REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

w dniach 31 sierpnia 2019 roku od godz. 18.00 do 1 września do godz. 23.59

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

§1 . Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych
  w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów
  w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online w dniach 31 sierpnia 2019 roku od godz. 18.00 do 1 września do godz. 23.59
 2. Akcja Promocyjna NIEobowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 3. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary marek obcych za wyjątkiem: Koziol, Swarovski, Disney, Smiley.
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte meble. Indeksy z tej kategorii nie biorące udziału w promocji znajdują się w ZAŁĄCZNIKU nr 1, na końcu regulaminu.

 

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć
  w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

 

§ 4. Zwrot Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.

 

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się
  z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową
  w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór
i zasady postępowania przed tym sądem;

b)    Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu
w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c)    Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale,
  ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga Rzecz 10 zł w sklepie online’.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub
  e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej

 

 

Załączniku nr 1 do regulaminu

Indeksy NIEBIORĄCE udziału w promocji:

54485-SRE-MEBEL

54479-BIA-STO

54476-MIX-MEBEL

54475-SZA-STO

54388-SZA-KRZE

54387-SZA-KRZE

54379-ZIE-KRZE

54378-CZA-KRZE

54377-CZA-KRZE

54284-CZA-STO

54283-CZA-MEBEL

54282-ZIE-MEBEL

54281-CZA-PUFA

54280-CZA-STO

54279-CZA-MEBEL

54278-BIA-MEBEL

54276-SZA-KRZE

53936-BIA-LUSTR

53820-SZA-MEBEL

53819-SZA-KRZE

53818-SZA-MEBEL

53576-NIE1-PUFA

53103-SZA-KRZE

53103-CZA-KRZE

52800-BIA-LUSTR

52799-BIA-MEBEL

52798-BIA-STO

52797-BIA-MEBEL

52500-SRE-STO

52493-SRE-STO

52491-BIA-MEBEL

52490-BIA-STO

52238-SZA-KRZE

52132-SRE-STO

51990-SZA-PUFA

51988-BIA-PUFA

51428-SZA-KRZE

51344-SRE-STO

51343-SRE-STO

51326-SRE-STO

51324-RÓŻ-KRZE

51320-BRĄ-STO

51319-BRĄ-PUFA

51318-BIA-SZAF

51115-BIA-KRZE

51114-SRE-MEBEL

51111-SRE-MEBEL

51109-CZA-PUFA

51105-SRE-STO-L

51103-SRE-STO-S

51096-SRE-STO

51095-BIA-STO

51093-SRE-STO

51091-SRE-STO

51090-BIA-MEBEL

51049-SRE-STO

51048-ZŁO-STO

51004-BEŻ-PUFA

50875-PRZ-DEKO

50866-SZA1-KRZE

50864-TUR-KRZE

50864-SZA-KRZE

50845-CZA-STO

50845-BIA-STO

50842-CZA-MEBEL

50842-BIA-MEBEL

50808-BRĄ-PUFA

50804-SRE-STO

50804-SRE-MEBEL

50794-SZA-PUFA

50794-CZA-MEBEL

50445-BIA-PUFA

50444-MIX-MEBEL

50312-SZA-PUFA

50312-RÓŻ-PUFA

49989-SRE-DEKO

49958-SZA-PUFA

49820-BIA-MEBEL

49819-BIA-MEBEL

49814-SZA-HAM

49800-SZA-MEBEL

49745-SRE-STO

49744-BIA-STO

49679-BIA-LUSTR

49678-BIA-MEBEL

49659-CZA-MEBEL

49656-CZA-KRZE

49655-SZA1-KRZE

49655-MIX-KRZE

49655-CZA1-KRZE

49654-SRE-KRZE

49654-CZA-KRZE

49635-ZŁO-STO

49635-SRE-STO

49634-BIA-PUFA

49633-CZA-STO-M

49633-CZA-STO-L

49489-SZA-MEBEL

49416-CZA-PUFA

49411-SZA-PUFA

49411-RÓŻ-PUFA

49408-SZA-MEBEL

49408-ECR-MEBEL

49406-SZA9-PUFA

49406-RÓŻ-PUFA

49406-CZA-PUFA

49078-SRE-MEBEL

49077-SRE-MEBEL

49076-RÓŻ-PUFA

49075-NIE9-PUFA

49075-CZA9-PUFA

49074-CZA-STO

49068-CZA-MEBEL

49067-SZA-PUFA

49067-RÓŻ-PUFA

49066-ZŁO-STO

48850-SZA-PUFA

48849-ZIE9-PUFA

48849-SZA-PUFA

48846-SRE-DEKO

48834-BIA-STO

48832-BRĄ-STO

48685-CZA-MEBEL

48681-CZA-MEBEL

48677-SZA-KRZE

48677-RÓŻ-KRZE

48677-NIE9-KRZE

48677-CZA-KRZE

48675-SZA-STO

48675-MIX-STO

48672-SRE-STO

47700-BIA-MEBEL

47698-BIA-MEBEL

47697-BIA-MEBEL

47554-ŻÓŁ-MEBEL

47495-BIA-LUSTR

47494-BIA-LUSTR

46704-CZA-MEBEL

46686-BRĄ-MEBEL

46685-BRĄ-SZAF

46469-BRĄ-MEBEL

46385-BIA-MEBEL

46196-ECR-MEBEL

46195-BIA-MEBEL

46189-SZA-MEBEL

46187-BIA-WIE

46185-SRE-WIE

46184-RÓŻ-MEBEL

46183-SZA1-MEBEL

46100-BIA-MEBEL

46099-BIA-MEBEL

46098-BIA-MEBEL

46097-BIA-MEBEL

46094-CZA-MEBEL

46076-SZA-MEBEL

46073-CZA-MEBEL

46071-CZA-MEBEL

46071-CZA-GAZ

46070-CZA-MEBEL

46066-SZA-MEBEL

46065-CZA-MEBEL

45845-SZA-P0303

45640-BRĄ-LUSTR

45558-SRE-DEKO

45118-SRE-MEBEL

45117-SRE-STO

44750-BIA-SZAF

44695-PRZ-DEKO

44272-BIA-MEBEL

44157-SRE-KARNI-240

44157-SRE-KARNI-160

44152-SRE-WSPOR

44151-SRE-DEKO

44149-SRE-DEKO

44147-SRE-DEKO

44146-SRE-DEKO

44145-SRE-DEKO

44142-SRE-DEKO

43853-CZE-MEBEL

43850-ZŁO-MEBEL

43850-ZIE9-MEBEL

43850-SZA-MEBEL

43850-SRE-MEBEL

43850-NIE9-MEBEL

43850-CZA-MEBEL

43849-SZA-MEBEL

43798-SZA-HAM

43795-SZA-MEBEL

43793-PRZ-DEKO

43550-SZA-MEBEL

43550-CZA-MEBEL

43537-BIA-MEBEL

43436-BIA-SZAF

42941-BRĄ-MEBEL

42940-SZA-MEBEL

40917-CZA-STO

40917-BIA-STO

40590-BIA-MEBEL

40334-PRZ-DEKO

40333-TUR-DEKO

40333-PRZ-DEKO

40333-MIX-DEKO

39331-BRĄ1-SZAF

38173-SRE-DEKO

36129-BIA-MEBEL

35051-SRE-MEBEL

35050-SRE-MEBEL

34271-SRE-DEKO

24651-SZA-DEKO

24651-SZA9-DEKO

24651-RÓŻ-DEKO

24651-PRZ-DEKO

24649-TUR-DEKO

24649-SZA-DEKO

24649-PRZ-DEKO