Produkty
Kolekcje
home&you

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od dnia 18 maja 2019 godz. 18.00 do dnia 20 maja 2019 godz. 10.00

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ -90%”

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Dzisiaj Druga Rzecz -90%”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online w od dnia 18 maja 2019 godz. 18.00 do dnia 20 maja 2019 godz. 10.00.
 2. Akcją Promocyjną objęte wyłącznie Towary w cenie regularnej, marki home&you oraz à Tab, z wyjątkiem: mebli i pościeli o indeksie wskazanym w "Załączniku nr 1 do regulaminu".
 3. Akcja Promocyjna NIE obowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 4. Zwrot Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

 

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;

b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c)    Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

 

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘-90% na Drugą Rzecz w sklepie onlin’.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej

 

Załącznik nr 1 – Indeksy wykluczone z promocji

 

Indeks towarowy

Indeks towarowy

Indeks towarowy

Indeks towarowy

30047-PRZ-KLWIN

30517-CZE-OSTRZ

46450-BIA-FIL

48616-BIA-KUBEK

30048-PRZ-KLWIN

30587-CZA-MIAR

46450-BIA-KUBEK

48852-BRĄ1-KOSZ-WN

32509-PRZ-SZKL

30590-CZA-SHA

46452-BIA-TALD

49005-RÓŻ-KUBEK

36284-BRĄ-MY

33035-BIA-POJEM-XL

46454-BIA-CUK

49601-TUR-GUMKA

36285-BRĄ-MY

33658-CZA-PEDZ

46454-BIA-DZBAN

49703-RÓŻ-C0713

27270-PRZ-SZKL-4CZ

34869-BIA-POJEM

46944-CZA-KPLKU

19737-CZA-P0404

27332-MIX-WAŁEK

36217-MIX-MŁY

47168-BIA-KPLKU

28671-CZA-P0404

27334-BIA-WAGA

41432-MIX-SZCZO

47349-CZA-MŁY

46193-BIA-WIE

27341-CZA-DESKA

46494-PRZ-KLVOD

47466-SRE-ZPRZ

48602-RÓŻ-POJEM-L

27342-CZA-DESKA-L

46703-PRZ-POJEM-M

47617-CZA-07P04

49419-CZA-KOSME

27342-CZA-DESKA-M

48724-CZA-NÓŻ

47734-TUR-03P04-PODKŁ

49422-RÓŻ-TORB

27342-NIE1-DESKA-S

48771-BRĄ1-DESKA

47812-BIA-POJEM-M

49751-BIA-P0404

27344-SZA-SZCZO

48788-CZE-POJEM-L

47821-PRZ-MŁY

49751-RÓŻ1-P0404

27349-SZA-POJEM

48789-MIX-POJEM-5CZ

47898-MIX-C1620

37657-BIA-9-RAMKA

27353-CZA-DESKA

48794-ZIE-POJEM

47934-RÓŻ1-SWIE

49667-SRE-6-RAMKA

27371-SZA-MATAK

48796-ZIE-POJEM

48160-TUR-P0404

40917-CZA-STO

27427-PRZ-OTW/B

48805-PRZ-MISA

48190-ZŁO-FIL

46098-BIA-MEBEL

27431-ZIE-PRZKU

48807-PRZ-MISA

48190-ZŁO-KUBEK

49635-SRE-STO

27432-CZE-ZPRZ

