Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Benefits by home&you”

§ 1. DEFINICJE


Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają:

 1. Organizator - BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciela marki home&you. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 58 762 20 20.
 2. Salon home&you - znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką home&you.
 3. Program Lojalnościowy – program lojalnościowy „Benefits by home&you” przygotowany i prowadzony przez Organizatora dla klientów Salonów home&you, w którym z tytułu uczestnictwa przyznawane są korzyści na zasadach określonych w Regulaminie oraz którego elementem jest świadczona przez Organizatora usługa przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS imiennych wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o:
  1. Nowościach asortymentowych,
  2. Promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych,
  3. Otwarciu sklepów,
  4. Szczególnych wydarzeniach i akcjach, w tym organizowanych lokalnie w odniesieniu do miejsca zamieszkania Uczestnika, związanych z marką home&you lub Organizatorem,
  a także
  1. Inspiracje produktowe i aranżacyjne,
  2. Trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej,
  3. Życzenia świąteczne, urodzinowe i noworoczne
  4. Prezenty urodzinowe, w tym kupony rabatowe.
 1. Produkty - artykuły wyposażenia wnętrz oferowane do sprzedaży w Salonach home&you.
 2. Uczestnik - klient Salonów home&you, z którym Organizator zawarł umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (dalej: „Umowa”) na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnikiem może być jedynie konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 3. Karta Lojalnościowa – posiadająca indywidualny numer karta wydawana przez Organizatora osobie, która wyraziła chęć udziału w Programie Lojalnościowym na zasadach określonych w Regulaminie, uprawniająca do udziału w Programie Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Złotówki Bonusowe - rabat kwotowy naliczany na Koncie Uczestnika oraz wykorzystywany przez Uczestnika na zakup Produktów w Salonie home&you na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Konto Uczestnika – przypisane do konkretnego Uczestnika konto w Programie Lojalnościowym, na którym naliczane są Złotówki Bonusowe, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego określający zasady świadczenia przez Organizatora usługi uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym usługi przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS imiennych wiadomości typu Newsletter.
 7. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Lojalnościowy prowadzony jest przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługa uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym usługa przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS imiennych wiadomości typu Newsletter, świadczona jest na podstawie Umowy.
 3. Umowa jest zawarta na okres ważności Karty Lojalnościowej.
 4. Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika wynikające z udziału w Programie Lojalnościowym, korzyści wynikające z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 5. Program Lojalnościowy, w zakresie przyznawanych Uczestnikowi korzyści, obowiązuje wyłącznie w Salonach home&you. Program Lojalnościowy, w zakresie przyznawanych Uczestnikowi korzyści, nie obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Organizatora.
 6. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne.
 7. Świadczenie przez Organizatora usługi uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym usługi przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS imiennych wiadomości typu Newsletter, nie jest możliwe bez:
  1. podania przez Uczestnika jego imienia i nazwiska – w celu identyfikacji Uczestnika oraz w celu wykonania Umowy w zakresie przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter;
  2. podania przez Uczestnika numeru telefonu lub adresu mailowego - w celu weryfikacji poprawności podanego przez Uczestnika adresu e-mail lub numeru telefonu, a następnie w celu wykonania Umowy w zakresie przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter oraz na potrzeby kontaktu z Uczestnikiem;
  3. podania przez Uczestnika daty urodzenia oraz kodu pocztowego miejsca zamieszkania - w celu wykonania Umowy, w zakresie przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter;
  4. ustalenia osobistych preferencji Uczestnika, na podstawie podanych przez Uczestnika danych, a także w oparciu o informacje zgromadzone przy pomocy narzędzi informatycznych (o których mowa w §5 ust. 26 lit. f) Regulaminu, co oznacza, że treść otrzymywanych przez Uczestników wiadomości typu Newsletter różni się ze względu na dostosowanie ich treści do ustalonych przez Organizatora osobistych preferencji każdego Uczestnika indywidualnie
 1. Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług na podstawie Umowy, Organizator wskazuje, że:
  1. podanie przez Uczestnika adresu e-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), lub podanie przez Uczestnika numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Uczestnikiem może być jedynie osoba, która na zasadach określonych w Regulaminie zawarła z Organizatorem Umowę oraz potwierdziła podane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dane, zgodnie z treścią ust. 3 poniżej.
 2. W celu zawarcia Umowy należy:
  1. zapoznać się z Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną dla Uczestników Programu Lojalnościowego,
  2. uzyskać w Salonie home&you Kartę Lojalnościową, wydawaną przez personel Salonu home&you,
