Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej „Fantasia – przyjemność na chłodne dni”

1. Organizator i czas trwania Promocji

1.1 Organizatorem Promocji – konsumenckiej sprzedaży premiowej „Fantasia – przyjemność na chłodne dni”, zwanej dalej „Promocją”, jest Agencja Reklamowa Graf sp. z o.o., z siedzibą przy Szosie Bydgoskiej 50, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000131498, NIP 879-00-17-417, REGON 870234320, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł opłacony w całości (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2 Sprzedaż jogurtów promocyjnych z unikalnymi naklejkami trwać będzie od dnia 08.11.2018 r. do dnia 15.01.2019 r. lub do wyczerpania zapasów jogurtów promocyjnych Fantasia z unikalnymi naklejkami promocyjnymi (w zależności od tego, które ze zdarzeńnastąpi jako pierwsze). Promocja odbywać się będzie w sieci sklepów Kaufland naterytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w których można dokonać zakupu zgodnie z pkt.2.2regulaminu, zwanych dalej „Punktami sprzedaży”. Szczegółowa lista Punktów sprzedażybiorących udział w Promocji stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.

1.3 Promocja nie łączy się z żadnymi innymi akcjami promocyjnymi. Szczególnie zaś nie łączysię z innymi kuponami, rabatami, czy promocjami obowiązującymi w sieci sklepówhome&you lub w sklepie internetowym home-you.com.

2. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja prowadzona w oparciu o niniejsze zasady ma charakter konsumenckiej akcjiotwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych, które ukończyły 18lat oraz dla osób fizycznych pomiędzy 13, a 18 rokiem życia, które uzyskały zgodę opiekunówprawnych na udział w Promocji.

2.2 Warunkiem przystąpienia do Promocji jest jednorazowy zakup minimum jednegodowolnego opakowania jogurtu Fantasia (oznaczonego nieuszkodzoną i nieotwartą naklejkąpromocyjną z unikalnym kodem, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszegoregulaminu), dokonany w okresie od dnia 08.11.2018 r. do dnia 15.01.2019 r. w dowolnymPunkcie sprzedaży.

2.3 Organizator w porozumieniu z producentem jogurtu Fantasia oraz home&you i działającna rzecz konsumentów zwiększył przed rozpoczęciem Konsumenckiej Sprzedaży Premiowejilość opakowań Fantasia z unikalnymi naklejkami promocyjnymi z 510.000 do 620.000 szt. (zpięciuset dziesięciu tysięcy do sześciuset dwudziestu tysięcy sztuk). Naklejki promocyjne, naktórych zawarta jest informacja o ilości 510.000 szt., zachowują swoją ważność, biorą udziałw promocji oraz uprawniają do zniżki w sieci sklepów home&you lub w sklepie internetowyhome-you.com.

3. Zasady Promocji

3.1 Nagrodą w Promocji jest możliwość dokonania zakupów w sieci sklepów home&you (listasklepów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) lub w sklepie internetowymhome-you.com ze zniżką w wysokości 25% wartości zakupu. Podstawą do wydania nagrodyjest naklejka promocyjna, wewnątrz której wydrukowany jest unikalny kod promocyjny.Naklejka promocyjna jest przyklejona do promocyjnego jogurtu Fantasia. Unikalny kodpromocyjny przy dokonywaniu zakupów można użyć tylko raz.

3.2 Każdy uczestnik Promocji, który chce nabyć nagrodę, powinien spełnić łącznienastępujące warunki:a) zapoznać się z regulaminem Promocji,b) zrealizować warunek promocyjny, o którym mowa w pkt. 2.2 niniejszego regulaminu,c) udać się do jednego ze sklepów home&you i oddać naklejkę promocyjną z unikalnymkodem kasjerowi przed dokonaniem transakcji lub na stronie home-you.com w trakcieskładania zamówienia wpisać unikalny kod w polu „dodaj kod promocyjny”.d) ostateczną datą realizacji zakupów na podstawie naklejek promocyjnych z unikalnymkodem jest dzień 15.01.2019 r. Po tym terminie niewykorzystane naklejki tracą ważność iuczestnik Promocji nie może wnosić o ich dalszą realizację.