48921-SZA-AKCSP

48190-ZŁO-MISKA

47698-BIA-MEBEL

27618-RÓŻ-KUBEK

48930-PRZ-KARAF

48190-ZŁO-TALD

48834-BIA-STO

27816-PRZ-POKRY-F28

49219-PRZ-SZKL

48200-MIX-04P02-PODKŁ

49066-ZŁO-STO

27816-PRZ-POKRY-F24

48788-CZE-POJEM-S

48201-MIX-04P02-PODKŁ

49678-BIA-MEBEL

28229-TUR-SWIE-XXL

48789-POM-POJEM-3CZ

48345-RÓŻ1-03P04-PODKŁ

49820-BIA-MEBEL

28238-BEŻ-SWIE-S

48800-RÓŻ-BIDON

48354-PRZ-KARAF

49077-SRE-MEBEL

28238-BEŻ-SWIE-XXL

48924-PRZ-SZKL

48385-BIA-F11-COAST

35051-SRE-MEBEL

28762-SRE-KAWIA

48927-PRZ-KLWIN

48462-ZŁO-ŚWCZN

45058-BIA-SZAF

29703-NIE-KUBEK

49203-PRZ-SZKL

48555-BIA-DON

46685-BRĄ-SZAF

29703-RÓŻ-KUBEK

49727-TUR-ODSW

48655-SZA-C1522

46097-BIA-MEBEL

29703-SZA-KUBEK

49727-TUR-SWIE

48661-BIA-MAS

46099-BIA-MEBEL

29703-ZIE-KUBEK

49730-ŻÓŁ-ODSW

48790-BIA-DOZ

47700-BIA-MEBEL

30503-ZIE-FOREM

47859-BEŻ-KAWIA

49042-BIA-WAZON-M

49078-SRE-MEBEL

30505-ZIE9-OBIER

48596-PRZ-MISA

49042-BIA-WAZON-S

43849-SZA-MEBEL

30520-SZA-WY

48841-SZA-MATAK

42633-MIX-FIL

43850-SRE-MEBEL

30553-BIA-PRZ

48929-PRZ-KARAF

46878-SRE-SHA

42940-SZA-MEBEL

30616-CZA-ZATWI

49211-PRZ-SZKL

47687-BEŻ-07P08

46183-SZA1-MEBEL

31600-BRĄ9-NÓŻ-6CZ

49923-SZA9-SUSZA

48699-POM-FIG

43550-CZA-MEBEL

33512-POM-TAR

49924-SRE-STOJ

29848-ZŁO-PATER

46094-CZA-MEBEL

33520-SZA-POJEM-2CZ

30587-SZA-MATAK

37119-CZA-POJEM

48685-CZA-MEBEL

33521-SZA-POJEM-3CZ

48768-MIX-POJEM

48049-MIX-P0404

49416-CZA-PUFA

35166-BIA-CZAJN

28566-KSIĄŻ-MIX

48059-TUR9-P0404

49075-NIE9-PUFA

35166-CZA-CZAJN

48815-PRZ-MISA

48151-SZA-C2022

49489-SZA-MEBEL

31305-PRZ-KIELI-4CZ

51194-MIX-KSIĄŻ

48596-PRZ-MISA

49634-BIA-PUFA

33906-PRZ-WB-4CZ

51195-MIX-KSIĄŻ

48803-BIA-DOZ

49654-CZA-KRZE

33906-PRZ-WCZ-4CZ

51196-MIX-KSIĄŻ

49039-CZA-ŚWCZN-M

49655-MIX-KRZE

28005-PRZ-WB-4CZ

48814-PRZ-KARAF

49147-BIA-FIG-M

49958-SZA-PUFA

28005-PRZ-WCZ-4CZ

50626-CZA-CZAJN

49923-SZA9-SUSZA

50312-RÓŻ-PUFA

35963-PRZ-MISA

50686-SZA1-CZAJ

49924-SRE-STOJ

50312-SZA-PUFA

35976-PRZ-SZKL-4CZ

50687-MIX-KUBEK

30195-CZA9-ZEGAR

50444-MIX-MEBEL

33679-CZA-POJEM

50688-BIA-POJEM-L

47139-CZA-SUSZA

50445-BIA-PUFA

27432-SZA1-ZPRZ

28225-BIA-SWIE-S

48031-NIE9-C1520

16799-SZA-P1620

27432-CZA-ZPRZ

39224-ZIE-TLIGH

48055-BEŻ-C1520

16799-SZA-C2022

27432-ZIE-ZPRZ

45549-BIA-SWIE-XXL

48055-SZA-C1520

19358-SZA9-P1620

28723-CZA-KUBEK

51455-BRĄ-SWIE-S

48058-ECR-C1520

19358-SZA9-C2022

27618-CZA-KUBEK

