Produkty
Kolekcje
home&you

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ORGANIZOWANEJ
w salonach sprzedaży oraz sklepie online home&you 
w dniach 28
czerwca - 01 lipca 2019

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ 10 ZŁ”

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.  
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 8 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie danego Salonu sprzedaży lub Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz 10 zł”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej. 
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Salonach sprzedaży oraz w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Salonach sprzedaży w godzinach ich otwarcia od dnia 28 czerwca 2019 roku do dnia 01 lipca 2019 roku.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Salonach sprzedaży.
 3. Akcja Promocyjna obowiązuje również w Sklepie online od dnia 28 czerwca 2019 od godz. 00:00 roku do dnia 01 lipca 2019 roku do godz. 23:59.
 4. Akcją Promocyjną nie są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary Przecenione).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe. 
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte sprzedawane w Salonach sprzedaży karty podarunkowe home&you.
 8. Akcją Promocyjną NIE są objęte Meble. Szczegółowe informacje dotyczące produktów NIE biorących udziału w promocji można znaleźć na końcu regulaminu w „Załączniku nr 1”.
 9. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary wybranych marek obcych, za wyjątkiem: Koziol, Swarovski, Disney, Smiley, Vialli Design (tylko w cenie regularnej). Szczegółowe informacje dotyczące produktów NIE biorących udziału w promocji można znaleźć na końcu regulaminu w „Załączniku nr 1”.

 

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Salonie sprzedaży i/lub w Sklepie online, w terminie obowiązywania Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji.
 3. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów Promocyjnych w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 10 (dziesięć) złotych brutto za Towar tańszy (lub Towar będący w tej samej cenie), pod warunkiem, że obydwa Towary z Pary Towarów Promocyjnych są droższe niż 10 (dziesięć) złotych brutto. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 4. Uczestnik chcąc skorzystać z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej w Salonie sprzedaży zobowiązany jest po wybraniu Towarów poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu. 
 5. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Rabatu najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Salonie sprzedaży.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 

 

§ 4 .ZWROT I WYMIANA TOWARÓW

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej z wykorzystaniem Rabatu nie podlega jakiejkolwiek zamianie albo zwrotowi  za wyjątkiem  zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.
 2. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi albo wymianie na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home&you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.homeyou.com.

 

§ 5. REKLAMACJA   

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik  zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. 
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Salonie sprzedaży w terminie dwóch lat od daty wydania towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 
 6. Reklamacji w Salonie sprzedaży można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Salonie sprzedaży. Salony sprzedaży nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora. 
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia. 
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując  reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie  do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.  
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:

a) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie  co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem; 

b) Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.

c) Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

 

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com oraz w każdym Salonie sprzedaży. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie, Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w Salonie sprzedaży, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

 

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna Druga rzecz 10 zł”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

 

 

Załącznik nr 1 – produkty NIE biorące udziału w promocji:


