REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od godz. 00:00 dnia 17.06.2021 

do godz. 23:59 dnia 19.06.2021 

POD HASŁEM „Darmowa dostawa zamówień od 50 zł”

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, BDO: 000028251, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 3. Towary produkty oferowane do sprzedaży przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu online;
 4. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie akcja promocyjna polegająca na obniżeniu do 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) kwoty zamówienia Towarów, uprawniającej do skorzystania z Darmowej dostawy Towarów zakupionych przez Uczestnika w ramach tego zamówienia, pod nazwą „Darmowa dostawa zamówień od 50 zł”;
 5. Uczestnik klient, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online;  
 6. Darmowa dostawa –  nieodpłatna dostawa Towarów zakupionych przez Uczestnika w ramach danego zamówienia;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online od godz. 00:00 dnia 17.06.2021 do godz. 23:59 dnia 19.06.2021.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Darmowej dostawy w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Darmowej dostawy w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, określonym w §2 ust. 1 powyżej, w ramach jednego zamówienia Towaru lub większej liczby Towarów o minimalnej wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto (z podatkiem VAT).

 

§ 4. ZWROT TOWARÓW

Szczegółowe zasady dotyczące realizacji zamówienia złożonego w Sklepie online, dostawy Towarów, form płatności, odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uprawnień wynikających z rękojmi zostały uregulowane w odrębnym Regulaminie Sklepu home&you, dostępnym pod adresem https://home-you.com/pl/regulamin-sklepu.

 

§ 5. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami telefonicznie, pisemnie oraz mailowo za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@home-you.com.
 3. Organizator informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 6. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Darmowa dostawa zamówień od 50 zł”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej