Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN KONKURSU

#homeandfrozen

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na najlepszą pracę pod nazwą ,,#HOMEANDFROZEN” (dalej: „Konkurs”). Celem Konkursu jest inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii oraz aranżacji wnętrz dla wyrażenia postrzegania przez Uczestników Konkursu podstawowej zasady Organizatora, w myśl której każdy detal życia codziennego powinien tworzyć wyjątkową aranżację i wyrażać daną osobę.

2. Organizatorem Konkursu jest BBK spółka akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciel marki home&you (dalej: „Organizator”).

3. Sponsorem Nagrody I Stopnia jest The Walt Disney Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26/P.IV wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000032307, o kapitale zakładowym 1.350.000,00 złotych, NIP 5212927767, REGON 01273870700000.

4. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 18 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram przy pomocy polskiego profilu marki home&you na Instagramie pod adresem: [https://www.instagram.com/homeandyou_official (dalej: „Profil na Instagramie”).

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Instagram ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił będzie portal społecznościowy Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.

6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2019.847 ze zm.).

7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm. dalej: „k.c.”).

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zamieszczona w treści Posta Konkursowego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą swój udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika w tym osobiście wykonywaną działalnością artystyczną lub twórczą.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie najbliższej rodziny tych pracowników oraz członkowie jury konkursowego. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

i. zapoznanie się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i Klauzulą informacyjną dla Uczestników Konkursu #homeandfrozen,

ii. opublikowanie przez Uczestnika na profilu w portalu społecznościowym Instagram zdjęcia z hashtagiem #homeandfrozen z widocznym minimum jednym produktem z jednej z następujących kolekcji produktów marki home&you: Elsaspell, Elza, Olafun, Olaffo oraz udzielenie w opisie do ww. zdjęcia odpowiedzi na pytanie „Jak wygląda Twoja wymarzona kraina? (dalej: „Praca Konkursowa”),

iii. oznaczenie Pracy Konkursowej w opisie hashtagiem  #homeandfrozen oraz oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i Klauzulą informacyjną dla Uczestników Konkursu #homeandfrozen  - co oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Klauzulą informacyjną dla Uczestników Konkursu #homeandfrozen oraz REGULAMINEM KONKURSU #HOMENDFROZEN i akceptuje jego treść.

5. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy posiadający prywatny profil w portalu społecznościowym Instagram. Jeżeli Uczestnik nie posiada profilu prywatnego w portalu społecznościowym Instagram, w celu wzięcia udziału w Konkursie, musi dokonać rejestracji w portalu społecznościowym Instagram, zgodnie z zasadami tego portalu.

§ 3. Zadanie Konkursowe


1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w Okresie Trwania Konkursu opublikują na swoim profilu w portalu społecznościowym Instagram zdjęcie z hashtagiem #homeandfrozen z widocznym minimum jednym produktem z jednej z następujących kolekcji produktów marki home&you: Elsaspell, Elza, Olaffun, Olafun, Olaffo oraz udzielą w opisie do ww. zdjęcia odpowiedzi na pytanie „Jak wygląda Twoja wymarzona kraina?”, która będzie najlepszym pod względem walorów artystycznych, a w tym oryginalności, unikatowości i ciekawej treści, rozwiązaniem zadania konkursowego przygotowanego przez Organizatora (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

2. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Profilu na Instagramie w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”).

3. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą̨ mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie, w sposób określony w §2 ust. 4 powyżej.

4. Aby przystąpić do udziału w Konkursie należy posiadać połączenie z siecią Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową. Uczestnik jest odpowiedzialny za pozyskanie i utrzymanie sprzętu i usług wymaganych do przystąpienia do Konkursu oraz za uiszczanie opłat związanych z powyższym.

5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową, czteroosobowe jury konkursowe złożone z osób powołanych przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu (dalej: „Laureaci”).

6. Lista Laureatów zostanie ogłoszona w dniu 6 grudnia 2019 r. poprzez post na Profilu na Instagramie.

7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych, jednakże Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną Nagrodę za jedną ze zgłoszonych Prac Konkursowych.

8. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie Prac Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności stanowiących naruszenie autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.

9. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik odpowiada za to, iż:

i. nadesłana Praca Konkursowa jest jego autorstwa,

ii. przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanej Pracy Konkursowej, w tym prawo do wysłania jej na Konkurs,

iii. nadesłana Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a osoby trzecie nie zgłaszają do Pracy Konkursowej żadnych roszczeń,

iv. uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z Pracy Konkursowej, o ile są one konieczne lub potrzebne do wykorzystania Pracy Konkursowej, w tym w zakresie prawa do wizerunku.

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej: "Nagrody") tj. :

  • Nagroda I Stopnia – 1 (jedna) karta podarunkowa home&you o wartości 5.000 zł brutto; ważna do 30 listopada 2020 r. Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w salonach home&you na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem kart podarunkowych: https://home-you.com/media/wysiwyg/pdf/BBK_Regulamin_Kart_Podarunowych_hy.pdf
  • Nagroda II Stopnia – 10 (dziesięć) kart podarunkowych home&you o wartości 200 zł brutto; ważne do 30 listopada 2020 r. Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w salonach home&you na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem kart podarunkowych: https://home-you.com/media/wysiwyg/pdf/BBK_Regulamin_Kart_Podarunowych_hy.pdf
  • Nagroda III Stopnia – 20 (dwadzieścia) koców z kolekcji Disney x home&you

2. Organizator informuje, że Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym w zakresie obowiązku pobrania należności publicznoprawnych z tytułu przyznanych Nagród.

3. Do wartości Nagrody I Stopnia zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody. Laureat Nagrody I Stopnia zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

4. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram wiadomości prywatnej do konta https://www.instagram.com/homeandyou_official. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe Laureata: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody.

5. Laureaci Konkursu mogą zostać ponadto poproszeni o podanie danych identyfikacyjnych potrzebnych do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego tj. numeru PESEL oraz właściwego urzędu skarbowego. Prośba w tym przedmiocie zostanie przekazana przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Instagram. W takiej sytuacji podanie wskazanych danych jest warunkiem przekazania Nagrody.

6. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 7 dni roboczych od daty publikacji Laureatów Konkursu, o której mowa w § 3 pkt 6 lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Przez dzień roboczy rozumieć należy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

7. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Laureata w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 4 powyżej.

8. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

9. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

10. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 ze. zm.), bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności pola eksploatacji, o których mowa w ust. 11 pkt. i.-iii. poniżej.

11. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 k.c. zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 ze zm.), bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

i. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

ii. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

iii. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt i. lub ii. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

iv. W zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,

v. W zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

vi. Prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Prac Konkursowych.

vii. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego

12. Uczestnik zobowiązuje się do tego że nie będzie wykonywał przysługujących mu autorskich praw osobistych do pracy, w szczególności w zakresie prawa do oznaczania pracy swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności treści i formy pracy orz jego rzetelnego wykorzystania lub decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. W szczególności Uczestnik zezwala i wyłącznie upoważnia Organizatora do ich wykonywania, w tym decydowania o sposobie i warunkach korzystania z pracy, udostępnianiu jej osobom trzecim, decydowaniu o zachowaniu integralności pracy.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w Okresie Trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu osobiście u Organizatora lub na piśmie listem poleconym, kurierem na adres Organizatora podany w Regulaminie lub w wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem portalu społecznościowego  Instagram do Organizatora.

2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź w przypadku reklamacji składanych osobiście oraz na piśmie.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub w wiadomości prywatnej przesłanej do Uczestnika za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.home-you.com oraz w treści Posta Konkursowego.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.