§ 1.DEFINICJE

 1. Klauzula Informacyjna - informacje podawane przez Sprzedawcę w przypadku zbierania danych osobowych Klienta dostępne pod adresem www.home-you.com/pl/polityka-prywatnosci.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej.
 3. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto –indywidualne bezpłatne konto uprawniające Klienta do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę, w tym również do zawarcia Umowy.
 5. Karta Podarunkowa – bon towarowy na okaziciela sprzedawany w postaci plastikowej karty (opatrzona numerem seryjnym i kodem kreskowym wraz z numerem PIN) uprawniający Klienta do nabycia Towarów w Sklepie oraz w Salonach sprzedaży home&you, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Karty podarunkowej. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatnicza i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 6. eKarta podarunkowa – bon towarowy na okaziciela sprzedawany w postaci cyfrowej (opatrzona numerem seryjnym i kodem kreskowym wraz z numerem PIN) uprawniający Klienta do nabycia towarów w Sklepie oraz w Salonach sprzedaży home&you, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej eKarty podarunkowej. eKarta Podarunkowa nie jest kartą płatnicza i nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
 7. Paczkomat InPost – urządzenie umożliwiające Klientowi samoobsługowy odbiór zamówionego Towaru, którego operatorem jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059. Aktualny wykaz Paczkomatów InPost zamieszczony jest na stronie internetowej: https://inpost.pl.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jeśli z treści umowy wynika, że zakup ten nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Regulamin  – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania i korzystania z Kart podarunkowych oraz eKart podarunkowych, w szczególności prawa i obowiązki Klientów, Użytkowników oraz Sprzedawcy.
 10. Saldo – kwota środków pieniężnych znajdująca się na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej.
 11. Salony sprzedaży home&you - znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklepy stacjonarne home&you, w których Sprzedawca prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz pod marką home&you.
 12. Sklep – zorganizowany sklep internetowy działający pod adresem www.home-you.com prowadzony przez Sprzedawcę, w którym sprzedawane są artykuły wyposażenia wnętrz pod marką home&you.
 13. Sprzedawca - BBK spółka akcyjna z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 15A, 80-180 Kowale wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015349, posiadająca REGON: 191337990, NIP: 584-20-56-682, BDO: 000028251, kapitał zakładowy 510 000 zł (wpłacony w całości), który jest właścicielem i prowadzącym Sklep.
 14. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 15. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 16. Towary – produkty z kolekcji home&you, a także innych marek (znaków towarowych), będące w aktualnej ofercie Sklepu oraz Salonów sprzedaży home&you.
 17. Umowa – umowa sprzedaży Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w Sklepie lub w Salonie sprzedaży home&you.
 18. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej.

§ 2. OGÓLNE INFORMACJE O KARCIE PODARUNKOWEJ ORAZ EKARCIE PODARUNKOWEJ

 1. Regulamin określa wiążące warunki nabywania i korzystania z Kart podarunkowych oraz eKart podarunkowych, w szczególności prawa i obowiązki Klientów, Użytkowników oraz Sprzedawcy.
 2. Karta podarunkowa i eKarta podarunkowa nie podlegają wymianie na gotówkę w całości ani w części. Powyższe dotyczy również sytuacji gdy Karta podarunkowa lub eKarta podarunkowa nie zostaną wykorzystane w okresie ich ważności.
 3. Karta podarunkowa i eKarta podarunkowa jest ważna przez okres 12 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano wydania odpowiednio Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej tylko w okresie jej ważności.
 4. Klient ma możliwość nabycia eKarty podarunkowej w Sklepie.
 5. eKarta podarunkowa nabywana jest za kwotę określoną przez Klienta. Minimalna wartość e-karty to 10 złotych, zaś maksymalna wartość wynosi 10.000 złotych. eKartę podarunkową można również wybrać w wartościach proponowanych przez Sprzedawcę.
 6. Użytkownik ma możliwość weryfikacji stanu środków dostępnych na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej oraz ich datę ważności w Sklepie, po wpisaniu we właściwe pole numeru odpowiednio Karty Podarunkowej lub eKarty podarunkowej.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej wynikający z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 21.02.2020 r.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Warunkiem skutecznego nabycia eKarty Podarunkowej jest więc złożenie przez Klienta oświadczenia o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości, że utracę prawo odstąpienia od Umowy z chwilą dostarczenia mi przez BBK S.A. aktywnej eKarty podarunkowej oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przez BBK S.A., zgodnie z Regulaminem, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i na utratę prawa odstąpienia od Umowy.” Bez złożenia ww. oświadczenia Umowa nie może być zawarta.