3.3 Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody, ani żądać otrzymaniaekwiwalentu pieniężnego. Uczestnik w przypadku zwrotu zakupionego towaru do sklepuhome&you lub sklepu internetowego home-you.com nie może żądać od home&youekwiwalentu pieniężnego równego uzyskanej zniżce wynikającej z otrzymanej nagrody wponiższej Promocji.

3.4 Wszystkie nagrody w Promocji mają taką samą wartość procentową - jest nią 25%(dwudziestopięcioprocentowa) zniżka od wartości zakupu w sklepach home&you lub nastronie www. sklepu home-you.com.

3.5 Organizator przygotował ostatecznie 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy)sztuk naklejek promocyjnych uprawniających do odebrania nagrody łącznie na wszystkiePunkty sprzedaży. Jogurty Fantasia wraz z naklejkami promocyjnymi z unikalnym kodembędą sprzedawane do wyczerpania puli nagród (zapasów jogurtów Fantasia z naklejkami) wPunktach sprzedaży, nie później niż do dnia 15.01.2019 r.

3.6 Każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musispełnić wszystkie warunki zawarte w regulaminie, przy czym jednorazowa wartość zakupów(uwidoczniona na pojedynczym dowodzie zakupu z home&you lub z home-you.com), napodstawie jednej naklejki z unikalnym kodem w sklepie home&you lub poprzez stronęhome-you.com nie może przekroczyć kwoty 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) brutto.

3.7 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolnaod podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżelijednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2.000,00 zł. Zwolnienie odpodatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przezpodatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą,stanowiącą przychód z tej działalności.

3.8 W przypadku zwrotu zakupionych opakowań jogurtu Fantasia wraz z wykorzystanymindywidualnym kodem w home&you, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu wartościnagrody otrzymanej w przedmiotowej Promocji.

3.9 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunkiokreślone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnioneprzypuszczenie, że uczestnik Promocji narusza zasady określone w regulaminie (tj. np.fikcyjnych zakupów opakowań jogurtów Fantasia i/lub dokonuje zwrotów zakupionychopakowań jogurtów Fantasia itp.) lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podaniadodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowegouczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminulub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przezOrganizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danegouczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt.3.1 regulaminu.

4. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Promocji, uczestnicy lub opiekunowie prawninieletnich uczestników mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwempoczty lub przesyłki kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura Organizatora:Agencja Reklamowa Graf sp. z .o. Szosa Bydgoska 50, 870-100 Toruń.

4.2 Każda reklamacja powinna zawierać: a) imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraznumer telefonu kontaktowego, b) dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądaniareklamacyjnego.

4.3 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji doOrganizatora. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłkipoleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).

4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika doniezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej

5. Dane osobowe

5.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w czasie składania reklamacji wtrakcie trwania Promocji przez uczestników jest Agencja Reklamowa Graf sp z o.o. z siedzibąw Toruniu (87-100), Szosa Bydgoska 50. Administratorem danych osobowych przekazanychw czasie logowania do sklepu home-you.com oraz przekazanych podczas dokonywaniazakupów w sklepie home&you lub sklepie internetowym home-you.com jest: BBK S.A. zsiedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale (zwana dalej BBK S.A.), wpisana dorejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd RejonowyGdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitałzakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości).