  3. podać na stronie internetowej www.home-you.com/pl/karta-klienta indywidualny numer otrzymanej Karty Lojalnościowej oraz jej numer PIN,
  4. podać na stronie internetowej www.home-you.com/pl/karta-klienta dane: imię i nazwisko – w celu identyfikacji Uczestnika oraz w celu wykonania Umowy w zakresie przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter; numer telefonu lub adres mailowy - w celu weryfikacji poprawności podanego przez Uczestnika adresu e-mail lub numeru telefonu, a następnie w celu wykonania Umowy w zakresie przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter oraz na potrzeby kontaktu z Uczestnikiem; datę urodzenia oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania - w celu wykonania Umowy w zakresie przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter,
  5. złożyć oświadczenie w przedmiocie zapoznania się z Klauzulą Informacyjną dla Uczestników Programu Lojalnościowego poprzez oznaczenie checkbox’a o treści:
   „Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dla Uczestników Programu Lojalnościowego i akceptuję jej treść.”
  6. złożyć oświadczenie o wyrażeniu woli udziału w Programie Lojalnościowym poprzez oznaczenie checkbox’a o treści:
   „Zapoznałem się z REGULAMINEM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Benefits by home&you”, akceptuję jego treść i wyrażam chęć udziału w Programie Lojalnościowym Benefits by home&you, prowadzonym przez BBK S.A. z siedzibą w Kowalach, przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale, nr KRS: 0000015349, („BBK”), polegającym na:
   1. zbieraniu Złotówek Bonusowych przyznawanych za zakupy dokonywane w sklepach stacjonarnych home&you, które następnie można wykorzystać poprzez pomniejszenie wartości brutto kolejnych zakupów w sklepach stacjonarnych home&you;
   2. otrzymywaniu przesyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu (w zależności co podałem/łam w tym celu) spersonalizowanych imiennych wiadomości zawierających m.in: informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych, otwarciu sklepów, szczególnych wydarzeniach i akcjach promocyjnych (w tym organizowanych lokalnie), a także inspiracje produktowe i aranżacyjne, trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej, życzenia świąteczne, urodzinowe i noworoczne oraz prezenty urodzinowe, wybranych dla mnie w oparciu o ustalone przez BBK moje osobiste preferencje (świadczenie usługi typu Newsletter drogą elektroniczną lub poprzez wiadomości SMS).”
 1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej klient zobowiązany jest potwierdzić podane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dane poprzez kliknięcie w link przesłany na podany adres mailowy lub poprzez wpisanie w treści formularza kodu przesłanego w formie SMS na podany numer telefonu, w zależności od tego jakie dane zostały przez niego podane w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.home-you.com/pl/karta-klienta. W przypadku podania numeru telefonu oraz adresu mailowego, w celu prawidłowego wykonywania Umowy niezbędnym jest wpisanie w treści formularza kodu przesłanego w formie SMS na podany numer telefonu oraz kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres mailowy.
 2. Brak któregokolwiek z elementów wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej oznaczać będzie, że nie doszło do zawarcia Umowy. Formularz zgłoszeniowy zostanie w takim przypadku usunięty, a Karta Lojalnościowa nie zostanie aktywowana.
 3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym ustaje w przypadku:
  1. wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika, zgodnie z postanowieniami ust. 6 poniżej;
  2. wykluczenia Uczestnika z Programu Lojalnościowego na podstawie decyzji Organizatora, z przyczyn określonych w ust. 7 poniżej;
  3. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej, zgodnie z postanowieniami §4 ust. 10 i 11 poniżej;
  4. zakończenia Programu Lojalnościowego.
 1. Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 Regulaminu lub adres mailowy kontakt@home-you.com. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych do dnia rozwiązania Umowy.
 2. Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Programu Lojalnościowego w przypadku nieprzestrzegania i naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. O wykluczeniu z Programu Lojalnościowego Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora mailowo na podany przy rejestracji adres mailowy lub za pośrednictwem wiadomości SMS na podany przy rejestracji numer telefonu, w zależności od tego jakie dane Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.home-you.com/pl/karta-klienta. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia skargi na zasadach określonych w §7 poniżej.
 3. Wykluczenie Uczestnika z Programu Lojalnościowym oznacza usunięcie Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym, w tym anulowanie Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika.
 4. Uczestnik nie ma możliwości podania, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 2 lit. d powyżej, zagranicznego numeru telefonu. W przypadku braku posiadania przez Uczestnika polskiego numeru telefonu, wykonanie Umowy w zakresie przesyłania spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter oraz kontakt z Uczestnikiem będzie możliwy jedynie za pośrednictwem kanału e-mail;
 5. W celu zawarcia Umowy, w szczególności dokonania czynności o których mowa ust. 2 lit. c - f i ust. 3 powyżej, konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: (i) Chrome, (ii) Safari, (iii) Firefox, (iv) Samsung Internet Browser, (v) Opera, (vi) Internet Explorer, (vii) Microsoft Edge.