§ 3. NABYCIE KART PODARUNKOWYCH LUB EKART PODARUNKOWYCH W SKLEPIE

 1. W Sklepie Klient może nabyć eKartę podarunkową.
 2. Aby zawrzeć Umowę, Klient powinien złożyć zamówienie poprzez stronę https://home-you.com/pl/, zgodnie z postanowieniami ust. 3 poniżej.
 3. W przypadku składania przez Klienta zamówienia na eKartę podarunkową w Sklepie warunkiem zawarcia Umowy jest:
  i. Zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Online, Regulaminem i Klauzulą informacyjną dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną
  ii. Wybór przez Klienta eKarty podarunkowej oraz określenie Salda eKarty podarunkowej.
  iii. Wybór przez Klienta czy eKarta podarunkowa jest przeznaczona dla niego czy na prezent.
  iv. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę „DO KOSZYKA” lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
  v. Podanie danych, które zawarto w Formularzu transakcyjnym, tj.
     a. imię, nazwisko lub firmę i numer NIP w przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą (Klient uzyskuje podgląd na dane uzupełnione przy zakładaniu Konta oraz uzyskuje informację o celu ich podania związanym ze składanym zamówieniem),
     b. numer telefonu - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia,
     c. adres mailowy - na potrzeby kontaktu z Klientem przy realizacji zamówienia i przesłania potwierdzenia zamówienia, 
     d. adres mailowy osoby, do której eKarta podarunkowa ma zostać przesłana – w przypadku wyboru przez Klienta, że eKarta podarunkowa jest przeznaczona na prezent (Klient podaje adres mailowy osoby, do której eKarta podarunkowa ma zostać przesłana na potrzeby realizacji zamówienia).
  vi. Wybór metody płatności.
  vii. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem Sklepu Online: „Akceptuję warunki regulaminu.”
  viii. Złożenie oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem: „Akceptuję warunki regulaminu.”
 4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 2. ust. 8 zd. 2 powyżej o tam podanej treści:
  i. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w § 4 ust.1 pkt. i Regulaminu Sklepu Online, należy wybrać: bank, za pośrednictwem którego Klient chce uiścić zapłatę albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard), z której Klient chce uiścić zapłatę albo opcję zapłaty za pośrednictwem BLIK albo Apple Pay i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
  ii. W przypadku wybrania opcji płatności określonej w §4 ust. 1 pkt. ii Regulaminu Sklepu Online należy zalogować się na konto Google, z którego ma nastąpić płatność i następnie kliknąć ikonkę "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY" oraz dokonać płatności.
 5. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

§ 4. PŁATNOŚCI W SKLEPIE

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  i. płatność online – wówczas zapłata następuje za pośrednictwem serwisu PayU poprzez: szybki przelew, po wybraniu przez Klienta banku, z którego ma nastąpić płatność albo płatność kartą kredytową lub kartą płatniczą albo BLIK albo Apple Pay;
  ii. Google Pay - zapłata następuje za pośrednictwem aplikacji Google Pay.
 2. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 3. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

§ 5. DOSTAWA W PRZYPADKU NABYCIA W SKLEPIE

 1. eKarta podarunkowa dostarczana jest Użytkownikowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres mailowy, a w przypadku wyboru przez Klienta, że eKarta podarunkowa jest przeznaczona na prezent, na adres mailowy osoby, do której eKarta podarunkowa ma zostać przesłana.
 2. Klient zostanie poinformowany o planowanym czasie realizacji na etapie składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Informacja ta stanowi jedynie orientacyjny czas realizacji zamówienia i nie wiąże Sprzedawcy.