5.2 Administrator danych osobowych przekazanych w czasie składania reklamacji informuje,że:

a) dane osobowe uczestnika Promocji pozyskane przez administratora danych osobowych sąprzetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celuzwiązanym z przeprowadzeniem niniejszej Promocji, tj. rozpatrzenia ewentualnychreklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorzew związku z organizacją Promocji,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do Promocji napodstawie art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie oochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnieobowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne dorozpatrzenia ewentualnej reklamacji,
d) uczestnikowi przysługuje:
- prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danychosobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnymmomencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, któregodokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oświadczenia o powyższym uczestnikmoże złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora, tj. Agencja Reklamowa Graf sp. z o.o..Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń lub na adres e- mail: promocje@graf.torun.pl
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwegodo ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe sąprzetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane innym podmiotom świadczącym usługi narzecz administratora w celu przeprowadzenia Promocji, tj. operatorom pocztowym /przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowychprawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnychroszczeń uczestników, które są związane z Promocją, dane osobowe laureatów mogą byćjednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganejprzepisami prawa,
h) dane osobowe uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj.poza Europejski Obszar Gospodarczy,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzjidotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkiemateriały promocyjne i reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.2 Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do Promocji powinienzapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzeganiazawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, któreuprawniają go do udziału w Promocji. Przystąpienie do Promocji oznacza jednoczesnąakceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

6.3 Regulamin Promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze Organizatora: SzosaBydgoska 50, 87-100 Toruń oraz na stronie internetowej www.home-you.com/pl/fantasiaregulamin-promocji.

6.4 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Promocją mogąkontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.graf.torun.plużywając internetowego adresu kontaktowego promocje@graf.torun.pl lub też kontaktowaćsię telefonicznie z Organizatorem pod numerem telefonu +48 606 607 112 w dni robocze, tj.od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (koszt połączenia ponosi uczestnikzgodnie z taryfą operatora).

6.5 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną,grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

6.6 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.Załącznik nr 1 do Regulaminu- lista sklepów Kaufland - Punktów sprzedaży biorących udział w Promocji.

