§ 1.DEFINICJE

 1. Klauzula Informacyjna - informacje podawane przez Sprzedawcę w przypadku zbierania danych osobowych Klienta dostępne pod adresem www.home-you.com/pl/polityka-prywatnosci.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej.
 3. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto –indywidualne bezpłatne konto uprawniające Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w tym również do zawarcia Umowy.
 5. Karta Podarunkowa – bon towarowy na okaziciela sprzedawany w postaci plastikowej karty (opatrzona numerem seryjnym i kodem kreskowym wraz z numerem PIN) uprawniający Klienta do nabycia Towarów Sprzedawcy w Sklepie oraz w Salonach sprzedaży home&you, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Karty podarunkowej. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatnicza i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 6. eKarta podarunkowa – bon towarowy na okaziciela sprzedawany w postaci cyfrowej (opatrzona numerem seryjnym i kodem kreskowym wraz z numerem PIN) uprawniający Klienta do nabycia Towarów Sprzedawcy w Sklepie oraz w Salonach sprzedaży home&you, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej eKarty podarunkowej. eKarta Podarunkowa nie jest kartą płatnicza i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 7. Paczkomat InPost – urządzenie umożliwiające Klientowi samoobsługowy odbiór zamówionego Towaru, którego operatorem jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059. Aktualny wykaz Paczkomatów InPost zamieszczony jest na stronie internetowej: https://inpost.pl.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jeśli z treści umowy wynika, że zakup ten nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Regulamin  – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania i korzystania z Kart podarunkowych oraz eKart podarunkowych, w szczególności prawa i obowiązki Klientów, Użytkowników oraz Sprzedawcy.
 10. Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu home&you dostępny pod adresem: https://home-you.com/pl/regulamin-sklepu
 11. Saldo – kwota środków pieniężnych znajdująca się na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej.
 12. Salony sprzedaży home&you - znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklepy stacjonarne home&you, w których Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką (znakiem towarowym) home&you.
 13. Sklep prowadzony przez Sprzedawcę – zorganizowany sklep internetowy działający pod adresem www.home-you.com będący platformą marketplace oferującą Towary Sprzedawcy oraz Sprzedawców Marketplace.
 14. Sprzedawca - BBK spółka akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, BDO: 000028251, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), który jest właścicielem i prowadzącym Sklep.
 15. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 16. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 17. Towary – produkty z kolekcji home&you, a także innych marek (znaków towarowych), będące w aktualnej ofercie Sklepu.
 18. Towary Sprzedawcy– produkty z kolekcji home&you, a także produkty innych marek (znaków towarowych), oferowane do sprzedaży wyłącznie przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu lub Salonów sprzedaży home&you.
 19. Treść cyfrowa- dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 20. Umowa – umowa sprzedaży Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w Sklepie lub w Salonie sprzedaży home&you.
 21. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej.

§ 2. OGÓLNE INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ ORAZ EKARCIE PODARUNKOWEJ

 1. Regulamin określa wiążące warunki nabywania i korzystania z Kart podarunkowych oraz eKart podarunkowych, w szczególności prawa i obowiązki Klientów, Użytkowników oraz Sprzedawcy.
 2. Karta podarunkowa i eKarta podarunkowa nie podlegają wymianie na gotówkę w całości ani w części. Powyższe dotyczy również sytuacji gdy Karta podarunkowa lub eKarta podarunkowa nie zostaną wykorzystane w okresie ich ważności.
 3. Karta podarunkowa i eKarta podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wydania odpowiednio Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej tylko w okresie jej ważności.
 4. Klient ma możliwość nabycia eKarty podarunkowej w Sklepie.
 5. eKarta podarunkowa nabywana jest za kwotę określoną przez Klienta. Minimalna wartość eKarty podarunkowej to 10 złotych, zaś maksymalna wartość wynosi 10.000 złotych. eKartę podarunkową można również wybrać w wartościach proponowanych przez Sprzedawcę.
 6. Użytkownik ma możliwość weryfikacji stanu środków dostępnych na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej oraz ich datę ważności w Sklepie, po wpisaniu we właściwe pole numeru odpowiednio Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej.
 7. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji, wydanej Klientowi, Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej wynikający z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, tj. w szczególności w przypadkach: ich uszkodzenia, utraty, zniszczenia, kradzieży lub wykorzystania przez osobę nieuprawnioną.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust.1 ww. ustawy. Warunkiem skutecznego nabycia eKarty Podarunkowej jest więc złożenie przez Klienta oświadczenia o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości, że utracę prawo odstąpienia od Umowy z chwilą dostarczenia mi przez BBK S.A. aktywnej eKarty podarunkowej oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przez BBK S.A., zgodnie z Regulaminem, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i na utratę prawa odstąpienia od Umowy.” Bez złożenia ww. oświadczenia, Umowa dotycząca sprzedaży eKarty podarunkowej nie może być zawarta.