§ 6. NABYCIE KART PODARUNKOWYCH W SALONIE HOME&YOU

 1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży Karty podarunkowej, należy dokonać wyboru Karty podarunkowej oraz uiścić zapłatę w kasie Salonu sprzedaży home&you wybraną metodą płatności.
 2. Płatność następuje poprzez metody płatności akceptowane w Salonie sprzedaży home&you tj.
  i. Gotówką
  ii. Kartą płatnicza/kredytową
  iii. Bonami Sodexo
  iv. Kuponami galeryjnymi/voucherami
  v. Kartami podarunkowymi lub eKartą podarunkową.
  vi. Płatnościami mobilnymi – (m-płatności) płatności bezgotówkowe dokonywane za pomocą urządzenia mobilnego np. smartfonu, tabletu i technologii mobilnych takich jak np. SMS, NFC, USSD, WAP. Poszczególne aplikacje płatnicze posiadają różne nazewnictwo i obsługiwane są przez wybrane banki.
 3. Karta podarunkowa jest wydawana po uiszczeniu płatności, zgodnie z ust. 2 powyżej.

§ 7. REKLAMACJA

 1. Klient może również zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji pobierz dokument i jego wysłanie do Sprzedawcy wraz z reklamowaną eKartą podarunkową.
 2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 powyżej powinno ponadto zawierać:
  i. w tytule wiadomości - słowo „reklamacja” oraz numer zamówienia;
  ii. w treści maila zwięzły opis zgłoszenia
 3. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji, spór nie został rozwiązany:
  ii. Sprzedawca może zawrzeć z Klientem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;
  ii. Sprzedawca może zawrzeć z Klientem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.
  iii. Sprzedawca przekaże Klientowi będącemu osobą fizyczną dokonującemu ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Klienta do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

§ 8. KORZYSTANIE Z KARTY PODARUNKOWEJ  I EKARTY PODARUNKOWEJ

 1. Użytkownik jest uprawiony do zapłaty za Towary:
  i. w Salonie sprzedaży home&you przy użyciu Karty podarunkowej poprzez jej okazanie w chwili zapłaty za Towary,
  ii. w Salonie sprzedaży home&you przy użyciu eKarty podarunkowej poprzez podanie jej pełnego numeru i numeru PIN lub podanie sprzedawcy kodu kreskowego do jego zeskanowania.
  iii. w Sklepie przy użyciu Karty podarunkowej poprzez wpisanie pełnego numeru karty podarunkowej plastikowej i jej numeru PIN
  iv. w Sklepie przy użyciu eKarty podarunkowej poprzez podanie jej pełnego numeru i numeru PIN lub podanie sprzedawcy kodu kreskowego do jego zeskanowania.
 2. Sprzedawca przyjmuje do realizacji w Salonie sprzedaży home&you wyłącznie oryginalne, aktywne i nieuszkodzone Karty Podarunkowe.
 3. W momencie zapłaty przez Użytkownika za Towary Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową jej Saldo zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Towarów lub inną wskazaną przez Użytkownika, o wartości nie większej jednak niż Saldo środków zgormadzonych odpowiednio na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej.
 4. W przypadku gdy środki zgormadzone na Karcie Podarunkowej lub eKarcie nie są wystarczające Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny Towaru innym akceptowanym odpowiednio w Sklepie lub w salonie sprzedaży home&you sposobem płatności.
 5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej. Pozostała część środków na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności odpowiednio Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej.
 6. Użytkownik może posługiwać się Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową wielokrotnie do wyczerpania środków zgromadzonych odpowiednio na Karcie podarunkowej lub eKarcie podarunkowej.
 7. W przypadku płatności za Towary Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową, przy zwrocie Towaru, na podstawie zapisów odpowiedniego regulaminu Sprzedawcy, środki są zwracane odpowiednio na Kartę Podarunkową lub eKartę podarunkową.
 8. Reklamacja, zwrot Towaru następuje na zasadach określonych w odrębnych regulaminach dotyczących zakupu danego Towaru.
 9. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe oraz eKarty podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia zapłaty Kartą podarunkową lub eKartą podarunkową w przypadku gdy:
  i. upłynął termin ważności Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej,
  ii. otrzymał wiarygodną informację, ze Klient wszedł w posiadanie Karty podarunkowej lub eKarty podarunkowej w sposób bezprawny,
  iii. poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Karta podarunkowa lub eKarta podarunkowa została przerobiona w sposób przez niego nieautoryzowany bądź sfałszowana,
  iv. Karta podarunkowa jest uszkodzona w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych na niej danych.
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Kart podarunkowych oraz eKart podarunkowych. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego wstrzymania możliwości płacenia za ich pośrednictwem w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej infrastruktury niezbędnej do korzystania z Kart podarunkowych lub eKart podarunkowych.
 12. Nie realizuje się uprawnień wynikających z Karty podarunkowej na podstawie jej kopii lub zdjęcia.