INDEKS

42940-SZA-MEBEL

42941-BRĄ-MEBEL

43537-BIA-MEBEL

43550-SZA-MEBEL

43798-SZA-HAM

43793-PRZ-DEKO

43795-SZA-MEBEL

43849-SZA-MEBEL

43853-CZE-MEBEL

44142-SRE-DEKO

44145-SRE-DEKO

44146-SRE-DEKO

44147-SRE-DEKO

44149-SRE-DEKO

44151-SRE-DEKO

44152-SRE-WSPOR

44157-SRE-KARNI-160

44157-SRE-KARNI-240

44272-BIA-MEBEL

40333-TUR-DEKO

24649-TUR-DEKO

44695-PRZ-DEKO

24651-SZA-DEKO

44750-BIA-SZAF

43850-SRE-MEBEL

45117-SRE-STO

24651-SZA9-DEKO

35050-SRE-MEBEL

35051-SRE-MEBEL

38173-SRE-DEKO

40917-CZA-STO

40590-BIA-MEBEL

39331-BRĄ1-SZAF

34271-SRE-DEKO

36129-BIA-MEBEL

40334-PRZ-DEKO

24649-SZA-DEKO

24651-PRZ-DEKO

40333-PRZ-DEKO

24649-PRZ-DEKO

45558-SRE-DEKO

45640-BRĄ-LUSTR

45845-SZA-P0303

46065-CZA-MEBEL

46066-SZA-MEBEL

46070-CZA-MEBEL

46071-CZA-MEBEL

46071-CZA-GAZ

46073-CZA-MEBEL

46076-SZA-MEBEL

46094-CZA-MEBEL

46097-BIA-MEBEL

46098-BIA-MEBEL

46099-BIA-MEBEL

46100-BIA-MEBEL

46183-SZA1-MEBEL

46184-RÓŻ-MEBEL

46185-SRE-WIE

46187-BIA-WIE

46189-SZA-MEBEL

46195-BIA-MEBEL

46196-ECR-MEBEL

46385-BIA-MEBEL

46469-BRĄ-MEBEL

46685-BRĄ-SZAF

46686-BRĄ-MEBEL

46704-CZA-MEBEL

40917-BIA-STO

43850-ZŁO-MEBEL

43550-CZA-MEBEL

47494-BIA-LUSTR

47495-BIA-LUSTR

47554-ŻÓŁ-MEBEL

47697-BIA-MEBEL

47698-BIA-MEBEL

47700-BIA-MEBEL

45118-SRE-MEBEL

48675-MIX-STO

48677-RÓŻ-KRZE

48677-SZA-KRZE

48681-CZA-MEBEL

43850-CZA-MEBEL

48685-CZA-MEBEL

48672-SRE-STO

48832-BRĄ-STO

48834-BIA-STO

48846-SRE-DEKO

48849-SZA-PUFA

48850-SZA-PUFA

40333-MIX-DEKO

24651-RÓŻ-DEKO

49066-ZŁO-STO

49067-SZA-PUFA

49067-RÓŻ-PUFA

49068-CZA-MEBEL

49074-CZA-STO

49075-NIE9-PUFA

49076-RÓŻ-PUFA

49077-SRE-MEBEL

49078-SRE-MEBEL

49406-SZA9-PUFA

49408-ECR-MEBEL

49411-RÓŻ-PUFA

49416-CZA-PUFA

49489-SZA-MEBEL

49633-CZA-STO-L

49633-CZA-STO-M

49634-BIA-PUFA

49635-SRE-STO

49654-CZA-KRZE

49654-SRE-KRZE

49655-MIX-KRZE

49656-CZA-KRZE

49659-CZA-MEBEL

49678-BIA-MEBEL

49679-BIA-LUSTR

49744-BIA-STO

49745-SRE-STO

49800-SZA-MEBEL

49814-SZA-HAM

49819-BIA-MEBEL

49820-BIA-MEBEL

49958-SZA-PUFA

49989-SRE-DEKO

50312-SZA-PUFA

50312-RÓŻ-PUFA

50444-MIX-MEBEL

50445-BIA-PUFA

43436-BIA-SZAF

43850-SZA-MEBEL

50794-CZA-MEBEL

50794-SZA-PUFA

50804-SRE-STO

50804-SRE-MEBEL

50842-BIA-MEBEL

50845-BIA-STO

50864-SZA-KRZE

50866-SZA1-KRZE

50808-BRĄ-PUFA

50875-PRZ-DEKO

49635-ZŁO-STO