51455-BRĄ-SWIE-XXL

48151-SZA-C1620

32907-ECR-C2022

27618-NIE-KUBEK

51456-BRĄ-SWIE

48468-MIX-KUBEK

32907-ECR-C1620

28239-BEŻ-SWIE

51457-ZIE-SWIE-S

48479-SRE-ŚWCZN

39392-SZA1-C2022

28230-TUR-SWIE

51457-ZIE-SWIE-XXL

48609-SZA1-C1217

39392-SZA1-C1620

28224-SZA-SWIE

51459-BRĄ-WOSK

48618-BIA-FIL

39389-SZA1-C2022

27765-CZA-OSTRZ

52284-ZIE-POJEM

48620-BIA-KUBEK

39389-SZA1-C1620

36211-CZA-NÓŻ

51316-PRZ-MISA

48621-BIA-KUBEK

43951-ZIE9-C2022

27730-SRE-GAR-10C

51914-PRZ-SZKL

48622-MIX-KUBEK

43951-ZIE9-C1620

27356-SZA-SUSZA

51915-PRZ-SZKL

48625-MIX-KPLKU

43952-MIX-C2022

30508-SZA-POJEM-S

51916-PRZ-SZKL

48685-CZA-MEBEL

43952-MIX-C1620

31028-SZA-SUSZA

52875-MIX-KSIĄŻ

48732-SZA-C2022

43959-BIA-C2022

27346-ZIE-STOJ

20995-FIO-STRO

48732-TUR-C2022

43959-BIA-C1620

27346-SZA-STOJ

8423-SZA1-C2226

48760-RÓŻ-DOZ

42746-MIX-C2022

27372-SZA-SUSZA

28670-SZA-C2022

48766-CZA-OCIE

42746-MIX-C1620

36366-PRZ-KIELI

34465-BIA-ALBUM

48767-CZA-STOJ

42735-SZA1-P1620

36415-CZA-KPLKU

26314-SZA1-CHL

48908-SZA-PATER-L

42735-SZA1-P1420

33680-BIA-STOJ

27432-CZE-ZPRZ

48908-SZA-PATER-M

42734-BIA-C2022

38376-MIX-MY

34423-SRE-12-RAMKA

49121-TUR-WAZON-S

43967-RÓŻ-C1620

39635-BRĄ-MY

32033-BRĄ-DESKA

49134-ZŁO-ŚWCZN

43967-RÓŻ-P1420

39638-RÓŻ-KREMC

35963-PRZ-MISA

49135-RÓŻ9-FIG

43964-BIA-C2022

37861-BIA-STOWI

33331-BIA-DOZ

49175-NIE-ŁAŃ

43964-BIA-C1620

41003-MIX-KPLKU

33331-BIA-SZWC

49513-CZA-C0406

43958-TUR-C2022

27310-BIA-DZBAN-M

34686-BIA-03P04-PODKŁ

30161-CZA-SKAR

43958-TUR-C1620

42434-CZA-STOJ

28671-SZA9-P0404

46002-ZŁO-WAZON-OKR

42735-SZA1-C2022

44294-PRZ-SZKL

36743-CZA-C1520

47957-BIA-NAJAJ

43960-SZA9-C2022

44739-CZA-PATEL-F24

38808-BIA-C1620-KOŁDR

47986-BIA-C2022

43960-SZA9-C1620

44748-BIA-MISKA

38808-BIA-C2022-KOŁDR

47988-ECR-C2022

45159-SZA1-C2022

44752-BIA-MISKA

36319-CZA-WIE

48109-SZA-CZAJ

45159-SZA1-P1620

44803-BIA-DZBAN

39097-BIA-C0708

48109-SZA-MAS

45166-CZA-C2022

44803-CZA-DZBAN

41003-MIX-KPLKU

48111-SZA-KUBEK

45166-CZA-C1620

30979-RÓŻ9-ZPRZ

27310-BIA-DZBAN-M

48121-ZIE1-KUBEK

46508-BIA-C1620

27430-BIA-MAS

34081-SZA-TORB-L

48123-ZIE1-KUBEK

46508-BIA-C2022

38673-CZA-PATEL-F24

39434-BIA-DZBAN

48228-BEŻ-C2022

46531-BIA-C1620

42531-MIX-PODST

19729-SZA1-C2022

48466-MIX-MISKA

46531-BIA-C2022

43927-CZA-EKSPR

43801-BIA-KOSZ

48475-BIA-NAJAJ

47898-MIX-C1620

27801-CZA-TORT

43849-SZA-MEBEL