l.p. miasto ulica
1. Andrychów ul. Krakowska 83A
2. Augustów ul. Wojska Polskiego 50
3. Bełchatów ul. Budryka 69
4. Będzin ul. 11 Listopada 10
5. Biała Podlaska u. Aleja Jana Pawła II 163
6. Białogard ul. Szosa Połczyńska 1
7. Białystok ul. Bohaterów Monte Cassino 12
8. Bielsk Podlaski ul. Piłsudskiego 27
9. Bielsko Biała Al. Gen. Andersa 81
10. Biłgoraj Al. Jana Pawła II 49
11. Bolesławiec ul. Kościuszki 15
12. Brodnica ul. Sienkiewicza 6
13. Brzeg ul. Łokietka 24 a
14. Busko Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 114a
15. Bydgoszcz Fordon ul. Skarżyńskiego 8
16. Bydgoszcz II Ul. Wojska Polskiego 16
17. Bydgoszcz III ul. Ludwika Solskiego 5
18. Bytom ul. Zabrzańska 9
19. Bytów ul. Gen. Józefa Wybickiego 15
20. Chełm Al. 3-go Maja 20
21. Chojnice ul. Obrońców Chojnic 1
22. Chorzów 3 Maja ul. 3 Maja 185
23. Chorzów II Kościuszki ul. Kościuszki 9
24. Chrzanów ul. Trzebińska 50
25. Ciechanów ul. Armii Krajowej 15
26. Cieszyn ul. Liburnia 28
27. Czechowice-Dziedzice ul. Słowackiego 31
28. Częstochowa ul. Okulickiego 50
29. Dąbrowa Górnicza ul. Morcinka 2
30. Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich
31. Dębica ul. Rzeszowska 115
32. Dęblin ul. 15. Pułku Piechoty Wilków
33. Dzierżoniów ul. Diorowska 1
34. Elbląg ul. Teatralna 5
35. Ełk ul. Targowa 30
36. Garwolin ul. Kościuszki 65
37. Gdynia II Unruga ul. Adm. J. Unruga 5
38. Gdynia Morska ul. Morska 82
39. Giżycko ul. Kazimierz Wielkiego 2
40. Głogów ul. Generała Józefa Bema 4
41. Gniezno ul. Roosevelta 46
42. Goleniów ul. Wolińska 11
43. Gorlice ul. HM.M. Rydarowskiej 1
44. Gorzów Wlkp.. ul. Jana Matejki 96
45. Gostynin ul. Wojska Polskiego 15
46. Grójec ul. Armii Krajowej 48A
47. Grudziądz ul. Józefa Piłsudskiego 10
48. Gryfice ul. Starogrodzka 4
49. Hajnówka ul. Batorego 18
50. Hrubieszów ul. Basaja 4
51. Iława ul. Wyszyńskiego 33
52. Inowrocław ul. Poznańska 100
53. Jabłonna ul. Zegrzyńska 7
54. Jarocin ul. Kościuszki 16a
55. Jarosław ul. Przemysłowa 5
56. Jasło ul. Lwowska 24h
57. Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 1d
58. Jaworzno Jana Matejki 27
59. Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 24
60. Jędrzejów Al. Józefa Piłsudskiego 4
61. Kalisz ul. Podmiejska 20
62. Kamienna Góra ul. Papieża Jana Pawła II 10B
63. Kędzierzyn Koźle Kozielska 36
64. Kielce ul. Gen. W. Sikorskiego 3
65. Kluczbork ul. Jagiellońska 14
66. Koło ul. Kolejowa 3
67. Kołobrzeg Ul. Młyńska 9
68. Konin ul. Spółdzielców 6
69. Konstantynów Łódzki ul. Spółdzielcza 1
70. Końskie ul. Lipowa 12
71. Koszalin ul. Morska 6
72. Koszalin ul. Janka Stawisińskiego 1
73. Kościan ul. Kościuszki 9
74. Kościerzyna ul. Klasztorna 11
75. Kraków ul. Bratysławska 4
76. Kraków II ul. Norymberska 1
77. Kraków III os. Kombatantów 16a
78. Kraków IV ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 14
79. Krapkowice ul. Księdza Koziołka 46
80. Kraśnik ul. Juliusza Słowackiego 17
81. Krosno ul. Niepodległości 6a
82. Krotoszyn ul. Mickiewicza 15
83. Kutno ul. K. Wyszyńskiego 5
84. Kwidzyn ul. Krótka 4
85. Legionowo II ul. Zegrzyńska
86. Legnica ul. Iwaszkiewicza 1
87. Leszno Al. Konstytucji 3 Maja 9
88. Lębork ul. Toruńska 6
89. Lubań ul. Mikołaja Kopernika 30A
90. Lubin ul. Zwierzyckiego 2
91. Lubliniec ul. Skłodowskiej Curie 3
92. Lubratów ul. Lubelska 102
93. Łask ul. Warszawska 49
94. Łomża Aleja J. Piłsudskiego 33
95. Łowicz ul. Starzyńskiego 10-12
96. Łódź ul. Zgierska 104a
97. Łódź ul. Wróblewskiego 68
98. Łódź ul. Kilińskiego 296
99. Łódź ul. Puszkina 50
100. Łuków ul. Przemysłowa 22
101. Malbork Żeromskiego/Kopernika
102. Mińsk Mazowiecki ul. Konstantego Rudzkiego 13
103. Mława ul. Piłsudskiego 39A
104. Mrągowo ul. Wolności 4 c
105. Mysłowice ul. Fryderyka Chopina 1
106. Myszków ul. Pułaskiego 6a