51048-ZŁO-STO

51049-SRE-STO

51103-SRE-STO-S

51105-SRE-STO-L

51109-CZA-PUFA

51111-SRE-MEBEL

51114-SRE-MEBEL

51115-BIA-KRZE

51090-BIA-MEBEL

51091-SRE-STO

51093-SRE-STO

51095-BIA-STO

51096-SRE-STO

51318-BIA-SZAF

51319-BRĄ-PUFA

51320-BRĄ-STO

51324-RÓŻ-KRZE

51326-SRE-STO

51004-BEŻ-PUFA

51343-SRE-STO

51344-SRE-STO

51428-SZA-KRZE

51988-BIA-PUFA

51990-SZA-PUFA

49406-CZA-PUFA

49406-RÓŻ-PUFA

48677-CZA-KRZE

52132-SRE-STO

52238-SZA-KRZE

50842-CZA-MEBEL

50845-CZA-STO

52490-BIA-STO

52491-BIA-MEBEL

52493-SRE-STO

52500-SRE-STO

43850-ZIE9-MEBEL

43850-NIE9-MEBEL

48849-ZIE9-PUFA

49411-SZA-PUFA

48675-SZA-STO

50864-TUR-KRZE

52797-BIA-MEBEL

52798-BIA-STO

52799-BIA-MEBEL

52800-BIA-LUSTR

53576-NIE1-PUFA

49408-SZA-MEBEL

53103-SZA-KRZE

53103-CZA-KRZE

49655-SZA1-KRZE

53818-SZA-MEBEL

53819-SZA-KRZE

53820-SZA-MEBEL

53936-BIA-LUSTR

27618-ZIE9-KUBEK

30048-PRZ-KLWIN

45546-NIE-TLIGH

37994-PRZ-SZKL

34930-SRE-CZAJN

43227-SZA9-KUBEK

35966-PRZ-PATER

35963-PRZ-MISA

35958-PRZ-WAZON

30047-PRZ-KLWIN

33520-BIA-POJEM-2CZ

27618-NIE-KUBEK

27618-CZA-KUBEK

27277-BIA-TALG

32509-PRZ-SZKL

29703-RÓŻ-KUBEK

46367-RÓŻ-KUBEK

29703-NIE-KUBEK

31248-PRZ-PRZKU-BN

31316-BRĄ1-L-BN

31446-SRE-3CZ-BN

31450-SRE-WYKRA-BN

31471-SRE-WYKRA-BN

31472-SRE-WYKRA-BN

31485-SRE-WYKRA-BN

31494-SRE-WYKRA-BN

31735-SRE-WYKRA-BN

29703-ZIE-KUBEK

28722-SRE-KUBEK

29703-SZA-KUBEK

42513-RÓŻ-BIDON

42513-NIE-BIDON

36015-PRZ-SŁOIK

37332-SRE-L-BN

37333-SRE-WYKRA-BN

38090-CZA-OCIE-M

39009-CZA-PATEL-F24

39467-CZA-ZPRZ

39467-ZIE-ZPRZ

39595-SRE-CZAJN-2500M

39608-ZIE-TAR

39611-SRE-DESKA

40087-CZA-DŁUGO

40122-MIX-BRELO

28722-TUR-KUBEK

41190-SRE-SZTUĆ-24C

42075-SRE-60017-BN

42494-SRE-CZAJN

37995-PRZ-SZKL

28222-PRZ-KPLFI-2CZ

38841-ECR-CZAJN-1500M

42696-ECR-TOST

42696-BRĄ1-TOST

42696-BIA-TOST

26434-MIX-FIL

41003-MIX-FIL

44294-PRZ-SZKL

35976-PRZ-SZKL-4CZ

45087-BIA-FIL

46394-PRZ-SZKL

44101-RÓŻ1-KUBEK

28005-PRZ-WB-4CZ

46393-PRZ-SZKL

42978-SZA-WY

42981-MIX-UTENS-5CZ

42982-ZIE-DURSZ

42982-SZA-DURSZ

42982-BIA-DURSZ

42986-ZIE-DURSZ

42986-SZA-DURSZ

42988-SZA-POJEM

42991-SZA9-POJEM

42994-PRZ-MISKA

43269-CZA-POJEM

31478-SRE-WYKRA-BN

28005-PRZ-WCZ-4CZ

46478-MIX-BIDON

43872-SRE-SZTUĆ-24C

43927-CZA-EKSPR

43927-BIA-EKSPR

43935-MIX-PAPIE-BN

26982-PRZ-SZKL

44103-RÓŻ1-KUBEK