48489-BIA-PATER

47984-ECR-C1620

45548-BIA-TLIGH

44046-NIE-ŚWCZN

48514-ECR-PUDŁ-L

47984-ECR-C2022

36017-PRZ-SŁOIK

43535-SZA-03P04-PODKŁ

48514-ECR-PUDŁ-M

48371-BIA-10P13-D0364

38122-CZA-WIE

39986-SRE-03P04-PODKŁ

48561-ECR-KOSZ-L

48371-BIA-C1420-D0365

38849-BIA-CZAJN-1500M

43551-RÓŻ-POZYT

48561-ECR-KOSZ-M

48371-BIA-C1620-D0366

39608-ZIE-TAR

19737-POM-P0404

48827-CZA-CHL

47897-ZIE-C1620

46393-PRZ-SZKL

41125-CZE-KUBEK

48837-SZA-POJEM-L

47897-ZIE-C2022

46394-PRZ-SZKL

41277-BIA-KUBEK-D0311

48870-SRE-MŁY

47904-SZA1-C1620

27618-BRĄ-KUBEK

36962-CZA-DZBAN

48911-RÓŻ1-WAZON-S

47904-SZA1-C2022

36190-ZIE-CEDZ

42836-TUR-P0404

48915-MIX-SKAR

47931-BIA-C1620

45646-PRZ-WB

41444-RÓŻ1-KPLŚW

48916-NIE-DEKO

47980-BIA-C1620

45646-PRZ-WCZ

41585-CZE-C1520

48917-CZA-SKAR

47980-BIA-C2022

46359-BRĄ-DESKA

41761-SRE9-03P04-PODKŁ

48950-BIA-FIG-A

48096-SZA1-C1620

46362-ŻÓŁ-PRZKU

32382-ZŁO-F38-PODKŁ

49170-SRE-ŁAŃ

47986-BIA-C2022

46364-SZA-POJEM

39665-RÓŻ-KUBEK

49201-BIA-06P01

47988-ECR-C2022

46365-POM-OBIER

40009-SRE-SZKA

49212-SZA-05P04

47919-TUR-10P13

46584-BIA-CUK

42871-NIE-F38-PODKŁ

49218-SZA-C0305

47928-BIA-C1620

46428-ZIE-POJEM

44172-SZA-BIEL-S

49227-BIA-1300M

47928-BIA-C2022

38113-CZA-WIE

46138-ZŁO1-ŚWCZN

49449-RÓŻ1-F38-PODKŁ

47971-BIA-C1620

46683-CZA-PATEL

46283-BIA-DEKO

49524-ZIE-SKAR

47971-BIA-C2022

27806-CZA-FORMA

44541-BIA-FIL

10901-TUR1-03P04-PODKŁ

48098-ZIE-C1620

46493-PRZ-KUFEL

40999-BEŻ-C0811

46369-RÓŻ-TORB

48100-RÓŻ1-C1620

46637-ŻÓŁ-SWIE

44175-PRZ-ŚWCZN

46769-BIA-CZAJ

47903-MIX-C1620

46898-SRE-SZTUĆ

46584-BIA-CUK

46895-MIX-WY

47905-BRĄ1-C1620

46938-SRE-GAR

34230-NIE1-C1620

47971-BIA-C1620

47905-BRĄ1-C2022

46632-BIA-ODSW

44284-SRE-FIG

47971-BIA-C2022

47911-SZA-C1620

46593-PRZ-SŁOIK

44926-TUR1-P0404

47977-RÓŻ-KUBEK

47912-BIA-C1620

46900-SZA-PRZKU

25385-SRE-MŁY

47978-RÓŻ-KUBEK

47912-BIA-C2022

46600-CZA-CZAJN

44403-BIA-ŚWCZN

48017-SRE-LUSTR

47923-SZA1-C1620

27349-NIE-POJEM

35004-SRE-KARAF

48079-SZA-C0404

47923-SZA1-C2022

27372-NIE-SUSZA

46938-SRE-GAR

48098-ZIE-C1620

47924-CZA-C1620

33520-NIE-POJEM-2CZ

45235-SZA1-C2022

48100-RÓŻ1-C1620

47924-CZA-C2022

36218-NIE-OCIE

45268-BIA-KUBŁ

48143-BIA-POJEM

47929-SZA1-C1620

47832-RÓŻ-DZBAN

45268-BIA-MANI

48206-SZA-KUBEK

47929-SZA1-C2022

47832-RÓŻ-FIL

45268-BIA-SPRYS

48213-MIX-CUK

49877-SZA-C1620

47832-RÓŻ-KUBEK

45268-CZA-DOZ