107. Myślenice ul. Juliusza Słowackiego 53
108. Namysłów ul. Sikorskiego 12
109. Nowa Sól ul. Chałubińskiego 2
110. Nowy Dwór Mazowiecki ul. Morawicza 2a
111. Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 1
112. Nysa ul. Piłsudskiego 21
113. Oborniki Wielkopolskie ul. Młyńska 7
114. Olecko ul. Wojska Polskiego 8
115. Oleśnica ul. Wspólna 1
116. Olsztyn ul. Metalowa 2
117. Oława ul. Iwaszkiewicza 4
118. Opoczno ul. Dworcowa 1
119. Opole ul. Budowlanych 4B
120. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Jana Pawła II 75 A
121. Ostróda ul. Grunwaldzka
122. Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 65
123. Ostrów Wielkopolski ul. Dworcowa 4
124. Pabianice ul. Grobelna 9
125. Piaseczno ul. Okulickiego 10
126. Piekary Śląskie ul. Bytomska 41
127. Piła Al. Powst. Wielkopolskich 102
128. Piotrków Trybunalski ul. Wojska Polskiego 121
129. Pisz ul. Warszawska 40
130. Pleszew ul. Lipowa 14
131. Płock Ul. Gałczyńskiego 11
132. Płońsk ul. Żołnierzy Wyklętych 16
133. Polkowice ul. Hubala 1
134. Poznań Aleje Solidarności 42
135. Prudnik ul. Wiejska 4
136. Przemyśl ul. Wojciecha Brudzewskiego 1
137. Pszczyna ul. Broniewskiego 1a
138. Puławy ul. Lubelska 2h
139. Racibórz ul. Podwale 22
140. Radom ul. 25 Czerwca 46A
141. Radzionków ul. Unii Europejskiej 8-10
142. Rawicz ul. Armii Krajowej 2
143. Ruda Śląska ul. 1 Maja 385
144. Ruda Śląska ul. Katowicka 26
145. Rybnik ul. Zebrzydowicka 1
146. Rydułtowy ul. Raciborska 140
147. Rzeszów ul. Okulickiego
148. Sandomierz ul. Chwałki 46
149. Sanok ul. Królowej Bony 10
150. Siedlce ul. Sokołowska 113
151. Siemianowice Śląskie ul. Księdza Jana Kapicy 10a
152. Sieradz ul. Polskiej Organizacji Wojsk.
153. Skarżysko Kamienna ul. Metalowców 1
154. Skierniewice ul. Kard. Wyszyńskiego 13/15
155. Słupsk ul. Kołłątaja 25
156. Sochaczew ul. Al.600 Lecia 39
157. Sosnowiec Al. Józefa Mireckiego 23
158. Sosnowiec ul. 11 listopada 124
159. Stalowa Wola ul. Komisji Edukacji Narod.47
160. Stare Stawy ul. Królowej Jadwigi 11
161. Stargard Szczeciński ul. Tadeusza Kościuszki 73
162. Strzelce Opolskie ul. Strzelców Bytomskich 1
163. Suwałki ul. Kowalskiego 2
164. Swarzędz ul. Polna 24
165. Szczecin ul. Ofiar Oświęcimia 14B
166. Szczecin ul. Andrzeja Struga 29
167. Szczecinek ul. Armii Krajowej 78a
168. Szczytno ul. Bolesława Chrobrego 5
169. Świdnica ul. Ceglana 2
170. Świdnik ul. Krępiecka 3
171. Świecie ul. Parkowa 6
172. Świnoujście ul. Matejki 1D
173. Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 48
174. Tarnowskie Góry ul. Zagórska 187
175. Tarnów ul. Lwowska 63
176. Tczew Ul. Kwiatowa 17
177. Tomaszów Mazowiecki ul. Konstytucji 3-Maja 1/3
178. Toruń ul. Gen. Józefa Bema 44-58
179. Turek ul. Kolska Szosa
180. Tychy ul. Księdza Tischnera 1
181. Wałbrzych ul. Długa 4b
182. Wałcz ul. Budowlanych 3
183. Warszawa ul. Birżańska 1
184. Warszawa ul. Batalionów Chłopskich 73
185. Warszawa Mehoffera ul. Józefa Mehoffera 84
186. Warszawa Ząbki ul. Powstańców 7
187. Warszawa/Korkowa ul. Korkowa 165 a
188. Wągrowiec ul. Pałucka 4
189. Wejherowo Ul. Staromłyńska 2a
190. Wieluń ul. Popiełuszki 1
191. Włocławek ul. Kilińskiego 5
192. Wodzisław Śląski ul. Wincentego Witosa 28
193. Wołomin ul. Wileńska 49
194. Wrocław ul. Sieradzka 7
195. Wrocław II Bardzka ul. Bardzka 1 C
196. Wrocław Legnicka ul. Legnicka 62 A
197. Września ul. Miłosławska 10
198. Wyszków ul. Centralna 2
199. Zabrze Al. Korfantego 5
200. Zamość ul. Stefana Wyszyńskiego 1
201. Ząbkowice Śląskie ul. Legnicka 25
202. Zduńska Wola ul. Opiesińska 6
203. Zgorzelec ul. Armii Krajowej 29
204. Żagań ul. Przyjaciół Żołnierza 7
205. Żary ul. Przeładunkowa 2
206. Żory ul. Okrężna 2
207. Żyrardów ul. Skrowaczewskiego 27
208. Żywiec Al. Jana Pawła II 7


Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór naklejki promocyjnej z unikalnym kodem.

Załącznik nr 3 do Regulaminu - lista sklepów Home&you – w których Uczestnik może zrealizować nagrodę i dokonać zakupów ze zniżką.

l.p. nr
salonu
miasto lokalizacja ulica
1 116 Białystok Alfa Centrum ul. Świętojańska 15
2 173 Białystok Galeria Biała ul. Cz. Miłosza 2
3 228 Białystok Zielone Wzgórze ul. Wrocławska 20
4 195 Białystok Galeria Jurowiecka ul. Jurowiecka 1
5 141 Bielsko-Biała CH Sfera ul. Mostowa 5
6 172 Bielsko-Biała CH Sarni Stok ul. Sarni Stok 2
7 201 Bielsko-Biała Gemini Park ul. Leszczyńska 20
8 107 Bydgoszcz CH Focus Park ul. Jagiellońska 39-47
9 210 Bydgoszcz Galeria Pomorska ul. Fordońska 141
10 212 Bydgoszcz Zielone Arkady ul. Wojska Polskiego 1
11 152 Bytom CH Agora pl. Tadeusza Kościuszki 1
12 187 Czeladź M1 ul. Będzińska 80
13 127 Częstochowa Galeria Jurajska al. Wojska Polskiego 207
14 232 Częstochowa Auchan Poczesna ul. Krakowska 10
15 205 Elbląg CH Ogrody ul.Pułkownika Dąbka 152
16 202 Ełk CH Brama Mazur ul. Dąbrowskiego/ Kościuszki
17 110 Gdańsk Galeria Bałtycka al. Grunwaldzka 141
18 164 Gdańsk PH Matarnia Złota Karczma 26
19 197 Gdańsk CH Madison ul. Rajska 10
20 198 Gdańsk CH Alfa ul. Kołobrzeska 41c
21 223 Gdańsk CH Morena ul. Schuberta 102A
22 238 Gdańsk Forum ul. Targ Sienny 7
23 128 Gdynia CH Klif al. Zwycięstwa 256
24 158 Gdynia CH Batory ul. 10 Lutego 11
25 179 Gdynia Centrum Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2
26 501 Gdynia Centrum Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2
27 103 Gliwice CH Arena ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1
28 106 Gliwice CH Forum ul. Lipowa 1
29 170 Gliwice Europa Centralna ul. Pszczyńska 315
30 227 Głogów Glogovia ul. Piłsudskiego 19
31 162 Gorzów Wlkp. CH Nova Park Przemysłowa 2
32 216 Grudziądz Alfa Centrum ul. Chełmińska 4
33 175 Inowrocław Galeria Solna ul. Wojska Polskiego 20
34 178 Jastrzębie-Zdrój Galeria Jastrzębie ul. Warszawska 2
35 219 Jaworzno Galena ul. Grunwaldzka 59
36 213 Jelenia Góra Nowy Rynek ul. Podwale 25
37 156 Kalisz Galeria Tęcza ul. 3 Maja 1
38 194 Kalisz Galeria Amber ul. Górnośląska 82
39 157 Katowice Silesia City Center ul. Chorzowska 107
40 180 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30
41 206 Katowice Supersam ul. ks. Piotra Skargi 6
42 241 Katowice Libero Kościuszki 22
43 506 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30
44 166 Kędzierzyn-Koźle CH Odrzańskie Ogrody al. Armii Krajowej 38
45 129 Kielce Galeria Echo ul. Świętokrzyska 20