§ 4. KARTA LOJALNOŚCIOWA

 1. Posiadanie przez Uczestnika aktywnej Karty Lojalnościowej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym oraz otrzymywania korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, z tym zastrzeżeniem, iż naliczenie na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych jest możliwe również w przypadku posiadania przez Uczestnika Karty Lojalnościowej, która nie została jeszcze aktywowana przez Organizatora.
 2. Osobie, która wyraziła chęć udziału w Programie Lojalnościowym Karta Lojalnościowa jest wydawana w Salonie home&you. Karta Lojalnościowa posiada indywidualny numer. W przypadku zawarcia z Organizatorem Umowy oraz potwierdzenia podanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego danych, zgodnie z treścią §3 ust. 3 powyżej, zostaje ona przypisana do konkretnego, zidentyfikowanego Uczestnika (nie jest kartą na okaziciela) i Konta Uczestnika. Karta Lojalnościowa jest aktywowana przez Organizatora w ciągu 24 godzin od potwierdzenia podanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego danych, zgodnie z §3 ust. 3 powyżej.
 3. Karta Lojalnościowa pozostaje własnością Organizatora. W przypadku ustania uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym, zgodnie z treścią §3 ust. 5 powyżej, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi Karty Lojalnościowej poprzez jej odesłanie na adres wskazany w §1 powyżej lub oddanie personelowi w dowolnym Salonie home&you.
 4. Karta Lojalnościowa może być wykorzystywana w ramach Programu Lojalnościowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik nie może przekazywać personelowi Salonów home&you ani innym Uczestnikom lub klientom Salonów home&you Karty Lojalnościowej w celu gromadzenia na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych za zakupy Produktów dokonane przez innych klientów Salonów home&you. Przypadki takie traktowane będą jako naruszenie postanowień Regulaminu i skutkować będą wykluczeniem Uczestnika z Programu Lojalnościowego zgodnie z §3 ust. 7 powyżej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika lub Uczestnikowi na skutek korzystania z Karty Lojalnościowej przez Uczestnika niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, udostępnienia Karty Lojalnościowej osobie trzeciej lub innemu Uczestnikowi.
 6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej, Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Organizatora. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora pisemnie poprzez złożenie stosownego pisma personelowi Salonu home&you lub poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy kontakt@home-you.com lub listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 Regulaminu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty Lojalnościowej do momentu powiadomienia Organizatora o fakcie utraty Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 6 powyżej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek utraty lub uszkodzenia Karty Lojalnościowej, w przypadku gdy Uczestnik nie powiadomi Organizatora o utracie lub uszkodzeniu Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 6 powyżej.
 9. W przypadku utraty Karty Lojalnościowej Uczestnik jest uprawniony do otrzymania nowej Karty Lojalnościowej po powiadomieniu Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 6 powyżej. W przypadku wydania Uczestnikowi nowej Karty Lojalnościowej zostaje ona przypisana do dotychczasowego Konta Uczestnika w Programie Lojalnościowym.
 10. Karta Lojalnościowa jest ważna 99 lat od dnia dokonania przez Uczestnika pierwszej transakcji z jej użyciem w dowolnym Salonie home&you.
 11. Karta Lojalnościowa wydana w przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, traci ważność w terminie 99 lat liczonych od dnia dokonania przez Uczestnika pierwszej transakcji z użyciem nowej Karty Lojalnościowej w dowolnym Salonie home&you.
 12. Karta Lojalnościowa zostaje unieważniona przez Organizatora w przypadku:
  1. rozwiązania Umowy;
  2. powiadomienia Organizatora o utracie Karty Lojalnościowej w sposób określony w ust. 6 powyżej;
  3. upływu terminu ważności Karty Lojalnościowej;
  4. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