§ 3. NABYCIE EKART PODARUNKOWYCH W SKLEPIE

 1. Klient może nabyć eKartę podarunkową w Sklepie.
 2. Aby zawrzeć Umowę, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę https://home-you.com/pl/, zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej.
  W przypadku składania przez Klienta zamówienia na eKartę podarunkową w Sklepie warunkiem zawarcia Umowy jest podjęcie łącznie następujących działań:
  i. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online, Regulaminem i Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną,
  ii. Wybór przez Klienta eKarty podarunkowej oraz określenie Salda eKarty podarunkowej,
  iii. Wybór przez Klienta czy eKarta podarunkowa jest przeznaczona dla niego czy na prezent,
  iv. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony,
  v. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
     a. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą (Klient uzyskuje podgląd na dane uzupełnione przy zakładaniu Konta oraz uzyskuje informację o celu ich podania związanym ze składanym zamówieniem),
     b. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia,
     c. adres mailowy - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia i przesłania potwierdzenia zamówienia, 
     d. adres mailowy osoby, do której eKarta podarunkowa ma zostać przesłana – w przypadku wyboru przez Klienta, że eKarta podarunkowa jest przeznaczona na prezent (Klient podaje adres mailowy osoby, do której eKarta podarunkowa ma zostać przesłana na potrzeby realizacji zamówienia),
  vi. Wybór metody płatności,
  vii. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu: „Akceptuję warunki regulaminu”,
  viii. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem: „Akceptuję warunki regulaminu”.
  ix. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 2. ust. 8 zd. 2 powyżej o tam podanej treści,
  x. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
  xi. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. ii Regulaminu należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 3. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony Sklepu służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę przeglądarki służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolny link do podstrony Sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 4. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

§ 4. PŁATNOŚCI W SKLEPIE

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  i. płatność online – wówczas zapłata następuje za pośrednictwem serwisu PayU poprzez: szybki przelew, po wybraniu przez Klienta banku, z którego ma nastąpić płatność albo płatność kartą kredytową lub kartą płatniczą albo BLIK albo Apple Pay;
  ii. Google Pay - zapłata następuje za pośrednictwem aplikacji Google Pay.
 2. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 3. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

§ 5. DOSTAWA W PRZYPADKU NABYCIA W SKLEPIE

 1. eKarta podarunkowa dostarczana jest Użytkownikowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia i należący do niego adres mailowy, a w przypadku dokonania wyboru przez Klienta, że eKarta podarunkowa jest przeznaczona na prezent, eKarta podarunkowa dostarczana jest na, wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia, adres mailowy osoby, do której eKarta podarunkowa ma zostać przesłana.
 2. Klient zostanie poinformowany o planowanym czasie realizacji na etapie składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Informacja ta stanowi jedynie orientacyjny czas realizacji zamówienia i nie wiąże Sprzedawcy.

§ 6. NABYCIE KART PODARUNKOWYCH W SALONIE HOME&YOU

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży Karty podarunkowej, należy dokonać wyboru Karty podarunkowej oraz uiścić zapłatę w kasie Salonu sprzedaży home&you wybraną metodą płatności.
 2. Płatność następuje poprzez metody płatności akceptowane w Salonie sprzedaży home&you tj.
  i. Gotówką
  ii. Kartą płatnicza/kredytową
  iii. Bonami Sodexo
  iv. Kuponami galeryjnymi/voucherami
  v. Płatnościami mobilnymi – (m-płatności) płatności bezgotówkowe dokonywane za pomocą urządzenia mobilnego np. smartfonu, tabletu i technologii mobilnych takich jak np. SMS, NFC, USSD, WAP. Poszczególne aplikacje płatnicze posiadają różne nazewnictwo i obsługiwane są przez wybrane banki.
 3. Karta podarunkowa jest wydawana po uiszczeniu płatności, zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 7. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego za brak zgodności z Umową Kart Podarunkowych lub eKart podarunkowych, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, z zastrzeżeniami co do okresu ww. odpowiedzialności Sprzedawcy, określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.). Jeżeli Karta Podarunkowa lub eKarta podarunkowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do tej zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej z Umową oraz jej wartość. Sprzedawca doprowadza Kartę Podarunkową lub eKartę podarunkową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta i Przedsiębiorcy, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 2. Jeżeli Karta Podarunkowa lub eKarta podarunkowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, wyłącznie, gdy:
  doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  ii. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności z Umową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.);
  iii. brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Kartę Podarunkową lub eKartę podarunkową do zgodności z Umową;
  iv. brak zgodności z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do doprowadzenia do zgodności z Umową;
  v. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy.

