REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

organizowanej w Salonach sprzedaży

w dniach: 27.08.2021-26.09.2021

oraz w Sklepie online

w dniach: 27.08.2021-26.09.2021

(realizacja bonów w sklepie online do 03.10.2021)

POD HASŁEM „BON 100 zł”

 

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 

 1. Organizator – BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510.000 złotych (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary – produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym home&you lub à Tab oraz produkty z kolekcji marek obcych, określonych w § 2 ust. 9 poniżej, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;
 5. Bon Rabatowy – wydawany przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej bon na okaziciela o nazwie „Bon 100 zł”, uprawniający do otrzymania rabatu na zakup Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online na zasadach określonych w Regulaminie. Wzór Bonu stanowi załącznik do Regulaminu.
 6. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Salonach sprzedaży oraz w
  Sklepie online akcja promocyjna pod hasłem „Bon 100 zł”, w ramach której klientom Salonów sprzedaży oraz Sklepu online wydawane są Bony Rabatowe, możliwe do zrealizowania na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument– Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach sprzedaży w godzinach ich otwarcia od dnia 27 sierpnia 2021 roku do dnia 26 września 2021 roku.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online w okresie od dnia 27 sierpnia 2021 roku od godz. 00:01 do dnia 26 września 2021 roku do godz. 23:59.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem jakichkolwiek kuponów, kodów, aplikacji lub voucherów rabatowych.
 6. Akcją Promocyjną NIE są również objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach sprzedaży karty podarunkowe home&you.
 9. Akcją Promocyjną NIE są objęte produkty marek obcych, oprócz: Disney, Smiley oraz Swarovski.

 

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej i Realizacji Bonów Rabatowych