§ 5. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu Uczestnikom korzyści w związku z nabywaniem Produktów w Salonach home&you na zasadach określonych w Regulaminie oraz na przesyłaniu za pośrednictwem e-mail lub SMS spersonalizowanych imiennych wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o:
  1. Nowościach asortymentowych,
  2. Promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych,
  3. Otwarciu sklepów,
  4. Szczególnych wydarzeniach i akcjach, w tym organizowanych lokalnie w odniesieniu do miejsca zamieszkania Uczestnika, związanych z marką home&you lub Organizatorem,

a także

  1. Inspiracje produktowe i aranżacyjne,
  2. Trendy i ciekawostki z branży wnętrzarskiej,
  3. Życzenia świąteczne, urodzinowe i noworoczne,
  4. Prezenty urodzinowe, w tym kupony rabatowe.
 1. W ramach Programu Lojalnościowego za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach home&you naliczane są na Koncie Uczestnika Złotówki Bonusowe. Złotówki Bonusowe nie są naliczane na Koncie Uczestnika przy zakupie przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you.
 2. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika stanowią rabat kwotowy udzielany na zakup Produktów w Salonie home&you w ten sposób, że wartość brutto Produktów zostaje pomniejszona o wartość Złotówek Bonusowych zgromadzanych na Koncie Uczestnika i wykorzystanych przez Uczestnika przy danej transakcji zakupu Produktów (przy zakupie kilku Produktów cena brutto poszczególnych Produktów zostaje pomniejszona proporcjonalnie).
 3. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Uczestnika w ten sposób, że każde jednorazowo wydane w Salonie home&you 10 złotych (dziesięć złotych) brutto powiększa wartość zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych o 50 groszy (pięćdziesiąt groszy) brutto.
 4. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika wymaga dokonania zakupu Produktów w Salonie home&you oraz wyrażenia przez Uczestnika woli naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika poprzez okazanie przez Uczestnika Karty Lojalnościowej lub podanie przez niego numeru Karty Lojalnościowej przed dokonaniem zapłaty za Produkty. Okazanie Karty Lojalnościowej lub podanie numeru Karty Lojalnościowej, po dokonaniu zapłaty za Produkty nie uprawnia do naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika.
 5. Naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika następuje w terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dokonaniu zakupu Produktów w Salonie home&you stanowiącego podstawę do ich naliczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 poniżej.
 6. Złotówki Bonusowe są naliczane na Koncie Uczestnika od rzeczywiście zapłaconej przez Uczestnika wartości brutto Produktów widniejącej na wystawionym przez personel Salonu home&you paragonie lub fakturze za zakup Produktów, co oznacza, że Złotówki Bonusowe nie przysługują od wartości udzielonych rabatów, zniżek, obniżek, przecen, w tym od wartości rabatu przyznanego w związku z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych.
 7. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you ma prawo, a nie obowiązek, korzystania ze Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika.
 8. Uczestnik dokonując zakupu Produktów w Salonie home&you decyduje o tym jaką kwotę Złotówek Bonusowych wykorzysta przy danej transakcji, z tym zastrzeżeniem, że minimalna cena każdego Produktu nabywanego w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych wynosi 1 grosz. Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika przy jednej transakcji.
 9. W przypadku zwrotu Produktów, za zakup których Uczestnikowi zostały naliczone Złotówki Bonusowe na Koncie Uczestnika, Organizator anuluje Złotówki Bonusowe naliczone na Koncie Uczestnika za zakup zwróconych Produktów.
 10. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał ze zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych, Organizator dokonuje na Koncie Uczestnika ponownego naliczenia Złotówek Bonusowych wykorzystanych przy zakupie zwróconych Produktów.
 11. Anulowanie lub naliczenie Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika, w przypadkach o których mowa w postanowieniach ust. 10 i 11 powyżej, następuje automatycznie w momencie zatwierdzenia dokonanego zwrotu Produktów.
 12. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika tracą ważność po upływie 12 miesięcy od dnia następującego po dniu dokonania zakupu Produktów w Salonie home&you, z tytułu którego doszło do ich naliczenia lub w przypadku utraty ważności Karty Lojalnościowej.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Złotówek Bonusowych zgromadzonych na Koncie Uczestnika.
 14. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę.
 15. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być wykorzystane przy zakupie przez Uczestnika w Salonie home&you karty podarunkowej home&you.