  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest nieistotny.
 1. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji nastąpiło w pierwszej kolejności:
  i. w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego pod linkiem https://home-you.com/pl/reklamacja-formularz lub
  ii. w formie mailowej - poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego wraz z ewentualnymi zdjęciami (maksymalny rozmiar wiadomości nie powinien przekroczyć 15 mb), ukazującymi wadę Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej, na adres mailowy: kontakt@home-you.com.
 2. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji pobierz dokument i jego wysłanie do Sprzedawcy wraz z reklamowaną eKartą podarunkową.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji w sposób wskazany w ust. 4 powyżej reklamowaną Kartę Podarunkową lub eKartę podarunkową należy wysłać do Sprzedawcy po uzyskaniu od Sprzedawcy wiadomości mailowej zawierającej wezwanie do ich dostarczenia. W przypadku Karty Podarunkowej, należy ją wówczas wysłać na adres - BBK S.A. sklep online home&you, ul. Bysewska 42, 80-298 Gdańsk, brama nr 18-20 z dopiskiem „REKLAMACJA”, a w przypadku eKarty podarunkowej, należy ją wówczas przesłać na adres mailowy: kontakt@home-you.com. W przypadku gdy reklamowana Karta Podarunkowa lub eKarta podarunkowa nie zostanie dostarczona do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do jej zachowania do czasu rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 pkt ii powyżej powinno ponadto zawierać:
  w tytule wiadomości - słowo „reklamacja” oraz numer zamówienia;
  ii. w treści maila zwięzły opis zgłoszenia;
  iii. zdjęcie ukazujące wadę Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej;
  iv. w przypadku reklamacji więcej niż jednej Karty Podarunkowej należy dodatkowo przesłać zdjęcie zbiorcze uszkodzonych Kart Podarunkowych.
 5. Reklamacji w sposób opisany w niniejszym paragrafie można dokonać wyłącznie na Karty Podarunkowe lub eKarty podarunkowe zakupione w Sklepie lub w Salonie sprzedaży home&you.
 6. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią tego zgłoszenia, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 7. W przypadku zaktualizowania się uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy do złożenia Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. oświadczenia o obniżeniu ceny.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej z Umową jest nieistotny.
 9. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Sprzedawcy, na jego koszt, Kartę Podarunkową lub eKartę podarunkową.
 10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej lub dowodu ich odesłania do Sprzedawcy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy. Ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Sprzedawcy.
 12. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji, spór nie został rozwiązany, Konsument lub Przedsiębiorca posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Konsument lub Przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  ii. Konsument lub Przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Przedsiębiorcą a Sprzedawcą;
  iii. Konsument lub Przedsiębiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem lub Przedsiębiorcą, a Sprzedawcą, korzystając ze wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  iv. Konsument lub Przedsiębiorca uprawniony jest do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformy ODR).
 13. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Klienta do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.
 1.  

§ 8. KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ LUB EKARTY PODARUNKOWEJ