 1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 2. W okresie od 27.08.2021 do 26.09.2021 za każde wydane co najmniej 100 zł w ramach jednej transakcji zakupu Towarów wydawany będzie Bon Rabatowy o wartości 100 zł. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie Online, Bon Rabatowy obowiązuje do zamówienia od kwoty 100 zł brutto (wliczając koszt przesyłki) i do zamówień złożonych do 17.09 zostanie dołączony do paczki z zamówionym towarem. Do zamówień wysłanych kurierem od 18.09 bony zostaną wysłane w formie mailowej, w ciągu 72h od wysyłki zamówienia. 
 3. Bony Rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w okresie od 27.08.2021 roku do
  26.09.2021 roku w godzinach otwarcia Salonów sprzedaży lub w okresie od
  27.08.2021 roku od godz. 00:01 do dnia 03.10.2021 roku do godz. 23:59 w Sklepie online.
 4. W okresie od 27.08.2021 do 26.09.2021 przy transakcjach z wykorzystaniem Bonu Rabatowego może być wydany kolejny Bon Rabatowy, w przypadku, gdy finalna wartość transakcji przekracza wartość 100 zł brutto.
 5. W celu skorzystania z rabatu należy wręczyć Bon Rabatowy sprzedawcy w Salonie sprzedaży lub wpisać na stronie koszyka w Sklepie online w polu ‘dodaj kod rabatowy’ numer umieszczony na Bonie Rabatowymi kliknąć ikonę ‘dodaj’, w okresie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 6. Bon Rabatowy uprawnia do uzyskania Rabatu od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towarów w wysokości 100 zł. Rabat z tytułu Bonu Rabatowego jest dzielony i rozkładany proporcjonalnie na wszystkie Towary podlegające Akcji Promocyjnej zakupione podczas jednej transakcji, np. zakupując 2 różne Towary podczas jednej transakcji, każdy w cenie 129 zł brutto, cena każdego z nich jest pomniejszana o 50 zł brutto z tytułu realizacji 1 Bonu Rabatowego.
 7. Bon Rabatowy może zostać zrealizowany przy zakupie w ramach jednej transakcji w Salonie sprzedaży lub Sklepie online Towarów za minimum 200 zł. Zakup Towarów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Towarów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami, wyprzedażą lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, a także Zakupów hurtowych, oraz kart podarunkowych.
 8. Bony Rabatowe mogą być łączone celem uzyskania wyższej kwoty Rabatu w ramach jednej transakcji nabycia Towarów, z tym zastrzeżeniem, że na każde rozpoczęte 200 zł zakupów (minimalna kwota zakupów, o której mowa w ust.7 Regulaminu) może być wykorzystany wyłącznie jeden Bon Rabatowy (Przykład: 2 Bony Rabatowe można wykorzystać w ramach jednej transakcji za minimum 400 zł, 3 Bony Rabatowe przy transakcji za minimum 600 zł, 4 Bony Rabatowe przy transakcji za minimum 800 zł, itd.).
 9. Uczestnik dokonując zakupu Towarów w Salonie sprzedaży lub Sklepie online ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu na podstawie posiadanego Bonu Rabatowego.
 10. Realizacji podlegają tylko ważne Bony Rabatowe. Ważnym Bonem Rabatowym jest Bon Rabatowy, który spełnia łącznie poniższe warunki:
 1. jest zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu;
 2. został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną;
 3. nie został uszkodzony mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na nim informacji;
 4. nie został już uprzednio zrealizowany;
 5. został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności (zob. ust. 3 powyżej) na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Rabatowego niespełniającego wymogów wskazanych w ust. 10 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu Rabatowego.
 2. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Rabatowego, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator jest uprawniony do zatrzymania Bonu Rabatowego celem ustalenia jego autentyczności.
 3. Organizator jest zobowiązany do ustalenia autentyczności Bonu Rabatowego w terminie 30 dni od dnia jego zatrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku powyższych ustaleń listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazanym przy zatrzymaniu Bonu Rabatowego.
 4. W razie uznania, iż Bon Rabatowy nie został przerobiony lub podrobiony Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania Bonu Rabatowego przy zakupach Towarów w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie powyżej.
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Bonu Rabatowego najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie sprzedaży.
 6. Brak zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania z Bonu Rabatowego przy danej transakcji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary oznacza, iż Uczestnik nie wyraża woli skorzystania z Bonu Rabatowego w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 7. Bon Rabatowy podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji. Uczestnik chcąc skorzystać z Bonu Rabatowego zobowiązany jest oddać Bon Rabatowy sprzedawcy w Salonie sprzedaży.
 8. Bon Rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 9. Po upływie ważności Bonu Rabatowego Bon Rabatowy nie podlega realizacji. Data ważności Bonu Rabatowego jest uwidoczniona na Bonie Rabatowym. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Bonu Rabatowego.
 10. Zabronione jest powielanie i fałszowanie Bonu Rabatowego w jakikolwiek sposób oraz przy zastosowaniu jakichkolwiek technik. O każdym takim przypadku Organizator będzie informował prokuraturę lub inne właściwe organy państwowe.
 11. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia przez Uczestnika Bonu Rabatowego osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Bonu Rabatowego po jego wydaniu Uczestnikowi.

 

 

§ 4. Zwrot i Wymiana Towarów

 1. Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie sprzedaży z wykorzystaniem Bonu Rabatowego, nie podlegają zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.
 2. Towary nabyte przez Uczestnika w Salonie sprzedaży, do których był wydany Bon Rabatowy, podlegają wymianie albo zwrotowi w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru, z tym, że wraz ze zwracanym Towarem musi również zostać zwrócony Bon Rabatowy.
 3. Podstawą zamiany albo zwrotu Towaru, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, jest dowód zakupu Towaru w Salonie sprzedaży.
 4. Towar nabyty przez Uczestnika w Sklepie online z wykorzystaniem Bonu Rabatowego podlega zwrotowi lub wymianie na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

 

 

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie sprzedaży w terminie dwóch lat od daty wydania towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi. Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Reklamacji w Salonie sprzedaży można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie sprzedaży. Salony sprzedaży nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi faktycznie uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru (kwotę wskazaną przy zwracanym Towarze na paragonie fiskalnym/fakturze). W takim przypadku Uczestnikowi zostanie także przekazana rekompensata z tytułu wykorzystanego Bonu Rabatowego na zakup tego Towaru. Rekompensata może przybrać formę nowego Bonu Rabatowego lub kuponu/kodu rabatowego na inną kwotę zniżki.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:
 1. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;
 2. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.
 3. Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

 

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com oraz w każdym Salonie sprzedaży. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie, Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w sklepie stacjonarnym, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

 

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Akcja promocyjna – BON 100 zł”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

 

Załącznik do Regulaminu akcji promocyjnej „Bon 100zł”

WZÓR BONU RABATOWEGO:

AWERS:

 

REWERS