REGULAMIN KONKURSU

#MIKI90

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na najlepszą pracę pod nazwą ,,#Miki90 (dalej: „Konkurs”). Celem konkursu jest inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii oraz aranżacji wnętrz dla wyrażenia postrzegania przez uczestników Konkursu podstawowej zasady Organizatora, w myśl której każdy detal życia codziennego powinien tworzyć wyjątkową aranżację i wyrażać daną osobę.

2. Organizatorem Konkursu jest BBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000,00 zł wpłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990, właściciel marki home&you (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 18 października 2018 r. do 28 października 2018 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu Facebook przy pomocy polskiego fanpage’a marki home&you na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/homeyouofficial/app/467939593270340/ (dalej: „Fanpage”).

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia Regulaminu ponosił będzie serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 385(3) pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

6. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą swój udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową uczestnika w tym osobiście wykonywaną działalnością artystyczną lub twórczą.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie najbliższej rodziny tych pracowników oraz członkowie jury konkursowego. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się Uczestnika z treścią Regulaminu i zaakceptowanie warunków Konkursu w nim określonych, jak również zobowiązanie się do przestrzegania zawartych w Regulaminie postanowień, w tym w zakresie spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.

5. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy posiadający prywatny profil w serwisie Facebook. Jeżeli Uczestnik nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie, musi dokonać rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

§ 3. Zadanie Konkursowe

1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w Okresie Trwania Konkursu zgłoszą wykonane przez siebie, w salonie stacjonarnym home&you, zdjęcie z produktami z kolekcji Mycha oraz napiszą wierszyk z okazji urodzin Myszki Miki, który będzie najlepszym pod względem walorów artystycznych, a w tym oryginalności, unikatowości i ciekawej treści, rozwiązaniem zadania konkursowego przygotowanego przez Organizatora (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

2. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u, opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”) oraz na podstronie konkursowej na stronie home-you.com.

3. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez przesłanie rozwiązania Zadania Konkursowego (dalej: „Praca Konkursowa”) pod postem konkursowym na profilu marki home&you na Facebook’u lub opublikowanie pracy konkursowej na profilu prywatnym na portalu Instagram, oznaczając wpis hasztagiem: #miki90 oraz #homeandyou (dalej: „Zgłoszenie”). Prace Konkursowe można zgłaszać w Okresie Trwania Konkursu.

4. Zgłoszenia w Konkursie można dokonać wyłącznie w sposób opisany w § 3 pkt 3 powyżej.

5. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie przez Uczestników jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu lub połączeń ze znajomymi. W celu wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane: polubienie Fanpage’a , udostępnienie na prywatnej osi czasu (Uczestnika lub innej osoby) jakichkolwiek treści Fanpage’a, w tym zwłaszcza Postu Konkursowego, oznaczenie jakichkolwiek osób w komentarzu zawierającym rozwiązanie Zadania Konkursowego.

6. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 pkt 1 spośród Uczestników, którzy Zgłosili Pracę Konkursową, czteroosobowe jury konkursowe złożone z osób powołanych przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu (dalej „Laureaci”).

7. Lista Laureatów zostanie ogłoszona w dniu 9 listopada 2018 r. poprzez post na profilu marki home&you na Facebook’u.

8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dwie Prace Konkursowe, jednakże Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną Nagrodę za jedną ze zgłoszonych Prac Konkursowych.

9. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie Prac Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności stanowiących naruszenie autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.

10. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik odpowiada za to, iż: a. nadesłana Praca Konkursowa jest jego autorstwa, b. przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanej Pracy Konkursowej, w tym prawo do wysłania jej na Konkurs, c. nadesłana Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążona prawami osób trzecich, a osoby trzecie nie zgłaszają do Pracy Konkursowej żadnych roszczeń, d. uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z Pracy Konkursowej, o ile są one konieczne lub potrzebne do wykorzystania Pracy Konkursowej, w tym w zakresie prawa do wizerunku.

11. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem Konkursu.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej: "Nagrody") tj. :

- Nagroda I Stopnia – 1 (jeden) voucher o wartości 3.000 zł brutto na 3 noclegi dla dwóch osób w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim, ważny do 23 września 2019 r. (z wyjątkiem długich weekendów, a także ofert specjalnych i świątecznych),

- Nagroda II Stopnia – 10 (dziesięć) kart podarunkowych o wartości 500 zł brutto każda do wykorzystania w sieci salonów stacjonarnych home&you,

- Nagroda III Stopnia – 100 (sto) zestawów akcesoriów wyposażenia wnętrz home&you o wartości do 50 zł brutto każdy zestaw.

2. Organizator informuje, że Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w tym w zakresie obowiązku pobrania należności publicznoprawnych z tytułu przyznanych Nagród.

3. Do wartości Nagrody I Stopnia zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody. Laureat Nagrody I Stopnia zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

4. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata za pośrednictwem portalu Facebook wiadomości prywatnej do tego konta https://www.facebook.com/homeyouofficial/, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody. Ponadto w treści wiadomości musi znaleźć się oświadczenie Laureata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie prowadzonym pod nazwą: ,,#Miki90”, w celu realizacji Nagrody, w tym przesłania nagrody na mój adres oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego na konto właściwego Urzędu Skarbowego".

5. Laureaci Konkursu mogą zostać ponadto poproszeni o podanie danych identyfikacyjnych potrzebnych do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego. Prośba w tym przedmiocie zostanie przekazana przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook. W takiej sytuacji podanie wskazanych danych jest warunkiem przekazania Nagrody.

6. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 7 dni roboczych od daty publikacji Laureatów Konkursu, o której mowa w § 3 pkt 7 lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora Przez dzień roboczy rozumieć należy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

7. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Laureata w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 pkt 4.

8. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

9. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

10. Z chwilą wydania Nagrody Laureat udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z ze swojej zwycięskiej Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, technikami reprograficznymi, techniką zapisu magnetycznego, laserowego lub techniką cyfrową, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie, b. wprowadzania do pamięci komputera, wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, przesyłanie sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu; c. w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w lit. a i b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

11. Z chwilą wydania Nagrody Laureat udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na ingerencję w przygotowaną przez niego Pracę Konkursową dokonywanie w niej zmian a także przeróbek i adaptacji w każdej formie i na wszystkich wyżej wymienionych w pkt 10 polach eksploatacji. Ponadto Laureat udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie, korzystanie i rozporządzanie zależnymi prawami autorskimi do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w pkt 10.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w Okresie Trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu osobiście u Organizatora lub na piśmie listem poleconym, kurierem na adres Organizatora podany w Regulaminie lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.

2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź w przypadku reklamacji składanych osobiście oraz na piśmie.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Uczestnika w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 6. Dane osobowe

1. Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest BBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

4. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że: a. podanie danych osobowych przez Laureatów Nagród jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji Nagród; b. podanie danych osobowych przez Uczestników składających reklamacje jest dobrowolne, jednakże konieczne dla umożliwienia jej rozpatrzenia.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.homeyou.com, w każdym stacjonarnym salonie home&you na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na profilu marki home&you na Facebooku.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.