48213-MIX-CZAJ

39392-SZA9-C1620

47833-RÓŻ-DZBAN

45268-CZA-KUBŁ

48213-MIX-MAS

39392-SZA9-C2022

47842-RÓŻ1-PRZKU

45268-CZA-LUSTE

48213-MIX-MISKA

48990-SZA1-C1620

47868-BRĄ-ŻEL

45268-CZA-SPRYS

48213-MIX-PODST

48990-SZA1-C2022

30508-NIE-POJEM-S

45272-BIA-POJEM

48213-MIX-PRZ

48992-SZA-C1620

47887-PRZ-SZKL

45272-CZA-POJEM

48218-MIX-KUBEK

48992-SZA-C2022

42931-TUR-PŁYN

45273-BIA-LUSTE-S

48249-MIX-P0204-PODKŁ

48993-FIO-C1620

42932-TUR-PŁYN

45273-CZA-LUSTE-S

48294-SRE-03P04-PODKŁ

48993-FIO-C2022

42933-TUR-PŁYN

45274-ZŁO-LUSTE

48302-MIX-KUBEK

48995-BEŻ-C1620

42934-TUR-PŁYN

45845-SZA-P0303

48307-MIX-KUBEK

48995-BEŻ-C2022

38833-NIE-KUBEK

45333-SRE-LUSTE

48310-MIX-KUBEK

49000-SZA1-C1620

39611-SRE-DESKA

45346-SZA-CHUSN

48388-MIX-KUBEK

49000-SZA1-C2022

44291-BIA-CZAJN

44298-SZA-C1114

48392-MIX-KUBEK

49001-TUR1-10P13

44433-ZIE-PŁYN

45490-CZA-CZAJ

48429-RÓŻ-PATER

49001-TUR1-C1420

44640-SZA-ODSW

45501-BIA-FIL

48657-MIX-KUBEK

49003-MIX-C1620

44640-SZA-SWIE

45512-CZA-ŚWCZN-M

48670-BIA-CUK

49003-MIX-C2022

44642-RÓŻ-ODSW

45567-CZA-02P01-RAMKA

48670-BIA-MISA

49004-BIA-C1620

44642-RÓŻ-SWIE

45572-CZA-01P01-RAMKA

48764-PRZ-KLWIN

49004-BIA-C2022

44643-TUR-ODSW

45572-SRE-02P01-RAMKA

48863-PRZ-MŁY

49009-ZIE1-C1620

44643-TUR-SWIE

45701-SRE-LAM-S

48864-ZŁO-MŁY

49009-ZIE1-C2022

42986-SZA-DURSZ

45801-BIA-F38-PODKŁ

48899-MIX-CZAJ

49011-RÓŻ-C1620

44295-PRZ-KLWIN

45801-CZA-F38-PODKŁ

48903-MIX-KUBEK

49011-RÓŻ-C2022

27341-BIA-DESKA

45948-BIA-KPLKU

48904-MIX-KUBEK

49012-ECR-C1620

27342-BIA-DESKA-M

46308-CZA-DEKO

48946-BRĄ-NÓŻ

49012-ECR-C2022

37995-PRZ-SZKL

47473-BIA-KUBEK

48948-BRĄ-NÓŻ

49014-RÓŻ1-C1620

38841-CZA-CZAJN-1500M

27372-NIE-SUSZA

49070-MIX-ORGNZ

49014-RÓŻ1-C2022

28722-TUR-KUBEK

33520-NIE-POJEM-2CZ

49139-RÓŻ-ŚWCZN

49015-RÓŻ1-C1620

38124-CZA-STOJ

47842-RÓŻ1-PRZKU

49194-SRE-SKAR

49015-RÓŻ1-C2022

38673-CZA-PATEL-F28

39414-CZA-MISA

49233-SZA-SKAR

49022-SZA-C1620

39373-PRZ-PATER

46330-PRZ-KARAF

49303-BRĄ-DESKA

49022-SZA-C2022

39467-CZA-ZPRZ

45452-SZA-MAS

49620-CZA-01P01-RAMKA

49048-BEŻ-C1620

39467-ZIE-ZPRZ

46183-SZA1-MEBEL

49673-BRĄ-P0101-RAMKA

49048-BEŻ-C2022

45085-BIA-MISKA

47352-ZŁO-ŁAŃ

49689-PRZ-SZKL

49651-SZA1-C1620

45085-BIA-TAL

35001-ZIE1-ŁAŃ

49760-MIX-WIE

49651-SZA1-C2022

45085-BIA-TALD

46490-SZA1-C1520

37678-ZŁO-ZA

49653-SZA-C1620

45087-BIA-FIL

39660-BIA-DZBAN

