Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ

w salonach home&you oraz Sklepie online

w dniach 29-31 grudnia 2018 roku

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ -50%”

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Organizator – BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, właściciela marek home&you i à Tab;

2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej salon sprzedaży home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub salon sprzedaży home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;

3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi ;

4. Towary – produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym home&you lub à Tab znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;

5. Towary obce – produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;

6. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów i Towarów obcych prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz -50%”;

7. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary i Towary obce, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;

8. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów, chyba że w świetle obowiązujących przepisów zgoda taka nie jest konieczna, która nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej;

9. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru lub Towaru obcego w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;

10. Zakup hurtowy – zakup Towarów lub Towarów obcych tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;

11. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach home&you w godzinach ich otwarcia w dniach 29-31.12.2018 r.

2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach home&you oraz home&you taste na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online w okresie od 29 grudnia 2018 roku od godz. 00:00 do 01 stycznia 2019 roku do godz. 23:59.

4. Akcja Promocyjna NIE łączy się z innymi akcjami.

5. Akcją Promocyjną są objęte także produkty przecenione.

6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

7. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach home&you oraz home&you taste karty podarunkowe home&you.

8. Akcją objęte są wszystkie Towary oraz Towary obce następujących marek obcych: Disney, Smiley, Swarovski oraz Koziol.

9. W akcji nie biorą udziału takie marki obce jak: OXO, Gerlach, Contigo, Nachtmann, Spiegelau, Morphy Richards, Kenwood, Mepra, Maxwell&Williams, Troika, Bialetti, Kringle Candle oraz pozostałe, niewymienione wcześniej marki obce, a znajdujące się w ofercie sprzedażowej danego Salonu Sprzedaży.

10. Korzystając z Rabatu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej w Salonie home&you i/lub w Sklepie online dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.

3. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) i 50% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).

4. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.

5. Uczestnik chcąc skorzystać z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej w Salonie home&you lub home&you taste zobowiązany jest po wybraniu Towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu i upewnić się co do faktu czy Towary, które zamierza nabyć, mogą zostać objęte Rabatem w ramach Akcji Promocyjnej oraz co do sposobu obliczenia wartości Towarów.

6. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie home&you lub home&you Taste.

7. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 4 .ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

1. Towar/Towar obcy nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru/Towaru obcego w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.

2. Towar/Towar obcy nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home&you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

3. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Towary/Towary obce nabyte przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej podlegają wymianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada Towaru.

§ 5. SKARGI

1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.

2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz -50%”.

3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny lub adres e-mailowy Uczestnika wskazany w skardze.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

2. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest we wszystkich Salonach home&you oraz na stronie internetowej www.home-you.com.