44103-CZA-KUBEK

27250-MIX-POJEM

45645-PRZ-WCZ

33906-PRZ-WCZ-4CZ

45087-BIA-KUBEK

31544-MIX-POJEM-S

39324-PRZ-SZKL

27251-MIX-POJEM

33906-PRZ-WB-4CZ

46477-MIX-BIDON

27272-BIA-FIL

30247-BIA-KUBEK

39329-PRZ-SZKL

42514-MIX-BIDON

44291-CZA-CZAJN

44291-BIA-CZAJN

44292-CZA-TOST

44292-BIA-TOST

44293-PRZ-AKC

44431-BIA-BLEND

27308-BIA-KUBEK

44101-CZA-KUBEK

31305-PRZ-KIELI-4CZ

44609-MIX-SERWE-WN

44610-MIX-SERWE-WN

44611-MIX-SERWE-WN

44611-FIO-SERWE-WN

44614-TUR-SDL07-WN

44615-ZIE-SDL99-WN

45646-PRZ-WCZ

38841-CZA-CZAJN-1500M

44739-CZA-PATEL-F24

44741-BIA-CZAJN

30615-PRZ-MISA

44774-BEŻ1-DURSZ

27342-BIA-DESKA-M

27341-BIA-DESKA

30508-BIA-POJEM-S

44775-CZA-WIE

44776-ŻÓŁ-ŁAP

44779-CZA-PRZKU

44785-MIX-PRZKU

27920-PRZ-POJEM-S

27920-PRZ-POJEM-M

44855-CZA-3-RAMKA

44858-BIA-WIE

38113-BIA-WIE

44852-PRZ-POJEM-M

44852-PRZ-POJEM-S

44854-PRZ-MAS

44944-CZA-CZAJN

45082-SRE-PATEL

45085-BIA-TALD

45085-BIA-TAL

45085-BIA-MISKA

45135-CZA-PATEL-F24

45135-CZA-PATEL-F28

45204-SZA-ZAZAP

45205-CZA-ZAZAP

45244-CZA-NÓŻ

45247-CZA-GAR

45248-CZA-NÓŻ

45249-CZA-NÓŻ

45251-CZA-NÓŻ-M

45251-CZA-NÓŻ-L

45252-CZA-NÓŻ

45270-SRE-ZEST-9CZ

38093-SRE-DOZ

27270-PRZ-SZKL-4CZ

45525-SRE-TOREB

45539-BEŻ-WOSK

45544-CZE-WOSK

45545-BRĄ-WOSK

45547-NIE-SWIE-S

45546-NIE-WOSK

45548-BIA-TLIGH

45549-BIA-SWIE-S

45548-BIA-WOSK

45538-ZIE-POJEM

45551-CZA-PATEL-F28

44739-CZA-PATEL-F28

45552-CZA-PATEL-F24

41003-MIX-KPLKU

27343-MIX-DESKA-3CZ

27395-CZA-OB/W

30559-PRZ-WAZON

27776-SZA-SUSZA

27781-SZA-PATEL-F20

27372-ZIE-SUSZA

29972-SZA-PATEL-F28

36076-CZA-PATEL-F32

27310-BIA-DZBAN-M

28229-TUR-SWIE-XXL

38113-CZA-WIE

43587-SRE-PRZ

44774-BIA-MAS

44803-CZA-DZBAN

28761-SRE-KAWIA

27346-ZIE-STOJ

27732-SRE-GAR-8CZ

27342-SZA-DESKA-S

27786-SZA-PATEL-F28

38666-CZA-GAR-6CZ

27188-SRE-SZTUĆ-24C

44803-BIA-DZBAN

27341-ZIE-DESKA

27781-SZA-PATEL-F24

31887-PRZ-MISA-M

35166-BIA-CZAJN

27349-ZIE-POJEM

36076-CZA-PATEL-F28

27816-PRZ-POKRY-F28

36076-CZA-PATEL-F24

41432-MIX-SZCZO

30507-POM-OBIER

27385-SRE-SZTUĆ-24C

30514-ZIE-DESKA

38673-CZA-PATEL-F24

27346-SZA-STOJ

27332-MIX-WAŁEK

42803-MIX-KPLKO

27371-SZA-MATAK

31028-ZIE-SUSZA

27781-SZA-PATEL-F28

27274-BIA-TAL

30508-SZA-POJEM-S

30587-SZA-MATAK

36211-CZA-NÓŻ

27349-SZA-POJEM

33512-POM-TAR

28762-SRE-KAWIA

35166-CZA-CZAJN