§ 9. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Sprzedawca wskazuje, iż:
  i. do otrzymywania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz powiadomień w przedmiocie realizacji zamówienia na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  ii. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy następujących treści: (i) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy; (ii) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  iii. treści cyfrowe, składające się na usługę nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Klienta;
  iv. treści cyfrowe, składające się na usługę posiadania Konta są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści zapisanych na Koncie w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Sprzedawcy; back-up treści cyfrowych;
  v. Sprzedawca informuje, że dla prawidłowego świadczenia usługi posiadania Konta, w tym dla prawidłowej konfiguracji funkcjonalności „Lista życzeń”, Sprzedawca korzysta z plików Cookies, na zasadach określonych pod linkiem: https://home-you.com/pl/polityka-cookies (stosowanych odpowiednio). Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies - w tym celu należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w podanym wyżej linku.
  vi. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://home-you.com/pl/regulamin-sklepu oraz w każdym Salonie sprzedaży home&you i jest udostępniony na każde żądanie zgłoszone pracownikowi Sklepu.
  vii. Sprzedawca porozumiewa się z Klientami telefonicznie, pisemnie oraz mailowo za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@home-you.com.
  viii. Sprzedawca informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  i. pod numerem telefonu +48 58 76 11 555 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
  ii. pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@home-you.com bądź
  iii. w wybranych zagadnieniach również poprzez formularz kontaktowy zintegrowany z oknem chatbota dostępny na poszczególnych podstronach Sklepu m.in. na stronach: https://home-you.com/pl/contact, https://home-you.com/pl/faq-start, https://home-you.com/pl/faq, https://home-you.com/pl/reklamacje, https://home-you.com/pl/reklamacja-formularz.
 3. Ze względu na opisany wyżej zakres świadczonych usług, Sprzedawca wskazuje, że:
  i. podanie przez Klienta adresu e-mail jest niezbędne odpowiednio do wykonania Umowy w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu e-mail Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. z 2019 r. poz. 123), lub
  ii. podanie przez Klienta numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954)

§ 10. ZMIANY REGULAMINU SKLEPU ONLINE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku:
  i. zmiany podmiotowej Sprzedawcy,
  ii. zmian systemu technologicznego obsługującego Sklep,
  iii. zmian dostawcy usług płatności elektronicznej,
  iv. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni,
  v. zmiany lub rozbudowy istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności,
  vi. bezpieczeństwo Użytkowników, w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 2. Każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.home-you.pl z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.