Produkty
Kolekcje
LIMITED collections

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Odstąpienie od umowy. Zwrot towaru zamówionego przez internet


Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest BBK S.A. z siedzibą w Kowalach przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015349, o kapitale zakładowym 510.000 PLN opłaconym w całości, NIP 584-20-56-682, REGON 191337990 dane kontaktowe: nr tel. 058/762-20-20, adres e-mail: biuro@bbk.com.pl (dalej: BBK lub My).

Jak można skontaktować się z BBK w sprawach przetwarzania danych osobowych.

BBK wyznaczyła inspektora ochrony danych, który odpowie na pytania związane z ochroną danych osobowych, udzieli wyjaśnień i zrealizuje żądania wykonania praw.

 Inspektorem ochrony danych jest Pani Monika Gierada-Sołtysek. Z inspektorem można się skontaktować:

  • korespondencyjnie – kierując zapytania na adres: BBK S.A. z siedzibą w Kowalach przy ul. Magnackiej 15A, 80-180 Kowale k/Gdańska, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”
  • drogą korespondencji elektronicznej pod adresem: iod@bbk.com.pl

W jakim celu i jak długo administrator przetwarza dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość a następnie do celów dowodowych w związku z rozliczeniami podatkowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania zgłoszenia a po pozytywnym rozpatrzeniu i dokonaniu zwrotu pieniędzy za zwrócony towar jeszcze przez 6 lat w celu ochrony przed roszczeniami ze strony Skarbu Państwa.

 Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych.

  • Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  • Dane osobowe są przekazywane dostawcom usług hostingowych i podmiotowi odpowiedzialnemu za administrację oprogramowaniem sklepu internetowego, którym BBK powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez BBK.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

  1. Prawa do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
  2. Prawa do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
  3. Prawa do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
  4. Prawa dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
  5. Prawa do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Żądania wykonania praw należy kierować do naszego Inspektora ochrony danych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ale bez podania danych osobowych reklamacja nie będzie przez nas rozpatrywana.

Czy przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy profilowanie i podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzając dane osobowe w celach związanych z postępowaniem reklamacyjnych nie stosujemy profilowania ani nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Obowiązuje od  XXXXXXXX wersja: 1.0

Poprzednie wersji informacji można uzyskać w kontakcie z Inspektorem ochrony danych.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych?

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami opublikowanymi na naszych stronach WWW:

- RODO - https://home-you.com/pl/rodo

- Polityka Prywatności - https://home-you.com/pl/polityka-prywatnosci

- Polityka Cookies - https://home-you.com/pl/polityka-cookies

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

- formularz kontaktowy na stronie WWW: https://home-you.com/pl/contact,

- e-mailem pod adresem: iod@bbk.com.pl,

Inspektorem Danych Osobowych jest Monika Gierada-Sołtysek.