27601-BIA-MISA

45646-PRZ-WB

30504-ZIE-OBIER

27372-SZA-SUSZA

28239-BEŻ-SWIE

27333-ZIE-STOLN

27765-CZA-OSTRZ

27356-SZA-SUSZA

30503-ZIE-FOREM

27359-NIE1-UTENS-5CZ

27342-ZIE-DESKA-S

33520-SZA-POJEM-2CZ

27394-CZA-OB/W

36631-SZA-WOSK

31028-SZA-SUSZA

27461-CZA-SZCZO-2CZ

27337-ZIE-DURSZ

30505-ZIE9-OBIER

28230-TUR-SWIE

30520-SZA-WY

36632-TUR-WOSK

27341-CZA-DESKA

28224-SZA-SWIE

44839-CZE-SWIE-BN

26987-PRZ-WAZON

42801-CZE-ŻEL-BN

44433-ZIE-PŁYN

27462-BIA-ZMIOT

42801-ZŁO-ŻEL-BN

38128-SRE-BIŻUT

41921-RÓŻ-KOSM

38375-MIX-KPLKO

44641-CZA-SWIE

44642-RÓŻ-ODSW

38376-MIX-MY

44643-TUR-SWIE

42931-TUR-PŁYN

42399-ZIE-ŻEL

42934-TUR-PŁYN

44640-SZA-SWIE

44642-RÓŻ-SWIE

39636-RÓŻ-KREMC

42932-TUR-PŁYN

44643-TUR-ODSW

44640-SZA-ODSW

39635-BRĄ-MY

42398-BRĄ-ŻEL

39638-RÓŻ-KREMC

42647-ZŁO-TOREB-L

42933-TUR-PŁYN

42644-BIA-TOREB-L

40472-CZA-ODSW

30604-SRE1-10-RAMKA

36285-BRĄ-MY

40469-NIE-ODSW

40471-BIA-ODSW

36284-BRĄ-MY

45575-MIX-PORTF

33658-CZA-PEDZ

28234-BRĄ-SWIE

46049-RÓŻ-STOJ

46194-CZA-MY

46197-CZA-MY

46198-CZA-MY

46177-MIX-GADŻ

46178-MIX-BRELO

46179-MIX-BRELO

46181-MIX-BRELO

46354-PRZ-POJEM

46180-BIA-BRELO

46357-SZA-POJEM

46358-SZA-POJEM

46359-BRĄ-DESKA

46360-BIA-DESKA

46361-ŻÓŁ-SEPAR

46362-ŻÓŁ-PRZKU

46363-ZIE-PRZKU

46364-SZA-POJEM

46365-POM-OBIER

28229-TUR-SWIE-M

46392-PRZ-WAZON

46428-ZIE-POJEM

46464-BEŻ-TOREB

46465-CZA-POCHŁ

46467-BIA-PRZKU

46491-CZA-PRZKU

46491-TUR1-PRZKU

46492-NIE-PRZKU

46492-RÓŻ-PRZKU

46493-PRZ-KUFEL

46494-PRZ-KLVOD

46495-BRĄ-ŁOPAT

46632-BIA-SWIE

46633-ZIE-SWIE

46634-CZE-SWIE

46637-ŻÓŁ-SWIE

46632-BIA-ODSW

46633-ZIE-ODSW

46634-CZE-ODSW

46584-BIA-CUK

46584-BIA-DZBAN

46585-BIA-FIL

44852-PRZ-POJEM-L

46593-PRZ-SŁOIK

46600-CZA-CZAJN

46600-BIA-CZAJN

46601-CZA-TOST

46601-BIA-TOST

27816-PRZ-POKRY-F24

46683-CZA-PATEL

46697-CZA-CZAJN

46703-PRZ-POJEM-XS

46703-PRZ-POJEM-S

46703-PRZ-POJEM-M

46703-PRZ-POJEM-L

46735-MIX-ZEST-A

46735-MIX-ZEST-B

46735-MIX-ZEST-C

46735-MIX-ZEST-D

42696-CZA-TOST

46849-SZA9-CZAJN

46849-ZŁO1-CZAJN

46923-BIA-TOREB-M

46898-SRE-SZTUĆ

46900-SZA-PRZKU

46922-PRZ-KIELI

46937-CZA-KORK

46938-SRE-GAR

28098-SZA-SWIE-M

47103-PRZ-PATER-BN

47104-SRE-ŁYŻ-6CZ

47105-ZIE-POJEM

47106-SZA-PRZKU

47196-BIA-MY

47197-BIA-MY

47197-CZA-MY

47619-SRE-S-BN

47621-BIA-L-BN

47753-MIX-GADŻ