 16. Złotówki Bonusowe zgromadzone na Koncie Uczestnika nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad naliczania i wykorzystywania Złotówek Bonusowych, w szczególności zmiany wartości Złotówek Bonusowych naliczanych na Koncie Uczestnika za zakup przez Uczestnika Produktów w Salonach home&you oraz wartości kwot jednorazowo wydanych w Salonie home&you uprawniających do naliczenia Złotówek Bonusowych na Koncie Uczestnika, w trybie zmiany Regulaminu na zasadach określonych w §8 Regulaminu.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji Złotówek Bonusowych na Konto Uczestnika przy zakupie Produktów z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora (awaria systemu sprzedażowego, awaria systemu telekomunikacyjnego itp.). W takiej sytuacji naliczenie przez Organizatora Złotówek Bonusowych następuje niezwłocznie po usunięciu przyczyny awarii. W przypadku nienaliczenia Złotówek Bonusowych lub ich naliczenia w niewłaściwej wysokości Uczestnik ma prawo złożenia skargi na zasadach określonych w §7 poniżej.
 19. Uczestnikowi poza korzyściami wskazanymi w Regulaminie mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści, w szczególności wszelkiego rodzaju gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony, inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
 20. W przypadku zwrotu Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał z przyznanych przez Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 20 powyżej, wykorzystane przy zakupie zwróconych Produktów korzyści nie podlegają zwrotowi przez Organizatora w jakiejkolwiek formie.
 21. Produkty nabyte przez Uczestnika w Salonie home&you z wykorzystaniem Złotówek Bonusowych lub przyznanych przez Organizatora korzyści, o których mowa w ust. 20 powyżej, podlegają zamianie albo zwrotowi zgodnie z obowiązującą w Salonach home&you polityką w tym zakresie oraz w przypadkach zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 121 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Produktu z umową – zgodnie z Regulaminem sklepów stacjonarnych home&you.
 22. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno Konto Uczestnika w Programie Lojalnościowym. Uprawnienie do korzystania z Konta Uczestnika przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 23. Konto Uczestnika jest ważne przez okres ważności Karty Lojalnościowej, zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 24. Wszelkie korzyści i prawa przysługujące Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika.
 25. Organizator, w związku ze świadczeniem usługi typu Newsletter, wskazuje że:
  1. do otrzymywania wiadomości typu Newsletter na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  2. do otrzymywania wiadomości typu Newsletter na podany numer telefonu wymagane jest posiadanie aktywnego numeru telefonu;
  3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów Teleinformatycznych Organizatora następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usługi typu Newsletter; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści wiadomości typu Newsletter w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Organizatora; back-up treści cyfrowych;
  5. treści cyfrowe, składające się na usługę typu Newsletter nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Uczestnika.
  6. Organizator informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi typu Newsletter, w szczególności w celu ustalenia osobistych preferencji Uczestnika i jak najlepszego dostosowania wysyłanych treści cyfrowych do preferencji Uczestnika, Organizator korzysta z plików Cookies, na zasadach określonych pod linkiem: https://home-you.com/pl/polityka-cookies (stosowanych odpowiednio), a także z innych danych pozyskanych od dostawców narzędzi informatycznych, służących do gromadzenia informacji o użytkownikach sieci Internet. Uczestnik ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies - w tym celu należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w podanym wyżej linku. Uczestnik ma prawo do sprzeciwu wobec wyznaczania jego osobistych preferencji zakupowych w oparciu o zgromadzone dane osobowe – w tym celu należy zrezygnować ze świadczenia przez Organizatora usługi uczestnictwa w Programie Lojalnościowym zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu. Uczestnik ma także prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Organizatora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania swoich osobistych preferencji ustalonych przez Organizatora i wygenerowanej w ten sposób treści Newslettera (prawo wniesienia sprzeciwu wobec wyniku profilowania)– co jest możliwe na każdym etapie świadczenia usługi– poprzez złożenie skargi zgodnie z § 7 Regulaminu.
 1. Dotychczasowi uczestnicy program lojalnościowy „Benefits by home&you”, którzy przystąpili do niego przed wejściem w życie Regulaminu, są uprawnieni do korzystania z programu lojalnościowego „Benefits by home&you” na zasadach określonych w obowiązującej tych uczestników wersji regulaminu. W przypadku chęci korzystania przez dotychczasowych Uczestników z zasad Programu Lojalnościowego określonych w niniejszym Regulaminem, konieczne jest zawarcie Umowy, na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego oraz Klauzula Informacyjna dla Uczestników Programu Lojalnościowego są dostępne na stronie internetowej www.home-you.com/pl/karta-klienta oraz w każdym Salonie home&you. Na zgłoszone personelowi Salonu home&you życzenie, Regulamin oraz Klauzula jest udostępniana do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami w sposób bezpośredni w Salonie home&you, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania w tym celu danych przez Uczestnika.