46 235 Kielce Korona ul. Warszawska 26
47 192 Kłodzko CH Galeria Twierdza ul. Noworudzka 2
48 222 Kosakowo (k. Gdyni) Szperk ul. Pułkownika Dąbka 338
49 119 Koszalin CH Atrium ul. Ignacego Paderewskiego 1
50 126 Kraków Galeria Krakowska ul. Pawia 5
51 132 Kraków CH Bonarka City ul. Kamieńskiego 11
52 188 Kraków M1 al. Pokoju 67
53 234 Kraków Centrum Serenada al. Generała Bora-Komorowskiego 41
54 507 Kraków CH Bonarka ul. Kamieńskiego 11
55 189 Kraków Bronowice ul. Sosnowiecka
56 230 Krosno Vivo ul. Bieszczadzka 29
57 196 Legnica Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny 9
58 171 Leszno Galeria Leszno al. Konstytucji 3 Maja 12
59 193 Lipienice (k. Chojnic) Brama Pomorza ul. Podmiejska 2a
60 123 Lubin CH Cuprum ul. Gen. Władysława Sikorskiego 20
61 109 Lublin CHR Lublin Plaza ul. Lipowa 13
62 115 Lublin Atrium Felicity al. Wincentego Witosa 32
63 233 Lublin Ikea - Skende Shopping ul. Spółdzielczości Pracy 88
64 204 Lublin Tarasy Zamkowe al. Unii Lubelskiej 2
65 176 Łomianki Galeria Łomianki ul. Brukowa 25
66 104 Łódź CH Tulipan ul. Piłsudskiego 94
67 114 Łódź Galeria Łódzka al.. Piłsudskiego 15/23
68 130 Łódź CH Port ul. Pabianicka 245
69 135 Łódź CH Manufaktura ul. Karskiego 5
70 209 Łódź Sukcesja al. Politechniki 5
71 221 Mielec CH Navigator ul. Powstańców Warszawy 4
72 224 Nowy Dwór Mazow. Hit ul.Warszawska 36
73 183 Nowy Sącz Trzy Korony ul. Lwowska 80
74 214 Nowy Targ E. Leclerc ul. Składowa 2a
75 131 Olsztyn Aura Centrum al. Piłsudskiego Józefa 16
76 199 Olsztyn Galeria Warmińska ul. Juliusza Tuwima 26
77 186 Opole CH Karolinka ul. Wrocławska 152/154
78 217 Ostrołęka Galeria Bursztynowa ul. Gen.Aleksandra Gorbatowa 28
79 163 Ostrów Wilkp. CH Ostrovia Kaliska 120
80 203 Piła Galeria VIVO ul. 14 Lutego 26
81 121 Piotrków Trybunalski CH Focus Park ul. Juliusza Słowackiego 115/121
82 137 Płock Galeria Mazovia ul. Wyszogrodzka 127
83 124 Poznań Galeria Malta ul. Maltańska 1
84 142 Poznań CH Plaza ul. Kacpra Drużbickiego 2
85 155 Poznań CH King Cross Marcelin ul. Bukowska 156
86 167 Poznań CH M1 ul. Szwajcarska 14
87 177 Poznań Avenida Poznań ul. Stanisława Matyi 2
88 181 Poznań Stary Browar ul. Półwiejska 32
89 225 Poznań Posnania ul. Pleszewska 1
90 518 Poznań Posnania ul. Pleszewska 1
91 244 Pruszków Nowa Stacja Sienkiewicza 19
92 133 Puławy CH Yeti ul. Piłsudskiego 51
93 143 Radom Galeria Słoneczna ul. Bolesława Chrobrego 1
94 147 Ruda Śląska CH Plaza ul. 1 Maja 310
95 240 Rumia Auchan Grunwaldzka 108
96 108 Rybnik CHR Rybnik Plaza ul. Raciborska 16
97 113 Rzeszów Millenium Hall al. mjr. Wacława Kopisto 1