47756-MIX-GADŻ

47758-RÓŻ-FIG

47760-RÓŻ-GADŻ

47762-RÓŻ-GADŻ

47767-SZA-OPAS

47768-FIO-OPAS

47770-ZIE-OPAS

47773-NIE-OPAS

47822-MIX-GADŻ

47823-MIX-GADŻ

47824-MIX-STOJ

47825-RÓŻ-GADŻ

47826-SRE-KUBEK

47776-PRZ-ŚWCZN

47829-MIX-KUBEK

47830-SZA-KUBEK

47832-RÓŻ-FIL

47832-RÓŻ-KUBEK

47832-RÓŻ-DZBAN

47833-RÓŻ-DZBAN

30508-NIE-POJEM-S

27349-NIE-POJEM

27372-NIE-SUSZA

36218-NIE-OCIE

33520-NIE-POJEM-2CZ

47857-PRZ-SZKL

47858-PRZ-KLWIN

47859-BEŻ-KAWIA

47860-CZA-PRZKU

47861-CZA-KORK

28225-BIA-SWIE-XXL

27806-CZA-FORMA

47868-BRĄ-ŻEL

27232-PRZ-POJEM-S

28238-BEŻ-SWIE-XS

28225-BIA-SWIE-XS

28229-TUR-SWIE-XS

47887-PRZ-SZKL

47888-MIX-POJEM

47889-MIX-POJEM

48145-PRZ-NACZ

48144-PRZ-KIELI

48146-PRZ-SZKL

48148-PRZ-SZKL

48595-PRZ-MISA

48596-PRZ-MISA

48705-BRĄ-NÓŻ-5CZ

48708-SRE-SZTUĆ

48708-SRE-WID

48714-BRĄ-NÓŻ

48717-BRĄ-NÓŻ

48721-BRĄ-NÓŻ

48722-BRĄ-NÓŻ

48723-BRĄ-NÓŻ

48724-CZA-NÓŻ

48725-CZA-PATEL-F26

48726-CZA-PATEL-F20

48726-CZA-PATEL-F24

48726-CZA-PATEL-F28

48727-PRZ-PRZKU-F24

48727-PRZ-PRZKU-F28

48698-BIA-GADŻ

48699-POM-FIG

48700-CZA-ZA

48701-BIA-ZA

48702-CZE-GADŻ

48703-MIX-ŁAŃ

48704-MIX-OPAS

48706-POM-ŁAŃ

48707-MIX-ZA

48709-MIX-SWIE

48710-CZA-KUBEK

48711-BRĄ-FIG-BN

48712-CZA-ŚWCZN-BN

48713-BIA-STRO-BN

48715-BIA-ZA-BN

48716-ZIE-POJEM-BN

48718-MIX-POJEM-BN

48719-BRĄ1-MISA-BN

48720-MIX-GADŻ

48728-MIX-GADŻ

48729-MIX-GADŻ

48730-MIX-STRO

48769-SRE-ŁYŻK

48769-SRE-SZTUĆ

48769-SRE-ŁOP

48773-NIE-KUBEK

48774-CZE-KUBEK

48781-BIA-KUBEK

48785-MIX-KUBEK

48785-MIX-FIL

48787-BIA-FIL

48795-CZA-CZAJN-3000M

48798-CZA-CZAJN

48805-PRZ-MISA

48807-PRZ-MISA

48809-CZA-NÓŻ

48814-PRZ-KARAF

48815-PRZ-MISA

48914-BIA-KAWIA

48924-PRZ-SZKL

48927-PRZ-KLWIN

48929-PRZ-KARAF

48930-PRZ-KARAF

48991-SRE-KAWIA

48768-MIX-POJEM

48770-MIX-DESKA

48771-BRĄ1-DESKA

48772-NIE1-TRZEP

48777-SRE-TAR

48778-CZA-NÓPIZ

48779-ZIE-ŁYŻK

48782-BIA-DESKA

48784-ZIE-SITKO

48786-MIX-PRZKU

48788-CZE-POJEM-S

48788-CZE-POJEM-M

48788-CZE-POJEM-L

48789-MIX-POJEM-5CZ

48789-POM-POJEM-3CZ

48792-MIX-POJEM

48794-ZIE-POJEM

48796-ZIE-POJEM

48797-MIX-POJEM

48799-MIX-BIDON

48801-MIX-BIDON

48919-CZE-TORT-F26

48841-SZA-MATAK

48921-SZA-AKCSP

48922-MIX-TAR

48923-PRZ-POJEM

48925-BIA-ROBOT

48926-PRZ-PRZKU

48937-PRZ-POJEM

49031-MIX-SERWE-BN

49203-PRZ-SZKL

49207-PRZ-PATER

