-FIO-C2022

51171-FIO-C1620

51171-FIO-C2022

51172-RÓŻ1-C1620

51173-FIO-C1620

51173-FIO-C2022

51174-BIA-C1620

51174-BIA-C2022

51175-BEŻ-C1620

51175-BEŻ-C2022

51176-SZA-C1620

51176-SZA-C2022

51177-MIX-C1620

51177-MIX-C2022

51178-TUR-C1620

51178-TUR-C2022

51180-SZA-C1620

51180-SZA-C2022

51181-CZA-C1620

51181-CZA-C2022

51182-SZA-C1620

51182-SZA-C2022

51183-SZA-C1620

51183-SZA-C2022

51185-SZA-C1620

51185-SZA-C2022

51186-TUR-C1620

51186-TUR-C2022

51187-SZA-C1620

51187-SZA-C2022

51188-RÓŻ-10P13

51188-RÓŻ-C1420

51188-RÓŻ-C1620

51189-MIX-10P13

51189-MIX-C1420

51189-MIX-C1620

51190-SZA9-C1420

51190-SZA9-C1620

51191-CZA-C1620

51191-CZA-C2022

51193-SZA1-10P13

51199-SZA-C1620

51199-SZA-C2022

51200-SZA-C1620

51200-SZA-C2022

51201-SZA1-C1620

51201-SZA1-C2022

51202-BIA-C1620

51202-BIA-C2022

28439-SZA-C1620

28439-SZA-C2022

51203-SZA-C1620

51203-SZA-C2022

51204-SZA9-C1620

51204-SZA9-C2022

51205-SZA-C1620

51205-SZA-C2022

51206-SZA1-C1620

51206-SZA1-C2022

51207-CZA-C1620

51207-CZA-C2022

51208-CZA-C1620

51208-CZA-C2022

51209-CZA-C1620

51209-CZA-C2022

51210-ECR-C1620

51210-ECR-C2022

51211-CZA-C1620

51211-CZA-C2022

51212-SZA-C1620

51212-SZA-C2022

51213-SZA-C1620

51213-SZA-C2022

51214-SZA-C1620

51214-SZA-C2022

51215-SZA1-C1620

51215-SZA1-C2022

51216-SZA-C1620

51216-SZA-C2022

51217-SZA1-C1620

51217-SZA1-C2022

51318-BIA-SZAF

51319-BRĄ-PUFA

51320-BRĄ-STO

51324-RÓŻ-KRZE

51326-SRE-STO

51004-BEŻ-PUFA

51343-SRE-STO

51344-SRE-STO

51380-SZA-C1620-D0384

51380-SZA-C2022-D0385

51428-SZA-KRZE

51184-BIA-C1620

51184-BIA-C2022

51179-SZA9-C1620

51179-SZA9-C2022

51192-MIX-10P13

51192-MIX-C1420

51988-BIA-PUFA

51990-SZA-PUFA

49406-CZA-PUFA

49406-RÓŻ-PUFA

48677-CZA-KRZE

52132-SRE-STO

52238-SZA-KRZE

52454-MIX-C1620

52454-MIX-C2022

50842-CZA-MEBEL

50845-CZA-STO

52490-BIA-STO

52491-BIA-MEBEL

52493-SRE-STO

52500-SRE-STO

43850-ZIE9-MEBEL

43850-NIE9-MEBEL

48849-ZIE9-PUFA

49411-SZA-PUFA

48675-SZA-STO

50864-TUR-KRZE

52797-BIA-MEBEL

52798-BIA-STO

52799-BIA-MEBEL

52800-BIA-LUSTR

43960-CZE-C1620

43960-CZE-C2022

52802-CZE-C1420-BN

52802-CZE-C1620-BN

52802-CZE-C2022-BN

46631-RÓŻ1-C2022

52803-TUR-C1620-BN

52803-TUR-C2022-BN

52804-CZE-C1620-BN

52804-CZE-C2022-BN

52805-SZA-C1620-BN

52805-SZA-C2022-BN

52806-SZA-C1620-BN

52806-SZA-C2022-BN

52807-SZA-10P13-BN

52807-SZA-C1420-BN

52807-SZA-C1620-BN

52807-SZA-C2022-BN

35577-SZA1-C1420-BN

52809-ECR-C1620

52809-ECR-C2022

52812-SZA1-C1620-BN

52812-SZA1-C2022-BN

52814-SZA-C1620

52814-SZA-C2022

52817-SZA1-C1620

52817-SZA1-C2022

2092-4848-BIA-260

53489-SZA1-D0406-BN

53489-SZA1-D0407-BN

53490-RÓŻ1-C1420-D0408

53490-RÓŻ1-C1620-D0409

45434-BIA-C1420-D0410

53576-NIE1-PUFA

49408-SZA-MEBEL

53025-TUR-C1620

53025-TUR-C2022

53026-SZA1-C1620

53026-SZA1-C2022

53028-SZA9-C1620

53028-SZA9-C2022

53030-FIO-C1620

53030-FIO-C2022

53031-SZA1-C1620

53031-SZA1-C2022

53032-SZA9-C1620

53032-SZA9-C2022

53034-MIX-C1620

53034-MIX-C2022

53035-TUR1-10P13-BN

53035-TUR1-C1420-BN

50326-SZA1-C1420

50326-SZA1-C1620

53037-MIX-C1620

53037-MIX-C2022

53038-MIX-C1620

53038-MIX-C2022

53039-NIE9-C1620

53039-NIE9-C2022

53040-ZIE-C1620

53040-ZIE-C2022

53042-FIO1-C1620

53042-FIO1-C2022

53043-SZA-C1620

53043-SZA-C2022

53044-SZA-C1620

53044-SZA-C2022

53045-SZA9-C1620

53045-SZA9-C2022

53047-CZA-C1620

53047-CZA-C2022

46510-ZŁO1-C1620

46510-ZŁO1-C2022

53049-ECR-C1620

53049-ECR-C2022

53050-SZA1-C1620

53050-SZA1-C2022

53051-RÓŻ1-C1620

53051-RÓŻ1-C2022

53052-ECR-C1620

53052-ECR-C2022

53053-BIA-C1620

53053-BIA-C2022

53054-ZIE9-C1620

53054-ZIE9-C2022

53103-SZA-KRZE

53103-CZA-KRZE

49925-BIA-C2022

49655-SZA1-KRZE

53818-SZA-MEBEL

53819-SZA-KRZE

53820-SZA-MEBEL

53936-BIA-LUSTR