Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN WARUNKÓW UDZIELENIA LICENCJI #AGREEHOMEANDYOU

§ 1. DEFINICJE


Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:

 1. Organizator - BBK spółkę akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciela marki home&you. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 762 20 20.
 2. Instagram – portal społecznościowy dostępny pod adresem www.instagram.com.
 3. Facebook – portal społecznościowy dostępny pod adresem www.facebook.com.
 4. Licencja – udzielona przez Licencjodawcę, nieodpłatna licencja na korzystanie przez Organizatora z Utworu dla celów marketingowych i reklamowych, udzielona na zasadach, w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w § 3 Regulaminu.
 5. Licencjodawca – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która udzieliła Organizatorowi Licencji.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania przez Organizatora z Utworów rozpowszechnianych przez Licencjodawców za pomocą portali społecznościowych Instagram oraz Facebook, na podstawie udzielonych przez Licencjodawców Licencji.
 7. Umowa – umowa, na podstawie której Licencjodawca udziela Organizatorowi Licencji na korzystanie z Utworu.
 8. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej Licencjodawcy (w tym w szczególności zdjęcia, filmy, recenzje lub inne materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), udostępnione przez Licencjodawcę na należącym do niego koncie na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, opisane przez Licencjodawcę co najmniej jednym oznaczeń: #homeandyou lub @homeandyou_official.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Licencja udzielana jest na zasadach określonych w Regulaminie oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator wyszukuje Utwory na portalach społecznościowych Instagram oraz Facebook za pomocą hasztagów #homeandyou lub @homeandyou_official, do czego może używać także aplikacji Elfsight (na zasadach wskazanych przed dostawcę oprogramowania: www.elfsight.com/terms-of-service; www.elfsight.com/privacy-policy). Wybrane przez Organizatora Utwory zostaną przez Organizatora opatrzone komentarzem o treści:

„Jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem Twojego zdjęcia na stronie www.home-you.pl oraz na naszych portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Klauzuli. Jeśli jesteś zainteresowany zapoznaj się z Regulaminem i Klauzulą i odpisz: #agreehomeandyou - Zapoznałem się z Regulaminem i Klauzulą.”

 1. W treści komentarza, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie podlinkowany Regulamin oraz Klauzula Informacyjna dla Licencjodawców.
 2. Oznaczenie przez Organizatora udostępnionych przez Licencjodawcę, za pośrednictwem portali społecznościowych Instagram lub Facebook Utworów, komentarzem o którym mowa w ust. 2 powyżej stanowi propozycję zawarcia Umowy na warunkach i w zakresie określonym w Regulaminie. Propozycja udzielenia Licencji złożona przez Organizatora w sposób opisany powyżej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Udzielenie przez Licencjodawcę Licencji jest dobrowolne.
 4. W celu zawarcia Umowy, Licencjodawca jest zobowiązany:
 1. zapoznać się z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną dla Licencjodawców,
 2. oznaczyć wybrane przez Organizatora, w sposób o którym mowa w ust. 2 powyżej, Utwory hasztagiem #agreehomeandyou oraz oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i Klauzulą (w komentarzu pod Utworem) - co oznacza, że Licencjodawca zapoznał się z REGULAMINEM WARUNKÓW UDZIELENIA LICENCJI #AGREEHOMEANDYOU, akceptuje jego treść i wyraża chęć udzielenia Organizatorowi Licencji na korzystanie z Utworu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku stanowiącego element Utworu, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Licencjodawca, wraz z akceptacją Regulaminu, poprzez wysłanie wiadomości i złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 ii.) Regulaminu, oświadcza, że:
 1. posiada autorskie prawa majątkowe do Utworów, jak i do poszczególnych ich elementów stanowiących odrębne Utwory, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Licencjodawcę, w tym w szczególności udzielenia Licencji;
 2. Utwory nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich (majątkowych lub osobistych), praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności nie zawierają treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne);
 3. przysługujące mu prawa autorskie majątkowe do Utworów nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;
 4. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i korzystanie przez Organizatora ze swojego wizerunku udostępnionego w ramach Utworu (dalej Wizerunek) przez czas trwania Licencji, na polach eksploatacji oraz w zakresie i na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. v-vii) oraz § 3 Regulaminu;
 5. wyraża zgodę na rozporządzanie Wizerunkiem w pełnym zakresie (łącznie z prawami zależnymi) oraz opatrywanie Wizerunku komentarzami, tekstami, symbolami, nadawania im podpisów i łączenia z innymi wizerunkami, utworami i materiałami;
 6. zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących praw osobistych do Wizerunku;
 7. zobowiązuje się nie będę utrudniać korzystania z materiałów zawierających Wizerunek;
 8. wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i korzystanie przez Organizatora z wizerunku osób trzecich, których wizerunek jest częścią Utworu, a których Licencjodawca jest ustawowym przedstawicielem (np. rodzicem bądź opiekunem prawnym), przez czas trwania Licencji, na polach eksploatacji oraz w zakresie i na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. v-vii) oraz § 3 Regulaminu oraz oświadcza, że na każde żądanie Organizatora może wykazać prawdziwość powyższego oświadczenia;
 9. poinformował osoby trzecie, których wizerunek jest częścią Utworu, o fakcie udzielenia Licencji na zasadach określonych Regulaminem oraz wskazał miejsce spełnienia przez Organizatora obowiązku informacyjnego wobec tych osób;
 10. osoby trzecie, których wizerunek jest częścią Utworu, wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora ich wizerunku udostępnionego w ramach Utworów przez okres trwania Licencji na polach eksploatacji oraz w zakresie i na zasadach, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. v-vii) oraz § 3 Regulaminu, a Licencjodawca zobowiązuje się okazać taką zgodę w formie pisemnej na każde żądanie Organizatora;
 11. wykorzystanie wizerunku osób, o których mowa powyżej nie narusza praw Licencjodawcy ani osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych tych osób ani osób trzecich,
 12. powyższe zgody nie zostaną odwołane w całości ani w części przez okres trwania Umowy.