49211-PRZ-SZKL

49219-PRZ-SZKL

48800-RÓŻ-BIDON

35020-NIE-BIDON

49082-NIE-BIDON

49081-CZA-BIDON

49083-RÓŻ1-BUT

38115-BEŻ-OCIE

39458-BIA-ORGNZ

43269-BIA-POJEM

49815-ZŁO-SERWE-BN

46178-RÓŻ-BRELO

49816-TUR-SERWE-BN

49475-SZA-TOREB

19538-FIO1-KUBEK

27342-NIE1-DESKA-XS

30245-BIA-KUBEK

27342-CZA-DESKA-XS

30517-CZE-OSTRZ

37155-CZA-FORMA

27342-NIE1-DESKA-S

36415-CZA-KPLKU

27342-CZA-DESKA-L

38465-BIA-KUBEK

24526-CZA-FIL

33521-SZA-POJEM-3CZ

36217-MIX-MŁY

27344-SZA-SZCZO

27353-CZA-DESKA

27342-CZA-DESKA-M

27334-BIA-WAGA

27366-CZE-TŁUCZ

27328-ZIE-WY

27620-NIE-KUBEK

49720-MIX-BRELO

49721-BIA-BRELO

49724-BEŻ-ODSW

49727-TUR-ODSW

49728-RÓŻ-ODSW

49730-ŻÓŁ-ODSW

49724-BEŻ-SWIE

49727-TUR-SWIE

49728-RÓŻ-SWIE

49816-RÓŻ-SERWE-BN

49779-CZA-DEKO

49862-CZE-ODSW-BN

32800-PRZ-SZKL

49923-SZA9-SUSZA

49924-SRE-STOJ

36453-BEŻ-SWIE-XS

36453-BEŻ-SWIE-XXL

49991-BEŻ-TLIGH

49992-CZE-XS-BN

49993-CZE-TLIGH-BN

49994-ECR-SWIE-XXL

49995-ECR-TLIGH

49996-ZŁO-PATEL-F28

49997-ZŁO-PATEL-F28

49998-ZŁO-GAR-F20

49998-ZŁO-GAR-F24

49999-ZŁO-PATEL-F28

50000-BRĄ-ODSW-BN

50033-RÓŻ-KPLKO-BN

50113-FIO1-ODSW

50113-RÓŻ1-ODSW

50114-CZA-ODSW

50114-RÓŻ-ODSW

50194-CZE-KUBEK

50626-CZA-CZAJN

50627-MIX-TORB-S

50628-MIX-SERWE-WN

50629-MIX-SERWE-WN

50630-MIX-SERWE-WN

50631-MIX-SERWE-WN

50671-CZA-PATEL

50672-CZA-PATEL

50673-CZA-PATEL

50674-CZA-PATEL

47832-SZA1-FIL

47832-SZA1-KUBEK

50686-RÓŻ-CZAJ

50687-MIX-KUBEK

50686-SZA1-CZAJ

50688-SZA1-POJEM-M

50688-BIA-POJEM-L

50723-PRZ-KARAF

50724-PRZ-SZKL

51194-MIX-KSIĄŻ

51195-MIX-KSIĄŻ

51196-MIX-KSIĄŻ

51316-PRZ-MISA

45549-BIA-SWIE-XXL

51455-BRĄ-SWIE-S

51455-BRĄ-SWIE-XXL

51456-BRĄ-SWIE

51457-ZIE-SWIE-S

51457-ZIE-SWIE-XXL

51459-BRĄ-WOSK

51460-ZIE-WOSK

51461-BIA-WOSK

51913-PRZ-SZKL

51914-PRZ-SZKL

51915-PRZ-SZKL

51916-PRZ-SZKL

28225-BIA-SWIE-S

28238-BEŻ-SWIE-S

39224-ZIE-TLIGH

28238-BEŻ-SWIE-XXL

52098-PRZ-SZKL

52284-ZIE-POJEM

27231-ZIE-POJEM

52438-MIX-MISKA

52438-MIX-TALD

52439-MIX-KUBEK

52440-MIX-FIL

27618-RÓŻ-KUBEK

45550-PRZ-SZKL

27618-BRĄ-KUBEK

27618-SZA9-KUBEK

38833-BRĄ-KUBEK

27237-MIX-POJEM

27246-MIX-POJEM

38833-NIE-KUBEK

27241-PRZ-POJEM

27236-MIX-POJEM

27245-MIX-POJEM

27238-MIX-POJEM

27199-ŻÓŁ-POJEM

28226-BIA-SWIE

31947-PRZ-SZKL-2CZ

27244-MIX-POJEM

27242-PRZ-POJEM

31193-SZA-KAMIE

36012-PRZ-SŁOIK