43448-SRE1-F33-PODKŁ

49653-SZA-C2022

45244-CZA-NÓŻ

41386-TUR1-P0404-D0313

45785-TUR-03P04-PODKŁ

49875-SZA1-10P13

45248-CZA-NÓŻ

37447-SZA-SWIE-XL

47905-BRĄ1-C1620

49875-SZA1-C1420

45249-CZA-NÓŻ

39004-TUR-FIG

47905-BRĄ1-C2022

49878-SZA-C1420

45251-CZA-NÓŻ-L

43410-ZŁO-PUDEŁ-M

47912-BIA-C1620

49878-SZA-C1620

45251-CZA-NÓŻ-M

43372-RÓŻ-OPAS

47912-BIA-C2022

49925-BIA-C1420

45252-CZA-NÓŻ

37792-ZŁO-SZKL

48020-TUR-C1520

49925-BIA-C1620

45545-BRĄ-WOSK

43622-CZE-MAGNE

48070-RÓŻ1-MANI

49926-RÓŻ-C1620

45551-CZA-PATEL-F28

42523-BIA-FIL

48075-SRE-DOZ

49926-RÓŻ-C2022

45552-CZA-PATEL-F24

43482-BIA-WIE

48175-BIA-CUK

50386-TUR-C1620

36218-SZA-OCIE

45087-BIA-FIL

48175-BIA-DZBAN

50386-TUR-C2022

45550-PRZ-SZKL

44767-BIA-NAKLE

48175-BIA-MLE

50387-TUR1-C1620

42982-SZA-DURSZ

46399-SRE-POJEM-L

48387-MIX-KUBEK

45173-CZA-C1620

42986-ZIE-DURSZ

46473-ECR-C1520

48437-BIA-NAJAJ

45173-CZA-C2022

39338-PRZ-AKC

46716-BEŻ1-P0205

48442-BIA-SZKA

48997-BEŻ-C1620

27430-CZE-MAS

46936-SZA-KUBEK

48614-MIX-KUBEK

48997-BEŻ-C2022

30979-BIA-ZPRZ

47089-RÓŻ-PAT-M

48688-CZA-SZKA

48998-SZA9-C1620

37155-CZA-FORMA

47474-BIA-KPLKU

48843-CZA-KOSZ-L

48998-SZA9-C2022

38115-BEŻ-OCIE

47517-PRZ-P0204-PODKŁ

48910-MIX-KPLŚN

49023-NIE1-C1620

39458-BIA-ORGNZ

47771-BIA-P0205

48955-MIX-PRZKU

49023-NIE1-C2022

46922-PRZ-KIELI

30979-BIA-ZPRZ

48957-SZA-ZPRZ

49025-BIA-C1620

48144-PRZ-KIELI

37155-CZA-FORMA

48962-MIX-KLIPS

49025-BIA-C2022

48148-PRZ-SZKL

46451-SZA-07P04

49061-SZA1-CHUSN

49026-SZA-C1620

48782-BIA-DESKA

46451-SZA-07P08

49188-CZA-MISA

49026-SZA-C2022

48787-BIA-FIL

46508-BIA-C1620

49400-BIA-KOSZ

49645-MIX-C1620

48795-CZA-CZAJN-3000M

46508-BIA-C2022

49401-CZA-KOSZ

49645-MIX-C2022

48798-CZA-CZAJN

46772-SRE9-LUSTE

49424-SZA-TORB

49648-BIA-C1620

48811-BIA-WY

47465-ZŁO-LUSTR

49431-RÓŻ-KOSME

49648-BIA-C2022

48812-RÓŻ-BIDON

48787-BIA-FIL

49489-SZA-MEBEL

49649-BIA-C1620

48813-RÓŻ-POJEM

48798-CZA-CZAJN

49495-MIX-GADŻ

49649-BIA-C2022

27342-NIE1-DESKA-XS

48807-PRZ-MISA

49700-BEŻ-POJEM-M

49650-NIE9-C1620

27389-CZA-WY

48930-PRZ-KARAF

49746-SZA-01P01-RAMKA

49650-NIE9-C2022

27450-CZA-TŁUCZ

31926-PRZ-PAJAJ

49877-SZA-C1620

49874-BIA-C1620

27461-CZA-SZCZO-2CZ

45720-BIA-DOZ

50372-SZA-BIEL

49874-BIA-C2022

27462-BIA-ZMIOT

46094-CZA-MEBEL

48504-SRE-ŚWCZN

49881-RÓŻ-C1620

27776-SZA-SUSZA

46182-CZA-ŚWCZN

48560-BIA-KOSZ-WN

49881-RÓŻ-C2022