§ 3. PRAWA AUTORSKIE


 1. Z chwilą akceptacji Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości i złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 ii.) Regulaminu, Licencjodawca udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na korzystanie z Utworu, na następujących polach eksploatacji:
 1. stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
 2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 3. publiczne rozpowszechnianie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 4. publiczne rozpowszechnianie przy wykorzystaniu środków reklamy prasowej, przekazu elektronicznego w sieciach informatycznych, nośników magnetycznych i optycznych, firmowych materiałów promocyjnych,
 5. prawo do wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności
 1. Licencjodawca w ramach udzielonej Licencji zezwala Organizatorowi na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, dostosowywanie Utworu. Licencjodawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Utworze prowadzących do naruszenia jego integralności.
 2. Korzystanie z Utworów na polach eksploatacji określonych powyżej może następować razem lub osobno w stosunku do Utworów, w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z utworami i innymi elementami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, w szczególności w formie kolażu lub mozaiki składającej się z wielu Utworów różnych autorów, po zarchiwizowaniu w każdej formie, w szczególności elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
 3. Przez okres trwania Licencji Licencjodawca zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego względem Utworów.
 4. Licencja obejmuje prawo do udzielenia dalszych licencji bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Organizatora z tego tytułu.
 5. Licencjodawca udziela zgody na wykonywanie przez Organizatora i podmioty upoważnionym do tego przez Organizatora, praw zależnych, w tym rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z utworów zależnych i zobowiązuje się do nieodwoływania tej zgody w okresie trwania Licencji, nawet jeśli w tym okresie nie dojdzie do rozpowszechnienia takiego utworu zależnego.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Utworów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 7. Licencjodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie w związku z udzieleniem Licencji lub korzystaniem z Utworów praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich do utworów lub prawa do wizerunku osób trzecich. Licencjodawca zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej wysokości, na każde żądanie Organizatora.

§ 4. WYPOWIEDZENIE LICENCJI


 1. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę może nastąpić w każdym czasie, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na konto Organizatora home&you na portalu społecznościowym Instagram lub na konto Organizatora home&you na portalu społecznościowym Facebook.
 2. W treści wiadomości Licencjodawca jest zobowiązany wskazać zakres Utworów, w stosunku do których chce wypowiedzieć Umowę.
 3. Wypowiedzenie Licencji przez Licencjodawcę jest równoznaczne z wycofaniem przez niego zgody na korzystanie z jego wizerunku lub wizerunku osób trzecich, w stosunku do których był upoważniony do wyrażenia zgody, udostępnionego w ramach Utworu.
 4. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Licencji w przypadku:
 1. zmiany przepisów prawa, wpływającej na wzajemne praw i obowiązki stron Umowy;
 2. zmiany sposobu wykonywania Licencji spowodowaną względami technicznymi lub technologicznymi,
 3. zaprzestanie wykorzystywania Utworów przez Licencjobiorcę.
 1. Organizator prześle Licencjodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Licencji z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na konto Licencjodawcy, z którego zostały złożone oświadczenia, o których mowa w §2 ust. 6 Regulaminu.


§ 5. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE


 1. Regulamin oraz Klauzula Informacyjna dla Licencjodawców są dostępne na stronie internetowej: www.home-you.com/pl/instagram-regulamin; www.home-you.com/pl/instagram-klauzula.
 2. Organizator porozumiewa się z Licencjodawcami za pośrednictwem konta home&you na portalu społecznościowym Instagram oraz za pośrednictwem konta home&you na portalu społecznościowym Facebook.

§ 6. SKARGI


 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z wykonywaniem Umowy Licencjodawca może zgłaszać na każdym etapie obowiązywania Umowy.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) ) z dopiskiem „Skarga – #AGREEHOMEANDYOU”.
 3. Skarga dla swojej skuteczności powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
 1. zmiany podmiotowej Organizatora,
 2. zmian systemu technologicznego, mających wpływ na udzieloną Licencję,
 3. zmian organizacyjnych i logistycznych Organizatora, mających wpływ na udzieloną Licencję,
 4. zmian w przepisach prawa, wpływających na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy
 5. zmian w regulaminie funkcjonowania serwisów Instagram i Facebook, mających wpływ na udzieloną Licencję.
 1. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej www.home-you.com z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Zmiany Regulaminu w stosunku do aktualnych Licencjodawców obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i publikacji na stronie internetowej wskazanej w ust. 2, Licencjodawcy którzy uprzednio zaakceptowali Regulamin, mają prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej na podstawie dotychczasowej wersji Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu w sposób określony w ust. 2 powyżej. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Licencjodawców, którzy uprzednio zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W okresie wypowiedzenia, Licencjodawcę obowiązuje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu.
 3. Zasady funkcjonowania serwisów Instagram i Facebook, ich polityki prywatności oraz warunki korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności nie stanowią części Regulaminu i są uregulowane w odrębnych regulaminach.