39318-MIX-POJEM

27233-PRZ-POJEM-M

38833-CZE-KUBEK

44295-PRZ-KLWIN

27618-SRE-KUBEK

27511-SRE-WIST

27240-MIX-POJEM

27527-SRE-ŁYSA

37338-SRE-WYKRA-BN

28223-PRZ-KPLFI-2CZ

27511-SRE-NÓST

27526-SRE-WISA

27511-SRE-ŁYHE

40160-BIA-POJEM

40080-CZA-POJEM

27513-SRE-ŁYHE

27520-SRE-ŁYMR

36017-PRZ-SŁOIK

36410-NIE-KUBEK-BN

39466-CZA-WIE

27801-CZA-TORT

30770-CZA-PATEL-F28

39373-PRZ-PATER

31874-SZA9-FORMA-2CZ

27441-BIA-NAKŁU

27513-SRE-NÓST

31542-PRZ-POJEM

27396-SRE-TAR

27513-SRE-ŁYST

27602-BIA-TALD

30593-BIA-POCHŁ

39320-MIX-POJEM

39458-CZA-ORGNZ

27443-PRZ-PRZKU

27511-SRE-ŁYST

30590-CZA-SHA

31449-SRE-WYKRA-BN

31477-SRE-3CZ-BN

38244-SRE-WYKRA-BN

27525-SRE-CZER

27529-SRE-ŁOP

27450-CZA-TŁUCZ

27730-SRE-GAR-10C

27513-SRE-WIST

31458-SRE-WYKRA-BN

27397-SRE-TAR

31457-SRE-WYKRA-BN

27467-PRZ-POJEM

36190-ZIE-CEDZ

38115-SZA-OCIE

31460-SRE-WYKRA-BN

27389-CZA-WY

38124-CZA-STOJ

39338-PRZ-AKC

33037-CZE-TACA

33035-BIA-POJEM-L

38849-BIA-CZAJN-1500M

27386-BIA-WIRÓW

27387-BIA-WY

38122-CZA-WIE

28098-SZA-SWIE-XXL

28229-TUR-SWIE-S

28098-SZA-SWIE-S

36366-PRZ-KIELI

27449-SRE-DDO

30587-CZA-MIAR

38673-CZA-PATEL-F28

45553-SRE-KAWIA

27532-SRE-CHOCH

30545-SRE-WYKRA

33035-BIA-POJEM-XL

36218-SZA-OCIE

33398-MIX-DESKA

37153-CZA-FORMA

37154-CZA-FORMA

27182-SRE-SZTUĆ-24C

27751-CZA-NÓŻ-5CZ

38093-BIA-DOZ

27393-ZIE-OBIER

30518-ZIE-TŁUCZ

32915-SRE-KORK

37152-CZA-FORMA

38841-BIA-CZAJN-1500M

38119-SRE-STOJ

38849-CZA-CZAJN-1500M

29899-SRE-GAR-9CZ

39222-CZE-TLIGH

31600-BRĄ9-NÓŻ-6CZ

38093-CZA-DOZ

31733-SRE-WYKRA-BN

27392-BIA-OBIER

37334-SRE-WYKRA

27252-PRZ-POJEM

38841-BRĄ1-CZAJN-1500M

27793-CZA-NÓŻ-6CZ

30594-ZIE-TEMP

31476-SRE-WYKRA-BN

46368-NIE-KUBEK

34869-BIA-POJEM

34247-PRZ-SZKL

28723-CZA-KUBEK

53408-FIO1-SWIE

53409-RÓŻ1-SWIE

53411-FIO1-ODSW

53412-RÓŻ1-ODSW

24526-CZA-KUBEK

52875-MIX-KSIĄŻ

53291-BEŻ-MISKA

53291-BEŻ-TAL

53291-BEŻ-TALD

53291-TUR-MISKA

53291-TUR-TAL

53291-TUR-TALD

53677-BIA-POJEM

53679-PRZ-POJEM-L

53679-PRZ-POJEM-M

53682-CZA-BIDON

53682-FIO-BIDON

53685-NIE-KPLKU

53691-RÓŻ-KPLKU

53721-BIA-WY

53722-MIX-OB/W

53890-SRE-GAR

53891-BRĄ9-NÓŻ-5CZ

53892-BRĄ-MŁY

34394-MIX-KUBEK

24526-NIE-FIL

54088-PRZ-MISA

54138-SZA9-KUBEK

54139-RÓŻ-KUBEK

54129-CZA-CZAJN

54130-CZA-EKSPR

54150-MIX-DESKA

54151-MIX-MŁY

54152-TUR-SZTUĆ