98 169 Rzeszów Galeria Rzeszów Al. Piłsudskiego 44
99 509 Rzeszów Millenium Hall al. mjr. Wacława Kopisto 1
100 174 Siedlce Galeria S ul. Wojskowa 3
101 117 Słupsk Galeria Słupsk ul. Tuwima 32/33
102 161 Słupsk CH Jantar Szczecińska 58
103 185 Sosnowiec Sosnowiec Plaza ul. Sienkiewicza 2
104 218 Stalowa Wola Vivo ul. Fryderyka Chopina 42
105 191 St. Miasto (k. Konina) CH Ferio ul. Ogrodowa 31a
106 207 Starogard Gdański Galeria Neptun ul.Pomorska 7
107 237 Swarzędz ETC ul. Poznańska 6
108 101 Szczecin CH Galaxy al. Wyzwolenia 18-20
109 148 Szczecin CH Molo (dawniej Piast) ul. Mieszka I 73
110 151 Szczecin Kaskada al. Niepodległości 36
111 165 Świdnica Galeria Świdnicka Westerplatte 29
112 208 Świnoujście Galeria Corso ul. Dąbrowskiego 5
113 145 Tarnów CH Gemini Park ul. Nowodąbrowska 127
114 220 Tczew Galeria Kociewska ul. Pomorska 1
115 139 Toruń Galeria Copernicus ul. Żółkiewskiego 15
116 159 Toruń CH Toruń Plaza ul. Broniewskiego 90
117 503 Toruń CH Copernicus ul. Żółkiewskiego 15
118 239 Tychy Gemini Park ul. Towarowa 2
119 134 Warszawa CH Wola Park ul. Górczewska 124
120 138 Warszawa CH Atrium Reduta Aleje Jerozolimskie 148
121 144 Warszawa Złote Tarasy ul. Złota 59
122 146 Warszawa CH Atrium Targówek ul. Głębocka 15
123 149 Warszawa Galeria Mokotów ul. Wołoska 12
124 150 Warszawa Wars&Sawa ul. Marszałkowska 104-122
125 153 Warszawa CH Sadyba Best Mall ul. Powsińska 31
126 182 Warszawa Plac Unii ul. Puławska 2
127 184 Warszawa Centrum Skorosze ul. Gen. Sławoja-Składkowskiego 4
128 190 Warszawa Blue City Aleje Jerozolimskie 179
129 211 Warszawa Promenada ul. Ostrobramska 75c
130 229 Warszawa Galeria Północna ul. Światowida 17
131 236 Warszawa CH Arkadia al. Jana Pawła II 82
132 510 Warszawa CH Arkadia al. Jana Pawła II 82
133 516 Warszawa CH Wola Park ul. Górczewska 124
134 401 Włocławek CH Wzorcownia ul. Kilińskiego 3
135 226 Wołomin Fabryka Wołomin ul. Geodetów 2
136 105 Wrocław CH Pasaż Grunwaldzki pl. Grunwaldzki 22
137 112 Wrocław CH Magnolia Park ul. Legnicka 58
138 122 Wrocław CH Renoma ul. Świdnicka 40
139 215 Wrocław PH Bielany ul. Czekoladowa 5-22
140 231 Wrocław Wroclavia ul. Sucha 1
141 508 Wrocław Magnolia Park ul. Legnicka 58
142 517 Wrocław PH Bielany ul. Czekoladowa 5-22
143 125 Zabrze Platan plac Teatralny 12
144 168 Zabrze CH M1 ul. Plutonowego R. Szkubacza 1
145 111 Zakopane Krupówki ul. Krupówki 14A
146 154 Zamość Twierdza Zamojska ul. Przemysłowa 10
147 102 Zgorzelec Galeria Słowiańska ul. Jeleniogórska 42
148 140 Zielona Góra CH Focus ul. Wrocławska 17
149 nd sklep internetowy: home-you.com