REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

organizowanej w Sklepie online

od godz. 00:00 22.08.2020 r.

do godz. 23:59 23.08.2020 r.

POD HASŁEM „DRUGA RZECZ -70%”

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1.  Organizator BBK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadającą REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), właściciela marek home&you i à Tab. Kontakt telefoniczny z Organizatorem można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 58 762 20 20.
 2. Salon sprzedaży – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny home&you, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod markami własnymi oraz markami obcymi lub sklep stacjonarny home&you taste, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką własnymi oraz markami obcymi;
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.home-you.com, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod markami własnymi Organizatora oraz markami obcymi;
 4. Towary produkty z kolekcji marek własnych Organizatora oznaczone znakiem towarowym  home&you lub à Tab oraz produkty nie należące do kolekcji marek własnych Organizatora, należące do kolekcji marek obcych określonych w § 2 ust. 9 Regulaminu, znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu online;
 5. Akcja Promocyjna przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Druga Rzecz -70%”;
 6. Para Towarów Promocyjnych – dwa wybrane przez Uczestnika Towary, stanowiące parę do naliczenia Rabatu według zasad opisanych w Regulaminie;
 7. Uczestnik Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 8. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary za pośrednictwem Sklepu online w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa Towary za pośrednictwem Salonów sprzedaży lub Sklepu online w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 11. Zakup hurtowy – zakup Towarów tego samego rodzaju (o tym samym indeksie/kodzie towarowym) powyżej 15 sztuk;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Sklepie online w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepie online w od 22.08.2020 roku, godz. 00:00 do 23.08.2020 roku, godz. 23:59.
 2. Akcją Promocyjną objęte Towary w cenie regularnej marek home&you oraz à Tab.
 3. Akcja Promocyjna NIEobowiązuje w salonach sprzedaży home&you.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 5. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, które nie zostały oznaczone symbolem „promocja” (Załącznik 2. do Regulaminu oraz DODATKOWE Towary oznaczone indeksami wymienionymi w Załączniku 1. do Regulaminu).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem kuponów rabatowych.
 7. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 8. Akcją Promocyjną NIE objęte Towary marek obcych za wyjątkiem Towarów marki Disney w cenie regularnej.
 9. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.


§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest nabycie w Sklepie online w terminie od rozpoczęcia do zakończenia Akcji Promocyjnej, dowolnej Pary Towarów w ramach jednej transakcji.
 4. Rabat polega na tym, iż Uczestnik nabywając Parę Towarów w ramach jednej transakcji płaci 100% ceny brutto Towaru droższego (lub Towaru będącego w tej samej cenie) oraz 30% ceny brutto Towaru tańszego (lub Towaru będącego w tej samej cenie).
 5. W ramach jednej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może nabyć i połączyć w pary dowolną liczbę Towarów, z wyłączeniem Zakupów Hurtowych.
 6. Przy zakupie Towarów w Sklepie online Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§ 4. Zwrot Towarów

 1. Towar nabyty przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie online podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w „Regulaminie zakupów w Sklepie Internetowym home-you.com” opublikowanym na stronie internetowej www.home-you.com.


§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Salony home&you nie rozpatrują reklamacji z tytułu zakupu Towarów w Sklepie online.
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towary wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru.
 13. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:
 1. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;
 2. Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać, co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.
 3. Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.


§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.home-you.com.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami mailowo oraz telefonicznie i pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.


§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (BBK S.A. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 15A) z dopiskiem „Skarga - Akcja Promocyjna ‘Druga Rzecz -70%’”
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.


§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.


Załącznik 1. Indeksy dodatkowych Towarów NIEBIORĄCYCH UDZIAŁU w akcji promocyjnej:


14067-BIA-DZBAN-5CZ

11619-BIA-MISA

17746-BIA-NACZ

10587-NIE-MISKA

24462-SZA-6-RAMKA

27096-BIA-FIL

33725-BIA-KUBEK

33724-BIA-MISKA

27097-SRE-TALD

33723-BIA-TAL

30733-BRĄ-LAM

34563-BIA-CHL

34753-BIA-FIL

34383-BIA-8-RAMKA

30415-SRE-02P02-RAMKA

35309-BIA-TAL

32971-BIA-LAM-XL

30604-SRE1-10-RAMKA

36860-ECR-LAM-L

39524-BRĄ-LAM

43607-BIA-FIL

43850-SRE-MEBEL

26269-BIA-NACZ-B

39706-SRE-LAM-XL

39023-BIA-LAM

39851-SRE-TACA

46912-SRE-LAMPA

43549-SRE-9-RAMKA

46236-CZA-LAMPA

45375-BIA-MISA

45377-BIA-PATER

45378-BIA-POJEM-M

45379-BIA-POJEM-L

45380-BIA-PATER

45681-SRE-LAMPA

45789-CZA-5-RAMKA

45794-BIA-11-RAMKA

45759-CZA-LAMPA

45523-SRE-4-RAMKA

39706-SRE-LAM-L

39706-SRE-LAM-M

40040-ZŁO-4-RAMKA

41366-BIA-LAMPA

42810-SRE-LAMPA

42950-SRE-LAMPA

43209-SRE-LAMPA

43855-SZA9-ZEGAR

37792-SRE-SZKL

44132-PRZ-LAMPA

44051-SRE-LAMPA

44052-SRE-LAMPA

47127-SRE-LAM

47130-SRE-FIL

47519-SRE-9-RAMKA

45523-SRE-6-RAMKA

49034-CZA-LAM-L

49036-CZA-LAM-M

43850-CZA-MEBEL

49406-SZA9-PUFA

49411-RÓŻ-PUFA

49707-CZA-WAZON-L

49276-CZA-LAM-XL

48672-SRE-STO

48979-SRE-LAMPA

49634-BIA-PUFA

49655-MIX-KRZE

49744-BIA-STO

49663-ZŁO-9-RAMKA

49912-SRE-LAMPA

50072-ZIE9-LAM-XS

50131-BIA-LAM-L

50131-BIA-LAM-XL

50121-SRE-LAM-L

50121-SRE-LAM-M

50121-SRE-LAM-XL

50122-BIA-LAM-L

50122-BIA-LAM-XL

49077-SRE-MEBEL

45523-SRE-3-RAMKA

47465-ZŁO1-LUSTR

51032-SRE-8-RAMKA

51033-SZA-9-RAMKA

51090-BIA-MEBEL

51465-BIA-MISKA

51593-SRE-LAM-S

43850-SZA-MEBEL

45377-CZA-PATER

48677-CZA-KRZE

49406-CZA-PUFA

50842-BIA-MEBEL

50845-BIA-STO

50866-SZA1-KRZE

50905-BIA-LAM-L

50905-BIA-LAM-XL

50906-BRĄ-LAM-XL

50916-BIA-LAM-L

50933-CZA-LAM-S

50968-ZŁO1-ŚWCZN-M

51114-SRE-MEBEL

51400-SRE-LAMPA

51410-SRE-LAMPA

51417-CZA-LAMPA

51418-SZA-LAMPA

51421-ZŁO-LAMPA

52092-POM-KUBEK

52389-PRZ-LAMPA

48938-SRE1-LAMPA

50925-PRZ-LAM-XS

51103-SRE-STO-S

51105-SRE-STO-L

51265-SRE-8-RAMKA

51266-SRE-9-RAMKA

51420-SRE-LAMPA

51422-SRE-LAMPA

51424-BIA-LAMPA

51541-BIA-TAL

51541-BIA-TALD

52277-PRZ-LAMPA

52708-SRE-LUSTR

52798-BIA-STO

49408-SZA-MEBEL

51091-SRE-STO

51093-SRE-STO

51095-BIA-STO

51096-SRE-STO

51319-BRĄ-PUFA

51396-SRE-LAMPA

51402-SRE-LAMPA

51438-SRE-LAMPA

52785-SRE-LUSTR

53849-CZA-11-RAMKA

53851-SRE-8-RAMKA

34383-SZA-8-RAMKA

43850-NIE9-MEBEL

43850-ZIE9-MEBEL

48849-ZIE9-PUFA

49034-ZŁO-LAM-L