 1. Użytkownik jest uprawiony do zapłaty przy użyciu Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej wyłącznie za Towary Sprzedawcy. Zapłata za Towary Sprzedawcy może nastąpić:
  i. w Salonie sprzedaży home&you przy użyciu Karty podarunkowej poprzez jej okazanie w chwili zapłaty za Towary Sprzedawcy,
  ii. w Salonie sprzedaży home&you przy użyciu eKarty podarunkowej poprzez podanie jej pełnego numeru i numeru PIN lub podanie sprzedawcy kodu kreskowego do jego zeskanowania.
  iii. w Sklepie przy użyciu Karty podarunkowej poprzez wpisanie pełnego numeru karty podarunkowej plastikowej i jej numeru PIN
  iv. w Sklepie przy użyciu eKarty podarunkowej poprzez podanie jej pełnego numeru i numeru PIN lub podanie sprzedawcy kodu kreskowego do jego zeskanowania.
 2. Sprzedawca przyjmuje do realizacji w Salonie sprzedaży home&you wyłącznie oryginalne, aktywne i nieuszkodzone Karty Podarunkowe lub oryginalne i aktywne eKarty podarunkowe.
 3. W momencie zapłaty przez Użytkownika za Towary Sprzedawcy Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową jej Saldo zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Towarów Sprzedawcy lub inną wskazaną przez Użytkownika, o wartości nie większej jednak niż Saldo środków zgormadzonych odpowiednio na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej.
 4. W przypadku gdy środki zgormadzone na Karcie Podarunkowej lub eKarcie nie są wystarczające Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny Towaru Sprzedawcy innym akceptowanym odpowiednio w Sklepie lub w salonie sprzedaży home&you sposobem płatności.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów Sprzedawcy jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej. Pozostała część środków na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności odpowiednio Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej.
 6. Użytkownik może posługiwać się Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową wielokrotnie do wyczerpania środków zgromadzonych odpowiednio na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej.
 7. W przypadku płatności za Towary Sprzedawcy Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową, przy zwrocie Towaru Sprzedawcy, na podstawie zapisów odpowiedniego regulaminu Sprzedawcy, środki są zwracane odpowiednio na Kartę Podarunkową lub eKartę podarunkową
  Reklamacja lub zwrot Towaru Sprzedawcy następuje na zasadach określonych przez Sprzedawcę w odrębnych regulaminach Sprzedawcy, dotyczących zakupu danego Towaru
 8. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zapłaty Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową w przypadku gdy:
  i. upłynął termin ważności Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej,
  ii. otrzymał wiarygodną informację, że dana osoba weszła w posiadanie Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej w sposób bezprawny,
  iii. poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta podarunkowa lub eKarta podarunkowa została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana,
  iv. Karta podarunkowa jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych na niej danych.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart podarunkowych oraz eKart podarunkowych. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart podarunkowych lub eKart podarunkowych.
 10. Nie realizuje się uprawnień wynikających z Karty podarunkowej na podstawie jej kopii lub zdjęcia.
 11. Karta Podarunkowa lub eKarta podarunkowa nie uprawniają Użytkownika do zapłaty za produkty inne niż Towary Sprzedawcy, chociażby były oferowane w Sklepie.
 12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu lub regulaminu zakupów w sklepach stacjonarnych home&you. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Sklepu lub regulaminu zakupów w sklepach stacjonarnych home&you, postanowienia Regulaminu zachowują ważność i znajdują zastosowanie.

§ 9. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Sprzedawca wskazuje, iż:
  i. do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  ii. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  iii. treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;
  iv. treści cyfrowe, składające się na usługę posiadania Konta są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści zapisanych na Koncie w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Sprzedawcy; back-up treści cyfrowych;
  v. Sprzedawca informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi posiadania Konta, w tym dla prawidłowej konfiguracji funkcjonalności „Lista życzeń”, Sprzedawca korzysta z plików Cookies, na zasadach określonych pod linkiem: https://home-you.com/pl/polityka-cookies (stosowanych odpowiednio). Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies - w tym celu należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w podanym wyżej linku.
  vi. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://home-you.com/pl/regulamin-sklepu oraz w każdym Salonie sprzedaży home&you i jest udostępniony na każde żądanie zgłoszone pracownikowi Sklepu.
  vii. Sprzedawca porozumiewa się z Klientami telefonicznie, pisemnie oraz mailowo za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@home-you.com.
  viii. Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  i. pod numerem telefonu +48 58 76 11 555 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
  ii. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@home-you.com bądź
  iii. w wybranych zagadnieniach również poprzez formularz kontaktowy zintegrowany z oknem chatbota dostępny na poszczególnych podstronach Sklepu m.in. na stronach: https://home-you.com/pl/contact, https://home-you.com/pl/faq-start, https://home-you.com/pl/faq, https://home-you.com/pl/reklamacje, https://home-you.com/pl/reklamacja-formularz.
 3. Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług, Sprzedawca wskazuje, że:
  i. podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne odpowiednio do wykonania Umowy w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2019 r. poz. 123), lub
  ii. podanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)

§ 10. ZMIANY REGULAMINU SKLEPU ONLINE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
  i. zmiany podmiotowej Sprzedawcy,
  ii. zmian systemu technologicznego obsługującego Sklep,
  iii. zmian dostawcy usług płatności elektronicznej,
  iv. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni, skutkujących koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu w celu zapewnienia jego zgodności z prawem,
  v. konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do zaleceń, nakazów, zakazów, orzeczeń, postanowień, decyzji, interpretacji lub wytycznych uprawnionych organów władzy publicznej,
  vi. zmian lub rozbudowy istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności w systemach obsługujących obrót Kartami Podarunkowymi lub eKartami Podarunkowymi,
  vii. potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom, w tym w szczególności konieczności przeciwdziałania nadużyciom,
  viii. poprawy jakości i poziomu obsługi Użytkowników,
  ix. potrzeby usunięcia błędów, niejasności lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie,
  x. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.
 2. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Sprzedawcę na stronie internetowej home-you.com z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, chyba że zmiana obejmuje przypadki opisane w ust. 1 pkt iv. i v. powyżej i wymaga natychmiastowego wdrożenia w interesie Użytkowników.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu na stronie internetowej home-you.com, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

Regulamin kart podarunkowych obowiązujący do 04.04.2024 r. jest dostepny pod adresem Regulamin.