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze świadczeniem usługi uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w tym usługi przesyłania za pośrednictwem e-mail lub SMS imiennych wiadomości typu Newsletter, Uczestnik może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tej usługi.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga – Program Lojalnościowy”.
 3. Skarga dla swojej skuteczności powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 8. ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu Lojalnościowego w przypadku: (i) zmiany podmiotowej Organizatora, (ii) zmian systemu technologicznego, obsługującego Program Lojalnościowy, (iii) zmian organizacyjnych i logistycznych w procedurach obsługujących Program Lojalnościowy.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej www.home-you.com z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Informacja o zmianie Regulaminu oraz zmieniony tekst Regulaminu zostaną również podane w Salonach home&you.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego, w zależności od tego jakie dane zostały podane w formularzu zgłoszeniowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje Uczestnika po upływnie miesiąca od powiadomienia go o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w niniejszym ustępie, nie wcześniej jednak niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu, chyba że w tym terminie Uczestnik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W okresie wypowiedzenia, Uczestnika obowiązuje Regulamin w dotychczasowym brzmieniu. Postanowienia § 3 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 4. Obowiązująca wersja Regulaminu Programu Lojalnościowego oraz Klauzula Informacyjna dla Uczestników Programu Lojalnościowego oraz informacje o zmianach Regulaminu są dostępne na stronie internetowej www.home-you.com oraz w Salonach home&you.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego. Zakończenie Programu Lojalnościowego jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu Lojalnościowego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.home-you.com. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego zostanie również podana w Salonach home&you.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem Programu Lojalnościowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub w formie SMS-a na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego.
 4. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych na Koncie Uczestnika Złotówek Bonusowych w terminie miesiąca od poinformowania go o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Lojalnościowego w sposób określony ust. 3 powyżej, nie krócej jednak niż do dnia zawieszania lub zakończenia Programu Lojalnościowego.

Powrót do strony rejestracji Karty Klienta.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Polityka Cookies - https://home-you.com/pl/polityka-cookies

- Informacje dla subskrybentów usługi newsletter https://home-you.com/pl/informacje-dla-subskrybentow-uslugi-newsletter

- Reklamacje https://home-you.com/pl/reklamacje