49411-SZA-PUFA

52373-CZA-LAMPA

52535-SRE-LUSTR

53828-SRE-LUSTR

34974-CZA-4-RAMKA

50864-TUR-KRZE

49655-CZA1-KRZE

50845-CZA-STO

51593-SRE-LAM-XL

52490-BIA-STO

52773-SRE-LUSTR

53576-NIE1-PUFA

53855-CZA-MISKA

53857-CZA-KUBEK

54284-CZA-STO

48677-NIE9-KRZE

48519-CZA-LAM-H0090

49655-SZA1-KRZE

53683-CZA-LAMPA

55015-ZŁO-LAM-H0080

49075-CZA9-PUFA

49658-SRE-KLWIN

54258-SRE-LUSTR

54259-SRE-LUSTR

54388-SZA-KRZE

50398-ZIE-MISA

54268-SRE-LUSTR

54276-SZA-KRZE

55069-ZIE-LAMPA

53936-BIA-LUSTR

54281-CZA-PUFA

54282-ZIE-MEBEL

55045-MIX-LAMPA

55048-BRĄ-LAM-H0070

55057-ZŁO-LAM-H0025

55061-CZA-LAM-H0075

55569-MIX-KRZE

55589-NIE-TAL

55589-NIE-TALD

55589-NIE-TALG

56114-CZA-LAMPA

56318-BIA-STO

56803-SRE-LAM-H0030

55661-SZA-LUSTR

55876-CZA-2-RAMKA

56196-SRE-LUSTR

56412-MIX-MISA

56422-CZA-LUSTR

56631-ZŁO-LUSTR

56762-SRE-LAM-H0030

56980-ZŁO-LAM-H0025

56990-BRĄ1-LAMPA

55443-BIA-POJO

55838-SRE-LUSTR

55854-SRE-4-RAMKA

55855-CZA-4-RAMKA

55859-BIA-8-RAMKA

55887-CZA-3-RAMKA

56248-MIX-KPLKU

56590-ZŁO-11-RAMKA

57168-CZA-6-RAMKA

44190-MIX-DZBAN

55014-BRĄ1-LAM-H0065

56195-SRE-5-RAMKA

56324-RÓŻ1-KRZE

56324-ZIE1-KRZE

56763-ZŁO-LAM-H0025

56766-CZA-LAM-H0055

56782-BRĄ1-LAM-H0040

56784-BRĄ1-LAM-H0020

56806-SZA-LAM-H0045

56808-SZA-LAM-H0025

56832-BRĄ-LAMPA

56976-BIA-LAM-H0015

56981-ZŁO-LAM-H0020

56994-SZA-LAMPA

39706-ZŁO-LAM-H0055

55682-CZA-STO

55693-BRĄ1-8-RAMKA

55694-BRĄ1-6-RAMKA

55845-SRE-8-RAMKA

55851-SRE-LUSTR

55868-BIA-10-RAMKA

55872-ZŁO-2-RAMKA

56421-CZA-LUSTR

56759-BIA-LAM-H0040

56759-BIA-LAM-H0055

56760-BIA-LAM-H0055

56778-CZA-LAM-H0055

56809-CZA-LAM-H0030

56811-CZA-LAM-H0035

56812-ZŁO-LAM-H0040

56813-CZA-LAM-H0025

56829-SRE-LAMPA

56831-ZŁO-LAMPA

56834-RÓŻ1-LAMPA

56988-SZA9-LAMPA

56992-CZA-LAMPA

56993-ZŁO-LAMPA

56995-ZŁO-LAMPA

57085-SZA-LAMPA

57170-BIA-11-RAMKA

55023-CZA-LAM-H0060

56730-SRE-LAMPA

56827-CZA-LAMPA

56828-CZA-LAMPA

56830-SRE-LAMPA

56837-ZIE-LAMPA

56839-CZA-LAMPA

56989-SRE-LAMPA

57575-ZŁO-LAM-H0020

57576-ZŁO-LAM-H0055

57583-ZIE-LAM-H0010

56833-SRE-LAMPA

57930-ZŁO-LUSTR

29793-MIX-LAMPA

39706-ZŁO-LAM-H0050

56197-ZŁO-LUSTR

56336-ZŁO-STO

56778-CZA-LAM-H0040

56779-CZA-LAM-H0025

57723-CZA-LAMPA

57731-ECR-LAMPA

56331-MIX-KRZE

56975-BIA-LAM-H0050

57451-ZŁO9-ZEGAR

57724-CZA1-LAMPA

56838-ZŁO-LAMPA

 

Załącznik 2. Symbol „promocja”